Gmina Osina

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Osina
Powiat goleniowski
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 10[1]
Liczba miejscowości 12[2]
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Osina – gmina wiejska położona w środkowej części powiatu goleniowskiego. Siedzibą gminy jest wieś Osina.

Geografia

Położenie

Gmina Osina na planie powiatu goleniowskiego

Gmina Osina jest najmniejszą z sześciu gmin powiatu goleniowskiego, zajmuje powierzchnię 102 km2 (10166 ha)[3]. Położona w jego centrum od północy graniczy z gminami Przybiernów i Nowogard, a od południa z gminami Goleniów i Maszewo. Przez gminę przechodzi 15 południk geograficzny długości wschodniej.

Teren gminy ukształtowany został podczas zlodowacenia północnopolskiego, zwłaszcza w jego ostatnim stadiale pomorsko-leszczyńskim i okresie ustępowania lodowca. Pod względem tektonicznym gmina Osina leży w granicach jednostki geologiczno-strukturalnej niecka szczecińska (w jej północnej części), przy granicy z blokiem wału pomorskiego. Na obszarze gminy można wydzielić rzeźby terenu pochodzenia: lodowcowego, wodnolodowcowego, eolicznego, rzecznego, jeziornego oraz roślinnego (równiny torfowe)[4].

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do[5]:

prowincji Niż Środkowoeuropejski,
podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie,
makroregionu Pobrzeże Szczecińskie,
mezoregionu Równina Nowogardzka oraz Równina Goleniowska.

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krainy Gryficko-Nowogardzkiej[6].

Klimat gminy Osina według Krzysztofa Prawdzica
średnia temperatura roczna 7 - 7,6°C
średnia temperatura okresu V-VII 14 - 15°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 - 625 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 180 - 190 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalna poniżej 0°C), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[7].

Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia[8]:

Wody stojące[9]:

Wody płynące[10]:

 • Gowienica - rzeka, płynie wzdłuż zachodniej granicy gminy i uchodzi do Roztoki Odrzańskiej w miejscowości Stepnica
 • Stepnica - prawy dopływ Gowienicy, płynie przez środkową część gminy z południa na północ, posiada ujście w okolicy Węgorzy
 • Pilesza - struga, prawy dopływ Stepnicy
 • Leśnica (Węgorzynka)

Przyroda

Leśnictwo

Lasy położone na obszarze gminy podlegają zarządowi:

 • Nadleśnictwa Goleniów[11];
 • Nadleśnictwa Nowogard – ze wszystkich gruntów tego nadleśnictwa (19.217,40 ha) 19% leży na terenie omawianej gminy[12].
Leśnictwo w gminie Osina[13]
Powierzchnia lasów ogółem w ha w tym lasy publiczne w tym własność gminy Lesistość %
3524,8 3483,7 12,1 34,7

Obszary Natura 2000

 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska (PLH 320013)
Zajmuje powierzchnię ok. 8.419 ha. Położony na terenie gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica, Osina, Nowogard. Ostoja obejmuje najcenniejsze fragmenty Puszczy Goleniowskiej, związane z rzekami Gowienicą, Stepnicą, Wołczenicą i rynnami subglacjalnymi z licznymi oczkami torfowisk wysokich[14].

Rezerwaty przyrody

 • Rezerwat przyrody Wrzosiec – rezerwat torfowiskowy, obszar o łącznej powierzchni 14,28 ha położony w obrębie ewidencyjnym Krzywice. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie mszaru wrzoścowego ze śródtorfowiskowym jeziorem oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych reprezentujących różne siedliska podlegające prawnej ochronie, a także gatunki roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych[15].
 • Rezerwat przyrody Krzywicki Mszar – rezerwat florystyczny, obszar o łącznej powierzchni 5,95 ha położony w obrębie ewidencyjnym Krzywice. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych reprezentujących różne siedliska podlegające prawnej ochronie, a także gatunki roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych[16].

