Gmina Trzcińsko-Zdrój

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Trzcińsko-Zdrój
Gmina Trzcińsko-Zdrój
podział administracyjny powiatu gryfińskiego
Powiat gryfiński
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 11
Liczba miejscowości 20 + 1 (Trzcińsko-Zdrój)
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Trzcińsko-Zdrój – gmina miejsko-wiejska położona w południowo-wschodniej części powiatu gryfińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Trzcińsko-Zdrój (adres Urzędu Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój - ul. Rynek 15).

Geografia

Powierzchnia gminy wynosi 17 045 ha. Gmina Trzcińsko-Zdrój graniczy na zachodnie z gminą Chojna, na północy z gminą Banie, na wschodzie z powiatem myśliborskim (gminami Myślibórz oraz Dębno), a na południu z gminą Mieszkowice. [1]

Położenie

Obszar gminy leży w zasięgu prowincji Niż Środkowoeuropejski i podprowincji Pobrzeże Południowo Bałtyckie. Region leży w granicach makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego oraz makroregionu Pojezierze Południowopomorskie. W skład pierwszego makroregionu wchodzi część mezoregionu Pojezierze Myśliborskie, natomiast w skład drugiego makroregionu wchodzi północno – zachodnia część Równiny Gorzowskiej. [2]

Klimat

Teren, na którym położona jest gmina Trzcińsko-Zdrój pod względem klimatycznym leży na granicy dwóch obszarów wynikających z podziału na dzielnice klimatyczne. Północna część obszaru różni się od południowej, jest stosunkowo ciepła i sucha. Pokrywa śnieżna trwa 40–60 dni, przymrozki trafiają się w ciągu dwóch miesięcy. Średni opad roczny wynosi 450–600 mm, a liczba godzin ze słońcem jest stosunkowo duża.

Przebieg średnich temperatur miesięcznych wyznacza dwa ważne dla rolnictwa okresy: gospodarczy i wegetacyjny. Okres gospodarczy rozpoczyna się między 16-20 marca, a kończy między 27 listopada-4 grudnia. Trwa zatem 252-262 dni. Okres wegetacyjny natomiast rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a kończy w pierwszej dekadzie listopada i trwa 217-223 dni.

Klimat w części południowej gminy ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i dość wilgotnym klimatem morskim, a suchym i ciepłym - charakteryzującym dorzecza środkowej Warty i środkowej Wisły. Dni z przymrozkami jest tutaj ponad 100, a opady wynoszą średniorocznie około 550 mm. Czas trwania pokrywy śnieżnej, tak samo jak na północy gminy, trwa 40-60 dni. Pod względem czasu trwania okresu wegetacji część południowa nie różni się bardzo od północy regionu. Okres wegetacji zaczyna się z początkiem kwietnia i kończy wraz z początkiem listopada.

Temperatury powietrza w obydwu dzielnicach klimatycznych są zbliżone i wynoszą średnio w ciągu roku ok. 7-8 stopni Celcjusza. [3]

Obiekty fizjograficzne

Jeziora [4]

 • Strzeszowskie (127 ha)
 • Dobropolskie (109 ha)
 • Miejskie, zwane potocznie Trzcińskie bądź Trzygłowskie (43 ha)
 • Piaseczno Duże (18 ha)
 • Klasztorne (16 ha)
 • Chełm Dolny (15 ha)

Rzeki [5]

 • Tywa
 • Rurzyca

Przyroda

Lasy [6]

Lasy na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój zajmują około 30% powierzchni gminy. Najczęściej są to drzewostany sosnowe z domieszką gatunków liściastych. Lasy administrują cztery Nadleśnictwa: Myślibórz, Chojna, Różańsko i Mieszkowice.

Parki [7]

 • Chełm Dolny (park krajobrazowy)
 • Chełm Dolny (park krajobrazowy)
 • Dobropole
 • Gogolice (park dworski)
 • Piaseczno (park podworski)
 • Rosnowo (park krajobrazowy)
 • Stołeczna (park pałacowy)

Historia

Ziemie wchodzące w skład obecnej gminy Trzcińsko-Zdrój we wczesnym średniowieczu zamieszkiwały plemiona słowiańskie. W wyniku ekspansji terytorialnej rodzącego się wówczas państwa polskiego tereny Pomorza Zachodniego (do rzeki Odry) najprawdopodobniej zostały przyłączone do państwa piastowskiego w X wieku. Zależność ta trwała do początku XI wieku. Następnie obszar lawirował między wpływami księstw pomorskich a Polski (co nasiliło się po podbojach Pomorza przez Bolesława Krzywoustego w XII wieku, a następnie rozbiciu dzielnicowemu Polski w 1138 roku). Ziemia trzcińska we wczesnym średniowieczu wchodziła w skład tzw. kasztelanii cedyńskiej, czyli okręgu podatkowo-wojskowego. Region w wyniku osłabienia państwa polskiego pozostawał od około połowy XII wieku pod wpływem książąt pomorskich. [8] [9] [10]

