Gmina Brzeżno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Brzeżno
Gmina Brzeżno
Powiat świdwiński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 11
Liczba miejscowości 20
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Brzeżno – gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim.

Geografia

Mapa gminy Brzeżno

Położenie

Naturalne granice Gminy Brzeżno stanowią: od zachodu rzeki Rega oraz Stara Rega, a od wschodu rzeka Rega oraz jezioro Klęckie. Gmina Świdwin wraz z miastem otacza gminę Brzeżno z trzech stron – od zachodu, północy i wschodu. Granicę południową wyznaczają gminy: Ostrowice oraz Drawsko Pomorskie. Natomiast południowo – zachodnia granica gminy Brzeżno jest wspólna z gminą Łobez. Powierzchnia gminy Brzeżno wynosi 111 km². Gmina Brzeżno położona jest w południowej części powiatu świdwińskiego[1].

Klimat

Klimat w gminie Brzeżno wykazuje charakter przejściowy pomiędzy klimatem morskim, a klimatem kontynentalnym. Okres wegetacyjny rozpoczyna się około 5 kwietnia i kończy się w listopadzie. W okresie wiosennym przeważają wiatry suche i często mroźne z północy i wschodu, a w okresie letnim przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, przynoszące deszcz, w okresie zimy przeważają ciepłe wiatry południowo-zachodnie i zachodnie przynoszące zmianę pogody. Obszar gminy położony jest w Pasie Środkowego Pojezierza Pomorskiego. Według Romera, klimat tu występujący jest przykładem wpływów klimatycznych krain poznańskiej i drawskiej, a więc obszarów pojeziernych i wielkich dolin. Przeważają wiatry z południowego zachodu i zachodnie. Średnia wieloletnia suma opadów atmosferycznych dla tego obszaru wynosi 670 mm[2].

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy znajdują się jeziora[3]:


Rzeki płynące na terenie gminy[4]:

 • rzeka Rega - płynie wzdłuż północno – zachodniej i wschodniej granicy gminy na odcinku ok. 12 km
 • rzeka Stara Rega - płynie wzdłuż południowo – zachodniej i zachodniej granicy gminy na odcinku ok. 19 km.

Przyroda

Zbiorowiska leśne stanowią ok. 24% powierzchni gminy, przeważająca ich część zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części gminy. Są to głównie lasy mieszane, bagienne oraz lasy olszowe. Oprócz lasów gmina posiada znaczne połacie gruntów rolnych, w tym: łąk i pastwisk. Występuje tu wielu gatunków zwierząt charakterystycznych dla nizinnych części kraju, tj. jeleni, saren, dzików, lisów, zajęcy i dzikiego ptactwa[5].

Pomniki przyrody na terenie gminy Brzeżno[6]:

 • 2 lipy drobnolistne obw. 400 i 370cm, 6 jesionów wyniosłych obw. 150 – 240cm, kasztanowiec zwyczajny obw. 220cm - Pęczerzyno
 • klon zwyczajny obw. 400cm, 12 świerków pospolitych obw. 90 – 140cm - Więcław
 • 22 lipy drobnolistne obw. 150 –240 cm - Półchleb
 • dąb szypułkowy obw. 5m - Wilczkowo
 • dąb szypułkowy obw. 6,3m, dąb szypułkowy obw. 5,3m wys. 30m, sosna pospolita obw. 3m - Karsibór
 • jesion wyniosły Jan obw. 465 cm, wys. 20 m - Przyrzecze Grądzkie

Obszary Naruta2000 znajdujące się na terenie gminy[7]:

 • PLH320049 - Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi) - pow. 14827,8 ha
 • PLH320043 - Karsibórz Świdwiński - pow. 588,0 ha
 • PLB320019 - Ostoja Drawska - pow. 153906,1 ha

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Gmina Brzeżno jest gminą wiejską, typowo rolniczą. Dominującym działem gospodarki gminy jest rolnictwo. W gminie brakuje dużych jednostek gospodarczych, które mogłyby być motorem rozwoju. Funkcjonują tu działalności gospodarcze, m.in.: gorzelnia, piekarnia, usługi lekarskie, praktyka stomatologiczna, usługi leśne, usługi transportowe, hodowla trzody chlewnej w Brzeżnie – „BANACHO-WICZ” Sp. z o.o. , produkcja pelletu - PETROMIX Sp. z o.o.[8].


Przez teren gminy Brzeżno przebiegają dwie drogi wojewódzkie:

 • nr 162 Kołobrzeg – Świdwin – Brzeżno – Drawsko Pomorskie
 • nr 151 Świdwin – Łobez – Ińsko – Recz

Drogi te stanowią najważniejsze arterie komunikacyjne o znaczeniu regionalnym na terenie gminy. Ważne znaczenie w komunikacyjnych powiązaniach wewnętrznych na terenie gminy ma sześć odcinków dróg powiatowych, zwłaszcza relacji:

 • nr 17320 Świdwin – Koszanowo – Rzepczyno – Karsibór – Łabędzie
 • nr 17306 Słonowice – Brzeżno – Rzepczyno – Przyrzecze.[9]


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2013[10]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 18
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 14
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0
Sekcja F - Budownictwo 18
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 33
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 2
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2
Sekcja J - Informacja i komunikacja 3
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 9
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 3
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5
Sekcja P - Edukacja 8
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 15
Ogółem 154

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie jest Wójt Gminy oraz Rada Gminy. W gminie Brzeżno funkcję Wójta Gminy sprawuje Jerzy Anielski[11]. Rada Gminy składa się z 15 radnych[12].

Aktualny skład Rady Gminy Brzeżno kadencji 2010-2014[13]:

Obecny skład Rady Gminy oraz Wójta Gminy wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[14].

Wyniki wyborów przedstawiały się następująco[15]:

W głosowaniu do Rady Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE 2010 W BRZEŻNIE uzyskał 8 mandatów
 • Komitet Wyborczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskał 6 mandatów
 • Komitet Wyborczy Wyborców "LEPSZE JUTRO NASZEJ GMINY" uzyskał 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców TADEUSZA PAWLIKOWSKIEGO nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców SAMI SWOI W GMINIE BRZEŻNO nie uzyskał mandatu


W głosowaniu na wójta:

 • Jerzy Ryszard Anielski - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 628, co stanowiło 45.24%. Uczestniczy w ponownym głosowaniu
 • Andrzej Tomasz Janas - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 544, co stanowiło 39.19%. Uczestniczy w ponownym głosowaniu
 • Robert Edward Stępień - członek Prawa i Sprawiedliwości - liczba oddanych głosów 216, co stanowiło 15.56%

W drugiej turze wyborów:

 • Jerzy Ryszard Anielski - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 691, co stanowiło 54,24%, wybrany wójtem
 • Andrzej Tomasz Janas - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 583, co stanowiło 45,76%


Przy Radzie Gminy działają komisje[16]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego
 • Komisja Oświaty Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kultura

Kultura w gminie Brzeżno według danych GUS, stan na 2012 rok[17]:
Biblioteki[18]
Liczba bibliotek 2
Liczba czytelników w ciągu roku 591

Oświata

Oświata w gminie Brzeżno według danych GUS, stan na 2012 rok[19]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
3
Liczba dzieci w przedszkolach 81
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 188
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 170

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Brzeżno znajdują się parafie rzymskokatolickie[20]:

 • Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeżnie, liczba wiernych 2 200, która posiada kościoły filialne:
  • św. Michała Archanioła - Łabędzie (powiat drawski)
  • św. Antoniego Padewskiego Pęczerzyno,
  • Matki Boskiej Dobrej Rady Rzepczyno,
  • Matki Boskiej Częstochowskiej Więcław,
  • kaplica w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Rzepczyno


 • Kościoły filialne parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ze Świdwina:
  • Podwyższenia Krzyża Świętego - Słonowice
  • św. Antoniego - Wilczkowo
 • oraz punkty odprawiania Mszy św. w:
  • Koszanowo
  • Chomętowo

Sport

Sport w gmina Brzeżno według danych GUS, stan na 2012 rok[21]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 1
Liczba sekcji sportowych 1
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 25
Liczba kobiet 0
Suma 25
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 25
Liczba dziewcząt 0
Suma 25

Turystyka

Na terenie gminy wyznaczono oznakowane trasy turystyczne[22]:

