Rada Miasta Szczecin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
(Przekierowano z Rada Miasta)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada Miasta Szczecin – współczesny samorząd miejski Szczecina (prawnie istniejący od 10 maja 1990 [1]), organ samorządowy o kompetencjach stanowiących i kontrolnych wobec Zarządu Miasta Szczecin (w latach 19902002) i Prezydenta Miasta Szczecin (po roku 2002). Szczecin jest miastem na prawach powiatu (błędna nazwa: powiat grodzki), co oznacza, że jest gminą posiadającą kompetencje i wykonującą także zadania powiatu, natomiast nazwa, skład i liczebność oraz zasady i tryb działania organów zarządzających miastem wynikają z przepisów ustawy o samorządzie gminnym [2], a władzę wykonawczą sprawuje Zarząd Miasta Szczecin na czele z Prezydentem Miasta Szczecin.

Rada Miasta decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta, m.in.:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • budżetu miasta,
 • rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych.

Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, które nie zostały jednoznacznie zastrzeżone do realizacji przez wojewódzkie organy samorządowe - Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na czele z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, który kieruje pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczecińska rada miasta składa się z 31 radnych [3] [4]. Radni obradują na sesjach rady miasta, w trakcie których głosują oraz składają zapytania i interpelacje. Poza sesjami pracują w komisjach tematycznych [5]. Pełnią także dyżury mające służyć bezpośrednim kontaktom z mieszkańcami. Ich funkcjonowanie regulowane jest przepisami Regulaminu Rady Miasta [6], który jest częścią składową Statutu Miasta Szczecina. Obsługę radnych prowadzi Biuro Rady Miasta, które prowadzi także rejestry:

 1. klubów radnych,
 2. Honorowych Obywateli Miasta Szczecina,
 3. osób odznaczonych Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina,
 4. Pionierów Miasta Szczecina,
 5. projektów uchwał Rady Miasta,
 6. uchwał Rady Miasta,
 7. interpelacji,
 8. zapytań na piśmie.

Pracami rady miasta kieruje Prezydium Rady Miasta na czele z Przewodniczącym Rady Miasta.

Władza kontrolna rady miasta jest realizowana przez komisję rewizyjną, która sprawdza działalność prezydenta miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych - pod względem legalności, rzetelności i gospodarności.

Radni o tożsamych lub zbliżonych poglądach zbierają się w klubach partyjnych lub „niezrzeszonych”. Podstawowym założeniem każdego z klubów jest kierowanie się obyczajami demokratycznymi i wspieranie radnych w ich prawach i powinnościach, wypływających z zasady wolnego mandatu, która opiera się na założeniu, że wybrany w demokratycznych wyborach radny reprezentuje wszystkich członków gminy, a nie tylko tych, którzy go wybrali - nie jest więc związany instrukcjami wyborców. W praktyce jednak radni muszą liczyć się z głosami wyborców i organizacji (np. partii), które wysunęły i wsparły ich kandydatury. W praktyce kluby starają się organizować głosowania zgodnie z linią polityczną swoich partii.

Radni otrzymują wynagrodzenie (diety), które sami sobie ustalają – ograniczona jest jednak górna wysokość diet (w 2011 roku ma to być maksymalnie 2.753 zł na miesiąc [7], [8]). Wysokość zarobków radnych i urzędników w roku 2012 została zamrożona[9] i wynosiła od około 1.400,- zł do nieco ponad 2.600,- zł[10].

Przypisy

Zobacz też

Źródła

 • T. Białecki (red.): Encyklopedia Szczecina, T2 (P-Ż), Wyd. US-Instytut Historii, Szczecin 2000, s.301 - 303, ISBN 83-87341-45-2

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak