Gmina Sławoborze

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Sławoborze
Gmina Sławoborze
Powiat świdwiński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw xxx
Liczba miejscowości xxx
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Sławoborze – gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, xxx

Geografia

Mapa Gminy Sławoborze

Położenie

Gmina Sławoborze położona jest w środkowej części województwa zachodniopomorskiego, w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: część północna stanowi fragment Równiny Białogardzkiej wchodzącej w skład Pobrzeża Słowińskiego, część południowa (od linii wzdłuż miejscowości Powalice – Sławoborze – Krzecko) stanowi fragment Wysoczyzny Łobezkiej wchodzącej w skład Pojezierza Zachodnio-Pomorskiego. Graniczy z gminami[1]:

 • od północy: Rymań, Gościno (powiat Kołobrzeg), Karlino (powiat Białogard),
 • od południa: Świdwin (powiat Świdwiń),
 • od wschodu: Rąbino (powiat Świdwin),
 • od zachodu: Resko (powiat Łobez).


Powierzchnia gminy wynosi 189 km2, co plasuje ja na 57 pozycji wśród 114 gmin województwa[2].

Klimat

Warunki klimatyczne gminy charakterystyczne są dla rejonu Pojezierza Zachodnio-Pomorskiego. Jest to strefa klimatu umiarkowanego w obszarze wzajemnego przenikania się mas powietrza morskiego i kontynentalnego[3].

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy znajduje się jezioro Leśne[4].

Przez teren gminy przepływają rzeki[5]:

 • Pokrzywnica (długość rzeki 29 km, dorzecze 172,2 km2, źródła znajdują się w lesie w pobliżu wsi Jastrzębniki) - jej dopływy:
  • Kłodawka (źródło koło wsi Biały Zdrój)
  • Wilcza - przepływa przez wschodnią część gminy
  • Ponik - przepływa przez wschodnią część gminy
 • Mołstowa - płynąca wzdłuż zachodniej granicy gminy na odcinku 5 km - jej dopływy:
  • kanał Słowieńsko
  • Czernica (Małosław) - długość wynosi 10 km, zlewnia ca. 73 km2

Przyroda

W Gminie Sławoborze powierzchnia gruntów leśnych wynosi 9 351,7 ha, co stanowi blisko 50% ogólnej powierzchni gminy. Lesistość gminy wynosi 48% i jest znacznie wyższa od lesistości w powiecie świdwińskim (34,7%) oraz w województwie (35%). Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi (wg danych Nadleśnictwa) są: sosna – 73,1%, buk – 7,8%, brzoza – 7,4%, świerk – 4,3%, dąb – 4,1% i olcha – 2,9%.Ponadto nielicznie występują: klon zwyczajny, klon jawor, wiąz pospolity, jodła pospolita, jedlica zielona[6].

Obszary Naruta2000 znajdujące się na terenie gminy[7]:

 • PLH320061 - Bystrzyno - pow. 893,7 ha
 • PLH320007 - Dorzecze Parsęty - pow. 27710,4 ha
 • PLH320049 - Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi) - pow. 14827,8 ha
 • PLH320065 - Torfowisko Poradz - pow. 567,5 ha

Pomniki przyrody w gminie Sławoborze[8]:

 • buk zwyczajny odmiana czerwonolistna, obwód 400 cm, wysokość 27 m znajdujący się w parku zabytkowym w miejscowości Krzecko,
 • głaz narzutowy obwód 10 m, wysokość 1,6 m, długość 3,5 m, szerokość 2,8 m porośnięty mchem i porostami - Nadleśnictwo Świdwin oddz. 88 f, Krzecko,
 • głaz narzutowy obwód 14,2 m, wysokość 1,8 m, długość 4,2 m, szerokość 4,1 m - Nadleśnictwo Świdwin, oddz. 69 f, Podwilcze,
 • głaz narzutowy obwód 11,1 m, wysokość 1,7 m, długość 3,4 m, szerokość 3,1 m - Nadleśnictwo Świdwin, oddz. 32 c, 200 m od leśniczówki w Zagrodach,
 • dąb szypułkowy obwód 425 cm, wysokość 36 m, dz. nr 69 Jastrzębniki,
 • dąb szypułkowy obwód 430 cm, wysokość 36 m, dz. nr 69 Jastrzębniki,
 • dąb szypułkowy obwód 670 cm, wysokość 32 m, dz. nr 181/3 Ciechnowo,
 • dąb szypułkowy obwód 380 cm, wysokość 35 m, dz. nr 1/8 Sobiemirowo,
 • dąb szypułkowy obwód 550 cm, wysokość 37 m, dz. nr 68/7 Słowieńsko,
 • dąb szypułkowy obwód 420 cm, wysokość 33 m, dz. nr 161 Powalice,
 • dąb szypułkowy obwód 510 cm, wysokość 30 m, dz. nr 4a Leśniczówka Krzecko.

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Dominującym działem gospodarki gminy jest rolnictwo związane z sektorem prywatnym. W gminie jest 520 gospodarstw rolnych, z czego indywidualne gospodarstwa rolne stanowią ponad 99% ogólnej liczby gospodarstw (517). Najwięcej jest gospodarstw małoobszarowych o powierzchni do 5 ha – 224, co stanowi ok. 70,2% wszystkich gospodarstw, najmniej – zaledwie 8 (1,5%) gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha[9].Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2013[10]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 33
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 32
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 3
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0
Sekcja F - Budownictwo 31
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 60
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 17
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 9
Sekcja J - Informacja i komunikacja 4
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 4
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6
Sekcja P - Edukacja 11
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 14
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 11
Ogółem 258

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie jest Wójt Gminy oraz Rada Gminy. W gminie Brzeżno funkcję Wójta Gminy sprawuje Marcin Książek[11]. Rada Gminy składa się z 15 radnych[12].

Aktualny skład Rady Gminy Sławoborze kadencji 2010-2014[13]:


Obecny skład Rady Gminy oraz Wójta Gminy wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[14].

Wyniki wyborów przedstawiały się następująco[15]:

W głosowaniu do Rady Gminy:

 • Komitet Wyborczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskał 7 mandatów
 • Komitet Wyborczy Wyborców "WALDEMAR JEZNACH" uzyskał 7 mandatów
 • Komitet Wyborczy SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ uzyskał 1 mandat


W głosowaniu na wójta:

 • Krzysztof Bogdan Majewski - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 1 056, co stanowiło 71.50% wybrany wójtem
 • Krzysztof Jerzy Wiktorowski - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 421, co stanowiło 28.50%
 • Jeznach Waldemar - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 866, co stanowiło 43.78%
 • Książek Marcin Artur - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1 112, co stanowiło 56.22% wybrany wójtem


Przy Radzie Gminy działają komisje[16]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu oraz Porządku Publicznego
 • Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła
 • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta, Ochrony Środowiska, Transportu i Dróg Gminnych

Kultura

Działalność kulturalna w gminie skupiona jest przede wszystkim w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławoborzu. Znajduje się tu sala widowiskowa z pełnym wyposażeniem oraz zapleczem kuchennym, pomieszczenie kawiarniane z klubem internetowym. Gminna Biblioteka Publiczna w Sławoborzu posiada księgozbiór wynoszący 12.914 książek. W bibliotece znajduje się 16 tytułów czasopism różnego typu, są to czasopisma dla młodzieży, dzieci najmłodszych oraz dla dorosłych. Ponadto w bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do internetu. W Ośrodku Kultury działają trzy sekcje: plastyczna, wokalna i tenisa stołowego, odbywają się również zajęcia kursu tańca towarzyskiego młodzieży szkolnej oraz kurs aerobiku kobiet bez ograniczenia wiekowego oraz zajęcia gry w szachy oraz brydża sportowego. Na terenie gminy Sławoborze z powodzeniem tworzą amatorzy artyści ludowi. Jan Stadnik z Rokosowa - maluje obrazy olejne, Witold Machaj z Lepina swoimi pięknymi haftami zdobył Złote Malwy na Przeglądach Twórców Ludowych w Drawsku Pomorskim i Darłowie[17].Kultura w gminie Sławoborze według danych GUS, stan na 2012 rok[18]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 406

Oświata

Potrzeby edukacyjne mieszkańców gminy zaspokaja Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu, którego dyrektorem jest Ryszard Rozwadowski[19].


Oświata w gminie Sławoborze według danych GUS, stan na 2012 rok[20]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 86
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 260
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 158
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 22

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Sławoborze działa parafia rzymskokatolicka[21]:

 • Matki Bożej Różańcowej w Sławoborzu, liczba wiernych 3 811, która posiada kościoły filialne:
  • Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa w Powalicach
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokosowie
  • oraz punkty odprawia mszy w Słowenkowie, Krzecku i Sidłowie

Sport

W gminie działa jeden klub sportowy piłki nożnej "Pomorzanin", posiada w Sławoborzu obiekt sportowy o dwóch płytach boisk z obiektami towarzyszącymi. Klub "Pomorzanin" ma zarejestrowanych 70 zawodników w trzech sekcjach: seniorów, juniorów oraz żaków. Ponadto w miejscowościach: Słowenkowo, Rokosowo i Krzecko zorganizowane są boiska sportowe bez urządzeń towarzyszących. Liczna grupa młodzieży szkolnej i dorosłych ćwiczy systematycznie grę w tenis stołowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławoborzu uczestnicząc w turniejach na szczeblu powiatowym. Liczne sukcesy na szczeblu powiatu odnoszą strzelcy z kbks i pistoletu, przede wszystkim skupieni w LOK Rokosowo. Na strzelnicy w Rokosowie rokrocznie na początku listopada miejscowy LOK organizuje Otwarte Mistrzostwa Gminy o Puchar Wójta Gminy Sławoborze. W gminie istnieją wyśmienite warunki do wędkowania, a gminni amatorzy wędkowania skupieni są w kole wędkarskim "Liścień" Sławoborze[22].

Sport w gmina Sławoborze według danych GUS, stan na 2010 rok[23]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 1
Liczba sekcji sportowych 2
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 30
Liczba kobiet 20
Suma 50
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 30
Liczba dziewcząt 20
Suma 50

Turystyka

Bazę noclegową w gminie stanowią pokoje noclegowe w DPS Krzecko, oraz gospodarstwa agroturystyczne w Sławoborzu, Międzyrzecku (leśniczówka), Zagrodach i Jastrzębnikach. Gmina dąży do budowy nowych, różnych form zabudowy turystycznej i rekreacyjnej np. ośrodków turystycznych, domów wypoczynku rodzinnego, pól namiotowych, itp. tereny pod tego typu inwestycje zlokalizowane są:

 • okolice wsi Biały Zdrój - zespól leśno - jeziorny z terenami przybrzeżnymi,
 • okolice wsi Rokosowo pomiędzy drogą powiatową nr 164 a rzeką Pokrzywnicą,
 • okolice wsi Sławoborze na południe od drogi powiatowej nr 156 nad rzeką Pokrzywnicą,
 • okolice wsi Sobiemirowo.

Na terenie gminy wyznaczono ścieżkę rowerową długości 26 km, mającą swój początek i koniec w Sławoborzu[24].

Demografia

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[25].
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem 4 287 4 262 4 283 4 253 4 241 4 215
Kobiety 2 128 2 116 2 134 2 109 2 096 2 094
Mężczyźni 2 159 2 146 2 149 2 144 2 145 2 121

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[26]:

 • przedprodukcyjnym - 816 osób - 19,4%
 • produkcyjnym - 2 775 osób - 65,8%
 • poprodukcyjnym - 624 osób - 14,8%


W gminie Sławoborze na 100 mężczyzn przypada 99 kobiet[27].

System ochrony zdrowia

W gminie Sławoborze świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej realizują[28]:

 • Niepubliczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sławoborzu
 • NZOZ Eskulap w Sławoborzu


Ochrona zdrowia w gminie Sławoborze według danych GUS, stan na 2012 rok[29]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Suma 3
Liczba praktyk lekarskich 0
Apteki ogólnodostępne[30]
Liczba aptek ogólnodostępnych 1
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 4 241

Herb

Herb Gminy Sławoborze

Herb gminy w Statucie Gminy jest zdefiniowany jako: Herbem Gminy są w niebieskim polu trzy dzwony , pierwszy pionowy w kolorze złotym, druki poziomy skierowany w prawą stronę koloru niebieskiego kontury złote, trzeci poziomy skierowany w lewą stronę koloru niebieskiego kontury złote. Obrzeże tarczy herbowej jest złote.[31]Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy Sławoborze[32].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Biały Zdrój Biały Zdrój, Miedzno
Ciechnowo Ciechnowo
Jastrzębniki Jastrzębniki
Krzecko Krzecko
Międzyrzecze Międzyrzecze, Międzyrzecko, Pomorce
Mysłowice Mysłowice, Trzciana
Poradz Poradz, Drzeń, Kalina
Powalice Powalice
Rokosowo Rokosowo, Lepino
Sidłowo Sidłowo
Sławoborze Sławoborze, Zagrody
Słowenkowo Słowenkowo
Słowieńsko Słowieńsko, Pustowo, Sławkowo, Słowieńsko, Sobiemirowo
Ślepce Ślepce, Krzesimowo, Nowe Ślepce, Stare Ślepce

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sławoborze na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławoborze [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=115976
 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sławoborze na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławoborze [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=115976
 3. Zarys Historyczny, w: Strona internetowa gminy Sławoborze. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.slawoborze.pl/index.php/o-gminie-slawoborze
 4. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 01.07.2014]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sławoborze na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławoborze [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=115976
 6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sławoborze na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławoborze [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=115976
 7. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka, Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&nazwa_obsz=&w=2931&p=2912&g=1489&ssaki=&ptaki=&gady=&plazy=&ryby=&bezkregowce=&rosliny=&siedliska=&typyKrajobrazu=&istn_ochr_prz=
 8. Turystyka i rekreacja, w: Strona internetowa gminy Sławoborze. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.slawoborze.pl/index.php/turystyka-i-rekreacja
 9. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sławoborze na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławoborze [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=115976
 10. Portret gminy Sławoborze. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Organy Gminy, Wójt Gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławoborze, [online] [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=70442
 12. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 13. Organy Gminy > Rada gminy > Skład Rady Gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławoborze [online]. [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=70443
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 15. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat świdwiński - gm. Sławoborze, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321605.html
 16. Rada Gminy > Komisje Rady Gminy w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=44468
 17. Dom Kultury, w: Strona internetowa gminy Sławoborze. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.slawoborze.pl/index.php/kultura-na-terenie-gminy
 18. Portret gmina Sławoborze. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Kadra Pedagogiczna w: Strona internetowa Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.zspslawoborze.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=2
 20. Portret gmina Sławoborze. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 21. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 22. Sport, w: Strona internetowa gminy Sławoborze. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.slawoborze.pl/index.php/sport
 23. Portret gminy Sławoborze. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Turystyka i rekreacja, w: Strona internetowa gminy Sławoborze. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.slawoborze.pl/index.php/turystyka-i-rekreacja
 25. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Portret gmina Sławoborze, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Portret gmina Sławoborze, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/lekarze_rodzinni.htm
 29. Portret gmina Sławoborze. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 30. Dane z 2012 roku.
 31. Uchwała Nr VIII/53/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia23 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sławoborze, Statut Gminy. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławoborze [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=70615
 32. Organy pomocniczne > Sołectwa, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sławoborze [online]. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=70446

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też