Parki podworskie

Parki podworskie wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków[17]:

park podworski w Osinie, prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku, o powierzchni ok. 1 ha. Drzewostan stanowią m.in.: buki, dęby, graby, lipy, wiązy.
park dworski w Bodzęcinie;
park dworski w Kikorzu;
park dworski w Węgorzycach.

Pomniki przyrody

Historia

Powiat nowogardzki przed 1945 r.

Przed II wojną światową teren obecnej gminy Osina wchodził w skład powiatu nowogardzkiego (Landkreis Naugard).

Gromadę Osina z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Osinie ustanowiono w 1954 roku. W skład nowoutworzonej gromady ówczesnego powiatu nowogardzkiego weszły obszary: Kikorze, Osina, Redło, Krzywice i Przypólsko[18].

Od 1 stycznia 1962 roku w skład jednostki administracyjnej Gromada Osina wchodziły miejscowości: Bodzęcin, Gorzęcino, Kałużna, Kikorze, Krzywice, Osina, Osiniec, Przypólsko, Redło, Redostowo, Węgorzyce[19].

Kolejne obwieszczenie (1969 rok) dotyczące podziału administracyjnego województwa szczecińskiego w Gromadzie Osina wymieniało następujące sołectwa:

- Bodzęcin (Bodzęcin);
- Kikorze (Kikorze wraz z kolonią Gorzęcino);
- Krzywice (Krzywice);
- Osina (Osina wraz z Osińcem i Węgorzycami);
- Przypólsko (Przypólsko wraz z kolonią Kałużna);
- Redło (Redło);
- Redostowo (Redostowo)[20].

Następnie 1 stycznia 1973 roku utworzono Gminę Osina z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Osinie. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw:

- Bodzęcin (Bodzęcin);
- Kikorze (Gorzęcino, Kikorze);
- Kościuszki (Kościuszki);
- Krzywice (Krzywice);
- Osina (Osina, Osiniec, Węgorzyce);
- Przypólsko (Kałużna, Przypólsko);
- Redło (Redło);
- Redostowo (Redostowo);
- Węgorza (Węgorza)[21].

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1999 roku zlikwidowano powiat nowogardzki i powołano powiat goleniowski w nowych granicach administracyjnych, z siedzibą władz w Goleniowie, obejmujący gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów[22]. 1 stycznia 2002 roku reaktywowano powiat łobeski, do którego przyłączono gminę Dobra[23].

Gospodarka i infrastruktura

Rynek pracy i bezrobocie

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w 2013 roku) [24]
Gmina Osina
Sektor publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
0 28
B
Górnictwo i wydobywanie
0 0
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 19
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 0
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
0 0
F
Budownictwo
0 40
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
0 50
H
Transport i gospodarka magazynowa
0 15
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 3
J
Informacja i komunikacja
0 3
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 3
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
0 2
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 6
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
0 12
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
2 3
P
Edukacja
3 2
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
1 10
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
1 4
S
Pozostała działalność usługowa
0 10
Ogółem 7 210


Pracujący w 2011 roku[25]
Jednostka terytorialna Ogółem W tym kobiety Sektor publiczny Sektor prywatny
Powiat 15870 7303 5212 10658
Gmina Osina 500 215 80 420


Liczba bezrobotnych w gminie według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 wyniosła ogółem 222 osób (w tym 135 kobiet). Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 11,7%.[26]

Rolnictwo

Gmina Osina jest gminą rolniczą, użytki rolne zajmują 55% jej powierzchni. Występują tu gleby bielicowe, wytworzone na piaskach słabo gliniastych i gliniastych lub gleby brunatne. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2010 roku w gminie istniały 124 gospodarstwa rolne (w tym 122 indywidualne) zajmujące się uprawami. Powierzchnia gospodarstw wynosiła 3379,03 ha (w tym indywidualnych 2536,98 ha). Ogółem na 1959,01 ha uprawiano zboża, na 77,52 ha ziemniaki, 128,55 ha warzywa gruntowe[27].

W 24 gospodarstwach rolnych hodowano bydło, w 31 trzodę chlewną, 9 konie, 70 drób[28].

Użytkowanie gruntów w gminie Osina w ha <br\> stan na 2010 rok[29]
Gmina Grunty ogółem Użytki rolne ogółem Pod zasiewami Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi Uprawy trwałe Sady ogółem Ogrody przydomowe Łąki trwałe Pastwiska trwałe Pozostałe użytki rolne Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty
Osina 4926,08 4597,75 3379,03 87,78 70,87 63,94 3,42 571,47 135,97 349,20 186,55 141,78
Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w ha <br\> stan na 2010 rok[30]
Gmina ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1 - 5 ha 1 - 10 ha 1 - 15 ha 5 - 10 ha 5 - 15 ha 10 -15 ha 5 ha i więcej 10 ha i więcej 15 ha i więcej
Osina 4926,08 45,61 4880,47 193,36 396,45 654,43 203,09 461,07 257,98 4687,11 4484,02 4226,04

Transport drogowy

Osina 03.jpg

Przez teren gminy na odcinku Goleniów - Nowogard przebiega droga krajowa nr 6.

Nie występują tu drogi zaliczane do kategorii dróg wojewódzkich.

Do powiatowych należą w gminie drogi o numerach[31]:

0743Z Glewice – Węgorza,
0744Z Osina – Glewice,
0745Z Mosty - Osina,
0746Z Kikorze - Czermnica,
0747Z Kikorze - Jenikowo,
0748Z Nowogard - Maszewo,
0749Z Kościuszki - Węgorza,
0750Z Strzelewo - Węgorza,
0752Z Osina - Wyszomierz, których długość wynosi 46,34 km.

Na dzień 31 stycznia 2003 długość dróg gminnych i dojazdowych wynosi 2,7 km[32].

Transport kolejowy

Przez teren gminy przechodzi linia kolejowa nr 402 relacji Goleniów – Koszalin, łącząca wschodnią i zachodnią część województwa.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2010 roku na terenie gminy znajdowało się 437 budynków mieszkalnych, a w nich w sumie 848 mieszkań[33]. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 74,5 m2[34].

Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne kształtowała się następująco[35]:

 • 815 było podłączonych do wodociągu;
 • 711 posiadało ustęp spłukiwany;
 • 732 posiadało łazienkę;
 • 562 było wyposażone w centralne ogrzewanie;
 • 481 było podłączonych do gazu sieciowego.

W 2011 roku z sieci wodociągowej korzystało 91% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 52,1%, a z gazowej 57%[36]. Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wynosiła 34,2 km[37], a sieci kanalizacyjnej 29,1 km[38]. Do sieci gazowej podłączonych było 486 gospodarstw domowych. Gaz używany był do ogrzewania w 308 mieszkaniach[39].

Od 01 stycznia 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy przejmowane są przez nowo wybudowany Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. W 2010 zlikwidowano mogilnik w miejscowości Osina.

We wschodniej części gminy (między wsiami Redło i Węgorzyce) przebiegają dwie nitki gazociągu wysokoprężnego.

Wsie Krzywice, Przypólsko, Redostowo oraz Kościuszki podłączone są do wodociągów grupowych. Wieś Kościuszki przyłączona jest do wodociągu grupowego z ujęciem wody, w Olchowie (gmina Nowogard). Miejscowości Bodzęcin, Kikorze, Osina, Redło, Węgorza i Węgorzyce posiadają własne ujęcia wody, które zaopatrują lokalne wodociągi w wodę[40].

W gminie znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Osinie, która obsługuje część miejscowości Osina oraz oczyszczalnia mechaniczna w Kikorzu[41].

Gmina nie posiada sieci ciepłowniczej. Na jej terenie obiekty budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz większość zakładów pracy zaopatrywane są w ciepło i ciepłą wodę użytkową z lokalnych kotłowni.

Samorząd

Urząd gminy Osina

Organami gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

Wójtem Gminy Osina jest od 2010 roku – Krzysztof Szwedo.

W skład Rady kadencji 2010-2014 wchodzą[42]:

Witkowski Arkadiusz – Przewodniczący Rady Gminy

Szymczak Marian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

oraz:

Łuczak Andrzej, Kobus Bogumiła, Buksińska Jolanta, Osajda Elżbieta, Doszczeczko Zdzisław, Sućko Barbara, Fokt Mirosław, Jurgielaniec Robert, Salwa Jerzy, Stępień Agnieszka, Półgrabia Anna, Akińcza Michał, Banasiewicz Bogdan. Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. O ich utworzeniu, połączeniu, zmianie obszaru, podziale i zniesieniu rozstrzyga Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami[43].

Sołectwa gminy Osina:

 1. Bodzęcin,
 2. Kikorze,
 3. Kościuszki,
 4. Krzywice,
 5. Osina,
 6. Przypólsko,
 7. Redło,
 8. Redostowo,
 9. Węgorza,
 10. Węgorzyce[44].

Kultura

Funkcje kulturalno-oświatowe na terenie gminy spełnia Gminna Biblioteka Publiczna w Osinie, dysponująca wypożyczalnią i czytelnią. Odbywają się tu imprezy propagujące czytelnictwo, konkursy, zajęcia plastyczne, projekcje filmów oraz spotkania autorskie[45]. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jej księgozbiór wynosił w 2011 roku 17.367 woluminów[46]. Biblioteka posiada cztery punkty biblioteczne w miejscowościach Kikorze, Redostowo, Kościuszki i Węgorza.

W miejscowościach Węgorza i Krzywice znajdują się świetlice wiejskie, które oddano do użytku mieszkańców w dniu 29 kwietnia 2013 roku[47].

Świetlice wiejskie funkcjonują również w osadzie Węgorzyce oraz wsiach Kikorze i Redło.

Oświata

Osina 02.jpg

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. W roku szkolnym 2011/2012 naukę pobierało tu 198 uczniów w szkole podstawowej i 106 w gimnazjum. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 27% wydatków budżetu gminy w 2011 r.[48]

Kościoły i związki wyznaniowe

Teren gminy Osiny należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatów Goleniów, Maszewo i Nowogard. Znajduje się tu 8 kościołów (w tym jeden parafialny)[49]:

oraz:

Sport

Osina 05.jpg

Na terenie gminy, we wsi Osina, działa Uczniowski Klub Sportowy Bronek (piłka ręczna)[50]. Przy Zespole Szkół Publicznych znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe wyposażone w pole do gry w piłki ręcznej, bieżnię lekkoatletyczną, boisko do koszykówki, kort tenisowy oraz boisko do minigolfa.

Turystyka

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są[51]:

w Osinie:

pozostałe:

Poprzez gminę Osina przebiegają:

 • Międzygminny Szlak Rowerowy „Równina Nowogardzka” o łącznej długości 122 km, jego trasa wiedzie na terenie gminy przez Przypólsko – Osinę – Krzywice – Bodzęcin – Węgorze;
 • szlak rowerowy „Na południowy zachód od Nowogardu”, o łączenie długości 37 km, przebiegający przez gminy Nowogard i Osina trasą: Nowogard – Długołęka – Redło – Osina – Redostowo – Kikorze – Olchowo - Nowogard[52];
 • szlak kajakowy rzeką Gowienicą (Bodzęcin – Babigoszcz – Widzieńsko, Widzieńsko - Stepnica) o łącznej długości 44 km, przebiegający częściowo w gminie Przybiernów i Stepnica.

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 30 września 2012 roku gminę zamieszkiwało 3.003 osób: 1.482 mężczyzn i 1.521 kobiet, co stanowi 3,7% wszystkich mieszkańców powiatu goleniowskiego[53]. Gęstość zaludnienia w Gminie Osina wynosi 29 osób na 1 km2[54].

Ludność gminy według wieku
(dane z 31 grudnia 2011)[55]
Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 346 340 686
Wiek produkcyjny 1013 886 1899
Wiek poprodukcyjny 119 287 406
Razem 1478 1513 2991


Ludność gminy w latach 2003-2011[56]
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba mieszkańców 2.845 2.855 2.886 2.893 2.891 2.857 2.871 2.874 2.991
System ochrony zdrowia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2011 roku funkcjonowały 2 zakłady opieki zdrowotnej, liczba osób przypadających na jeden zakład wyniosła 1.496[57].

Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewniają[58]:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Proximus” w Osinie (lekarz pierwszego kontaktu i pielęgniarka środowiskowa);
 • Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Dorota Szostak-Bagińska w Osinie.

Herb

Gmina Osina - herb.png

Herb gminy Osina zatwierdzono Uchwałą Nr XXV/151/97 Rady Gminy w Osinie z dnia 10 marca 1997 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Osina[59].

Herb gminy Osina jest dwudzielny w słup. W polu prawym białym, czerwony gryf pomorski województwa szczecińskiego z dziobem i szponami złotymi. W lewym polu błękitnym stary dąb z dwiema rybami srebrnymi zwróconymi w lewo, jedna nad drugą.

Miejscowości i sołectwa

Przypisy

 1. Osina - gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 2. Tamże
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 166
 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osina na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2015 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Osina [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]
 5. Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 50-52
 6. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 7. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 8. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 9. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994, s. 218-219; Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 10. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osina na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2015 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Osina [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]
 11. Nadleśnictwo Goleniów W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 12. Nadleśnictwo Nowogard W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 13. Osina - gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 14. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008, s. 97-142
 15. Zarządzenie Nr 16/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Wrzosiec”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 70, poz. 1294
 16. Zarządzenie Nr 15/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Krzywicki Mszar”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 70, poz. 1293
 17. Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002, s. 247-249; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]
 18. Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 67
 19. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1965 r. o aktualnym podziale administracyjnym województwa szczecińskiego, obowiązującym od 1 stycznia 1962 r. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1965, nr 14, poz. 75
 20. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia aktualnego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1969, nr 23, poz. 140
 21. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1973, nr 2, poz. 7
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 631
 24. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 24 października 2014]
 25. Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 139
 26. Bezrobotni wg gmin W: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 27. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 28. Pogłowie zwierząt gospodarskich W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 29. Użytkowanie gruntów W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 30. Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 31. Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 32. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osina na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2015 W: Gmina Osina [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 33. Budynki mieszkalne w gminie W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 34. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 35. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 36. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 37. Wodociągi W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 38. Kanalizacja W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 39. Sieć gazowa W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 40. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osina na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2015. Osina: Gmina Osina, 2004, s. 62
 41. Tamże
 42. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Osina [Przeglądany: 10 czerwca 2013]
 43. Statut Gminy Osina. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, nr 56, poz. 1001
 44. Sołectwa W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Osina [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 45. Plan odnowy miejscowości Osina na lata 2010 – 2017 W: Gmina Osina [online]. [Przeglądany 13 czerwca 2013]
 46. Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 47. Odbiory świetlic wiejskich w miejscowościach Węgorza i Krzywice W: Urząd Gminy Osina [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 48. Osina – gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 49. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 50. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 51. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 16 listopada 2020]
 52. Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Agencja Promocji Turystyki, s. 45-46
 53. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale W: GUS Baza Demografia [online]. [Przeglądany 04 maja 2013]
 54. Osina -gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 23 kwietnia 2013]
 55. Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie 2012, s. 112
 56. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012
 57. Osina - gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012. W: Urząd Statystyczny w Szczecinie [online]. [Przeglądany 23 kwietnia 2013]
 58. Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przeglądany 17 maja 2013]
 59. Uchwała Nr XXV/151/97 Rady Gminy w Osinie z dnia 10 marca 1997 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Osina. "Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego" 1997, nr 6, poz. 45, s. 199

Bibliografia

 • Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Agencja Promocji Turystyki. ISBN 8391589676
 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 67; 1965, nr 14, poz. 75; 1969, nr 23, poz. 140; 1972, nr 15, poz. 111; 1973, nr 2, poz. 7
 • "Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego" 1997, nr 6, poz. 45
 • "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, nr 56, poz. 1001; 2010, nr 70, poz. 1293, 1294
 • "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652; 2001, nr 62, poz. 631
 • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008. ISBN 9788392696001
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301130504
 • Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]. ISBN 9788393428724
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012. ISSN 1505-5507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002. ISBN 8391082784
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum". ISBN 8370412327
 • Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Zobacz też

Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka