Gmina Recz

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Recz
Gmina Recz
Urząd Miasta i Gminy Recz
Powiat choszczeński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 15[1]
Liczba miejscowości 25[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Recz – gmina miejsko-wiejska w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim. Siedzibą gminy jest miasto Recz.
W latach 1975-1998 gmina wchodziła w skład województwa gorzowskiego.

Geografia

Gmina Recz położona jest wśród wzgórz nad rzeką Iną i Reczanką. Ukształtowanie terenu gminy zostało uformowane w czasie ostatniego zlodowacenia i należy do geologicznie młodych. Zróżnicowana rzeźba mezoregionu Pojezierza Ińskiego oraz faliste równiny morenowe Pojezierza Choszczeńskiego są rozdzielone pradoliną Iny. Miejscami występują piaski i żwiry akumulacji czołowej. Okolice Recza cechują się dużymi deniwelacjami terenu. Największe różnice wysokości względnych można zaobserwować na leśnych terenach na wschód od Suliborka, a także na obszarze pomiędzy Reczem, Wielgoszczą i Nętkowem. Wzgórza nad miastem wznoszą się ponad 100 m n.p.m. Najwyżej położony punkt to Krzyżowiec w okolicy Nętkowa 120,5 m n.p.m. Miasto Recz leży na wysokości 50 m n.p.m., natomiast najniżej położony punkt znajduje się przy ul. Chyżej – 40 m n.p.m.[3]. Gmina ma charakter rolniczy, jednak ponad 30% powierzchni gminy stanowią lasy.

Położenie

Gmina Recz - położenie na tle powiatu

Gmina miejsko-wiejska Recz położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie choszczeńskim. Sąsiaduje z gminami miejsko-wiejskimi Choszczno i Drawno wchodzącymi w skład powiatu choszczeńskiego. Przylega również do gminy Kalisz Pomorski w powiecie drawskim oraz gmin Dobrzany i Suchań w powiecie stargardzkim.

Powierzchnia gminy wynosi 180 km2 w tym miasto Recz zajmuje 12 km2, co łącznie stanowi 13,6 % powierzchni powiatu choszczeńskiego[4].

Na terenie gminy występują ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 10 (Szczecin – Bydgoszcz) oraz droga wojewódzka nr 151 (Gorzów Wlkp.– Świdwin). Przez gminę przebiega linia kolejowa Stargard – Piła.

Klimat

Gmina Recz leży w strefie klimatu umiarkowanego o wpływie klimatu morskiego i oceanicznego. Występuje tutaj lokalne zróżnicowanie warunków klimatycznych m.in. większa częstotliwość burz, niższe temperatury i duża wilgotność ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz napływające z zachodu masy wilgotno – morskiego i podzwrotnikowego powietrza. Pogoda potrafi tu być zupełnie inna niż wewnątrz pobliskiej Puszczy Drawskiej. Panujące warunki klimatyczne korzystnie wpływają na rozwój rolnictwa. Cechy charakterystyczne klimatu panującego na tym obszarze są następujące[5]:

 • średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,8 °C;
- w tym średnia temperatura dla stycznia to - 1,6 °C a dla lipca +17,5 °C;
 • średnia temperatura w okresie wegetacyjnym wynosi 12,4°C, natomiast w okresie od maja do lipca +14,9 °C;
 • długość okresu gospodarczego na terenie gminy wynosi 248 – 252 dni,
 • długość okresu wegetacyjnego wynosi 216 - 220 dni;
 • długość okresu dojrzewania roślin wynosi 83 – 89 dni;
 • średnia roczna suma opadów waha się w przedziale od 550 do 617 mm;
 • występują długie i wczesne zimy z liczbą 35 – 60 mroźnych dni,
 • pokrywa śnieżna o nietrwałym charakterze zalega średnio 55 – 60 dni; zdarzają się też zimy zupełnie bezśnieżne.