Landkreis Königsberg/Neumark

W drugiej połowie XIII wieku rejon obecnej gminy został przejęty przez Brandenburczyków. Tereny, początkowo znajdujące się tylko na wschód od Odry, otrzymały nazwę Nowa Marchia (obszar obecnej gminy Trzcińsko-Zdrój wchodził w jej obręb). W latach 1402-1454 ziemia trzcińska wraz z dużymi obszarami Nowej Marchii przeszła pod panowanie Zakonu Krzyżackiego. W późniejszym okresie rejon związany był z dynastią Hohenzollernów. Zarządzane przez nich państwo, określane w historiografii jako Brandenburgia-Prusy, w 1701 roku otrzymało oficjalną nazwę Królestwa Prus. Po reformach Steina i Hardenberga obszar obecnej gminy Trzcińsko-Zdrój wszedł w skład zorganizowanego w latach 1816-1818 Landkreis Königsberg/Neumark (powiatu Chojna/Nowa Marchia) przyporządkowanego do Provinz Brandenburg (prowincji brandenburskiej). W 1871 roku nastąpiło zjednoczenie wszystkich ziem niemieckich i powołanie II Rzeszy Niemieckiej. [11]

Po 1945 roku tereny te zostały w wyniku decyzji mocarstw przyznane Polsce. Obecna gmina Trzcińsko-Zdrój wchodziła początkowo w skład Okręgu Pomorze Zachodnie. 29 maja 1946 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa. Okręg Pomorze Zachodnie został przemianowany na województwo szczecińskie. W 1954 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego zniesiono gminy, a w ich miejsce powołano mniejsze jednostki - gromady. Ten stan rzeczy zmienił się w 1972 roku, kiedy ponownie utworzono gminy, znosząc gromady. [12] [13]

W latach 1975-1998 gmina Trzcińsko-Zdrój funkcjonowała bez "zwierzchności" powiatów (zniesiono je w wyniku kolejnego podziału kraju). Od 1999 przywrócono istnienie powiatów, a podział administracyjny przybrał obecną formę.

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2010 [14]

Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P - Edukacja
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa

Drogi krajowe na terenie gminy

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 26: [15]

 • droga krajowa nr 26 ---> granica państwa - Chojna - Myślibórz (powiat myśliborski)

Samorząd

Samorząd gminy Trzcińsko-Zdrój: [16]

Radni VI Kadencji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju: [17]

Obecny skład samorządu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji z dnia 21 listopada 2010 roku.

Kultura

Na obszarze gminy mieści się Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju (ul. Młyńska 4), które jest animatorem większości imprez kulturalnych w regionie. [18]

Podczas Dni Trzcińska-Zdroju 24-25 maja 2013 roku oficjalnie otwarto Izbę Pamięci w Trzcińsku-Zdroju. Zgromadzono tam pamiątki z regionu (m.in. na wystawie etnograficznej przedstawiona została historia miasta i okolicy). [19]

W Trzcińsku-Zdroju mieści się także Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (gmach Trzcińskiego Centrum Kultury - ul. Młyńska 4), która posiada dwie filie na terenie gminy: [20]

 • Filia biblioteczna w Góralicach
 • Filia biblioteczna w Stołecznej

W regionie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej, które zajmuje się popularyzacją regionu i jego historii. [21]

Bieżące wydarzenie z życia regionu znajdują się na portalu trzcinsko-zdroj24.pl.

Najważniejszą imprezą cykliczną są odbywające się co roku "Dni Trzcińska-Zdroju" [22]

Oświata

Na terenie gminy znajdują się następujące placówki oświatowe: [23]

 • Przedszkole miejskie w Trzcińsku-Zdroju (ul. Kościuszki 7) [24]
 • Szkoła Podstawowa w Gogolicach
 • Szkoła Podstawowa w Stołecznej
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju (ul. 2 lutego 3) [25]
 • Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach [26]
 • Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju (ul. Chojnicka 48) [27] [28]

Kościoły i związki wyznaniowe

Teren gminy należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Gmina pod względem administracji kościelnej należy do Dekanatu Mieszkowice (parafia w Trzcińsku-Zdroju, kościoły w Chełmie Dolnym i Piasecznie) oraz Dekanatu Chojna (parafia w Góralicach). [29]

Na obszarze gminy Trzcińsko-Zdrój swoje siedziby mają 2 parafie. Na terenie gminy znajduje się również 9 kościołów: [30]

 • parafia rzymskokatolicka pw. MB Nieust. Pomocy (Trzcińsko-Zdrój)
 • kościół parafialny pw. MB Nieust. Pomocy (Trzcińsko-Zdrój)
 • kościół filialny (Strzeszów)
 • kościół filialny (Rosnowo)
 • kościół filialny (Gogolice)
 • parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM (Góralice)
 • kościół parafialny pw. św. Stanisława BM (Góralice)
 • kościół filialny (Stołeczna)
 • kościół filialny (Dobropole)
 • pozostałe kościoły, których siedziby parafii znajdują się poza gminą:
 • kościół filialny (Chełm Dolny) podlega parafii rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblub. NMP (Warnice, koło Dębna)
 • kościół filialny (Piaseczno) podlega parafii rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblub. NMP (Warnice, koło Dębna) [31]

Sport

Na obszarze gminy znajdują się pięć klubów sportowych, które występują w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Najwyżej sklasyfikowanym zespołem jest "Orzeł" Trzcińsko-Zdrój (klasa okręgowa). [32]

 • Miejski Klub Sportowy "Orzeł" Trzcińsko-Zdrój; piłka nożna - Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Szczecin - południe [33] [34]
 • "Piast" Piaseczno
 • "Zryw" Góralice
 • "Lech" Stołeczna
 • Uczniowski Klub Sportowy "Rosnowianka" Rosnowo; piłka nożna - Klasa B 2012/2013, grupa: Szczecin IV [35]

Turystyka

Regionalna Informacja Turystyczna znajduje się w Trzcińsku-Zdroju przy ulicy Chojnickiej 12/1. [36]

Szlaki turystyczne przebiegające przez gminę [37]

 • Miejski Szlak Architektury Średniowiecznej - Trzcińsko-Zdrój
 • Szlak Pojezierza Trzcińskiego (zielony) - Trzcińsko-Zdrój, Jezioro Strzeszowskie - prowadzi z Trzcińska-Zdroju do Bań

Zabytki

Sporo zabytków mieści się w siedzibie gminy - Trzcińsku-Zdroju: [38]

 • kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - świątynia gotycka z XIII wieku
 • średniowieczne mury obronne
 • Brama Chojeńska
 • Brama Myśliborska
 • Baszta Bociania
 • Baszta Prochowa
 • Baszta Zachodnia
 • Ratusz
 • Dawny Dom Zdrojowy (obecnie gmach Domu Opieki Społecznej)

Obiekty zabytkowe na terenie gminy (poza Trzcińskiem-Zdrojem): [39]

 • kościoły (Chełm Dolny, Dobropole, Gogolice, Góralice, Piaseczno, Rosnowo, Stołeczna, Strzeszów)
 • pałac z XVIII wieku (Dobropole)
 • pałac z 1892 roku (Stołeczna)
 • dwór z 1904 roku (Chełm Górny)

Gmina słynie z dużej ilości jezior (zobacz więcej w kategorii "Geografia").

Demografia

Zaludnienie gminy w ostatnich latach (informacje za Bankiem Danych Lokalnych): [40]

Rok Liczba mieszkańców całej gminy (z miastem Trzcińsko-Zdrój) Liczba mieszkańców miasta Trzcińsko-Zdrój
2008 5 685 osób 2 478 osób
2009 5 618 osób 2 465 osób
2010 5 682 osoby 2 490 osób
2011 5 676 osób 2 482 osoby
2012 5 642 osoby 2 479 osób

System ochrony zdrowia

Zakłady opieki zdrowotnej i apteki na terenie gminy:

 • Niepubliczny Zakład Fizjoterapii. Mariola Kupkowska – oddział w Trzcińsku-Zdroju (ul. 2 Lutego 12) [41] [42]
 • Specjalistyczna Praktyka Medycyny Rodzinnej "Eskulap" w Trzcińsku-Zdroju (ul. 2 Lutego 27) [43]
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzcińsku-Zdroju (ul. 2 Lutego 20) [44]
 • Apteka 81-095 w Trzcińsku-Zdroju (ul. Chojnicka 1) [45]

Herb

herb gminy Trzcińsko-Zdrój

Herb przedstawia w białym polu czerwoną bramę miejską, z dwiema basztami, pomiędzy którymi unosi się czerwony brandenburski orzeł. Szpiczaste dachy wież z kopułą nad bramą są w kolorze niebieskim, a rozwarte wrota bramy są żółte.

Orzeł brandenburski symbolizuje związek regionu z Brandenburgią i przynależność historyczną do Nowej Marchii. [46]

Miejscowości i sołectwa (wykaz)

Sołectwa (11): [47]

 • Chełm Górny
 • Dobropole
 • Gogolice
 • Góralice
 • Górczyn
 • Klasztorne
 • Piaseczno
 • Rosnowo
 • Stołeczna
 • Strzeszów
 • Tchórzno

Pozostałe miejscowości w gminie (9): [48] [49]

 • Antoniewice
 • Babin
 • Chełm Dolny
 • Cieplikowo
 • Czyste
 • Drzesz
 • Rosnówek
 • Smuga
 • Wesoła

Przypisy

 1. Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina miejsko-wiejska Trzcińsko-Zdrój, w: Główny Urząd Statystyczny [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryfinski/gmina_trzcinsko-zdroj.pdf
 2. Programu Ochrony Środowiska gminy Trzcińsko-Zdrój, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/728.dhtml
 3. Programu Ochrony Środowiska gminy Trzcińsko-Zdrój, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/728.dhtml
 4. Jeziora i lasy, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/158/112/
 5. Jeziora i lasy, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/158/112/
 6. Jeziora i lasy, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/158/112/
 7. Warto zobaczyć w gminie, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/98/73/
 8. Konferencja historyczna 24.08.07, w: Blog Obok. Słowomir Błęcki [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://papblekit.bloog.pl/drukuj.html?id=5681749&smoybbtticaid=610d74
 9. Historia do 1945 roku, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: [online] [Przeglądany 27.06.2013] http://www.trzcinsko.com/content/view/813/145/
 10. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 678.
 11. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 678.
 12. Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1954, nr 15, poz. 67.
 13. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1973, nr 2, poz. 7.
 14. Bank Danych Lokalnych GUS (2010), w: Portret gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 16. Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/
 17. Skład osobowy Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju VI kadencji(2010-2014), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/3614.dhtml
 18. Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.tck.trzcinsko-zdroj.pl/
 19. Izba Pamięci oficjalnie otwarta, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/878
 20. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.bibliotekatz.com/
 21. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/
 22. Dni Trzcińska-Zdroju 2013, w: Portal trzcinsko-zdroj24.pl [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=151:dni-trzciska-2013&catid=38:aktualnoci&Itemid=91
 23. Edukacja (zakładka), w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj.pl/
 24. Trzcińskie Przedszkolaki [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinskie-przedszkolaki.pl/index.php/kontakt-przedszkole
 25. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://sptrzcinskozdroj.edupage.org/
 26. Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://gimnazjumgoralice.edupage.org/
 27. Propozycja Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko-zdroj.pl/aktualnosci/pokaz/435_propozycja_gimnazjum_dla_doroslych_w_trzcinsku-zdroju
 28. Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/5057.dhtml
 29. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 30. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 31. Kościoły, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/koscioly
 32. Kluby sportowe (zakładka), w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj.pl/
 33. Miejski Klub Sportowy Orzeł Trzcińsko-Zdrój, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=5127&id_sezon=69
 34. Orzeł Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mksorzel.com.pl/
 35. Uczniowski Klub Sportowy Rosnowianka Rosnowo, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=6308&id_sezon=81
 36. Regionalna Informacja Turystyczna, Portal poznajkraj.pl [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.poznajkraj.pl/firmy/regionalna-informacja-turystyczna,2YFG.html
 37. Turystyka, rowerowy powiat, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=tur_szne_roat
 38. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 678-679.
 39. Warto zobaczyć w gminie, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/98/73/
 40. Bank Danych Lokalnych GUS (2008-2012), w: Portret gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 41. Rehabilitacja, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/32/122/
 42. Doposażenie Zakładu Fizjoterapii Mariola Kupkowska Oddział Trzcińsko-Zdrój, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj.pl/aktualnosci/pokaz/527_doposazenie_zakladu_fizjoterapii_mariola_kupkowska_oddzial_trzcinsko-zdroj
 43. Otwarcie nowego gabinetu medycyny rodzinnej w Trzcińsko-Zdroju, w: Portal trzcinsko-zdroj24.pl [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:otwarcie-nowego-gabinetu-medycyny-rodzinnej-w-trzcisko-zdroju
 44. Służba zdrowia, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=baz_slia
 45. Dyżury aptek w powiecie gryfińskim, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=praca_aptek
 46. Herb miasta, w: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.trzcinsko.com/content/view/809/141/
 47. Sołectwa, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/23.dhtml
 48. Ludność, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://trzcinsko-zdroj.pl/strona/menu/5_ludnosc
 49. Gmina Trzcińsko-Zdrój, w: Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory 2011 [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://wybory2011.pkw.gov.pl/owb/320000/pl/320608.html

Bibliografia

 • Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012.
 • Kosacki J.M., Ziemia Szczecińska. Ziemia Chojeńska i Pyrzycka, Szczecińska Agencja Turystyczna "Sat", Szczecin 1995.
 • Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2012.
 • Machałek M., Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Migdalski P., ...w tej strażnicy Rzeczypospolitej. Rejon Pamięci Narodowe Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Szczecin-Poznań 2007.
 • Piskorski J.M. (red.), Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Rymar E., Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", Chojna 2012.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Jan Skolimowski