Powiat drawski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powiat Drawski
Powiat Drawski
Siedziba władz Drawsko Pomorskie
Liczba gmin 4 (miejsko-wiejskie);
1 (wiejska)
Strona internetowa powiatu.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Powiat drawski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Drawsko Pomorskie.

Geografia

Mapa powiatu drawskiego

Położenie

Powiat Drawski znajduje się w części południowo – wschodniej województwa zachodniopomorskiego, zajmuje obszar o powierzchni 1 764 km². Od strony północnej graniczy z powiatem świdwińskim, od południowej z powiatem choszczeńskim i wałeckim, od zachodniej z powiatem stargardzkim i łobeskim, a od wschodniej z powiatem szczecineckim i złotowskim (Woj. Wielkopolskie). Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się w Drawsku Pomorskim[1]. Według podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne, J. Kondracki, „Geografia fizyczna Polski” 2000, teren powiatu zaliczany jest do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego oraz mezoregioniu Pojezierze Drawskie. Pojezierze Drawskie obejmuje część makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego[2].

Klimat

Według regionalizacji klimatycznej A. Wosia, powiat drawski położony jest w obrębie Regionu Środkowopomorskiego.

Powiat drawski znajduje sie w regionie klimatycznym (kraina VIII) – Pojezierza Drawskiego. Średnie roczne sumy opadów wynosza od 600 do 700 mm:

 • w półroczu zimowym (XI – IV) wynosza od 250 do 300 mm,
 • w półroczu letnim (V – X) wynosza od 350 – 400 mm,

Średnia roczna temperatura wynosi 7 - 7,5°C

 • w półroczu zimowym - 1 - -1,5°C
 • w półroczu letnim 13,5 - 14,0°C

Okres wegetacyjny trwa srednio około 210 – 220 dni. W ciągu roku występuje 90 dni z przymrozkami. Pokrywa śnieżna zalega około 40 – 50 dni. Przeważającymi wiatrami na terenie powiatu są wiatry na kierunku zachód – wschód ( średnia prędkość wiatru to 2,4 m s). Nasłonecznienie wynosi około 1521 godzin w roku. Teren ten charakteryzuje się chłodniejszymi i krótszymi latami oraz łagodniejszymi i krótszymi zimami. Średnie zachmurzenie w roku wynosi około 6,5 – 7%[3].

Obiekty fizjograficzne

Najwyższe wzniesienia w powiecie drawskim[4]:

Na terenie powiatu drawskiego znajduje się 120 jezior, największe z nich (ponad 200 ha powierzchni) to[5]:


Cieki naturalne w powiecie drawskim[6]:

Przyroda

Historia

Samorząd

Organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu na czele którego stoi starosta.[7]. Rada Powiatu składa się z 17 radnych[8].

Kadencja samorządowa 2014 - 2018

Skład Rady Powiatu Drawskiego[9]

Kadencja samorządowa 2010 - 2014

Skład zarządu powiatu drawskiego[10]:

Skład Rady Powiatu Drawskiego w kadencji 2010 - 2014[11]:


Obecny skład Rady Powiatu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[12].

Wyniki wyborów przedstawiały się następująco[13]:

 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - liczba głosów ważnych oddanych na listę 5024, co stanowiło 24,71% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 4
 • Komitet Wyborczy Platforma obywatelska RP - liczba głosów ważnych oddanych na listę 3769, co stanowiło 18,54% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 4
 • Komitet Wyborczy Wyborców Niezależne Forum Samorządowe Pojezierze Drawskie - liczba głosów ważnych oddanych na listę 3007, co stanowiło 14,79% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 3
 • Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat To My - liczba głosów ważnych oddanych na listę 3560, co stanowiło 17,51% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 3
 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - liczba głosów ważnych oddanych na listę 3308, co stanowiło 16,27% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 2
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - liczba głosów ważnych oddanych na listę 1662, co stanowiło 8,18% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1


Przy Radzie Powiatu działają komisje[14]:

 • Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
 • Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu
 • Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu
 • Komisja Oświaty Rady Powiatu

Gospodarka i infrastruktura

Główne branże powiatu drawskiego to rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny, odzieżowy i budowlany. Przestrzenne rozmieszczenie ośrodków gospodarczych skupia się głównie wokół miast powiatu: Złocieńca, Drawska Pomorskiego, Czaplinka i Kalisza Pomorskiego. Złocieniec wyróżnia się pod względem małej i średniej przedsiębiorczości, Drawsko Pomorskie jest miastem, gdzie znajduje się większość administracji powiatowej oraz instytucji o charakterze regionalnym, Czaplinek pełni funkcje centrum turystycznego regionu. Gminy Wierzchowo i Ostrowice to gminy typowo rolnicze ponadto w gminie Wierzchowo rozwija się intensywnie branża drzewna[15].


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[16]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 346
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 4
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 506
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 11
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 26
Sekcja F - Budownictwo 770
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 1 655
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 323
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 195
Sekcja J - Informacja i komunikacja 54
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 166
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 459
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 270
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 129
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 52
Sekcja P - Edukacja 207
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 357
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 107
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 340
Ogółem 5 977


Transport

Przez powiat drawski przebiegają dwie drogi krajowe[17]:

 • nr 20 (Stargard - Drawsko Pomorskie - Gdynia)
 • nr 10 (Szczecin – Bydgoszcz – Toruń i Warszawa)

Drogi wojewódzkie przebiegajace przez teren powiatu to[18]:

 • nr 175 (Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski)
 • nr 173 (Połczyn Zdrój - Drawsko Pomorskie)
 • nr 163 (Kołobrzeg - Wałcz).

Kultura

Kultura w powiecie drawskim według danych GUS, stan na 2012 rok[19]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 14
Liczba czytelników w ciągu roku 6 119
Kina
Liczba kin stałych 1
Liczba seansów w roku 289
Liczba widzów w roku 18 057

Oświata

Jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim[20]:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bobrowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu
Oświata w powiecie drawskim według danych GUS, stan na 2011 rok[21]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
18
Liczba dzieci w przedszkolach 1 334
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 19
Liczba uczniów 3 392
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 12
Liczba uczniów 2 105
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 6
Liczba uczniów 380
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 11
Liczba uczniów 1 359
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 84

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Sport w powiecie drawskim według danych GUS, stan na 2010 rok[22]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 21
Liczba sekcji sportowych 40
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 1 625
Liczba kobiet 1 274
Suma 1 625
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 740
Liczba dziewcząt 328
Suma 1 068

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w powiecie drawskim utrzymuje się na stałym poziomie, ma na to wpływ dodatni przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił 2,2 na 1000 mieszkańców. Jednak wyrównuje to ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło w 2012 roku -191 osób a saldo migracji zagranicznych wyniosło -3 osoby[23]. Gęstość zaludnienia w powiecie drawskim wynosi 33 osoby na 1 km2[24].

Liczba ludności w powiecie drawskim na przestrzeni lat 2008 - 2012[25].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 57 523 57 485 58 987 58 826 58 724
Kobiety 29 419 29 408 29 940 29 881 29 887
Mężczyźni 28 104 28 077 29 047 28 945 28 837


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[26]:

 • przedprodukcyjnym - 11 282 osób - 19,2%
 • produkcyjnym - 38 082 osób - 64,8%
 • poprodukcyjnym - 9 360 osób - 15,9%


W powiecie drawskim na 100 mężczyzn przypada 104 kobiet[27].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w powiecie drawskim według danych GUS, stan na 2011 rok[28]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 1
Liczba jednostek niepublicznych 21
Suma 22
Liczba praktyk lekarskich 16
Apteki ogólnodostępne[29]
Liczba aptek ogólnodostępnych 15
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3 915

Herb

Herb powiatu drawskiego

Herb powiatu drawskiego został zatwierdzony uchwałą nr XX/142/00 z 19 maja 2000 roku. Opisuje się go jako: w tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym pół orła białego ze złotym dziobem i szponami, w polu lewym srebrnym pół orła czerwonego ze złotą przepaską na skrzydłach, złotym dziobem i szponami, u podstawy tarczy błękitna rzeka.Miasta i gminy (wykaz)

Na terenie powiatu drawskiego znajdują się gminy[30]:

Na terenie powiatu szczecineckiego znajdują się miasta:

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/375.dhtml
 2. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 3. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 4. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 5. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 6. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 7. Uchwała Nr XIV/127/2004 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Powiatu Drawskiego [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/357.dhtml
 8. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 9. Skład Rada Powiatu, w: Strona internetowa powiatu drawskiego [online]. [Przegladany w 06.02.2015] Dostępny w: http://www.powiatdrawski.pl/pl/menu-lewa-strona/starostwo-powiatowe/wladze-powiatu/rada-powiatu/radni-2014-2018/
 10. Skład Zarządu Powiatu, w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przegladany w 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/733.dhtml
 11. Rada Powiatu Drawskiego, Skład Rady, w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim. [online] [Przegladany w 20.07.2013] Dostepny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/735.dhtml
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 13. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat drawski [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320300.html#tabs-4
 14. Rada Powiatu Drawskiego » Komisje Rady Powiatu, w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany w 20.07.2013] Dostepny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/1704.dhtml
 15. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 16. Portret powiatu drawskiego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 18. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 19. Portret powiatu drawskiego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Jednostki Organizacyjne Powiatu Drawskiego, Jednostki oświatowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/menu/72.dhtml
 21. Portret powiatu drawskiego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 22. Portret powiatu drawskiego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Portret powiat drawski, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Portret powiat drawski, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 25. Portret powiat drawski, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Portret powiat drawski, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Portret powiat drawski, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Portret powiatu drawskiego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 29. Dane z 2012 roku.
 30. Dział I, paragraf 1, punkt 1, w: Uchwała Nr XIV/127/2004 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Powiatu Drawskiego [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/357.dhtml

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też