Mieszkowice

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mieszkowice
Mieszkowice
rynek wraz z pomnikiem Mieszka I w Mieszkowicach
Nazwa niemiecka Bärwalde in der Neumark
Powiat gryfiński
Gmina Mieszkowice
Strona internetowa miejscowości.

Mieszkowice (niem. Bärwalde in der Neumark) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mieszkowice.

Geografia

Miasto leży w centralnej części gminy Mieszkowice, która graniczy na południowym zachodnie z rzeką Odrą, na zachodzie z gminą Cedynia, na północy z gminami Moryń oraz Chojna, na północnym wschodnie z gminą Trzcińsko-Zdrój, a na zachodzie z powiatem myśliborskim (gminą Boleszkowice i Dębno). [1]

Położenie

Obszar gminy Mieszkowice (w tym miasto Mieszkowice) znajduje się na granicy trzech krain fizycznogeograficznych:

 • Dolina Odry należy do mezoregionu Kotlina Freinwaldzka stanowiącej część makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej
 • większa część obszaru gminy znajduje się na obszarze mezoregionu Równiny Gorzowskiej, która jest elementem makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego
 • niewielki fragment gminy, w rejonie Goszkowa, zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Myśliborskie, który także wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego [2]

Klimat

Położenie geograficzne gminy Mieszkowice (w tym miasta Mieszkowice) ma wpływ na lokalne warunki klimatyczne. Istotną cechą lokalnego klimatu jest zmienność i nieregularność pogody, związana z jednej strony z łatwym przemieszczaniem się dużych mas powietrza, z drugiej ze skomplikowaną rzeźbą terenu. Średni okres wegetacyjny trwa tutaj około 230 dni, a średnia temperatura w roku waha się w przedziale 8,4-9,2 stopni Celcjusza.

Pokrywa śnieżna zalega przeważnie 40–60 dni, a przymrozki trafiają się w ciągu dwóch miesięcy. Średni opad roczny wynosi 450 – 600 mm, a liczba godzin ze słońcem jest stosunkowo duża. Przebieg średnich temperatur miesięcznych wyznacza dwa ważne dla rolnictwa okresy - gospodarczy i wegetacyjny. Okres gospodarczy rozpoczyna się między 16-20 marca, a kończy między 27 listopada-4 grudnia. Trwa zatem od 252 do 262 dni. Okres wegetacyjny natomiast rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a kończy w pierwszej dniach listopada i trwa 217-223 dni. [3]

Obiekty fizjograficzne

 • rzeka Kurzyca
 • Jezioro Mieszkowickie [4]

Przyroda

 • Cedyński Park Krajobrazowy - znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie na zachód od miasta. Został utworzony 1 kwietnia 1993 roku. Jego powierzchnia wynosi ponad 30 850 ha. W całości leży na terenie powiatu gryfińskiego. Na obszarze parku znajdują się Wzgórza Krzymowskie. Ochronie gatunkowej podlega tutaj 45 gatunków roślin, m.in. cis pospolity, jarząb brekinia, storczyk purpurowy. [5] [6] [7]
 • Pomnik przyrody - dąb szypułkowy [8]

Historia

200px-Info icon 002.svg.png

Osobny artykuł: Historia Mieszkowic

W wyniku ekspansji terytorialnej rodzącego się państwa polskiego tereny Pomorza Zachodniego (do rzeki Odry) najprawdopodobniej zostały przyłączone do państwa piastowskiego w drugiej połowie X wieku. Zależność ta trwała do początku XI wieku. Następnie obszar lawirował między wpływami księstw pomorskich a Polski (co nasiliło się po podbojach Pomorza przez Bolesława Krzywoustego w XII wieku, a następnie rozbiciu dzielnicowemu Polski w 1138 roku). [9]

Landkreis Königsberg/Neumark

Mieszkowice we wczesnym średniowieczu wchodziły w skład tzw. kasztelanii cedyńskiej, czyli okręgu podatkowo-wojskowego. Miejscowość w wyniku osłabienia państwa polskiego pozostawała od około połowy XII wieku pod wpływem książąt pomorskich (wyjątek stanowi pierwsza połowa XIII wieku, kiedy przez kilka lat okolica znajdowała się pod zwierzchnictwem książąt wielkopolskich). [10]

W połowie XIII wieku miasto zostało zajęte przez Brandenburczyków. Tereny, początkowo znajdujące się tylko na wschód od Odry, otrzymały nazwę Nowa Marchia (Mieszkowice wchodziły w jej obręb). Lokację miasta przypisuje się margrabiemu Albrechtowi III, który władał wówczas tą częścią Nowej Marchii jako swoją dzielnicą. Nadanie praw miejskich dokonało się pod koniec XIII wieku. Nie jest znana dokładna data. Gospodarz ziem przeprowadził wówczas na tym terenie skondensowaną akcję kolonizacyjną. W XIV wieku doszło do buntu miast w Nowej Marchii skierowanego przeciwko zarządzającym całym obszarem Brandenburczykom. Zawiązano wówczas konfederację, do której przystąpiły także Mieszkowice. Przejściowo (lata 1402-1454) Mieszkowice przeszły pod panowanie Zakonu Krzyżackiego. W późniejszym okresie miasto związane było z dynastią Hohenzollernów. Zarządzane przez nich państwo, określane w historiografii jako Brandenburgia-Prusy, w 1701 roku otrzymało oficjalną nazwę Królestwa Prus. Po reformach Steina i Hardenberga Mieszkowice weszły w skład zorganizowanego w latach 1816-1818 Landkreis Königsberg/Neumark (powiatu Chojna/Nowa Marchia) przyporządkowanego do Provinz Brandenburg (prowincji brandenburskiej). [11] [12]

Pod koniec II wojny światowej (luty-kwiecień 1945) nieopodal miasta (nad Odrą) I Armia Wojska Polskiego przy boku Armii Czerwonej toczyła ciężkie boje z Niemcami. Wbito tutaj pierwszy słup graniczny (27 lutego 1945, a następnie sforsowano Odrę (kwiecień 1945), co otworzyło drogę na Berlin. [13]

Po 1945 roku miejscowość (razem z tzw. "Ziemiami Odzyskanymi") w wyniku decyzji mocarstw została przyznana Polsce. Miastu nadano wówczas polską nazwę, która zastąpiła dotychczasową - Bärwalde in der Neumark. Mieszkowice wchodziły początkowo w skład Okręgu Pomorze Zachodnie. 29 maja 1946 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa. Okręg Pomorze Zachodnie został przemianowany na województwo szczecińskie. W wyniku reformy administracyjnej z 1998 roku podział administracyjny od stycznia 1999 roku przybrał obecną formę. [14]

Samorząd

Samorząd Mieszkowic: [15]

Radni VI Kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach: [16]

Obecny skład samorządu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji z dnia 21 listopada 2010 roku.

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej miasta Mieszkowice wg rejestru REGON, stan na grudzień 2010 [17]

Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 20
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 27
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 53
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 131
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 17
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 12
Sekcja J - Informacja i komunikacja 4
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 14
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 11
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3
Sekcja P - Edukacja 8
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 18
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 7
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 22

Drogi krajowe i wojewódzkie

Przez miasto przebiegają droga krajowa nr 31 oraz oraz droga wojewódzka nr 126: [18]

 • droga krajowa nr 31 ---> Szczecin - Gryfino - Widuchowa - Chojna - Mieszkowice - granica państwa
 • droga wojewódzka nr 126 ---> granica państwa - Mieszkowice - Dębno (powiat myśliborski)

Transport kolejowy [19]

Przez miasto przebiega fragment linii kolejowej nr 273 (Szczecin-Wrocław). Pociągi zatrzymują się na stacji w Mieszkowicach. [20]

Kultura

Na terenie miasta mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach (ul. Kościuszki 48), który jest animatorem większości imprez kulturalnych w regionie. [21] W budynku placówki znajduje się Izba Pamiątek Regionalnych pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej. [22] Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach organizuje także cykliczne zajęcia, m.in. muzyczne, taneczne, plastyczne. [23] Przy placówce działa siedem zespołów: [24]

 • Zespół Dobrawa
 • Zespół Niespodzianka
 • Zespół Szczęśliwy Traf
 • Zespół Składak
 • Zespół Taneczny "Mieszki"
 • Zespół "Sami Swoi"
 • Kapela Podwórkowa Niedźwiadki

W Mieszkowicach mieści się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Chopina 1) [25]

Największą imprezą cykliczną, organizowaną w mieście są Mieszkowickie Dni Kultury i Przyjaźni [26]

Oświata

Na terenie miasta znajdują się następujące placówki oświatowe: [27]

 • Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach (ul. Willowa 1)
 • Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach (ul. Sienkiewicza 56) [28]
 • Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach (ul. Techników 4) [29]
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (ul. Techników 1) [30]
 • Technikum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kościoły i związki wyznaniowe

Obszar miasta należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Mieszkowice pod względem administracji kościelnej są częścią Dekanatu Mieszkowice. [31]

W Mieszkowicach znajduje się 1 parafia oraz 2 kościoły: [32]

 • parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
 • kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego
 • kościół filialny pw. Ducha Świętego [33]

Sport

Na terenie miasta znajduje się klub sportowy "Mieszko" Mieszkowice, który występuje w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w "klasie okręgowej". [34]

 • Ludowy Klub Sportowy "Mieszko" Mieszkowice; piłka nożna - Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Szczecin (południe) [35]

Pozostałe zespoły:

 • Uczniowski Klub Sportowy "Mieszko Junior" Mieszkowice [36]

Od 2012 roku na terenie regionu organizowana jest amatorska "Gminna liga piłki nożnej". Zawody rozgrywane są na orliku w Mieszkowicach. W lidze uczestniczy 8 zespołów. [37]

Turystyka

Centrum Informacji Turystycznej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach przy placu Chopina 1. [38]

Szlaki turystyczne przebiegające przez gminę: [39]

Piesze

 • Szlak Wzgórz Morenowych (niebieski) - Mieszkowice, Jeziora Siegniewskie - prowadzi z Lubiechowa Dolnego do Mieszkowic
 • Szlak Nadodrzański (czerwony) - Mieszkowice, Gozdowice, Stare Łysogórki - prowadzi z Mieszkowic przez Chojnę i Gryfino pod sam Szczecin
 • Nordic Walking (czerwony) - Mieszkowice, Gozdowice [40]

Rowerowe

 • Szlak "Mieszkowice i okolice" - Mieszkowice, Zielin, Sitno - prowadzi z Mieszkowic przez powiat myśliborski (Smolnica, Dębno, Boleszkowice) z powrotem do Mieszkowic
 • Szlak "Śladami historii i Cedyński Park Krajobrazowy" - Gozdowice, Czelin, Mieszkowice - prowadzi z Chojny przez Cedynię, Moryń, Mieszkowice z powrotem do Chojny

W Mieszkowicach znajduje się także sporo zabytków, których metryka sięga średniowiecza (zobacz więcej w kategorii "Zabytki").

Demografia

Zaludnienie miasta w ostatnich latach (informacje za Bankiem Danych Lokalnych): [41]

Rok Liczba mieszkańców
2008 3 562 osoby
2009 3 534 osoby
2010 3 595 osób
2011 3 612 osób
2012 3 609 osób

System ochrony zdrowia

Zakłady opieki zdrowotnej: [42]

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. Poniatowskiego 15)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" (ul. Poniatowskiego 15)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Dla Kobiet" (Korczaka 1a/4) [43]

Apteki: [44]

 • Apteka "Lavenda" (ul. Willowa 2b)
 • Apteka "Bławatek" (ul. Kamienna 2)

Herb

herb Mieszkowic

Herb przedstawia dwa niedźwiedzie, które dwiema tylnymi łapami stoją na zielonym podłożu, a dwiema przednimi opierają się z dwóch stron o drzewo (jodłę). Herb znajduje się na białym polu. Zwierzęta (niem. Bär - niedźwiedź) są bezpośrednim nawiązaniem do niemieckiej nazwy miasta (Berenvalde). Herb należy prawdopodobnie łączyć z osobą margrabiego Albrechta Niedźwiedzia - twórcy Marchii Brandenburskiej, która dała podwaliny pod późniejszą Nową Marchię (w skład tej drugiej wchodziły Mieszkowice). Według drugiej hipotezy herb Mieszkowic nawiązuje do rodziny von Behr - domniemanych organizatorów akcji kolonizacyjnej ziemi mieszkowickiej. Ród von Behr także miał bowiem niedźwiedzia w herbie. [45]

Do herbu odwołuje się także polska legenda, powstała zapewne po II wojnie światowej. Według niej pierwszy, historyczny władca Polski - Mieszko I przebywając w okolicy upolował wówczas dwa niedźwiedzie. Następnie na pamiątkę wspomnianego wydarzenia założył na tym terenie najstarszy gród - Mieszkowice. [46]

Zabytki

 • fragment średniowiecznych murów miejskich o długości 1,5 km i średniej wysokości 5-7 metrów [47]
 • średniowieczna Baszta Prochowa
 • średniowieczny kościół Przemienienia Pańskiego
 • odbudowany ratusz miejski z początku XIX wieku
 • pomnik Mieszka I [48]

Pomniki

 • pomnik Mieszka I na rynku w centrum miasta - wzniesiony w 1961 roku [49]

Osoby związane z miejscowością

 • Albrecht III - margrabia, któremu przypisuje się nadanie praw miejskich Mieszkowicom [50]

Przypisy

 1. Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina miejsko-wiejska Mieszkowice, w: Główny Urząd Statystyczny [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryfinski/gmina_mieszkowice.pdf
 2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 5. K.Krzysztof, A.Gabrysiak, J. Jankowski "Program ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego" (2003), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/ocka/pos_2003.pdf
 6. Cedyński Park Krajobrazowy - skarb nieskażonej natury, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/park-krajobrazowy
 7. Cedyński Park Krajobrazowy, w: Zespół Parków Krajobrazowych [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.zpkwz.pl/Cedy%C5%84ski-Park-Krajobrazowy/48
 8. K.Krzysztof, A.Gabrysiak, J. Jankowski "Program ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego" (2003), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/ocka/pos_2003.pdf
 9. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-86.
 10. Konferencja historyczna 24.08.07, w: Blog Obok. Słowomir Błęcki [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://papblekit.bloog.pl/drukuj.html?id=5681749&smoybbtticaid=610d74
 11. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-86.
 12. Woźniak B., Mieszkowice, Oficyna IN PLUS, Wołczkowo 2003, s. 23-30.
 13. Forsowanie Odry, w: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Pomorze Zachodnie na kartach historii [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.historia.wzp.pl/index.php?treeid=249
 14. Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości, w: Internetowy System Aktów Prawnych [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19461420262
 15. Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/
 16. Skład osobowy Rady Miejskiej, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/39
 17. Bank Danych Lokalnych GUS (2010), w: Portret gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 19. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 20. PKP. Twój Plan Podróży [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://rozklad-pkp.pl
 21. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/
 22. Izba Pamiątek Regionalnych, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=tur_obwe_mice
 23. Zakładka zajęcia, w: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/
 24. Zakładka zespoły, w: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/
 25. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/291
 26. Wydarzenia, w: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/wydarzenia-mgok-mieszkowice
 27. Szkoły i placówki samorządowe, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://mieszkowice.pl/strony/menu/42.dhtml
 28. Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.spmieszkowice.szkolnastrona.pl/
 29. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.gimmieszko.cba.pl/
 30. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.zsckr.com.pl/
 31. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 32. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 33. Kościoły, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/koscioly
 34. Kluby sportowe, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/aktualnosci/dzial/47.dhtml
 35. Ludowy Klub Sportowy Mieszko Mieszkowice, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=210&id_sezon=81
 36. Baza organizacji pozarządowych - Uczniowskie Kluby Sportowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=orwe_bach_3
 37. Gmina Liga Piłki nożnej 2013, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/aktualnosci/dzial/49.dhtml
 38. Informacje ogólne, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/aktualnosci/pokaz/452.dhtml
 39. Szlaki turystyczne, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/strony/menu/73.dhtml
 40. Nordic Walking, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/pliki/mieszkowice/File/TABLICA%20NORDIC%20WALKING.pdf
 41. Bank Danych Lokalnych GUS (2008-2012), w: Portret gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 42. Zdrowie, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: ttp://www.mieszkowice.pl/strony/menu/34.dhtml
 43. Poradnia ginekologiczno-położnicza, w: Narodowy Fundusz Zdrowia. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/poradnia_ginekologiczno_poloznicza.htm
 44. Zdrowie, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/strony/menu/34.dhtml
 45. Woźniak B., Mieszkowice, Oficyna IN PLUS, Wołczkowo 2003, s. 15-18.
 46. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-85
 47. Mury obronne, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/strony/menu/70.dhtml
 48. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-86.
 49. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-86.
 50. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-86.

Bibliografia

 • Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008.
 • Kosacki J.M., Ziemia Szczecińska. Ziemia Chojeńska i Pyrzycka, Szczecińska Agencja Turystyczna "Sat", Szczecin 1995.
 • Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2012.
 • Machałek M., Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Migdalski P., ...w tej strażnicy Rzeczypospolitej. Rejon Pamięci Narodowe Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Szczecin-Poznań 2007.
 • Piskorski J.M. (red.), Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Rymar E., Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", Chojna 2012.
 • Woźniak B., Mieszkowice, Oficyna IN PLUS, Wołczkowo 2003.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Jan Skolimowski