Gmina Postomino

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Postomino
Gmina Postomino
Powiat Powiat Sławieński
[ Strona internetowa miejscowości.]

Gmina Postomino nadmorska gmina wiejska zlokalizowana w powiecie sławieńskim w połnocno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Osadnictwo na terenie gminy skupione jest w 34 wsiach, które tworzą 28 sołectw. Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Postomino. Gmina obejmuje obszar 226,86 km2, co stanowi ok. 1% powierzchni województwa.

Geografia

Położenie

Gmina Postomino leży w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie sławieńskim. Sąsiaduje z gminami: Darłowo, Sławno, Kobylnica, Słupsk oraz Ustka. Od północy, na odcinku 15 km, gmina graniczy z Morzem Bałtyckim. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski Gmina Postomino położona jest w obrębie następujących jednostek:

 • Prowincja: Niż Środkowoeuropejski
 • Podprowincja: Pobrzeże Południowobałtyckie
 • Makroregion: Pobrzeże Koszalińskie
 • Mezoregion: Wybrzeże Słowińskie
 • Makroregion: Równina Sławieńska[1].

Klimat

Na obszarze gminy występuje klimat morski, w duzym stopniu zdeterminowany przez sąsiedztwo Morza Bałtyckiego. Następstwem tego są stosunkowo łagodne zimy, opóźnione chłodne wiosny, dość chłodne lata oraz długie ciepłe jesienie. Istotną cechą klimatu pasa przybrzeżnego jest stosunkowo duży ruch powietrza wywołany wiatrami wiejącymi od morza oraz duża wilgotność. Średnie temperatury powietrza w okresie kwiecień-październik wynoszą + 13 °C, średnia temperatura roczna to 7,5 °C.

Obiekty fizjograficzne

W krajobrazie gminy wyraźnie zaznacza się pasmowy układ rzeźby terenu. Największy obszar stanowi wysoczyzna morenowa obejmująca terytorium gminy od jej południowych granic po drogę Rusinowo-Korlino-Złakowo. Jest to w większości obszar płaski urozmaicony pojedynczymi pagórkami. Mierzeja nadmorska najwyraźniej jest wykształcona w części wschodniej, gdzie osiąga szerokość do 1,5 km. Na odcinku bezpośredniego kontaktu wysoczyzny morenowej z morzem powstał urwisty brzeg klifowy. Przez obszar Gminy Postomino przepływają rzeki:

 • Klasztorna – 6,5 km,
 • Głownica – 2,1 km,
 • Marszewka – 8,0 km,
 • Jasiennica – 7,2 km,
 • Kniewka – 6,5 km,
 • Moszczeniczka – 14,3 km,
 • Kanał Głownicki – 4,7 km,
 • Kanał Świdnik – 11,1 km,
 • Stobnica – 11,0 km,
 • Struga Królewiczka – 5,2 km,
 • Wieprza – 18,125 km.

Największym jeziorem na terenie Gminy Postomino jest jezioro Wicko. Jest to płytki zbiornik przybrzeżny o średniej głębokości 2,7 m, a maksymalnej 6,1 m. Powierzchnia zawierająca wody wynosi 1.058,9 ha. Zbiornik ten wykorzystywany jest głównie dla celów rybactwa śródlądowego. Pozostałe dwa jeziora to jezioro Marszewo – pow. 18,31 ha oraz jezioro Pieńkowo o pow. 8,82 ha[2].

Przyroda

Do obszarów objętych ochroną prawną należą:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeża na zachód od Ustki[3]. W granicach obszaru znajduje się ogółem 7520 ha na terenach gmin: Postomino i Ustka. Obszar został utworzony w celu ochrony fragmentu wybrzeża Bałtyckiego, z występującymi tu charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi plaż, wydm i klifów oraz rozległych, zatorfionych równin, wraz z jeziorem Wicko na ich zapleczu oraz dla zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego. Na terenie Gminy Postomino obszar rozciąga się między wschodnią i zachodnią granicą gminy oraz wzdłuż brzegu Bałtyku, od południa wzdłuż drogi przebiegającej przez miejscowości: Rusinowo, Naćmierz, Korlino, Królewo, Górsko.
 • Pas Techniczny Urzędu Morskiego – Pas techniczny jest częścią pasa nadbrzeżnego wzdłuż wybrzeża morskiego oraz morskich wód wewnętrznych.
 • Rezerwat przyrody Zaleskie Bagna – obszar obejmuje torfowiska o powierzchni 114,24 ha, rezerwat powstał dnia 27 września 2006 roku Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Pomniki przyrody:

 • Lipa drobnolistna w Łącku o obwodzie 528 cm. i wysokości 28 m.,
 • Grupa 10 lip drobnolistnych w Łącku (plac przykościelny) o obwodach od 300 do 565 cm.,
 • Grupa 3 świerków sitkajskich w rejonie Masłowic o obwodach od 270 do 281 cm i wysokości 28 m.

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Gmina Postomino należą do słabo uprzemysłowionych, jej główną funkcją jest funkcja rolnicza i obsługi rolnictwa, leśnictwa oraz działalność turystyczno – wczasowa ze znacznym nasileniem w okresie letnim. Sieć drogową na terenie gminy tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, które ze względu na funkcję jaką pełnią dzieli się na następujące kategorie:

 • drogi wojewódzkie,
 • drogi powiatowe,
 • drogi gminne. W gminie brak dróg o znaczeniu krajowym oraz komunikacji kolejowej. Łączność z innymi miastami powiatu i województwa zapewnia komunikacja PKS oraz prywatni przewoźnicy.

Samorząd

Kultura

Oświata

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Turystyka

Do najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie gminy należą:

 • Pieńkowo: neogotycki pałac z 1905 r. oraz kościół filialny p.w. Chrystusa Króla z XIX wieku,
 • Chudaczewo: kościół filialny p.w. Najświętszej Marii Panny, wieża pochodzi z XVI w., kościół z 1804 r.,
 • Łącko: kościół późnogotycki z XV-XVI wieku p.w. Zwiastowania NMP oraz gotycka brama wjazdowa na cmentarz przykościelny,
 • Marszewo: kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej z 1863 r., wieża XVXVI w. gotyk, ambona renesansowa z VII w., cmentarz przykościelny ze starodrzewiem,
 • Pałowo: kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej z końca XIX w.,
 • Postomino: kościół parafialny p.w. Świętego Floriana z 1846 r., neobarokowy,
 • Pieszcz: kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, XV w., gotyk,
 • Staniewice: kościół konstrukcji ryglowej z 1770 r., p.w. Świętego Michała Archanioła, wieża gotycka po pierwszym kościele z XV wieku,
 • Rusinowo: kościół neoromański z 1873 r.
 • Zespół latarni morskiej w Jarosławcu, czas powstania I połowa XIX w. (latarnia z domem latarnika, budynek gospodarczy i ogrodzenie),
 • park przykościelny w Łącku, drzewostan 200-300 letni o powierzchni 3 ha oraz 10 lip (pomnik przyrody),
 • park pałacowy w Pieńkowie, czas powstania XIX i XX w., styl krajobrazowy, powierzchnia parku – 7,4 ha,
 • pałac i park wiejski w Pieszczu, dawniej pałacowy, czas powstania XIX w., powierzchnia parku – 1,5 ha,
 • pałac i park pałacowy w Postominie,
 • park pałacowy w Złakowie, czas powstania XIX i XX w., styl krajobrazowy,
 • kuźnia w Pieszczu, w granicach obrysu budynku,
 • osada otwarta i cmentarzysko szkieletowe w Dzierżęcinie, występowanie grobów szkieletowych z okresu rzymskiego, jamy, paleniska i piece z okresu późnolateńskiego i rzymskiego,
 • grobowiec korytarzowy kultury amfor kulistych w Rusinowie.

Na atrakcyjność turystyczną Gminy Postomino wpływa przede wszystkim jej położenie, walory środowiska przyrodniczego oraz liczne atrakcje i imprezy turystyczne. Teren nadmorski tworzą wydmy porośnięte lasami sosnowymi i mieszanymi z licznymi stanowiskami sosny czarnej, nadmorski pejzaż uzupełnia strome klifowe nabrzeże. Kąpielisko morskie znajdujące się na terenie gminy zaliczane jest do I klasy czystości wód w pasie nadmorskim. Znaczenie turystyczne mają również obszary budownictwa szachulcowego tzw. „Kraina w Kratę”.

Demografia

Służba zdrowia

Herb

Miejscowości i sołectwa

(wykaz)

Przypisy

 1. Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Postomino na lata 2007-2015. Postomino 2007, s. 9.
 2. Tamże, s. 22.
 3. Uchwała Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz obszarów krajobrazu chronionego.


Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też