Gmina Świdwin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Świdwin
Gmina Świdwin
Powiat świdwiński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 18[1]
Liczba miejscowości 45[2]
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Świdwin – gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim.

Geografia

Mapa Gminy Wiejskiej Szczecinek

Położenie

Gmina Świdwin, z siedzibą władz gminnych w mieście Świdwin, leży w bezpośrednim sąsiedztwie Pojezierza Drawskiego na tzw. Wysoczyźnie Łobeskiej w dolinie rzeki Regi w centralnej części powiatu świdwińskiego i środkowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Obszar gminy zajmuje obszar o powierzchni 24 734 ha. Centralnie wewnątrz gminy położona jest gmina miejska – Świdwin. Od strony południowej gmina Świdwin graniczy z gminą Brzeżno, a od zachodu z gminami Łobez oraz Resko. Granicę północną wyznaczają gminy Sławoborze i Rąbino. Natomiast wschodnią granicę wyznacza gmina Połczyn Zdrój i Ostrowice. W jej skład wchodzi 18 sołectw. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego, położenie gminy jest następujące:

 • Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31)
 • Podprowincja: Pojezierza Południowobałtyckie (314)
 • Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4)
 • Mezoregion: Wysoczyzna Łobeska (314.44)

Wysoczyzna Łobeska osiąga wysokość 100-120 m n.p.m. i jest porozcinana doliną Regi[3].

Klimat

Gmina Świdwin leży w strefie przejściowej pomiędzy dwoma krainami rolniczo-klimatycznymi: gryficko-białogardzko-nowogardzką obejmującą nizinny obszar moreny dennej w dorzeczu Regi i Parsęty a środkowym pasem Pojezierza Pomorskiego, obejmującym szczytowe wzniesienia moren czołowych. (według K. Prawdzica). Obszar gminy stanowi przejście pomiędzy łagodnym klimatem krainy nadmorskiej, a surowszym, o większych opadach i większych amplitudach termicznych klimatem Pojezierza. Według danych z automatycznej stacji meteorologicznej w Resku teren gminy charakteryzują chłodne i wilgotne lata i niezbyt surowe zimy. Suma rocznych opadów wynosi około 700 mm., ponadto przeważają wiatry z kierunków południowo-zachodnich oraz zachodnich[4].

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy znajdują się jeziora[5]:

Przyroda

Zbiorowiska i zespoły roślinne występujące na terenie gminy Świdwin to[6]:

 • Roślinność szuwarowa i turzycowiskowa;
 • Roślinność źródliskowa; Roślinność wodna;
 • Roślinność synantropijna;
 • Roślinność leśna i zaroślowa;
 • Roślinność wilgotnych łąk i ziołorośli;
 • Roślinność torfowiskowa i mszarna;
 • Roślinność suchych wrzosowisk i muraw (według Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Świdwin).

Na terenie gminy Świdwin występuje wiele drzew pomnikowych oraz całe zespoły drzewostanów sosnowych, bukowych i dębowych w wieku 140-165 lat o szczególnych wartościach przyrodniczych. Według przeprowadzonej Inwentaryzacji przyrodniczej gminy, szata roślinna nosi duże piętno gospodarki rolniczej, dawne grunty rolne nie są obecnie w pełni wykorzystywane, a użytki zielone stopniowo zarastają i przestają spełniać swoją rolę. Tereny nie użytkowane gospodarczo stają się jednocześnie siedliskiem różnych gatunków zwierząt, które nie niepokojone przez człowieka znajdują tu dla siebie korzystne warunki bytowania i rozrodu. Lesistość gminy Świdwin wynosi 27,3 %[7].

Do obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie gminy Świdwin należą[8]:

 • 2 użytki ekologiczne
 • 1 obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”
 • 42 pomniki przyrody
 • 5 stanowisk dokumentacyjnych

Obszary Naruta2000 znajdujące się na terenie gminy[9]:

 • PLH320061 - Bystrzyno - pow. 893,7
 • PLH320049 - Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi) - pow. 14827,8
 • PLB320019 - Ostoja Drawska - pow. 153906,1

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Sieć drogowa w gminie jest dobrze rozwinięta, obsługująca wszystkie jednostki osadnicze, zbiegająca się promieniście do miasta Świdwina. Drogi o nawierzchni utwardzonej stanowią ponad 90% wszystkich dróg gminnych. Przez teren gminy przebiegają trzy drogi wojewódzkie[10]:

 • nr 162 Kołobrzeg - Świdwin - Połczyn Zdrój;
 • nr 151 Świdwin - Łobez;
 • nr 152 Płoty - Świdwin - Połczyn Zdrój.