Obiekty fizjograficzne

Rzeka Ina w okolicy Recza

Rzeka Ina jest głównym ciekiem wodnym na terenie gminy i największym dopływem rzeki Odry w granicach województwa zachodniopomorskiego. Źródła Iny znajdują się na Pojezierzu Ińskim w okolicy miejscowości Ciemnik. Drugą co do wielkości rzeką w gminie jest Stobnica[6]. Oprócz wymienionych głównych rzek, na terenie gminy znajduje się kilka innych cieków i kanałów o mniejszym znaczeniu. Wśród nich należy wymienić rzekę Bagnicę I i kanały: Słutowo (Reczanka), Sicko, Żeliszewo oraz Recz.

Największym z istniejących 6 jezior na terenie gminy jest Kraśnik Duży o powierzchni 17,38 ha, natomiast najgłębszym Żeliszewo o średniej głębokości 24 m i powierzchni 11,69 ha. Pozostałe cenne przyrodniczo jeziora to[7]:

- Kraśnik Mały – jezioro o powierzchni 7,77 ha
- Rajsko Duże – o powierzchni 6,02 ha, połączone wąskim kanałem z jeziorem Rajsko Małe.
- Rajsko Małe – o powierzchni 4,10 ha.
- Sulibórz – jezioro śródleśne o powierzchni 18,05 ha.
- Lubieniów – jezioro śródpolne o powierzchni 2,13 ha

Do wzniesień pochodzenia polodowcowego na terenie gminy należą[8]:

 • Grodzka Góra – góra (90,1 m), w odległości 1,5 km od Pomienia
 • Klasztorna Góra – wzniesienie w mieście Recz
 • Kurza – góra zalesiona, 3 km od Pomienia
 • Miedzianka – góra (81,4 m), w odległości 0,5 km od Wielgoszczy
 • Opalenica – wzniesienie zalesione (99-103 m), w odległości 0,7 km od Żeliszewa
 • Panna – góra (53 m) w odległości 1 km od Pomienia
 • Szczyt – góra (64,5 m), w odległości 0,5 km od Pomienia
 • Wiśniowa Góra – góra (86,4 m) w okolicy Pomienia
 • Zameczna Górka – wzniesienie wśród łąk, w odległości 0,5 km od Pamięcina
 • Żydowska Góra – wzgórze we wschodniej części miasta Recz

Przyroda

Gmina Recz charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem dzięki istnieniu dużej ilości wzniesień i pagórków, występowaniu licznych lasów, jezior, stawów hodowlanych oraz sieci rzek, drobnych cieków wodnych i źródełek. Do obszarów i obiektów wyjątkowo cennych pod względem przyrodniczym należą[9]:

 • leśny rezerwat „Grądowe Zbocze”[10]zajmujący powierzchnię 33,28 ha i obejmujący obszar lasu i starego cmentarza. Ochronie w nim podlega drzewostan mieszany - głównie liściasty wraz z obszarem źródliskowym źródeł wapiennych i stanowiskami rzadkich gatunków roślin zielnych, wśród których można wymienić: czosnek niedźwiedzi, obrazki plamiste, trzy gatunki kokoryczy: pustą, wątłą i pełną, kopytnik pospolity, fiołek przedziwny, fiołek biały oraz jeden z największych grzybów świata purchawicę olbrzymią[11];
 • Obszar Chronionego Krajobrazu ”D”/Choszczno-Drawno - obejmujący w gminie Recz 11,7 tys. ha;
 • Użytki ekologiczne „Lubieniowskie Rosiczki” i „Wełniankowy Mszar”[12]oraz UE/6630/III/078 bez nazwy własnej[13];
 • Obszary Natura 2000[14]:
- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)
- „Ostoja Ińska” (PLB 320008) , na terenie gminy Recz w jej północnej części obejmuje teren o powierzchni 2.252,1 ha.
- „Lasy Puszczy Nad Drawą” (PLB 320016)
- obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO)
- „Dolina Iny koło Recza” ( PLB 320004)

