Powiat wałecki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powiat wałecki
Powiat wałecki
Siedziba władz Wałcz
Liczba gmin 3 (miejsko-wiejskie);
1 (wiejskie) ;
1 (miejskie)
Strona internetowa powiatu.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Powiat wałecki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wałcz.

Geografia

Położenie

Mapa powiatu wałeckiego

Powiat wałecki obejmuje obszar na pojezierza wałeckiego w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie Człopa, Mirosławiec, Tuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz - siedziba administracyjna starostwa. Powierzchnia ogółem: 1414,94 km². Na terenie Powiatu Wałeckiego znajdują się cztery miasta oraz 113 miejscowości . Powiat wałecki znajduje się na pograniczu z woj.: wielkopolskim i lubuskim. Graniczy z powiatami: choszczeńskim, drawskim, złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim i strzelecko-drezdeńskim. Położony jest w strefie pojeziernej, na obszarze dwóch krain geograficznych: Pojezierza Wałeckiego i Równiny Wałeckiej[1].

Teren powiatu wałeckiego położony jest w obrębie mezoregionów fizyczno-geograficznych Pojezierza Wałeckiego, Równiny Wałeckiej i Równiny Drawskiej. Mezoregiony te wchodzą w skład makroregionu fizyczno-geograficznego o nazwie Pojezierze Południowo-Pomorskie, które jest częścią podprowincji Pojezierza Południowo-bałtyckiego[2].

Klimat

Powiat wałecki (wg Prawdzica) położony jest w południowo-pomorskiej VI krainie klimatycznej. Na tym terenie występują okresy bezwietrzne oraz wiatry zachodnie (szczególnie w okresie letnim), a w okresie wiosennym wzrasta udział wiatrów północno-wschodnich. Tereny wysoczyzn sandrowych i morenowych oraz pagórki moreny czołowej są dobrze przewietrzane i korzystne dla osadnictwa. Gorsze warunki klimatyczne, ze względu na zastoiska chłodnego powietrza, częste mgły, większą wilgotność i słabe przewietrzanie, posiadają dna dolin rzecznych i rynien polodowcowych. Charakterystyka klimatyczna powiatu[3]:

 • średnia temperatura roczna - 7,3°C - 7,9°C
 • średnia temperatura okresu V-VII - 14,7°C - 15,7°C
 • średnia temperatura styczniu - -1,6°C
 • data początku zimy - 17 - 30.12
 • ilość dni gorących w roku - 22 - 30 dni
 • ilość okresu zimowego - 60 - 85 dni
 • długość okresu wegetacyjnego - 215 - 218 dni
 • początek okresu wegetacyjnego - 03-07.04
 • suma opadów atmosferycznych w roku - 480 - 600 mm
 • suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII - 160 - 200 mm
 • liczba dni z pokrywą śniegu - 40 - 50 dni

Obiekty fizjograficzne

Na terenie powiatu znajduje się 156 jezior o obszarze powyżej 1 ha. Największe jeziora z powierzchnią powyżej 100 ha[4]:

 • Betyn Wielki (Bytyń)
 • Zdbice
 • Businowskie
 • Dybrzno
 • Szczuczarz
 • Liptowskie
 • Załom Wielki
 • Tuczno
 • Zamkowe
 • Łubianka

Rzeki na terenie powiatu wałeckiego[5]:

 • Piława (prawy dopływ Gwdy) - na terenie powiatu znajduje się jej około 20 km.
 • Rurzyca (prawy dopływ Gwdy)
 • Dobrzyca (prawy dopływ Piławy)
 • Płociczna (lewy dopływem Drawy) o długości 45,5 km.
 • Korytnica
 • Cieszynka

Przyroda

Powiat wałecki pod względem lesistości zajmuje pierwsze miejsce w województwie. Dla porównania lesistość województwa zachodniopomorskiego wynosi 35,6 %. Największą lesistość powiatu ma gmina Człopa – 72,3 %, a najmniejszą gmina Wałcz – 48,1 %. Na terenie powiatu sosna zajmuje procentowo około 90 % powierzchni lasów, modrzew około 1 %, dąb 1,5 %, buk około 1,5 %, brzoza 3 %, olcha 1 % i pozostałe 2 %. Powyższe dane są obliczone w przybliżeniu na podstawie informacji uzyskanych z nadleśnictw. Według waloryzacji przyrodniczo-leśnej przeprowadzonej przez nadleśnictwa w powiecie Wałcz występują[6]:

 • lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego – ok. 180 ha,
 • lasy o nadzwyczajnym bogactwie florystycznym – ok. 220 ha,
 • lasy o siedliskach wydmowych, wilgotnych i podmokłych – ok. 360 ha.


Na terenie powiatu wałeckiego ustanowiono formy ochrony przyrody[7]:

 • Parki narodowe
  • Drawieński Park Narodowy - powierzchnia: 3714 ha w powiecie wałeckim
 • Obszary chronionego krajobrazu
  • Puszcza nad Drawą - położenie administracyjne: fragmenty gmin: Tuczno, Człopa i Wałcz z powiatu wałeckiego
  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy - 34570 ha, część obejmuje również 35% powierzchni miasta Wałcza - 1385 ha nad jeziorem Raduń i lasy nad rzeką Piławką.
 • Rezerwaty przyrody
  • Stary Załom - powierzchnia 0,95 ha, florystyczny. Położenie administracyjne: Gmina i Nadleśnictwo Człopa, Leśnictwo Golce.
  • Rosiczki Mirosławskie - 20,83 ha, torfowisko pojezierne. Położenie administracyjne: Gmina i Nadleśnictwo Mirosławiec.
  • Mszary Tuczyńskie - 6,10 ha, torfowiskowy. Położenie administracyjne: Miasto Tuczno.
  • Glinki - 15,7 ha, leśny. Położenie administracyjne: Gmina i Nadleśnictwo Wałcz.
  • Golcowe Bagno - od 1990 r., pow. 123,83 ha, torfowiskowy. Położenie administracyjne: Gmina i Nadleśnictwo Wałcz.
  • Wielki Bytyń - pow. 1826,55 ha, w tym 897 ha lasów oraz jeziora: Wielki Bytyń z zatokami: J. Nakielskie, J. Mała Krępa, wyspami oraz J. Mały Bytyń. Położenie administracyjne: Gminy i Nadleśnictwa: Mirosławiec, Tuczno, Wałcz.
  • Leśne Źródła - 20,85 ha, rezerwat leśny. Położenie administracyjne: Gm. Tuczno.
  • Rurzyca - rezerwat krajobrazowy w dolinie rzeki Rurzycy o dł. 21 km. Położenie administracyjne: Gm. Wałcz, rejon Nadleśnictwa Płytnica.

Ponadto istnieją tu chronione obszary Natura2000[8]:

 • PLH300017 - Dolina Rurzycy - pow. 1 766 ha
 • pltmp588 - Jaglice - pow. 1,1 ha
 • PLH320023 - Jezioro Lubie i Dolina Drawy - pow. 15 046,7 ha
 • PLH320011 - Jezioro Wielki Bytyń - pow. 2 011,1 ha
 • PLB320016 - Lasy Puszczy nad Drawą - pow. 190 279,1 ha
 • PLH320045 - Mirosławiec - pow. 6 566,6 ha
 • PLB300012 - Puszcza nad Gwdą - pow. 77 678,9 ha
 • PLH320021 - Strzaliny koło Tuczna - pow. 17,3 ha
 • PLH320046 - Uroczyska Puszczy Drawskiej - pow. 74 416,3 ha

Historia

Samorząd

Organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu na czele którego stoi starosta.[9]. Rada Powiatu składa się z 17 radnych[10].

Skład zarządu powiatu wałeckiego[11]:

Aktualny skład Rady Powiatu wałeckiego w kadencji 2010 - 2014[12]:

Obecny skład Rady Powiatu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[13].

Wyniki wyborów przedstawiały się następująco[14]:

 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - liczba głosów ważnych oddanych na listę 8 298, co stanowiło 40,42% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 9
 • Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólny Powiat" - liczba głosów ważnych oddanych na listę 5 387, co stanowiło 26,24% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 6
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 836, co stanowiło 8,94% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1
 • Komitet Wyborczy Wyborców Aletrnatywa - liczba głosów ważnych oddanych na listę 2 089, co stanowiło 10,18% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1
 • Komitet Wyborczy Wyborców "Dąb Piastowski" - liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 742, co stanowiło 8,49% głosów ważnych. Komitet nie uzyskał mandatu.
 • Komitet Wyborczy Wyborców DRS Pojezierze Wałeckie - liczba głosów ważnych oddanych na listę 1176, co stanowiło 5,73% głosów ważnych. Komitet nie uzyskał mandatu.


Przy Radzie Powiatu działają komisje[15]:

 • Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu
 • Komisja Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[16]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 324
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 2
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 462
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 9
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 27
Sekcja F - Budownictwo 714
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 1 757
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 346
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 186
Sekcja J - Informacja i komunikacja 76
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 172
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 194
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 300
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 132
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 41
Sekcja P - Edukacja 201
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 286
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 137
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 317
Ogółem 5 683

Kultura

Kultura w powiecie wałeckim według danych GUS, stan na 2012 rok[17]:
Biblioteki[18]
Liczba bibliotek 10
Liczba czytelników w ciągu roku 5 273
Kina
Liczba kin stałych 1
Liczba seansów w roku 568
Liczba widzów w roku 11 140
Muzea
Liczba muzeów 2
Liczba zwiedzających w roku 14 797

Oświata

Oświata w powiecie wałeckim według danych GUS, stan na 2012 rok[19]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
22
Liczba dzieci w przedszkolach 1 591
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 17
Liczba uczniów 3 350
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 12
Liczba uczniów 1 831
Szkoły zasadnicze [20]
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 452
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 8
Liczba uczniów 1 162
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 5
Liczba uczniów 180

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie Wałcza działają parafie rzymskokatolickie[21]:

 • św. Antoniego w Wałczu (liczba wiernych: 8 554)
 • Miłosierdzia Bożego w Wałczu (liczba wiernych: 4 364)
 • św. Mikołaja w Wałczu (liczba wiernych: 10 378)
 • św. Jakuba Apostoła w Szwecji (liczba wiernych: 1 503)
 • św. Wawrzyńca Męczennika w Różewie (liczba wiernych: 2 386)
 • św. Anny w Strącznie (liczba wiernych: 1 950)
 • Chrystusa Króla w Lubnie (liczba wiernych: 1 601)
 • św. Wawrzyńca w Rudkach (liczba wiernych: 2 283)
 • św. Antoniego w Człopie (liczba wiernych: 4 100)
 • Matki Bożej Bolesnej w Mielęcinie (liczba wiernych: 1 150)
 • Niepokalanego Poczęcia NMP w Mirosławcu (liczba wiernych: 3 782)
 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie (liczba wiernych: 2 208)
 • św. Katarzyny w Marcinkowicach (liczba wiernych: 1 388)
 • św. Bartłomieja Apostoła w Rzeczycy (liczba wiernych: 1 008)

Parafia wojskowa:


Parafia grekokatolicka:

 • Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu


Zakon rzymskokatolicki męski[22]:

 • Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum - OFMCap.) w Wałczu

Zakon rzymskokatolicki żeński[23]:

 • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth) w Wałczu
 • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth) w Tucznie

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego "Betlejem" w Wałczu Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Wałczu

Sport

Sport w powiecie wałeckim według danych GUS, stan na 2010 rok[24]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 34
Liczba sekcji sportowych 53
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 1 132
Liczba kobiet 448
Suma 1 580
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 849
Liczba dziewcząt 395
Suma 1 244

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w powiecie wałeckim utrzymuje się na stałym poziomie, ma na to wpływ niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił -0,9 na 1000 mieszkańców, saldo migracji gminnych wewnętrznych wynoszące -199 osób. Sytuację niewiele zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 5 osób[25]. Gęstość zaludnienia w powiecie wałeckim wynosi 39 osób na 1 km²[26].

Liczba ludności w powiecie wałeckim na przestrzeni lat 2008 - 2012[27].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 54 309 54 098 55 147 54 993 54 843
Kobiety 27 968 27 849 28 231 28 127 28 073
Mężczyźni 26 341 26 249 26 916 26 866 26 770

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[28]:

 • przedprodukcyjnym - 10 566 osób - 19,3%
 • produkcyjnym - 35 614 osób - 64,9%
 • poprodukcyjnym - 8 663 - 15,8%


W Tucznie na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet[29].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w powiecie wałeckim według danych GUS, stan na 2011 rok[30]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 22
Suma 22
Liczba praktyk lekarskich 23
Apteki ogólnodostępne[31]
Liczba aptek ogólnodostępnych 16
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3 428

Herb

Herb powiatu wałeckiego

Paragraf 4, punkt 2 statutu powiatu Herbem Powiatu Wałeckiego jest wizerunek orła w koronie z pieczęci majestatycznej króla polskiego Kazimierza Wielkiego, a pod nim Łodzia – herb rodowy Górków. Znaki te umieszczone są na tarczy herbowej typu gotyckiego. Orzeł jest koloru białego, natomiast korona, dziób, pazury, opaska ogonowa orła i herb Łodzia są złote. Tarcza herbowa jest koloru czerwonego[32][33].

Miasta i gminy (wykaz)

Na terenie powiatu wałeckiego znajdują się[34]:

Przypisy

 1. Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2015, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wałczu [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiatwalecki.com.pl/index1.php?go=6
 2. Powiatowy Program Ochrony Środowiska - grudzień 2003, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wałczu [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiatwalecki.com.pl/index1.php?go=67
 3. Powiatowy Program Ochrony Środowiska - grudzień 2003, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wałczu [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiatwalecki.com.pl/index1.php?go=67
 4. Powiatowy Program Ochrony Środowiska - grudzień 2003, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wałczu [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiatwalecki.com.pl/index1.php?go=67
 5. Powiatowy Program Ochrony Środowiska - grudzień 2003, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wałczu [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiatwalecki.com.pl/index1.php?go=67
 6. Powiatowy Program Ochrony Środowiska - grudzień 2003, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wałczu [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiatwalecki.com.pl/index1.php?go=67
 7. Powiatowy Program Ochrony Środowiska - grudzień 2003, w: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wałczu [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiatwalecki.com.pl/index1.php?go=67
 8. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka, Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.08.2013] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&w=2931&p=2913&g=&typ=miejsce
 9. Statut Powiatu Wałeckiego stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/196/2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Wałczu [online] [Przegladany w 30.08.2013] Dostepny w: http://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/48.dhtml
 10. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 11. Organy powiatu » Zarząd Powiatu Wałeckiego, w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Wałczu [online] [Przegladany w 30.08.2013] Dostepny w: http://bip.powiatwalecki.pl/strony/82.dhtml
 12. Organy powiatu » Rada Powiatu Wałeckiego, w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Wałczu [online] [Przegladany w 30.08.2013] Dostepny w: http://bip.powiatwalecki.pl/strony/83.dhtml
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 14. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat wałecki, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321700.html
 15. Organizacja działania samorządu powiatowego » Protokoły z obrad Komisji Rady Powiatu » 2013. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Wałczu [online] [Przeglądany w 30.08.2013] Dostepny w: http://bip.powiatwalecki.pl/strony/1155.dhtml
 16. Portret powiatu wałeckiego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret powiatu wałeckiego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Dane z 2011 roku.
 19. Portret powiat wałecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Dane z 2011 roku
 21. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 22. Zgromadzenia zakonne męskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=meskie
 23. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 24. Portret powiatu wałeckiego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 25. Portret powiatu wałeckiego, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Portret powiatu wałeckiego, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Portret powiatu wałeckiego, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Portret powiatu wałeckiego, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 29. Portret powiatu wałeckiego, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 30. Portret powiat wałecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 31. Dane z 2012 roku.
 32. Uchwała Nr XXV/202/2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera, flagi stolikowej i pieczęci urzędowej Powiatu Wałeckiego.
 33. Statut Powiatu Wałeckiego stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/196/2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Wałczu [online] [Przegladany w 30.08.2013] Dostepny w: http://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/48.dhtml
 34. Statut Powiatu Wałeckiego stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/196/2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2001 r. Nr 47 poz. 1304) w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Wałczu [online] [Przeglądany 26.08.2013] Dostępny w: http://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/48.dhtml

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też

Szablon:Powiat wałecki