Łączna długość dróg wojewódzkich przebiegających przez teren gminy wynosi 35 km, a powierzchnia 140 km².

Istniejąca sieć dróg gminnych i powiatowych stwarza możliwość dogodnego dojazdu do miasta Świdwina, siedziby gminy (centrum obsługi mieszkańców gminy)[11]:

 • nr 301W Ząbrowo - Kartlewo - Lekowo - Cieszyno;
 • nr 158W przedłużenie drogi 301 do wsi Międzyrzecze w gminie Sławoborze;
 • nr 162W Bełtno - Lekowo - Jastrzębniki;
 • nr 159W od drogi 162KR - Biały Zdrój - Bystrzyna;
 • nr 312W Przymiarki - Nielep;
 • nr 311W Przymiarki - Niemierzyno - Rogalino - Dąbrowa Białogardzka;
 • nr 180W Sława - Modrzewiec;
 • nr 325W Bierzwnica - Cieszeniewo - Sława;
 • nr 326W Cieszeniewo - Sucha;
 • nr 329W Bierzwnica - Bronowo - Połczyn Zdrój;
 • nr 322W Świdwin - Kluczkowo - Bierzwnica - Rycerzewko - Gawroniec;
 • nr 321W, 323W - obejmuje rozproszoną zabudowę Świdwinka;
 • nr 320W Świdwin - Świdwinek - Koszanowo - Rzepczewo;
 • nr 303W Rusinowo - Osowo - Łąkowo - Oparzno - Świdwin;
 • nr 304W Oparzno - Lipie.

Długość dróg powiatowych przebiegających przez tereny gminy wynosi 91,3 km, a powierzchnia 363,7 km².

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe[12]:

 • linia pierwszorzędna, zelektryfikowana, jednotorowa relacji Szczecin - Stargard - Świdwin - Białogard;
 • linia drugorzędna, jednotorowa relacji Połczyn Zdrój - Świdwin o znaczeniu lokalnym (ruch pasażerski na tej linii został wstrzymany).


Gmina Świdwin jest gminą wiejską typowo rolniczą (uzupełniającą funkcję pełni leśnictwo) o bogatych zasobach przyrodniczych i wodnych. Dobrze rozwinięte jest przetwórstwo ryb i owoców, sfera usług przemysłowych, budowlanych, transportowych oraz handel. Funkcje usługowe dla obsługi ludności, gmina pełni jedynie w zakresie elementarnym i częściowo podstawowym. Wszystkie usługi ponadpodstawowe zlokalizowane są w Świdwinie[13]. W gospodarce gminy duże znaczenie odgrywają[14]:

 • rolnictwo,
 • turystyka,
 • działalność usługowa.


Ważniejsze firmy działające na terenie gminy Świdwin[15]:

 • FERROPLAST Sp. z o.o. w Świdwinku (produkcja części samochodowych),
 • POLARICA POLAND Sp. z o.o. w Niemierzynie (przetwórstwo owoców),
 • CARBO ECO Sp. z o. o. Zielona Góra – wytwórca brykietu,
 • KRUSZBUD Bolesław Danilewicz – Henryk Szczepański; Spółka Jawna Drawsko Pomorskie,


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2013[16]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 49
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 34
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0
Sekcja F - Budownictwo 47
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 85
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 20
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 5
Sekcja J - Informacja i komunikacja 2
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 14
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 9
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6
Sekcja P - Edukacja 9
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 12
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 17
Ogółem 340

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie jest Wójt Gminy oraz Rada Gminy. W gminie Świdwin funkcję Wójta Gminy sprawuje Zdzisław Pawelec[17]. Rada Gminy składa się z 15 radnych[18].

Aktualny skład Rady Gminy Świdwin kadencji 2010-2014[19]:

Obecny skład Rady Gminy oraz Wójta Gminy wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[20].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[21]:

W głosowaniu do Rady Gminy:

 • Komitet Wyborczy Polski Stronnictwo Ludowe uzyskał 11 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP uzyskał 2 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Wiśniewskiego uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa nie uzyskał mandatu


W głosowaniu na wójta:

 • Zdzisław Pawelec - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1606, co stanowiło 66.12% - wybrany na Wójta Gminy
 • Andrzej Rauflajsz - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 823, co stanowiło 33.88%


Przy Radzie Gminy działają komisje[22]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Budżetowa, Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Kultura

Kultura w gminie Świdwin według danych GUS, stan na 2012 rok[23]:
Biblioteki[24]
Liczba bibliotek 4
Liczba czytelników w ciągu roku 655

Oświata

Oświata w gminie Świdwin według danych GUS, stan na 2012 rok[25]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
3
Liczba dzieci w przedszkolach 76
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 273
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 132

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Świdwin działają parafie rzymskokatolickie[26]:

 • św. Piotra i Pawła w Lekowie - liczba wiernych 2 530
 • Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - liczba wiernych 1 607
 • oraz kościół filialny parafii św. Michała Archanioła ze Świdwina, kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej w Smardzku

Sport

Sport w gmina Świdwin według danych GUS, stan na 2012 rok[27]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 4
Liczba sekcji sportowych 7
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 116
Liczba kobiet 43
Suma 159
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 104
Liczba dziewcząt 68
Suma 36

Turystyka

Demografia

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[28].
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem 6 140 6 160 6 197 6 202 6 145 6 113
Kobiety 2 988 3 015 3 035 3 045 3 026 2 995
Mężczyźni 3 152 3 145 3 162 3 157 3 119 3 118


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[29]:

 • przedprodukcyjnym - 1 219 osób - 19,9%
 • produkcyjnym - 4 033 osób - 66%
 • poprodukcyjnym - 861 osób - 14,1%


W gminie Świdwin na 100 mężczyzn przypada 96 kobiet[30].

System ochrony zdrowia

W gminie wiejskiej Świdwin świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej realizują[31]:

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Lekowie
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Rusinowie

Herb

Herb Gminy Świdwin
Uroczysta Flaga Gminy Świdwin

Herb gminy został zdefiniowany w Statucie Gminy z dnia 17 maja 2005 roku. Paragraf 6 Statutu mówi: Herbem Gminy jest: w polu srebrnym wieża obronna blankowana z jednym oknem czerwona pomiędzy dwoma takimiż gałązkami świdwy o dwóch liściach i czterech owocach.
Ponadto opisano tutaj flagę gminy, która składa się z trzech stref: białej, czerwonej i białej, przy czym szerokość środkowej czerwonej równa się szerokości obydwu skrajnych białych, proporcje flagi wynoszą 5/8. Istnieje również flaga herbowa Gminy będąca uroczystą odmianą flagi gminy. Składa się ona z trzech barw jak we fladze gminy, z tym, że po środku środkowej czerwonej strefy umieszczony jest herb gminy[32].


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy Świdwin[33].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Bełtno xxx
Berkanowo xxx
Bierzwnica xxx
Bystrzyna xxx
Cieszeniewo xxx
Cieszyno xxx
Kluczkowo xxx
Krosino xxx
Lekowo xxx
Niemierzyno xxx
Oparzno xxx
Przybysław xxx
Rogalino xxx
Rusinowo xxx
Sława xxx
Smardzko xxx
Świdwinek xxx

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 5. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 01.07.2014]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 9. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka, Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&nazwa_obsz=&w=2931&p=2912&g=1361&ssaki=&ptaki=&gady=&plazy=&ryby=&bezkregowce=&rosliny=&siedliska=&typyKrajobrazu=&istn_ochr_prz=
 10. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 12. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 13. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 14. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011 -2014 z perspektywą do 2018 r, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=137974
 15. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 16. Portret gminy wiejskiej Świdwin W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Organizacja działania samorządu > Organy Gminy > Wójt Gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin. [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=12660
 18. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 19. Organizacja działania samorządu > Organy Gminy > Rada Gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=12654
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 21. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat świdwiński - gm. Świdwin, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321606.html
 22. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Świdwin, w: OOrganizacja działania samorządu Organy pomocnicze. [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=11741
 23. Portret gmina Świdwin W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Dane z 2012 roku.
 25. Portret gmina Świdwin W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 27. Portret gminy Świdwin W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 29. Portret gmina Świdwin, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.04.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 30. Portret gmina Świdwin, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 31. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/lekarze_rodzinni.htm
 32. Uchwała Nr XXIII/175/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2005 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdwin, Statu Gminy Świdwin. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świdwin [online] [Przegladany w 30.06.2014] Dostepny w: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=151962
 33. xxx

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też