Ponadto na terenie gminy istnieje kilka pojedynczych obiektów i grupy drzew uznanych za pomniki przyrody[15]:

- w Wielgoszczy – 1 buk zwyczajny o obwodzie 445 cm;
- w Lubieniowie (przy drodze leśnej z Lubieniowa do Jeziora Kraśnik) - 4 dęby szypułkowe o obwodzie 355-683 cm;
- w lubieniowskim parku:
- 11 dębów szypułkowych o obwodzie 290-480 cm;
- 11 buków zwyczajnych o obwodzie 273-465 cm;
- 2 lipy drobnolistne o obwodzie 300-368 cm;
- lipa drobnolistna o obwodzie 510 cm;
- 2 klony jawor o obwodzie 240-352 cm;
- 2 modrzewie polskie o obwodzie 317-330 cm;
- świerk pospolity o obwodzie 300 cm;

Historia

Na początku XIII wieku Recz i okolice prawdopodobnie należały do Księstwa Wielkopolskiego. W czasie konfliktu marchijsko-pomorskiego w latach 1269-1296 Ziemia Recka tworzyła obszar podzielony wzdłuż rzeki Iny. Część pomorska należała do warowni w Wapnicy, część brandenburska podlegała Choszcznu. Pod koniec XIII wieku tereny Recza opanowała Brandenburgia, włączając je do Nowej Marchii. Tereny od Recza po Dobiegniew i od Choszczna po Drawno zostały zajęte przez rycerza Ludwika I von Wedel. Po lokacji miasta Recz w 1285 roku dokonano przesiedlenia Słowian poza mury miejskie, do miejsca zwanego „chyżą”. W 1370 roku miasto Recz oddano w lenno rodowi von Wedel. Stało się miastem prywatnym na blisko 300 lat. W 1552 roku została utworzona domena w Reczu z siedzibą urzędu w klasztorze cysterskim. Chyża, jako osobna gmina kierowana przez sołtysa, należała do domeny państwowej w Reczu i podlegała władcy. Po 1658 roku organem administracji państwowej w Reczu stała się rada miejska złożona z senatorów. W skład rady wchodziło z początku siedmiu, a potem ośmiu rajców urzędujących w ratuszu. Od 1 stycznia 1701 roku po koronacji Fryderyka I Recz podlegał Królestwu Pruskiemu. Dobra poklasztorne nazwano królewską domeną państwową a jej siedzibę stanowił urząd (Amt). Domena w Reczu stała się generalną dzierżawą od 1729 roku zarządzaną przez dzierżawców[16]. 2 lutego 1945 roku po zaciętych walkach Recz został zdobyty przez wojska radzieckie. W mieście rozegrała się bitwa czołgów, w wyniku której miasto zniszczono w około 70% [17][18].

Władze polskie po II wojnie światowej, przejęły miasto Recz położone w powiecie choszczeńskim [19].

W 1954 roku gdy dokonano przekształcenia gmin w gromady, Recz pozostał miastem nie stanowiącym powiatu miejskiego w obrębie powiatu choszczeńskiego[20].

Strukturę podziału administracyjnego utrzymano do 1 stycznia 1973 r., do momentu likwidacji gromad i stworzenia gmin. W skład gminy Recz z siedzibą gminnej rady narodowej w Reczu weszły obszary sołectw: Jarostowo, Lubieniów, Pomień, Rajsko, Sicko, Sokoliniec, Suliborek, Wielgoszcz, Żeliszewo[21].

W 1975 r. zniesiono powiaty wprowadzając dwustopniowy podział administracyjny państwa na województwa i gminy [22]. Część ziem południowych województwa szczecińskiego obejmujące miasta: Choszczno, Recz, Pełczyce, Drawno oraz gminy Choszczno, Recz, Pełczyce, Drawno, Bierzwnik i Krzęcin znalazły się w granicach administracyjnych nowego województwa gorzowskiego[23].

W 1998 roku w wyniku nowej reformy administracyjnej[24] reaktywowano powiaty [25], które faktyczną działalność rozpoczęły 1 stycznia 1999 r. Gmina miejsko-wiejska Recz weszła w skład powiatu choszczeńskiego należącego do województwa zachodniopomorskiego[26].

Gospodarka i infrastruktura

W gminie Recz według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wpisanych do rejestru REGON było 486 podmiotów gospodarczych (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), z czego 12 firm działało w sektorze publicznym a 474 w sektorze prywatnym. W ogólnej liczbie działających przedsiębiorstw najwięcej jest firm budowlanych – 23,3 %, przedsiębiorstwa handlowe stanowią 19,8 %, firmy związane z przetwórstwem przemysłowym 9,8 %, z rynkiem nieruchomości 7,8 %[27].

Podmioty gospodarcze w gminie Recz
(stan na dzień 31 XII 2012)
Recz sektor publiczny sektor prywatny
Miasto 10 312
Wieś 2 162
Razem w gminie 12 474


Podmioty gospodarcze w gminie Recz według branż
(stan na dzień 31 XII 2012)
Sekcje PKD 2007[28] Liczba przedsiębiorstw w gminie
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 35
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 47
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F – Budownictwo 113
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 96
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 20
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 19
Sekcja J – Informacja i komunikacja 1
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 38
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 16
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 11
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 5
Sekcja P – Edukacja 9
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 27
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 9
Sekcja S i T – Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 28
Sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne 0

Na koniec kwietnia 2013 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie obejmowała 617 osób, co stanowi wskaźnik bezrobocia na poziomie 16,3 % w stosunku do aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu. Wśród bezrobotnych osób są 324 kobiety, 365 osób zamieszkuje tereny wiejskie[29].

Rolnictwo

W 2010 roku w gminie funkcjonowało 312 gospodarstw rolnych, w tym 306 to gospodarstwa indywidualne [30]. Powierzchnia użytków rolnych wynosiła łącznie 9504,32 ha, w tym 4275,33 ha przypadało na gospodarstwa indywidualne [31]. Grunty rolne o łącznej powierzchni 5254,86 ha przeznaczono pod zasiewy [32].

Leśnictwo

Łączna powierzchnia gruntów leśnych w gminie wynosi 6271,7 ha, w tym lasy zajmują 6112,3 ha. Poziom lesistości – 33,9 % [33]. Grunty leśne podlegają zarządowi Nadleśnictwa Dobrzany i Nadleśnictwa Choszczno. Tereny nadleśnictw cechują się wysoką atrakcyjnością dla uprawiania turystyki. Znajdują się tutaj park krajobrazowy, rezerwaty, grodziska słowiańskie i liczne pomniki przyrody. Dla turystów na terenie nadleśnictwa są dostępne dwie ścieżki przyrodnicze: „Dolina rzeki Krąpiel” i „Jezioro Sierakowskie” wyposażone w tablice edukacyjne oraz szkółkę leśną. Bazę turystyczną uzupełniają trzy miejsca biwakowania, cztery parkingi śródleśne oraz szlaki turystyczne PTTK[34].

Drogi

Drogi krajowe są własnością Skarbu Państwa, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność samorządu stosownego szczebla [35]. Na terenie gminy przebiega fragment drogi krajowej nr 10 Bydgoszcz - Szczecin[36] oraz droga wojewódzka nr 151(Świdwin – Gorzów Wielkopolski)[37].

Sieć dróg powiatowych w gminie wynosi łącznie 38.403 km, drogi zamiejskie zajmują 34.083 km, drogi miejskie 4.320 km [38].

Wykaz dróg powiatowych w gminie Recz[39]
Nr drogi Nazwa drogi Drogi zamiejskie (km) Drogi miejskie (km)
1765 Z Granica pow. – Sulibórz 1.580 -
2203 Z Sicko – Rybaki 7.540 -
2205 Z m. Recz - 0.200
2220 Z Pomień – Rzecko 3.285 -
2222 Z Recz – Suliszewo – Zieleniewo – Pławno – Krzęcin 5.459 1.865
2225 Z Pamięcin – Lubieniów 5.002 -
2226 Z Recz – Kiełpino – Zieleniewo 8.966 2.255
2227 Z Grabowiec – Nętkowo 2.251 -

Na terenie gminy znajdują się dwa czynne przystanki kolejowe w[40]:

- Reczu Pomorskim
- Sokolińcu

Samorząd

Gmina miejsko-wiejska Recz jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Recz[41].

Siedzibą władz Gminy jest miasto Recz. Organami Gminy są Rada Miejska oraz Burmistrz. Ich kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. W kadencji 2018-2023 w skład Rady Miejskiej wchodzi 17 radnych. Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Tadeusz Robaczek. Funkcję Burmistrza sprawuje Wiesław Łoński. [42].

Na terenie Gminy funkcjonuje 15 sołectw jako samorządowe jednostki pomocnicze: Grabowiec, Jarostowo, Lubieniów, Nętkowo, Pamięcin, Pomień, Rajsko, Rybaki, Sicko, Słutowo, Sokoliniec, Suliborek, Sulibórz, Wielgoszcz, Żeliszewo.[43].

Kultura

Dom Kultury w Reczu

Życie kulturalne w gminie Recz kształtują następujące ośrodki kultury [44]:

* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu,
* Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Recz wraz Filią w Pomieniu.

Lokalną kulturę wzbogaca chór parafialny „Cantamus Domini” oraz „Galeria Pasja”.

Biblioteka Publiczna w Reczu

Do organizowanych imprez cyklicznych należą:

- Dni Recza,
- Widowisko historyczne „Na kupieckim szlaku”,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Gminny Dzień Seniora,
- Festyn z okazji 3 Maja,
- Dzień Strażaka,
- Dożynki gminne.

W gminie działa Towarzystwo Miłośników Recza.

Oświata

Zespół Szkół w Reczu

Na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2011/2012 działały następujące szkoły publiczne [45]:

W Reczu działało również Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) - szkoła niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej.

W szkołach podstawowych kształciło się 337 dzieci, w gimnazjum 214 dzieci, w placówkach wychowania przedszkolnego przebywało 148 dzieci, w tym w przedszkolu publicznym 118. W 2011 r. wydatki na oświatę i wychowanie wynosiły 29,5 % wydatków budżetu gminy[46].

Kościoły i związki wyznaniowe

Jedyną wspólnotą religijną na terenie gminy Recz jest kościół katolicki w obrządku łacińskim. W kościelnej strukturze administracyjnej, teren gminy wchodzi w skład dekanatu Choszczno, należącego do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Jedyny kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla znajduje się w Reczu[47].

Kościoły filialne znajdują się w miejscowościach: Pomień, Rybaki, Słutowo, Sulibórz[48].

Sport

Kompleks sportowy w Reczu

Na terenie gminy istnieje infrastruktura sportowa złożona z Stadionu Miejskiego Remor, hali sportowej, boiska Orlik 2012[49]:

Na obszarze gminy działają kluby sportowe[50]:

- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA" Lubieniów
- Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Pomień
- Uczniowski Klub Sportowy „INA” Recz
- Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN RECZ" w Reczu
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ" Sokoliniec

Turystyka

Szlak Cysterski na Pomorzu Zachodnim

Turystyka w gminie jest słabo rozwinięta. Duże szanse na rozwój ma turystyka wiejska, ze względu na liczne atrakcje przyrodnicze, zabytki architektury oraz położenie na Szlaku Cysterskim należącym do Europejskiego Szlaku Cystersów. Dla turystów przygotowano szlaki piesze[51] [52]:

 • Szlak czerwony (Szlak im. Hetmana Stefana Czarnieckiego): Stargard - Pojezierze Ińskie (Iński Park Krajobrazowy) – Pęzino – Marianowo - Szadzko - Dobrzany - Recz (62 km)
 • Szlak zielony: Recz – Pomień – Radlice – Osiedle Północne w Choszcznie - Choszczno (16,7 km)

Przez Recz przebiega również trasa szlaku „Wzniesienia moreny czołowej”[53].

Zabytki

Na obszarze gminy Recz do dzisiejszego dnia zachowały się liczne zabytki architektury[54] - stare folwarki, obiekty sakralne i pałacowe - oraz zespoły parkowe[55].

Wykaz zabytkowych obiektów na terenie gminy Recz
Miejscowość Obiekt zabytkowy
Lubieniów Kościół św. Józefa
Nętkowo Kościół (ruina) z cmentarzem przykościelnym
Pomień Kościół p.w. Niepokalanego Serca, kaplica cmentarna
Pomień Zespół pałacowy
Recz Brama Choszczeńska z XIV wieku
Recz Baszta Drawieńska z XIV wieku
Recz Kościół Chrystusa Króla - gotycki z XIV w z renesansowym ołtarzem z lat 1607-1611
Recz Klasztor cysterski z XIII wieku
Recz Organistówka z końca XVIII w. ze ścianą zewnętrzną zdobioną medalionami Kochanowskiego, Mickiewicza i Żeromskiego
Recz Dom mieszczański z końca XVIII wieku
Recz Teren Starego Miasta
Sicko Kościół Miłosierdzia Bożego z cmentarzem przykościelnym
Słutowo Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
Sokoliniec Zespół pałacowo-parkowy
Sokoliniec Kościół św. Józefa z cmentarzem przykościelnym
Sokoliniec Folwark
Suliborek Ruina kościoła poewangelickiego
Sulibórz Kościół p.w. św. Wojciecha]] oraz cmentarz przykościelny
Żeliszewo Kościół Narodzenia NMP

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września 2012 roku, w gminie Recz zamieszkiwało 5727 osób: 2856 kobiet i 2871 mężczyzn, co stanowi 11,42 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu choszczeńskiego [56]. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 32 osoby na 1 km2.

W latach 2004-2011 wielkość populacji w gminie przedstawiała się następująco[57]:

Liczba mieszkańców gminy Recz
(stan na dzień 31 XII)
Rok Liczba mieszkańców
ogółem
Kobiety Mężczyźni
2004 5768 2929 2848
2005 5754 2894 2860
2006 5727 2865 2862
2007 5722 2854 2868
2008 5670 2824 2846
2009 5660 2828 2832
2010 5635 2811 2824
2011 5771 2881 2890

System ochrony zdrowia

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze gminy udzielane są w dni powszednie, w godz. 8.00 - 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka zdrowotna jest realizowana w gabinecie przychodni - a w przypadkach, gdy jest to medycznie uzasadnione również w domu pacjenta[58].

Na terenie gminy funkcjonują 2 zakłady opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci są przyjmowani przez lekarzy rodzinnych oraz znajdują się 2 apteki zajmujące się sprzedażą leków i innych produktów medycznych. Lekarze specjaliści prowadzą prywatne praktyki lekarskie.

W 2011 r. wydatki na ochronę zdrowia wynosiły 0,4  % wydatków budżetu gminy [59].

Herb

Herb miasta i gminy Recz

Herb Gminy i Miasta Recz przedstawia w żółtym polu czerwony narożnik muru obronnego, ponad nim trzy czerwone wieże, pokryte czarnymi daszkami z czerwonymi kulami. Na środkowej srebrna tarczka z czerwonym orłem. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu Gminy Recz[60].

Miejscowości i sołectwa

Wykaz sołectw i miejscowości w gminie Recz
Sołectwo Miejscowości należące do sołectwa
Grabowiec Grabowiec, Kraśnik
Jarostowo Jarostowo
Lubieniów Lubieniów, Lestnica, Witosław, Rybnica
Nętkowo Nętkowo
Pamięcin Pamięcin
Pomień Pomień, Pomianka
Rajsko Rajsko
Rybaki Rybaki
Sicko Sicko, Trzebień
Słutowo Słutowo
Sokoliniec Sokoliniec
Suliborek Suliborek
Sulibórz Sulibórz, Bytowo
Wielgoszcz Wielgoszcz
Żeliszewo Żeliszewo, Chełpina

Przypisy

 1. Recz - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 sierpnia 2013]
 2. Recz - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 sierpnia 2013]
 3. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu. [online]. Przeglądany 29 maja 2013]
 4. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony powiaty, gminy. Szczecin, 2012. s. 98. ISSN 1733-103X
 5. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu. [online]. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 6. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2020.. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 7. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu. [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 8. Białecki Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. ISBN 83-7141-201-4
 9. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu. [online]. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 10. Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego” 2007, Nr 113, poz. 1932
 11. Formy ochrony przyrody powiatu choszczeńskiego. W: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. [online]. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 12. Uchwała Rady Miejskiej w Reczu nr XIII/99/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu. [online]. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 13. Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 28 sierpnia 1995 r. „Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego” 1995, Nr 6, poz. 58
 14. Obszary Natura 2000. W: Obszary Natura 2000. [online]. [Przeglądany 16 czerwca 2013]
 15. Wykaz istniejących pomników przyrody. W:Geoprzyroda.pl. [online]. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 16. Brzustowicz Grzegorz Jacek. Recz nad Iną od lokacji do rozkwitu w XVII wieku. Studia z dziejów miasta. Recz-Choszczno:Ares Usługi Ewa Jabłońska, 2008, s. 17, 42-43, 56-57. ISBN 978-83-927619-0-7
 17. Jurkiewicz Janusz Leszek. Pomorski Szlak Cystersów. Gdynia:Wydawnictwo REGION, 2011, s. 72. ISBN 978-83-7591-174-9
 18. Białecki Tadeusz. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: „Polskie Pismo i Książka”, 1991, s. 107-108. ISBN 83-85360-01-8
 19. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 listopada 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości, położonych w powiecie Choszczeńskim. „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1946 , nr 14, poz. 87
 20. Ogłoszenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 2 czerwca 1958 r. w sprawie ogłoszenia podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1958, nr 7, poz. 30
 21. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1972, nr 15, poz. 111
 22. Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 15 lipca 2013]
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 15 lipca 2013]
 24. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 15 lipca 2013]
 26. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 15 lipca 2013]
 27. Portret terytorialny. W: Bank Danych Lokalnych. [online]. [Przeglądany 26 czerwca 2013]
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). „Dziennik Ustaw” 2007, Nr 251, poz. 1885 oraz „Dziennik Ustaw” 2009, Nr 59, poz. 489
 29. Statystyka. W: Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 26 czerwca 2013]
 30. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 31. Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 32. Użytkowanie gruntów W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 33. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 209. ISSN 1733-103X
 34. Lasy powiatu choszczeńskiego. W: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. [online]. [Przeglądany 17 lipca 2013]
 35. Podział dróg publicznych. W: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. [online]. [Przeglądany 3 lipca 2013]
 36. Zarządzenie Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury” 2008, Nr 15, poz. 78
 37. Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury” 2008, Nr 15, poz. 79
 38. Wykaz dróg powiatowych W: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 6 lipca 2013]
 39. Numeracja dróg powiatowych w Województwie zachodniopomorskim W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. [online]. [Przeglądany 6 lipca 2013]
 40. Indeks stacji W: Ogólnopolska Baza Kolejowa. [online]. [Przeglądana 8 lipca 2013]
 41. Ustawa o samorządzie gminnym W: Internetowy System Aktów Prawnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2020]
 42. Organa Gminy Recz W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu [online]. [Przeglądany 16 kwietnia 2020]
 43. Statut Gminy Recz W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu [online] [Przeglądany 16 kwietnia 2020]
 44. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Recz W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu. [online]. [Przeglądany 10 lipca 2013]
 45. Wykaz szkół i placówek oświatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W: Kuratorium Oświaty w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 46. Gmina miejsko-wiejska Recz. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012. [online]. [Przeglądany 23 maja 2013]
 47. Parafie wg gmin. W: Parafie Archidiecezji według gmin. [online]. [Przeglądany 25 czerwca 2013]
 48. Wspólnoty. W: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. [online]. [Przeglądany 25 czerwca 2013]
 49. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 9 lipca 2013]
 50. Wykaz klubów sportowych działających na terenie powiatu choszczeńskiego W: Powiat choszczeński wita. [online]. [Przeglądany 9 lipca 2013]
 51. Atrakcje turystyczne. W: Gmina Recz. [online]. [Przeglądany 12 lipca 2013]
 52. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 18 lipca 2013]
 53. Szlaki turystyczne. W: Centrum Informacji turystycznej Stargard. [online]. [Przeglądany 6 sierpnia 2013]
 54. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 55. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla powiatu choszczeńskiego na lata 2004 -2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie.[online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 56. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale. W: GUS Baza Demografia [online]. [Przeglądany 21 maja 2013]
 57. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2005 - 2012. ISSN 1733-103X
 58. Dla pacjenta. W: Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Odział Wojewódzki w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 24 maja 2013]
 59. Gmina miejsko-wiejska Recz. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012. [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 60. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Reczu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Recz. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu [online][Przeglądany 2 lipca 2013]


Bibliografia

 1. Białecki, Tadeusz. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: „Polskie Pismo i Książka”, 1991. ISBN 8385360018
 2. Białecki ,Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. ISBN 8371412014
 3. Brzustowicz, Grzegorz Jacek. Recz nad Iną od lokacji do rozkwitu w XVII wieku. Studia z dziejów miasta. Recz-Choszczno: Ares Usługi Ewa Jabłońska, 2008. ISBN 9788392761907
 4. Jurkiewicz, Janusz Leszek. Pomorski Szlak Cystersów. Gdynia: Wydawnictwo REGION, 2011. ISBN 9788375911749
 5. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. „ Monitor Polski”. 2010, Nr 48, poz. 654
 6. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Reczu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Recz. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu [online][Przeglądany 2 lipca 2013]
 7. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 listopada 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości, położonych w powiecie Choszczeńskim. „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1946 , Nr 14, poz. 87
 8. Ogłoszenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 2 czerwca 1958 r. w sprawie ogłoszenia podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1958, Nr 7, poz. 30
 9. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008–2011. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie.[online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 10. Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego” 2007, Nr 113, poz. 1932
 11. Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 28 sierpnia 1995 r. „Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego” 1995, Nr 6, poz. 58
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. „Dziennik Ustaw” 1975, Nr 17, poz. 92
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. „Dziennik Ustaw” 1998, Nr 103, poz. 652
 14. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Recz. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu. [online]. [Przeglądany 10 lipca 2013]
 15. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Reczu. [online]. Przeglądany 29 maja 2013]
 16. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 17. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1972, Nr 15, poz. 111
 18. Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. „Dziennik Ustaw” 1975, Nr 16, poz. 91
 19. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. „Dziennik Ustaw” 1998, Nr 96, poz. 603
 20. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2005 - 2012. ISSN 1733-103X
 21. Zarządzenie Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury” 2008, Nr 15, poz. 78
 22. Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury” 2008, Nr 15, poz. 79

Linki zewnętrzne

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Elżbieta Malinowska