Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
(Przekierowano z Przewodniczący Rady Miasta)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin – „pierwszy” radny, wybrany z grona Rady Miejskiej i reprezentujący ją na zewnątrz. Przewodniczy obradom i organizuje ich prawidłowy przebieg oraz kontroluje wykonywanie jej uchwał. Kieruje pracami Rady i czuwa nad zapewnieniem radnym warunków niezbędnych do wykonywania mandatu (Statut Miasta Szczecin, Oddział 4, par. 21).

Wspólnie z 3 wiceprzewodniczącymi wchodzi w skład Prezydium Rady Miasta Szczecin. Do jego prerogatyw należy wyznaczanie spośród wiceprzewodniczących swojego zastępcy w razie niemożności wykonywania funkcji. Nie może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym żadnej komisji stałej Rady Miasta[1].

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin wybierany jest przez radnych w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej ustanowionego składu Rady, bezwzględną większością głosów (Regulamin Rady Miasta Szczecin, Rozdział 3, par. 6, pkt. 1). Jego odwołanie może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ radnych. Szczególna rola Przewodniczącego podkreślona jest w Statucie Miasta treścią par. 5, ust. 6 i 7 (Rozdział I, Postanowienia ogólne):

par. 5. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

6) „Przewodniczącym” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin;

7) „przewodniczącym obrad” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady lub najstarszego wiekiem radnego, który prowadzi obrady Rady;. W czasie wyjątkowych uroczystości o charakterze miejskim, państwowym i międzynarodowym oraz na sesjach uroczystych Rady Miasta Przewodniczący nosi na szyi Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.

Łańcuch Przewodniczącego RM Szczecina (2012)

Po zakończeniu kadencji ustępujący Przewodniczący, po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na terenie całego kraju – w terminie 7 dni zwołuje i ustala porządek sesji inauguracyjnej kolejnej kadencji (Statut Miasta Szczecin, par. 22). Wybrani radni otrzymują zawiadomienia o sesji wraz ze Statutem Miasta. Porządek obrad powinien zawierać punkt dotyczący ślubowania radnych oraz wyboru nowego Przewodniczącego. Sesję inauguracyjną prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Do szczególnych kompetencji Przewodniczącego należy (Statut Miasta, par. 22):

 1. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 2. opiniuje projekty budżetu w zakresie wydatków Rady Miasta i Biura Rady Miasta,
 3. nadzór nad realizacją uprawnień Rady i radnych,
 4. zwoływanie sesji Rady,
 5. nadzór nad terminowością wykonywania uchwał Rady i odpowiedzi na interpelacje,
 6. określanie zadań stawianych Wiceprzewodniczącym,
 7. udzielanie radnym upoważnień do zbierania materiałów związanych z wykonywaniem przez miasto zadań,
 8. zwraca się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o opracowanie, ekspertyz lub opinii w sprawach rozpatrywanych przez Radę Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta zwołuje i prowadzi pierwsze posiedzenia komisji, może także zarządzać zwołanie ukonstytuowanych już komisji (Regulamin Rady Miasta, Rozdział 4, par. 9, pkt. 6).

Podobnie jak innym radnym Przewodniczącemu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, z tym jednak, że o ile do umieszczenia projektu uchwały potrzeba podpisów co najmniej 4 radnych, komisji lub klubu – to Przewodniczący może taki projekt przedłożyć samodzielnie. Jego obowiązkiem jest przekazywanie prawidłowo złożonych projektów do opracowania formalno-prawnego w niezbędnym zakresie (uzyskanie opinii, ekspertyz, zgód i stanowisk wymaganych przez inne instytucje i przepisy szczególne), a następnie przekazanie Prezydentowi Miasta do zaopiniowania (opinia musi być wydana w ciągu 14 dni; nie opiniuje się spraw wewnętrznych Rady i absolutorium). Następnie projekty prawidłowo przygotowanych uchwał Przewodniczący umieszcza w porządku obrad sesji (Regulamin Rady Miasta, par. 19, pkt. 7-9).

Ponadto Przewodniczący prowadzi ewidencję klubów radnych i udziela pomocy organizacyjnej klubom (Statut Miasta, par. 29).

Do zadań Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin należy także współpraca z radami osiedli i dzielnic, poprzez zawiadamianie ich przewodniczących o terminach sesji Rady Miasta oraz przekazanie materiałów na sesje.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Historia

Organem zbliżonym nazwą do Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin był Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie – jednakże ich kompetencje były inne. Wiązały się z tym, że w latach 19451990 prezydia rad narodowych były w ogromnym stopniu zależne od decyzji organów centralnych i stopnia wyższego (administracji rządowej), jak też „równolegle” komitetów PZPR. W roku 1973 nawet tę fasadową funkcję kierowniczą prezydiów miejskich rad narodowych zniesiono, zarządzanie miastami przekazując Prezydentowi Miasta.

Kolejnymi przewodniczącymi rad narodowych w Szczecinie byli:

 1. Tadeusz Chudy (1946 – 1947)
 2. Albert Cobel (1947 – 1948)
 3. Zdzisław Muszyński (1948 – 1950)
 4. Stanisław Germałowicz (1950 - 1951)
 5. Bernard Polczyk (1951 – 1953)
 6. Władysław Wolski (1953 – 1954)
 7. Jerzy Zieliński (1954 – 1961)
 8. Henryk Żukowski (1961 – 1969)
 9. Bogdan Augustiański (1969 – 1970)
 10. Feliks Uciechowski (1970 – 1972)
 11. Jan Stopyra (1972-1973)

Obowiązujące obecnie uchwałodawcze i kontrolne funkcje Rady Miasta zostały ustanowione w 1990 roku[2]

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak