Gmina Banie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Banie
Gmina Banie
podział administracyjny powiatu gryfińskiego
Powiat gryfiński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 15
Liczba miejscowości 18
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Banie – gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu gryfińskiego. Siedzibą władz gminy jest wieś Banie (adres Urządu Gminy Banie - ul. Skośna 6).

Geografia

gmina Banie - mapka

Powierznia gminy wynosi 20 630 ha. Gmina Banie graniczy na północy z gminą Gryfino, na zachód z gminą Widuchowa, na południowy wschód z gminą Chojna, na południe z gminą Trzcińsko-Zdrój, na wschodzie z powiatem pyrzyckim (gminami Bielice i Kozielice), a na południowym wschodnie z powiatem myśliborskim (gminą Myślibórz). [1]

Położenie

Gmina swoim obszarem obejmuje trzy mezoregiony wchodzące w skład podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich:

 • Mezoregion Równina Wełtyńska - położony na prawym brzegu Odry na południe od Puszczy Bukowej. Stanowi zachodni kraniec Niziny Pyrzyckiej. Występują tu liczne jeziora rynnowe i niewielka ilość lasów.
 • Mezoregion Równina Pyrzycko-Stargardzka - teren zaklęsły, którego dnem płyną mniej więcej równolegle Ina, Mała Ina, i Płonia. Równina graniczy z Równiną Wełtyńską na zachodzie, Równiną Nowogardzką na wschodzie i Pojezierzem Myśliborskim na południu. Granice tej równiny są niewyraźne. Mezoregion ma charakter rolniczy z przewagą upraw pszenicy i buraków cukrowych.
 • Mezoregion Pojezierze Myśliborskie - należy do Pojezierza Pomorskiego. Zachodnią granicą jest Dolina Dolnej Odry, wschodnią - dolina Płoni, od południa przylega do Sandrów Równiny Gorzowskiej, od północy sąsiaduje z równinami Wełtyńską i Pyrzycko-Stargardzką. [2]

Klimat

Gmina zaliczana jest do szczecińskiej dzielnicy klimatu dziedziny bałtyckiej. Średnia temperatura roczna wynosi około 8,5 C. Zima jest krótka i trwa około 50 dni, a liczba dni mroźnych nie przekracza 20 - 25. Pokrywa śnieżna utrzymuje się maksymalnie 35 dni. Średnia temperatura stycznia wynosi od 0,9 do -1 stopnia stopni Celcjusza. Liczba dni o temperaturze powyżej 25 stopni Celcjusza dochodzi do 25-30 dni. Średnia temperatura w lipcu dochodzi około 18 stopni Celcjusza. Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie - zwłaszcza lipiec. Najdłuższe okresy bezopadowe przypadają na marzec, maj i październik. [3]

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy znajduje się wiele jezior, w tym m.in.:

 • Bańskie
 • Długie
 • Dłużec
 • Dłużyna
 • Mostowe
 • Strzeleckie
 • Swobnickie
 • Święte
 • Leśne
 • Górne

Sieć rzeczna w gminie oparta jest na rzece Tywa, której całkowita długość wynosi 47,9 km. [4]

Przyroda

Lasy [5]

Lasy znajdują się głównie w południowo-wschodniej części gminy i na jej obrzeżach, zajmują około 26,7% powierzchni gminy. Zarządzają nimi Nadleśnictwa Gryfino i Myślibórz. W obrębie Nadleśnictwa Gryfino na terenie gminy Banie zarządza powierzchniami leśnymi leśnictwo Baniewice (846 ha), Borzym (492 ha), Sosnowo (599 ha) oraz osada leśna w Kunowie. Jednostką realizującą zadania Nadleśnictwa Myśliborskiego jest leśnictwo Piaseczno.

Parki [6]

 • Babinek - park pałacowy
 • Lubanowo - park dworski
 • Rożnowo - park pałacowy
 • Swobnica - park zamkowy

Gatunki roślin chronionych [7]

 • cis pospolity (Taxus baccata)
 • bluszcz pospolity (Hedera helix)
 • widłak jałowcowaty
 • grzybień biały (Nymphaea alba)
 • grążel żółty (Nuphar luteum)
 • wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)
 • kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

Pomniki przyrody [8]

Nazwa gatunkowa Ilość Lokalizacja
Dąb szypułkowy 1 Leśnictwo Babinek
Dąb szypułkowy 2 Leśnictwo Swobnica
Dąb szypułkowy 1 plac przy Urzędzie Gminy Banie
Lipa 1 ul. Brzozowa, Banie

Historia

Landkreis Greifenhagen

Ziemia bańska historycznie związana była z dwoma zakonami. W XIII wieku Barnim I nadał te tereny templariuszom. Po kasacji zakonu w XIV wieku obszar został przejęty przez joannitów. Do 1648 ziemia bańska wchodziła w skład Księstwa Pomorskiego (Księstwo Szczecińskie). Wówczas w wyniku wojny trzydziestoletniej (1618-1648) oraz wymarciu bez potomka ostatniego księcia z dynastii Gryfitów - Bogusława XIV - obszar ten przeszedł w ręce Szwedów.

W 1679 w wyniku działań wojennych elektor brandenburski przejął ziemię bańską na mocy traktatu pokojowego w Saint-Germain-en-Laye. Państwo Hohenzollernów określane w historiografii jako Brandenburgia-Prusy w 1701 roku otrzymało oficjalną nazwę Królestwa Prus. Po reformach Steina i Hardenberga obszar obecnej gminy Banie wszedł w skład zorganizowanego w latach 1816-1818 Landkreis Greifenhagen (powiatu Gryfino) przyporządkowanego do Provinz Pommern (prowincji pomorskiej). . W 1871 roku nastąpiło zjednoczenie wszystkich ziem niemieckich i powołanie II Rzeszy Niemieckiej. [9]


Po 1945 roku tereny te zostały w wyniku decyzji mocarstw przyznane Polsce. Obecna gmina Banie wchodziła początkowo w skład Okręgu Pomorze Zachodnie. 29 maja 1946 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa. Okręg Pomorze Zachodnie został przemianowany na województwo szczecińskie. W 1954 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego zniesiono gminy, a w ich miejsce powołano mniejsze jednostki - gromady. Ten stan rzeczy zmienił się w 1972 roku, kiedy ponownie utworzono gminy, znosząc gromady. [10] [11]

W latach 1975-1998 gmina Gryfino funkcjonowała bez "zwierzchności" powiatów (zniesiono je w wyniku kolejnego podziału kraju). Od 1999 przywrócono istnienie powiatów, a podział administracyjny przybrał obecną formę. [12] [13]

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2010 [14]

Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 53
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 47
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 4
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1
Sekcja F - Budownictwo 141
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 125
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 28
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 8
Sekcja J - Informacja i komunikacja 2
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 20
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 19
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 13
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3
Sekcja P - Edukacja 10
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 21
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 15
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 16

Drogi wojewódzkie na terenie gminy [15] [16]

Przez gminę przebiega skrzyżowanie dróg wojewódzkich:

 • nr 121 ---> Pniewo - Banie - Rów (powiat myśliborski)
 • nr 122 ---> Krajnik Dolny - Krzywin - Banie - Pyrzyce (powiat pyrzycki) - Piasecznik (powiat choszczeński)

Samorząd

Samorząd gminy Banie [17]

Radni VI Kadencji Rady Gminy Banie:

Obecny skład samorządu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku.

Wykaz sołtysów gminy Banie (kadencja 2011-2015): [18]

Kultura

Na terenie gminy znajduje się Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach (ul. Skośna 7), które jest animatorem większości imprez kulturalnych w regionie. [19]

Ważniejszym wydarzeniem kulturalnym jest organizowany w wakacje od 2010 roku Polsko–Niemiecki Festyn na Ziemi Bańskiej. [20] [21] Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach organizuje także cykliczne zajęcia, m.in. teatralne, plastyczne, wokalne czy nauki gry na instrumentach. [22]

W Baniach znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Targowa 22), która posiada dwa oddziały na terenie gminy: [23]

 • Filia w Lubanowie (Lubanowo 6)
 • Filia w Swobnicy (Swobnica 1) [24]

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach opiekuje się także trzema świetlicami wiejskimi. Organizowane są tam warsztaty, zabawy, gry i konkursy dla mieszkańców lokalnej społeczności. Wykaz wspomnianych świetlic: [25]

 • Baniewice
 • Piaseczno
 • Swobnica

Oświata

Na terenie gminy znajdują się cztery placówki oświatowe: [26]

 • Przedszkole w Baniach (ul. Pocztowa 3) [27]
 • Szkoła Podstawowa w Lubanowie (Lubanowo 53) [28]
 • Szkoła Podstawowa w Swobnicy (Swobnica 12) [29]
 • Zespół Szkół w Baniach (ul. Sportowa 1) [30]

Kościoły i związki wyznaniowe

Teren gminy należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Obszar pod względem administracji kościelnej jest częścią Dekanatu Banie. [31]

Na obszarze gminy Banie swoje siedziby mają 3 parafie. Na terenie gminy znajduje się również 12 kościołów: [32]

 • parafia rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych (Banie)
 • kościół parafialny pw. MB Wspomożenia Wiernych (Banie)
 • kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Górnowo)
 • kościół filialny pw. MB Różańcowej (Piaseczno)
 • kościół filialny pw. św. Wojciecha (Kunowo)
 • kościół filialny (Parnica)
 • kościół filialny (Tywica)
 • parafia rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla (Lubanowo)
 • kościół parafialny pw. Chrystusa Króla (Lubanowo)
 • kościół filialny (Rożnowo)
 • kościół filialny (Sosnowo)
 • parafia rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza (Swobnica)
 • kościół parafialny pw. św. Kazimierza (Swobnica)
 • kościół filialny (Dłusko Gryfińskie)
 • pozostałe kościoły, których siedziby parafii znajdują się poza gminą
 • kościół filialny pw. św. Anny (Babinek) - podlega parafii rzymskokatolickiej pw. św. Judy Tadeusza (Lubicz) [33]

Sport

Na terenie gminy znajduje się 11 klubów sportowych [34]. Cztery kluby występują w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Najwyżej sklasyfikowanym klubem w gminie w sezonie 2012/2013 był zespół Ogniwa Babinek [35].

 • Klub Sportowy "OGNIWO" Babinek (Babinek 28); piłka nożna - Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Szczecin (południe) [36]
 • Klub Sportowy "CZARNI" Lubanowo (Lubanowo 63/8); piłka nożna - Klasa A 2012/2013, grupa: Szczecin IV [37]
 • Bański Klub Sportowy "ISKRA" Banie (ul. Sportowa 1); piłka nożna - Klasa A 2012/2013, grupa: Szczecin IV [38]
 • Ludowy Klub Sportowy "TYWA" Swobnica (Swobnica 10); piłka nożna - Klasa B 2012/2013, grupa: Szczecin VI [39]

Pozostałe zespoły i organizacje sportowe na terenie gminy:

 • Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej "Libero" w gminie Banie (ul. Sportowa 1)
 • Klub Strzelectwa Sportowego "Dąb" w Baniach (ul. Skośna 7)
 • Uczniowski Klub Sportowy "START" w Lubanowie (Szkoła Podstawowa w Lubanowie, Lubanowo 53)
 • Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" w Baniach (Szkoła Podstawowa w Baniach im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół w Baniach, ul. Sportowa 1)
 • Uczniowski Klub Sportowy "REKORD" w Swobnicy (Szkoła Podstawowa w Swobnicy, Swobnica 12)
 • Uczniowski Klub Sportowy "UNIA" w Baniach (Publiczne Gimnazjum w Baniach im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach, ul. Sportowa 1)
 • Klub Sportowy "Gimnazjum" Banie (ul. Sportowa 1) [40]

Turystyka

Przez gminę przebiegają dwa piesze szlaki turystyczne:

 • Szlak Równiny Wełtyńskiej (niebieski) - przez gminę Banie wiedzie trasa o długości 22,56 km [41] [42]
 • Szlak Pojezierza Trzcińskiego (zielony) - przez gminę Banie wiedzie trasa o długości 17,62 km [43]

Na obszarze gminy znajdują się także trzy rowerowe szlaki turystyczne: [44]

 • Banie - Dłużyna - Piaseczno - Górowo - Swobnica - Banie (zielony)
 • Banie - Baniewice - Żelechowo - Krzywin (czarny)
 • Banie - Lubanowo - Babinek - Czarnówko - Pacholęta (czerwony)

Atrakcjami turystycznymi są malownicze jeziora oraz dolina Tywy. W miejscowościach powiatu znajduje się sporo zabytkowych obiektów, w tym m.in.: [45] [46]

 • Rożnowo (późnogotycki kościół z XV/XVI wieku, neogotycka kaplica grobowa, murowany gołębnik z XIX wieku)
 • Lubanowo (granitowy kościół z XIII wieku, ryglowe stodoły z XIX wieku, budynki mieszkalne z licznymi detalami architektonicznymi z XIX i XX wieku, murowana remiza z drewniana wieżyczką obserwacyjną z początku XX wieku, kuźnia z 1921 roku, park dworski z XIX wieku)
 • Swobnica (XIV-wieczny zamek joannitów z wieżą, kościół z XIII wieku, budynek nadleśnictwa, murowane budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX i początku XX wieku, stodoły ryglowe i murowane z XIX wieku, budynek szkoły z lat 20. XX wieku)
 • Banie (romański kościół z XIII wieku, Baszta Prochową z XIV wieku, gotycka kaplica św. Jerzego z 1417 roku, budynek poczty z XIX wieku, pozostałości dawnego cmentarza żydowskiego) [47]

Demografia

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Banie (stan na dzień 31 grudnia 2012 roku - dane oficjalnego serwisu gminy): [48]

Miejscowość Liczba mieszkańców
Babinek 449 osób
Baniewice 542 osoby
Banie 1 951 osób
Dłusko Gryfińskie 314 osób
Dłużyna 205 osób
Górnowo 134 osoby
Kunowo 331 osób
Lubanowo 907 osób
Otoki 5 osób
Parnica 83 osoby
Piaseczno 377 osób
Piaskowo 52 osoby
Rożnowo 197 osób
Skotniki 29 osób
Sosnowo 122 osoby
Swobnica 551 osób
Trzaski 5 osób
Tywica 298 osób
Łącznie 6552 osoby

Zaludnienie gminy w ostatnich latach (informacje za Bankiem Danych Lokalnych): [49]

Rok Liczba mieszkańców
2008 6 396 osób
2009 6 377 osób
2010 6 604 osoby
2011 6 555 osób
2012 6 502 osoby

System ochrony zdrowia

Na terenie gminy znajdują się: [50]

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Panaceum” w Baniach (ul. Myśliborska 2) [51]
 • Indywidualna Praktyka Stomatologiczna. Dentysta w Baniach (gabinet przy ul. Żwirki i Wigury 3) [52]
 • Apteka Rosa Canina w Baniach (ul. Grunwaldzka 1) [53]

Herb

herb gminy Banie

Obecny herb Gminy Banie obowiązuje od 7 sierpnia 2004 roku na mocy uchwały Rady Gminy Banie nr XVI/161/04 z dnia 27 maja 2004 roku.

Herbem Gminy Banie jest tarcza o złotym polu, na którym po prawej stronie umieszczono postać św. Marii Magdaleny w błękitnym płaszczu i czerwonej sukni z aureolą, trzymającą w rękach złote naczynie na oleje. Święta jest patronką kościoła miejskiego.

Po lewej stronie postaci widnieje u góry tarcza herbowa o białym polu z przedstawieniem czerwonego gryfa pomorskiego - symbolizującego przynależność regionu z dynastią Gryfitów i Pomorzem, na dole zaś znajduje się srebrny (biały) krzyż maltański - przypomina o joannitach - zakonie związanym historycznie z ziemią bańską. [54]

Miejscowości i sołectwa (wykaz)

Sołectwa (15): [55]

 • Babinek
 • Banie
 • Baniewice
 • Dłusko Gryfińskie
 • Dłużyna
 • Górnowo
 • Kunowo
 • Lubanowo
 • Parnica
 • Piaseczno
 • Piaskowo
 • Rożnowo
 • Sosnowo
 • Swobnica
 • Tywica

Pozostałe miejscowości w gminie (3): [56] [57]

 • Otoki
 • Skotniki
 • Trzaski

Przypisy

 1. Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina wiejska Banie, w: Główny Urząd Statystyczny [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryfinski/gmina_wiejska_banie.pdf
 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.banie.pl/dokumenty/menu/37
 3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.banie.pl/dokumenty/menu/37
 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.banie.pl/dokumenty/menu/37
 5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.banie.pl/dokumenty/menu/37
 6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.banie.pl/dokumenty/menu/37
 7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.banie.pl/dokumenty/menu/37
 8. K.Krzysztof, A.Gabrysiak, J. Jankowski "Program ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego" (2003), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/ocka/pos_2003.pdf
 9. Piskorski J.M. (red.), Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999 s. 191-199.
 10. Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1954, nr 15, poz. 67.
 11. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1973, nr 2, poz. 7.
 12. Historia Bań, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/15_historia_ban
 13. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 312-315.
 14. Bank Danych Lokalnych GUS (2010), w: Portret gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Położenie, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/9_polozenie
 16. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 17. Władze gminy Banie, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/18
 18. Wykaz sołtysów gminy Banie, kadencja lat 2011-2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.banie.pl/dokumenty/4614
 19. Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach [online] [Przeglądany 25.062013] Dostępny w: http://www.mctkis.eu/aktualnosci.html
 20. I Polsko–Niemiecki Festyn na Ziemi Bańskiej, w: Libero Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.liberobanie.republika.pl/festyn_ziemi_banskiej/10_07_10/festyn_plazowka_10_07_2010.html
 21. Polsko–Niemiecki Festyn na Ziemi Bańskiej, w: Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach [online] [Przeglądany 25.062013] Dostępny w: http://www.mctkis.eu/ogloszenia30.html
 22. Plan zajęć, w: Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach [online] [Przeglądany 25.062013] Dostępny w: http://www.mctkis.eu/plan_zajec.html
 23. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.biblioteka.banie.pl/
 24. Kultura, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/23_kultura
 25. Świetlice wiejskie, w: Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach [online] [Przeglądany 25.062013] Dostępny w: http://www.mctkis.eu/swietlice_wiejskie.html
 26. Oświata, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/25_oswiata
 27. Przedszkole w Baniach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://przedszkolewbaniach.blogspot.com/
 28. Szkoła Podstawowa w Lubanowie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.lubanowosp.pl/
 29. Szkoła Podstawowa w Swobnicy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://spswobnica.szkolnastrona.pl/
 30. Zespół Szkół w Baniach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://zsbanie.pl/
 31. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 32. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 33. Kościoły, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/koscioly/
 34. UKS i kluby sportowe, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/24_uks_i_kluby_sportowe
 35. 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/
 36. Ogniwo Babinek [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://ogniwobabinek.futbolowo.pl/
 37. Czarni Lubanowo [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://czarnilubanowo.futbolowo.pl/
 38. Iskra Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://iskrabanie.futbolowo.pl
 39. 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/
 40. UKS i kluby sportowe, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/24_uks_i_kluby_sportowe
 41. Szlak Równiny Wełtyńskiej, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/33_szlak_rowniny_weltynskiej
 42. Szlak Równiny Wełtyńskiej (niebieski), w: Szlaki turystyczne Puszczy Bukowej [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.szymongiemza.republika.pl/puszcza/15.html
 43. Szlak Pojezierza Trzcińskiego, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] http://www.banie.pl/strona/menu/34_szlak_pojezierza_trzcinskiego_
 44. Szlaki rowerowe, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] http://www.banie.pl/strona/menu/35_szlaki_rowerowe
 45. Szlak Równiny Wełtyńskiej, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/33_szlak_rowniny_weltynskiej
 46. Szlak Pojezierza Trzcińskiego, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] http://www.banie.pl/strona/menu/34_szlak_pojezierza_trzcinskiego_
 47. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 312-315.
 48. Liczba mieszkańców, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/43_liczba_mieszkancow
 49. Bank Danych Lokalnych GUS (2008-2012), w: Portret gminy Banie [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 50. Bank Danych Lokalnych GUS (2011), w: Portret gminy Banie [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 51. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2010, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.banie.pl/dokumenty/menu/42
 52. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna. Dentysta w Baniach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://dentysta24-banie.pl/kontakt
 53. Ogłoszenia. Dyżury aptek w powiecie gryfińskim, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=praca_aptek
 54. Geneza herbu, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/17_geneza_herbu
 55. Wykaz sołtysów gminy Banie - kadencja lat 2011-2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Banie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.banie.pl/dokumenty/4614
 56. Liczba mieszkańców, w: Banie - oficjalny serwis gminy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.banie.pl/strona/menu/43_liczba_mieszkancow
 57. Gmina Banie, w: Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory 2011 [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://wybory2011.pkw.gov.pl/owb/320000/pl/320601.html

Bibliografia

 • Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012.
 • Kosacki J.M., Ziemia Szczecińska. Ziemia Chojeńska i Pyrzycka, Szczecińska Agencja Turystyczna "Sat", Szczecin 1995.
 • Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2012.
 • Machałek M., Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Opracowanie zbiorowe, Polska niezwykła. Zachodniopomorskie, Demart Wydawnictwo, Warszawa 2008.
 • Piskorski J.M. (red.), Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Jan Skolimowski