 • Kocioł Świdwiński - pieszo-rowerowy, zielony szlak turystyczny
 • Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury - czarny szlak rowerowy, stanowiący pętlę, rozpoczynającą się i kończącą w Łobzie
 • Ścieżka edukacyjna Torfowisko Karsibór - trasę ścieżki wytyczono przez centrum Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Karsibór


W Słonowicach znajduje się Pałac Myśliwski Anser, który stanowi bazę noclegową gminy[23]:

 • 55 miejsc noclegowych
 • restauracja
 • sala konferencyjna
 • kąpielisko
 • jazda konna

Demografia

Liczba ludności w gminie Brzeżno na przestrzeni lat 2008 - 2013[24].
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem 2 772 2 798 2 924 2 902 2 906 2 880
Kobiety 1 404 1 419 1 451 1 435 1 429 1 429
Mężczyźni 1 368 1 379 1 473 1 467 1 477 1 451


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[25]:

 • przedprodukcyjnym - 598 osób - 20,8%
 • produkcyjnym - 1 840 osób - 63,9%
 • poprodukcyjnym - 442 osób - 15,3%


W gminie Brzeżno na 100 mężczyzn przypada 98 kobiet[26].

System ochrony zdrowia

W gminie Brzeżno świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej realizują[27]:

 • NZOZ ,,Doktor" s.c, - Brzeżno
Ochrona zdrowia w gminie Brzeżno według danych GUS, stan na 2011 rok[28]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 1
Suma 1
Liczba praktyk lekarskich 0
Apteki ogólnodostępne[29]
Liczba aptek ogólnodostępnych 0
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną -

Herb

Herb Gminy Brzeżno

Herb jest definiowany przez Statut Gminy jako: Herbem Gminy jest tarcza z napisem u góry „Gmina Brzeżno”, poniżej biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Przez całą wysokość kłos na niebieskim tle. Od kłosa odchodzą cztery kółka, dwa z prawej i dwa z lewej z motywami charakterystycznymi dla Gminy.[30]


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy Brzeżno[31].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Brzeżno Brzeżno
Chomętowo Chomętowo Chomętówko
Karsibór Karsibór, Grąbczewo, Kłącko
Koszanowo Koszanowo
Pęczerzyno Pęczerzyno, Pęczerzyński Młyn
Półchleb Półchleb
Przyrzecze Przyrzecze, Grądzkie
Rzepczyno Rzepczyno, Miłoszewice, Mulite, Sonino
Słonowice Słonowice, Krajewo
Więcław Więcław
Wilczkowo Wilczkowo

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeżno na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=122482
 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeżno na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=122482
 3. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 01.07.2014]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeżno na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=122482
 5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeżno na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=122482
 6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeżno na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=122482
 7. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka, Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&nazwa_obsz=&w=2931&p=2912&g=1355&ssaki=&ptaki=&gady=&plazy=&ryby=&bezkregowce=&rosliny=&siedliska=&typyKrajobrazu=&istn_ochr_prz=
 8. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 9. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeżno na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=122482
 10. Portret gminy Brzeżno W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Organy Gminy, Wójt Gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeżno, [online] [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=8460
 12. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2014] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 13. Rada Gminy Brzeżno, w: Strona internetowa Urzędu Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://www.brzezno.pl/rada-gminy-brzezno/
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 15. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat świdwiński - gm. Brzeżno, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321602.html
 16. Rada Gminy > Komisje Rady Gminy w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=116498
 17. Portret gmina Brzeżno W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Dane z 2011 roku.
 19. Portret gmina Brzeżno W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 21. Portret gminy Brzeżno W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 22. Turystyka, w: Strona internetowa gminy Brzeżno. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.brzezno.pl/turystyka/
 23. Turystyka, w: Strona internetowa gminy Brzeżno. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.brzezno.pl/turystyka/
 24. Portret gmina Brzeżno, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 25. Portret gmina Brzeżno, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Portret gmina Brzeżno, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/lekarze_rodzinni.htm
 28. Portret gmina Brzeżno W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 29. Dane z 2012 roku.
 30. Uchwała nr VI/36/2003 Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 kwietnia 2003 w sprawie Statutu Gminy Brzeżno, Statut Gminy Brzeżno. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brzeżno [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://ug.brzezno.ibip.pl/public/?id=149244
 31. Sołectwa, w: Gmina Brzeżno - serwis samorządowy [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.brzezno.pl/solectwa/

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też