Komisja Rewizyjna Rady Miasta Szczecin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Szczecin – zgodnie ze Statutem Miasta Szczecin Rada Miasta powołuje podlegające wyłącznie sobie komisje stałe i doraźne, z których najważniejsza jest komisja rewizyjna. Komisja ta realizuje funkcje kontrolne będące w kompetencjach Rady Miasta[1]. Szczególną rolę komisji rewizyjnej podkreśla fakt uchwalenia jej wyodrębnionego regulaminu (Załącznik nr 2 do Statutu Miasta) oraz opisanie jej kompetencji w wyodrębnionym przepisie. Paragraf 25 Statutu Szczecina ustanawia następujące cele i zadania tej szczególnej komisji:

  1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontrolowania działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych.
  2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyłączeniem Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, w tym po jednym przedstawicielu desygnowanym przez każdy z działających w Radzie klubów radnych.
  3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin określa załącznik nr 2 do Statutu.

Jak wszystkie komisje – komisja rewizyjna podlega wyłącznie Radzie Miasta, działa na podstawie rocznego planu pracy oraz wykonuje działania doraźne zlecone przez Radę Miasta lub przyjęte doraźnie przez Komisję. Składa Radzie Miasta sprawozdania ze swojej działalności[2].

Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Szczecin – Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ustanawia wewnętrzną organizację oraz tryb pracy tej komisji. Określa między innymi, ze Rada Miasta Szczecin wybiera spośród radnych od 5 do 7 członków (w „zwykłych” komisjach mogą uczestniczyć także osoby nie będące radnymi). Podstawowymi zadaniem tej komisji jest przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Prezydenta i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz rad osiedli, bieżąca kontrola wykonywania budżetu miasta i występowanie do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi (lub nie) absolutorium[3].

Kontrole Komisji Rewizyjnej prowadzone są w oparciu o kryteria legalności (zgodności działań jednostek kontrolowanych z przepisami), celowości, gospodarności, rzetelności (sumienności i uczciwości), terminowości. Dla przeprowadzenia kontroli Rada Miasta podejmuje uchwałę, określając przedmiot, zakres i czas trwania kontroli. Kontrole taki realizowane są w pełnym składzie Komisji lub w wyznaczonych do określonej kontroli zespole wyznaczonym przez Komisję, przy czym przewodniczącego kontroli wyznacza Komisja Rewizyjna. Kontrolujący mają prawo wstępu do pomieszczeń kontrolowanych jednostek i wglądu do dokumentów oraz uzyskiwania wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki. Kierownicy kontrolowanych jednostek zobowiązani są do udostępnienia dostępu do pomieszczeń i dokumentów.

Po zakończeniu kontroli sporządzany jest projekt protokołu zawierający m.in. skład zespołu kontrolnego, opis jednostki kontrolowanej i wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, włącznie z wyjaśnieniami pracowników i opiniami biegłych, podpisy kontrolujących i podpis kierownika badane jednostki, który zapoznał się z projektem protokołu i związanymi z nim dokumentami. Kierownik jednostki kontrolowanej może w ciągu 7 dni zgłosić uwagi na temat przebiegu kontroli i projektu protokołu, a zespół kontrolujący kolejne 7 dni na ustosunkowanie się do tych uwag[4]. Po zakończeniu kontroli zespół realizujący kontrolę przedkłada Komisji Rewizyjnej propozycje wniosków i zaleceń, na podstawie których w ciągu 30 dni komisja formułuje wystąpienia pokontrolne, zawierające zalecenia i wnioski dotyczące:

  • usunięcia nieprawidłowości i wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za ich powstanie,
  • ewentualnego skierowania sprawy do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania.

Wystąpienia pokontrolne kierowane są do kierownictwa jednostki kontrolowanej, Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta. Urzędnik, do którego skierowano wystąpienie w określonym w nim terminie (nie krótszym niż 10 dni) – informuje o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę realizacji wystąpienia.

Sprawy sporne pomiędzy Komisją Rewizyjna a jednostkami kontrolowanymi rozstrzyga Rada Miasta. Ponadto Komisja, niezależnie od sprawozdań rocznych, na życzenie Rady Miasta przedkłada wyniki działań kontrolnych[5].

Przypisy

  1. Statut Miasta Szczecin, Rozdział III, Oddział 2, par. 15, pkt. 15.2
  2. Statut Miasta Szczecin, Rozdział III, Oddział 5, par. 27
  3. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin, Rozdział 3, par. 5
  4. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin, Rozdział 4, par. 11
  5. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin, Rozdział 4, par. 14 i 15

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak