Szczecinek

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szczecinek
Szczecinek
Plac Wolności w Szczecinku
Nazwa niemiecka Neustettin
Nazwa przejściowa łac. Nova Stetin
Powiat szczecinecki
Gmina Szczecinek
Prawa miejskie 1310
Strona internetowa miejscowości.

Szczecinek (kaszub. Nowé Szczëtno, niem. Neustettin, szw. Nien Stettin łac. Nova Stetin – miasto w północno-zachodniej Polsce.

Geografia

Położenie

PanoramaSzczecinek.jpg

Szczecinek leży na południowo-wschodnim krańcu Województwa zachodnipomorskiego[1].Oddalony jest jest ok. 180 km od Szczecina oraz ok. 70 km od Koszalina[2]. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego, obszar Miasta Szczecinek należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie oraz północno-wschodniego skraju makroregionu Pojezierze Południowopomorskie, mezoregion Pojezierze Szczecineckie[3].
Według mapy mezoregionów fizycznogeograficznych Polski na tle szczegółowego podziału administracyjnego[4] przez miasto przechodzi granica pomiędzy makroregionami Pojezierze Zachodniopomorskie i Pojezierze Południowopomorskie oraz mezoregionami Pojezierze Szczecineckie i Pojezierze Drawskie.
Powierzchnia miasta wynosi 4845,94 ha, z czego tereny zabudowane i zainwestowane zajmująokoło 30%, a pozostały obszar to tereny otwarte, użytkowane w różny sposób: użytki rolne (36%), grunty pod wodami (9,1%), kompleksy leśne (21,8%).[5].

Klimat

Miasto Szczecinek, pod względem regionalizacji klimatycznej, położone jest w Dzielnicy Klimatycznej Pomorskiej, której klimat charakteryzuje się stosunkowo chłodnym latem i dość łagodną zimą.

Warunki klimatyczne panujące na terenie Miasta Szczecinka należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno - morskiego i polarno - kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno - zachodnich i północnych. Charakteryzuje go duża wilgotność powietrza. Średnie roczne temperatury powietrza ok. 8°C są charakterystyczne dla środkowej i wschodniej części Pojezierza Pomorskiego. Wał moren czołowych stanowi barierę klimatyczną dla wilgotnego powietrza morskiego i na południu od tej granicy dominuje wpływ powietrza lądowego.

Parametry klimatyczne ze stacji meteorologicznej w Szczecinku w 2001 r.:

 • średnia roczna temperatura powietrza 8,4°C
 • średni roczny opad 600 - 700 mm
 • średnia prędkość wiatru 2,9 m/s

W północnej części miasta występuje obszar podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i zamgleń w związku z istniejącymi rozległymi łąkami przybrzeżnymi jeziora Wielimie[6].

Obiekty fizjograficzne

Jezioro Trzesiecko
Jezioro Trzesiecko

Na terenie miasta znajdują się wzniesienia[7]:

Na terenie miasta znajdują się jeziora[8]:
Leśne, Trzesiecko, Wilczkowo.

Na terenie miasta znajdują się wody płynące[9]:

Przyroda

W mieście ustanowiono pomnikami przyrody 8 obiektów (w sumie 32 sztuki drzew). Są to pojedyncze drzewa oraz grupy drzew. Ponadto do ochrony pomnikowej zaproponowano łącznie 7 obiektów, w tym 5 pojedynczych drzew i 2 grupy drzew[10].

Według regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz J. M. 1993), Miasto Szczecinek położone jest w następujących jednostkach:

 • Obszar Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych
 • Prowincja Środkowoeuropejska
 • Podprowincja Południowobałtycka
 • Dział Pomorski
 • Kraina Pojezierzy Środkowopomorskich
 • Okręg Pojezierza Drawskiego
  • Podokręg Barwicki
  • Podokręg Szczecinecki
  • Podokręg Wierzchowski[11]

Według regionalizacji zoogeograficznej Kostrowickiego (1991), obszar Miasta Szczecinek stanowi część następujących jednostek zoogeograficznych:

 • Państwo: Holarktyka,
 • Podpaństwo: Palearktyka,
 • Kraina Eurosyberyjska,
 • Prowincja Nemoralna,
 • Obszar Europejski,
  • Region Środkowoeuropejski,
  • Podregion Środkowy,
  • Okręg Centralny.[12]


W Szczecinku istnieje fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. "Pojezierze Drawskie", który obejmuje Jezioro Trzesiecko wraz z pasem przybrzeżnym oraz obszar chronionego krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” na terenie miasta obejmujący obniżenie przyjeziorne jeziora Wielimie. Ustanowiono 8 pomników przyrody, na które składa się w sumie 32 drzewa[13]. Ponadto utworzono użytki ekologiczne[14]:

 • Szuwary nad jeziorem Wielimie
 • Torfowisko w Lasku Zachodnim
 • Torfowisko Wybudowanie
 • Torfowisko Raciborki

Historia

Widok Szczecinka na przełomie XVI i XVII wieku.

Szczecinek został założony w 1310 roku przez księcia Warcisława IV. Nazwa miasta (Nowy Szczecin) była nawiązaniem do stolicy Księstwa Pomorskiego. Szczecinek był lokowany na prawie lubeckim, na terenach o walorach obronnych na przesmyku pomiędzy jeziorami Trzesiecko i Wielimie.
Szczecinek posiadał głównie zabudowę drewnianą przez co przez miasto przetoczyły się liczne pożary pustoszące miasto. Leżący na w pobliżu styku granic trzech państw Polski, Pomorza i Brandenburgii narażony był na częste najazdy i grabieże. Od 1606 roku zamek w Szczecinku został rezydencją wdów książęcych. Tutaj mieszkała księżna Jadwiga Brunszwicka, która w 1640 roku ufundowała jedno z pierwszych na Pomorzu gimnazjów.
Od początku XX wieku Szczecinek był miastem garnizonowym. Od tego też czasu ważną gałęzią gospodarki zaczęła być turystyka. Zagospodarowano jezioro Trzesiecko budując przystanie, plaże i ośrodki wodne.
Szczecinek został zdobyty przez wojska Armii Czerwonej 27 lutego 1945 roku. Walki o miasto były krótkie i w niewielkim stopniu zostało zniszczone[15].

Samorząd

Organami samorządowymi w mieście jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W Szczecinku funkcję Burmistrza sprawuje Jerzy Hardie-Douglas, zastępcą burmistrza jest Daniel Rak[16]. Rada Miasta składa się z 21 radnych[17].
Aktualny skład Rady Miasta Szczecinek kadencji 2010-2014[18]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[19].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[20]:

 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - liczba głosów ważnych oddanych na listę 6688, co stanowiło 45,30% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 13.
 • Komitet Wyborczy Wyborców Terra - liczba głosów ważnych oddanych na listę 2280, co stanowiło 15,44% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1.
 • Komitet Wyborczy Wyborców Forum 2010 - liczba głosów ważnych oddanych na listę 2054, co stanowiło 13,91% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 2.
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - liczba głosów ważnych oddanych na listę 1916, co stanowiło 12,98% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 3.
 • Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - liczba głosów ważnych oddanych na listę 1827, co stanowiło 12,37% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 2.

W głosowaniu na burmistrza:

 • Jerzy Hardie-Douglas - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 9852, co stanowiło 63.65%.
 • Joanna Pawłowicz - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 3714, co stanowiło 24.00%.
 • Andrzej Modrzejewski - członek Prawa i Sprawiedliwości , popierany przez Prawo i Sprawiedliwość - liczba oddanych głosów 1065, co stanowiło 6.88%.
 • Andrzej Bratkowski - członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej , popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej - liczba oddanych głosów 847, co stanowiło 5.47%.

Przy Radzie Miasta działają komisje[21]:

 • Komisja Budżetowo - Ekonomiczna (0/1)
 • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego
 • Komisja Problemów Społecznych
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Samorządności

Jednostkami pomocniczymi miasta Szczecinka są Rady Osiedli[22]:

Gospodarka i infrastruktura

Inwestycje miasta w rozwój przemysłu skupiają się głównie na rozbudowie i uzbrajaniu terenów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Szczecinek. Duża inwestycja uzbrajania strefy zakończyła się w 2012 roku. 12 czerwca 2008 r. uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego projekt „Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku” został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów. Po złożeniu przez Miasto Szczecinek odpowiednich wniosków, zostało przyznane dofinansowanie na realizację tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”. Wartość inwestycji, zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym, wynosiła 21 637 721 PLN z czego wartość dofinansowania 10 815 810 PLN. Po wyłonieniu wykonawców robót, urealniona wartość inwestycji wyniosła 13 215 622 PLN, z czego wartość dofinansowania wyniosła 6 604 761 PLN. Inwestycja została zaplanowana do realizacji od stycznia 2008 do października 2012 roku. Roboty dotyczyły dwóch kompleksów w ramach SSE. Na pierwszym w rejonie dzielnicy Bugno, dzięki inwestycji wykonano przebudowę drogi krajowej nr 11 w obrębie skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą nr 76 w kierunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która znajduje się przy drodze krajowej nr 11 na wlocie do Szczecinka, 1,5 km nowej drogi, oraz remont nawierzchni na ul. Bugno. Wybudowano kanalizację deszczową, zniwelowano różnice wysokościowe terenu na obszarze 9,4 ha oraz zainstalowano oświetlenie uliczne na nowych drogach. Na drugim kompleksie w dzielnicy Raciborski wybudowano ulicę miejską długości ok. 1,2 km pomiędzy ulicami Waryńskiego i Leśną wraz z dwoma skrzyżowaniami jednopoziomowymi. Ulica posiada pełne uzbrojenie techniczne czyli kanalizację burzową i oświetlenie uliczne. Ponadto wykonano remont ulicy Leśnej na skrzyżowaniu z nowoprojektowaną ulicą oraz poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości ok. 7,0 m oraz przebudowano ulicę Waryńskiego polegającą m.in. na odtworzeniu chodników po robotach sanitarnych i elektrycznych oraz zmianie lokalizacji istniejącej zatoki autobusowej. W sumie uzbrojono 41,2 ha powierzchni terenów, wybudowano 2,8 km kanalizacji deszczowej, 2,7 km dróg na potrzeby strefy, 0,6 km dróg przebudowano i zainstalowano 84 punkty oświetleniowe[23].

Zakłady Kronospan Szczecinek

Jednym z największych przedsiębiorstw w Szczecinku jest Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.. Firma posiada kapitał zakładowy w wysokości 1 068 346 300 PLN. Kronospan w Szczecinku powstał w 1989 roku na bazie istniejących Zakładów Płyt Wiórowych w Szczecinku. Znaczne inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych spowodowały, że stał się jednym z najbardziej znaczących przedsiębiorstw w branży materiałów drewnopochodnych. Kronospan w Szczecinku jest obecnie największym na świecie producentem płyt MDF surowych oraz melaminowanych. Produkuje wymienione płyty oraz płyty HDF lakierowane. Oferta Kronospan Szczecinek adresowana jest przede wszystkim do sektora budowlanego oraz do producentów mebli i wyrobów drewnopochodnych w Polsce i w Europie[24]. Kronospan Polska Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi jest jednym z większych inwestorów w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej[25].


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku przystąpiło do projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. To jeden z największych unijnych projektów, dotyczących inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Swym zasięgiem obejmuje 22 gminy, tj. około 250 tys. mieszkańców. Koordynacją i realizacją Projektu zajmuje się Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Inwestycja w rejonie szczecineckim obejmuje swym zasięgiem: miasto i gminę Szczecinek, gminę Barwice, gminę Biały Bór, gminę Borne Sulinowo oraz gminę Grzmiąca. Projekt przewiduje budowę na tym obszarze: około 373 km sieci kanalizacyjnej, około 294 km sieci wodociągowej, około 191 pompowni. Dodatkowo modernizację 5 oczyszczalni ścieków, 16 stacji uzdatniania wody, 5 będzie przebudowane na hydrofornie, a 1 hydrofornia wybudowana, zaś likwidacji ulegną 2 oczyszczalnie ścieków i 41 stacji uzdatniania wody[26].

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Szczecinku (stan na 30.06.2013) wynosi 11%. Liczba osób bezrobotnych 2 915 w tym 1 565 kobiet[27].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[28]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 44
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 2
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 396
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 8
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 12
Sekcja F - Budownictwo 513
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 1522
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 350
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 167
Sekcja J - Informacja i komunikacja 84
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 257
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 433
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 428
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 111
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 21
Sekcja P - Edukacja 181
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 416
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 94
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 339
Ogółem 5378


Współczynnik specjalizacji Florence’a na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego dla miasta Szczecinek[29][30]
Sekcje PKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
wskaźnik Polska 0,3 0,0 0,8 0,9 0,7 0,8 1,1 1,0 1,0 0,6 1,5 1,5 0,9 0,8 0,6 1,0 1,5 1,0 1,0
wskaźnik zachpom 0,3 0,6 0,9 0,5 0,8 0,7 1,2 1,0 0,5 0,8 1,6 1,2 1,1 0,7 0,8 1,2 1,3 1,0 1,1
legenda W ≤ 1 – miasto nie specjalizuje się danym dziale, ta dziedzina działalności ma charakter endogeniczny; 1 < W ≤ 1,5 – miasto wykazuje niski poziom specjalizacji danym dziale; 1,5 < W ≤ 2 – miasto wykazuje średni poziom specjalizacji w danym dziale; W > 2 – miasto wykazuje wysoki poziom specjalizacji w danym dziale

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że Szczecinek nie specjalizuje się w stopniu wysokim w żadnej dziedzinie gospodarki. W Szczecinku występuje bliska średniej koncentracja podmiotów związanych z działalnością finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

Kultura

Podmiotem zarządzającym kulturą w mieście jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury. Jest to instytucja wykraczająca poza ramy tradycyjnego domu kultury. Działa na trzech płaszczyznach: kultura - organizując imprezy masowe, promocja - promując turystycznie i gospodarczo miasto Szczecinek i powiat szczecinecki oraz biznes - świadcząc usługi dla firm. SAPiK jest animatorem działań kulturalnych zapewnia dzieciom i młodzierzy z terenu całego powiatu szczecineckiego dostęp do zajęćpozalekcyjnych. Ponadto zarządza szczecineckim Kinem Wolność, bibliotekami miejskimi i Art Galerią. Zajęcia dla dzieci i młodzierzy prowadzone przez SAPiK[31]:

 • Plastyka
  • Studio Plastyczne WALOR
  • Pracownia ceramiki artystycznej Lepiglina
  • Klub Plastyka Amatora (dla dorosłych)
  • Pracownia sztuki użytkowej i biżuterii artystycznej
 • Taniec
  • Taniec z elementami baletu
  • Klub Tańca Towarzyskiego AIDA
  • Zespół Tańca Współczesnego Rebelia
  • Zajęcia taneczne
 • Sztuki różne
  • Grupa Teatralna HYBRYDA
  • Klub Poetycki OPAL
  • Klub Fotograficzny Luminis
  • Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy SZWENK
  • Wolontariat dla kultury
  • Dyskusyjny Klub Książki
  • Koło Dziennikarstwa Radiowego
  • Szczecinecki Klub Fantastyki
 • Warsztaty muzyczne
  • Nauka gry na perkusji
  • Świetlica rockowa
  • Prokop Band
  • Koło gitarowe (nauka gry na gitarze dla początkujących)
  • Świetlica kultury Hip Hop
  • Studio Wokalne SAPiK
  • Warsztaty bębniarskie (nauka gry na afrykańskich bębnach Djambe)
 • Ruch
  • Aerobic
  • Agama Yoga
  • Aerobic-Klub Aktywnej Mamy
  • Szkoła Rodzenia
  • Hatha joga
  • Zumba Fitness
  • Zumba Gold
  • Pilates
 • Edukacja
  • SuperKid - klub j. angielskiego i technik szybkiego uczenia się
  • Koło Przyjaciół Astronomii
  • Klub Przyjaciół Rudego Liska
  • Akademia Twórczego Myślenia - Rusz dynią
  • Klub Wesołego Dinozaura
  • Miasto dzieci
  • Koło miłośników literatury pięknej i języka polskiego.
  • Koło miłośników matematyki „Alcybiades”
 • Technika
  • Klub modelarski SAPiK

KINO „WOLNOŚĆ” - z widownią liczącą 300 miejsc, wyposażone jest w nowoczesny system nagłośnienia Dolby Surround o mocy 3000 W oraz projektor cyfrowy. Umieszczona przed ekranem scena służy odwiedzającym Szczecinek teatrom, zespołom muzycznym i wokalistom[32].

W Szczecinku działają dwie biblioteki[33]:

 • Szczecinecka Biblioteka Publiczna im. Bogdana Horodyskiego - jest największą placówką biblioteczną regionie. Jej księgozbiór liczy prawie 70 000 pozycji dodatkowo pełni funkcję biblioteki powiatowej, która koordynuje i wspomaga pracę wszystkich bibliotek, jakie znajdują się w powiecie szczecineckim.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinku Filia dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszyńskiego - w zbiorach liczących ponad 26 000 książek znajduje się literatura piękna, tworzona dla najmłodszych czytelników, a także wiele przystępnie napisanych książek o charakterze edukacyjnym.


Kultura w Szczecinku według danych GUS, stan na 2012 rok[34]:
Biblioteki[35]
Liczba bibliotek 2
Liczba czytelników w ciągu roku 6 219
Kina
Liczba kin stałych 1
Liczba seansów w roku 950
Liczba widzów w roku 26 831
Muzea
Liczba muzeów 1
Liczba zwiedzających w roku 5 764

Oświata

Samorząd miejski prowadzi placówki oświatowe[36]:

Przedszkola Publiczne:

 • Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoły Podstawowe Publiczne:

 • Integracyjna Szkoła Podstawowa
 • Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego
 • SP 1 im. Adama Mickiewicza
 • SP 4 im. Armii Krajowej
 • SP 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
 • SP 7 im. Noblistów Polskich

Gimnazja Publiczne:

 • Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy
 • Gimnazjum Nr 2
 • Gimnazjum Nr 3

Ponadto w mieście działają szkoły średnie prowadzone przez Starostwo Powiatowe, obsługujące młodzież z całego powiatu[37]:

Szkoły niepubliczne i prywatne[38]:

 • Zespół Szkół STO w skład którego wchodzi:
  • Społeczna Szkoła Podstawowa STO
  • Społeczne Gimnazjum STO
  • Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
 • Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Fundacji "Nasza Przyszłość".

W Szczecinku działają filie uczelni wyższych[39][40]:

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Dzieci i młodzież mają również możliwość rozwijania talentów w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Szczecinku[41].

Oświata w Szczecinku według danych GUS, stan na 2011 rok[42]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
13
Liczba dzieci w przedszkolach 1287
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 7
Liczba uczniów 2211
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 9
Liczba uczniów 1526
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 449
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 17
Liczba uczniów 1939
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 6
Liczba uczniów 574

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Św. Ducha

W Szczecinku działają parafie rzymskokatolickie[43]:

 • Ducha Świętego (liczba wiernych: 9794 osób)
 • Miłosierdzia Bożego (liczba wiernych: 3955 osób)
 • Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (liczba wiernych: 15 200 osób) posiada kaplice:
  • Matki Bożej Jazłowieckiej w domu Sióstr Niepokalanek
  • Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w szpitalu
  • św. Dobrego Łotra w Zakładzie Karnym
 • św. Franciszka z Asyżu (liczba wiernych: 870 osób)
 • św. Ignacego Loyoli - parafia wojskowa
 • św. Krzysztofa (liczba wiernych: 4760 osób)
 • św. Rozalii z Palermo i Matki Bożej z Ostrej Bramy (liczba wiernych: 6100 osób)

Zakony:

 • Przy parafii św. Ducha w Szczecinku, działa zakon męski Redemptorystów - Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Congregatio Sanctissimi Redemptoris - CSsR)[44].
 • Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Tlirginis Mariae - CIC)
 • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Congregatio Sororum Servularum Dei Genitricis Virginis Immaculatae Conceptae)[45].


Parafie grekokatolickie:

 • św. Michała Archanioła[46]

Ponadto w Szczecinku działają:

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny[47]:
  • cerkiew pw. św. Trójcy
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Koszalinie filia w Szczecinku
 • Kościół Chrześcijan Babtystów
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Kościół Zielonoświątkowy - zbór Betel
 • Kościół Wolnych Chrześcijan
 • Ewangeliczny Związek Braterski
 • Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego (Świadkowie Jehowy)

Sport

Stadion Miejski im. Kazimierza Czesława Lisa
Basen w Szczecinku

Szczecinek posiada rozbudową bazę obiektów sportowych, są to[48]:

 • Hala sportowa OSiR ul. Jasna 2, wymiary: 44x28 m, wysokość hali: 10,60 m

a) boiska do gier zespołowych: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa; zaplecze socjalno–bytowe: 4 szatnie,2 łazienki (20 kabin natryskowych), pomieszczenie dla trenerów, WC – 8 wentylacja
b) boisko tartanowe (obok hali) - wielofunkcyjne wymiary: 22x42 m obok hali znajdują się miejsca parkingowe

 • Hala sportowa OSiR ul. Wiatraczna 5, wymiary: 44x28 m, wysokość: 10,60 m

boiska do gier zespołowych: koszykówka, siatkówka 3 boiska, piłka ręczna, piłka nożna halowa; zaplecze socjalno–bytowe: 4 szatnie, 2 łazienki (20 kabin natryskowych), pomieszczenie dla trenerów, WC – 8, wentylacja, obok hali znajdują się miejsca parkingowe

 • Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 2, wymiary: 39x18,60 m, wysokość:4,60 m

a) boiska do gier zespołowych: koszykówka, siatkówka, badminton – 4 boiska, piłka nożna halowa zaplecze socjalno–bytowe: 4 szatnie, 2 pomieszczenia natryskowe (8 natrysków), pomieszczenie dla trenerów, wentylacja, obok hali znajdują się miejsca parkingowe
b) 2 boiska do plażowej piłki siatkowej
c) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wymiary: 27x45 m, ogrodzone siatką 4 m

 • Boisko „ORLIK 2012” Szczecinek (Świątki)(z oświetleniem)

a) boisko do piłki nożnej wymiary: 60x30 m, nawierzchnia ze sztucznej trawy
b) boisko do piłki siatkowej i koszykówki, wymiary: 32x19 m, nawierzchnia syntetyczna, budynek zaplecza składający się z 2 szatni, z natryskami oraz WC

 • Boisko piłkarskie trawiaste ZS 6, ul. S. Staszica, Szczecinek (Świątki), wymiary: 100x90 m
 • STADION MIEJSKI ul. Piłsudskiego 3

boiska piłkarskie:
a) główne - trawiaste wymiary: 105x68 m, trybuny: 1200 miejsc, w tym 600 miejsc trybuna kryta, zaplecze socjalno – bytowe: 4 szatnie, 2 pomieszczenia dla trenerów, 12 WC, monitoring – 4 kamery
b) boczne – trawiaste, wymiary: 105x68 m, trybuna: 150 miejsc
c) „Lechia” - trawiaste, wymiary: 105x68 m, trybuna: 400 miejsc
d) bieżnia L.A. (żużlowa), wymiary: 400 m

 • Obiekty Regionalnego Centrum Tenisowego w Szczecinku

8 kortów ziemnych i 3 kryte. Kryte korty tenisowe są w pełni osłonięte materiałem dwupowłokowym, z izolacją powietrzną zapobiegającą kondensacji pary wodnej, wyposażone w nawierzchnię ze sztucznej trawy.
Wysokiej klasy korty ziemne z nawierzchnią ceglaną wyposażone są w trybuny i oświetlenie.
Znajduje się tu również budynek klubowy, w którym znajdują się: sala spotkań, szatnie z natryskami, toalety, ścianka wspinaczkowa oraz taras widokowy.

 • Wyciąg do nart wodnych na jeziorze Trzesiecko

Zaliczany jest do najdłuższych na świecie – 1100 m. Został oparty na 12 masztach i posiada 12 jednoczesnych zaczepów. Prędkość regulowana płynnie wynosi 22 km/h (jazda figurowa na nartach), 60 km/h (skoki narciarskie). Dodatkowo przy wyciągu znajduje się platforma nawodna dla widowni (trybuny na ok. 300 osób) oraz infrastruktura dodatkowa: szatnia, punkty gastronomiczne, wypożyczalnia sprzętu pływającego.

 • Przystań żaglowa na jeziorze Trzesiecko przy ulicy Mickiewicza 2

Wypożyczalnią sprzętu pływającego, łódki typu: 1 szt. DZ, 5 szt. Omega, 5 szt. Puck, 20 szt. Optymist, 10 szt. Kadet, rowerki wodne 10 szt., kajaki 30 szt., banan za motorówką, smocze łodzie 2 szt.


W Szczecinku działa basen prowadzony przez spółkę należącą do miasta, Aqua-Tur Sp. z o.o.[49]. Kompleks basenowy stanowią[50]:

 • basen sportowy 25 m, 6 torów pływackich, głębokość 1,35m-1,80m, temperatura wody 27°C,
 • basen rekreacyjny bicze szkockie, kaskada wodna, wodne i powietrzne dysze denne; głębokość 0,80m-1,15m; temperatura wody 29°C,
 • zjeżdżalnia z basenem hamownym, rynna zjazdowa 65m, temperatura wody 29°C,
 • brodzik dla dzieci - zjeżdżalnia dla dzieci; wodny grzybek; głębokość 0,3m; temperatura wody 32°C,
 • wanna hydromasażu (jacuzzi); temperatura wody 34°C,
 • trybuna dla kibiców na 100 osób,
 • sauny fińskie, solaria,
 • kawiarnia, mini bar oraz sklepik, masaże sportowe, rehabilitacyjne i rekreacyjne.


Kluby sportowe działające w Szczecinku[51]:

 • ORKA" Klub Narciarstwa Wodnego i Innych Sportów Wodnych
 • Akrobatyczny Klub Sportowy DARZBÓR w Szczecinku
 • Błękitni Wektra Szczecinek
 • Klub Płetwonurków „Murena” w Szczecinku
 • Klub Sportów Walki w Szczecinku
 • Klub Sportowy „Torpedo” w Szczecink
 • Klub Strzelecki Impuls Szczecine
 • Klub Tenisowy Szczecinek
 • Kolarski Klub Sportowy "MOC MASTERS" w Szczecinku
 • Ludowy Klub Kajakowy "Hubertus"
 • Ludowy Klub Sportowy WIELIM Szczecinek
 • Międzyszkolny Klub Sportowy "ŻAK"
 • Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecinek
 • Miejski Klub Piłkarski "Darzbór" w Szczecinku
 • Miejski Klub Pływacki
 • Miejski Klub Sportowy "Gryf" Szczecinek
 • Szczecinecki Klub Karate KYOKUSHIN
 • Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego
 • Szczecinecki Klub Wakeboardowy "Kabel"
 • Szczecineckie Bractwo Kurkowe w Szczecinku
 • Szczecineckie Stowarzyszenie Darta
 • Szczecineckie Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Stołowego
 • Szczecineckie Towarzystwo Kolarskie - GRYF
 • Szczecineckie Towarzystwo Pływackie "Masters"
 • Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe
 • Towarzystwo Szachowe „Taktyk” w Szczecinku
 • Uczniowski Harcerski Klub Sportowy
 • Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Akrosport"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Gold Team"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" w Szczecinku
 • Uczniowski Klub Sportowy "Sobieski"
 • Uczniowski Klub Sportowy "SZÓSTKA"
 • Uczniowski Klub Sportowy „BURSAK” w Szczecinku
 • Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”
 • Uczniowski KLub Sportowy Basket
 • Uczniowski Klub Sportowy Budowlanka
 • Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Szczecinku
 • Uczniowski Klub Sportowy Tensus Arcus
 • Uczniowski KLub Sportowy Victoria
 • Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
 • Uczniowski Klub Spotrowy "Volley"
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ LUKS”
 • Uczniwoski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo
Sport w Szczecinku według danych GUS, stan na 2010 rok[52]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 22
Liczba sekcji sportowych 33
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 1 013
Liczba kobiet 383
Suma 1 396
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 450
Liczba dziewcząt 247
Suma 697

Turystyka

Już przed 1945 rokiem niemieckie władze miasta korzystały z atrakcyjnego położenia miasta pomiędzy dwoma jeziorami, budując park miejski nad jeziorem Trzesiecko oraz nadjeziorną infrastrukturę: kąpielisko, przystanie żeglarskie, pomosty[53]. Również po 1945 roku powstawały liczne punkty noclegowe, baza żywieniowa, liczne przystanie wodne nad jeziorem oraz była zorganizowana obsługa ruchu turystycznego[54].W chwili obecnej władze samorządowe również w rozwoju turystyki widzą możliwość rozwoju miasta[55].

"Projekt Plaża" telewizji TVN na plaży miejskiej w Szczecinku

Powołano dwa podmioty działające w obszarach turystycznych: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (SAPiK) oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna (SzLOT).

 • SzLOT jest stowarzyszeniem skupiającym Miasto i Powiat Szczecinek oraz osoby fizyczne i prawne działające na rzecz rozwoju turystyki. Celem stowarzyszenia jest m. in. kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta i regionu jako atrakcyjnego turystycznie; integrowanie środowisk samorządu, biznesu i organizacji społecznych działających na rzecz rozwoju turystyki; stworzenie systemu informacji turystycznej; tworzenie i rozwój produktu turystycznego[56].
 • SAPiK, zajmuje się promocją produktu turystycznego. Prowadzi szeroko zakrojone akcje promocyjne oraz działania public relation, przy pomocy takich instrumentów jak reklama w telewizjach TVN i TVP, jak również współpraca z prasą branżową i portalami internetowymi, np. „Pojezierze dla aktywnych”, „Dobre Miejsca”, „Aktualności Targowe”, „Wiadomości Turystyczne”, prasą wędkarską, gazetami ogólnopolskimi i regionalnymi – zwłaszcza z Wielkopolski i Dolnego Śląska[57]. Miasto stawia na rozwój turystyki sportowej i na jej bazie buduje swój wizerunek. Elementami budującymi markę Szczecinka ma być przede wszystkim możliwość odbywania w mieście obozów treningowych dla określonych dyscyplin sportu (piłka nożna, pływanie, tenis, gry zespołowe, pięciobój, szermierka, zapasy, lekka atletyka) a także wysokiej klasy specyficzne atrakcje oferowane w mieście, jak choćby wyciąg do nart wodnych, tramwaj wodny czy też infrastruktura dla turystyki aktywnej: żeglarskiej, motorowodnej, windsurfingowej, nurkowej, jeździeckiej, kajakowej czy pieszej[58].

Turystyczne inwestycje samorządu:

 • oddano do użytku basen oraz zmodernizowane boisko piłkarskie
 • w sierpniu 2008 otwarto największą sportową atrakcję turystyczną, czyli wyciąg do nart wodnych[59] wybudowanego kosztem 2 700 000 zł ze środków budżetu miasta i dofinansowania Unii Europejskiej[60].
 • zrewitalizowano zabytkowy park jako istotny element infrastruktury turystycznej, w latach 2010 – 2012 wydatkowano na ten cel ponad 4,5 mln złotych.
 • szczecinecki Zamek Książąt Pomorskich adaptowany jest kosztem prawie 10 mln złotych na centrum kongresowo-szkoleniowe wraz z zapleczem hotelowo-gastronomicznym, zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 rok.
 • wybudowano Regionalne Centrum Tenisowe na które oprócz budynków składa się jedenaście kortów w tym trzy kryte, inwestycja ta pochłonęła 1 200 000 złotych.
 • zagospodarowano również drugi brzeg jeziora, w szczególności Mysią Wyspę, która celom gastronomiczno rekreacyjnym służyła już przed II Wojną Światową, a później została zapomniana.
 • dodatkowo turysta w Szczecinku ma do dyspozycji trzy pełnowymiarowe hale sportowe, dwa statki spacerowe oraz taksówki wodne. * wybudowano sieć ścieżek rowerowych na które Urząd Miasta wydał 2 450 000 zł w latach 2009 – 2012[61].

Polityka promocji walorów miasta została doceniona na zewnątrz co skutkowało przyznaniem pakietowi usług „Statek spacerowy Bayern” nagrody za Turystyczny Produkt Roku 2007. Miasto zostało uhonorowane tytułem „Inwestor na Medal” przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej, a wyciąg do nart wodnych został uznany za „Sportową Inwestycję roku 2008”[62].

Na terenie Szczecinka i okolic znajduje się 37 szlaków turystycznych: 17 rowerowych, 5 kajakowych, 5 pieszych, 6 konnych oraz 4 ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Łączna długość szlaków to 1107,2 km. Szlakiem głównym Szczecinka jest szlak niebieski „Dookoła jeziora Trzesiecko” liczący 14,5 km jak nazwa wskazuje okrąża całe jezioro, ukazując jego najpiękniejsze zakątki[63].

Demografia

Liczba mieszkańców w Szczecinku spada, ma na to wpływ ujemny przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił -2,5 na 1000 mieszkańców oraz ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło -95 osób. Sytuację poprawia dodatnie saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 35 osób. [64]. Liczba mieszkańców na koniec maja 2013 roku wynosi 39 225 osób[65]. Gęstość zaludnienia w Szczecinku wynosi 840 osób na 1 km2[66].

Liczba ludności w Szczecinku na przestrzeni lat 2008 - 2012[67].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 38 234 38 174 40 856 40 799 40 723
Kobiety 20 187 20 158 21 389 21 369 21 310
Mężczyźni 18 047 18 016 19 467 19 430 19 413

Zwiększenie powierzchni miasta Szczecinek w 2010 roku[68], miało wpływ na wzrost liczby mieszkańców w tym okresie.

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[69]:

 • przedprodukcyjnym - 7099 osób - 17,4%
 • produkcyjnym - 26 247 osób - 64,5%
 • poprodukcyjnym - 7377 osób - 18,1%

W Szczecinku na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet[70].

System ochrony zdrowia

W Szczecinku działa szpital powiatowy Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.. wraz z oddziałami: Szpitalny Oddział Ratunkowy, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położniczo-ginekologiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatryczny i pododdział neonatologiczny[71][72]. Ponadto jest wiele zakładów opieki zdrowotnej z lekarzami pierwszego kontaktu[73]:

 • Poradnia Rodzinna Doktor Jacek
 • NZOZ Peozet Sp. z o.o.
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej "MonMed"
 • Specjalistyczna Praktyka Medycyny Rodzinnej "Panaceum"
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Jeziorna"
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Słoneczna"
 • Zakład Opieki Zdrowotnej "Vital"
 • NZOZ Zachód
 • Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.
 • Medycyna Rodzinna, Elżbieta Malik-Rucińska
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
Ochrona zdrowia w Szczecinku według danych GUS, stan na 2011 rok[74]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 29
Suma 29
Liczba praktyk lekarskich 10
Apteki ogólnodostępne[75]
Liczba aptek ogólnodostępnych 18
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2262

Herb

Herb Szczecinka

Herb miasta został zdefiniowany w paragrafie 3[76] Statutu Miasta jako:
Herbem miasta jest czarny gryf kroczący w prawo na złotym (żółtym) polu. Przednie łapy, pazury tylnych łap oraz dziób gryfa są czerwone. W dolnym prawym polu jest srebrna (biała) ryba jesiotr.

Ponadto określono tam również wygląd miejskiej flagi:
Sztandar Miasta w proporcjach boków 1:2 składa się z poziomych trzech pasów. Dwa skrajne są utrzymane w kolorze zieleni pantone 348 c, środkowy zaś jest w kolorze białym. Pasy wykonane są w proporcjach 1,5: 4: 1,5. Na środkowym polu umieszczony jest herb miasta[77]

Zabytki

Wieża Bismarcka w Szczecinku

Na terenie Szczecinka znajdują się obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków[78]:

 • bożnica ob.cerkiew prawoslawna, ul.Szkolna - nr wpisu 435 z dnia 19.03.1965
 • d.szkoła SP2, ul. Szkolna 1 - nr wpisu 107 z dnia 27.11.1902
 • teren starego miasta - nr wpisu 42 z dnia 04.09.1956
 • zamek (skrzydło płd), ul.Mickiewicza 2A - nr wpisu 434 z dnia 19.03.1965
 • budynek d.urzędu powiat. obecnie szkoła muzyczna, ul.3 Maja 2 - nr wpisu 1202 z dnia 20.05.1985
 • kościół Narodzenia NMP - nr wpisu 1184 z dnia 20.09.1984
 • spichrz, ul.Junacka - nr wpisu 1182 z dnia 12.09.1984
 • park miejski - nr wpisu 1104 z dnia 12.06.1980
 • Wieża ciśnień - nr wpisu 389 z dnia 20.04.2009
 • spichlerz, pl. Sowińskiego 4 - nr wpisu 914 z dnia 26.11.1976
 • wieża kościoła św. Mikołaja - nr wpisu 433 z dnia 19.03.1965
 • park dworski Bugno - nr wpisu 1123 z dnia 11.10.1980
 • dwór Bugno - nr wpisu 1123 z dnia 11.10.1980

W spisie znajduje się jeden budynek już niestniejący, oznaczony adnotacją "do skreślenia"

 • dom (d.apteka),ul.Zamkowa 15 /do skreślenia z rej./ - nr wpisu 241 z dnia 16.02.1960

Pomniki

Na terenie szczecineckiego cmentarza znajdują się pomniki:

 • Poświęcony lotnikom amerykańskim wg projektu artysty rzeźbiarza Zygmunta Wujka z Koszalina
 • Pomnik Żołnierzy AK
 • Pomnik Zdobywców Wału Pomorskiego, zrealizowany wg projektu art. plast. Melchiora Zapolnika i R. Grodzkiego;

Ponadto na terenie miasta znajduje się:

 • Pomnik poświęcony żołnierzom Wielkiej Armii Napoleona dłuta artysty Zygmunta Wujka wzniesiony w 1997r.
 • Pomnik Zdobywców Wału Pomorskiego, pomnik w formie olbrzymiego głazu narzutowego z mosiężną tablicą inskrypcyjną, ustawiony jest na kamiennym stosie.[79]

Osoby urodzone w miejscowości[80]

 • Jarosław Boberek - aktor
 • Lothar Bucher - doradca kanclerza Ottona von Bismarcka
 • Paweł Małaszyński - aktor
 • Ewa Minge - projektantka mody
 • Małgorzata Ostrowska - wokalistka rockowa
 • Aleksander Wolszczan - astronom

Osoby związane z miejscowością [81]

 • Elżbieta - córka Kazimierza Wielkiego, żona Bogusława V
 • Adam Giedrys - krawiec, astronom amator
 • Ewald Friderik von Hertzberg - hrabia, pruski polityk
 • Jadwiga Brunszwicka - żona księcia Urlyka I Pomorskiego
 • Fryderyk Wilhelm Kasiski - oficer, archeolog amator
 • Jan Samuel Kaulfuss - dyrektor szczecineckiego gimnazjum
 • Józef Leniec - pilot amator
 • Józef Macichowski - leśnik, poseł na sejm PRL
 • Aleksander Stafiński - historyk regionalista
 • Paul Stubbe - malarz i lekarz
 • Karl Julius Tümpel - nauczyciel szczecineckiego gimnazjum, historyk
 • Emil Wille - nauczyciel szczecineckiego gimnazjum, założyciel muzeum w Szczecinku

Przypisy

 1. Mapa Administracyjno-Turystyczna, Województwo Zachodniopomorskie. 1:280 000, Wydawnictwo BiK, 2011.
 2. Załącznik Nr 1 do uchwału Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 13.06.2013] Dostępny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3434&bar_id=570
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Szczecinek na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017. [online] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. [Przeglądany 13 czerwca 2013] Dostępny w: http://www.bip.szczecinek.pl/?p=document&action=save&id=4426&bar_id=463
 4. Mapa mezoregionów fizycznogeograficznych Polski na tle szczegółowego podziału administracyjnego. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line]. [Przeglądany 13 czerwca 2013]. Dostępny w: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Mezoregiony_Kondrackiego.png
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Szczecinek na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017. [online] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. [Przeglądany 13 czerwca 2013] Dostępny w: http://www.bip.szczecinek.pl/?p=document&action=save&id=4426&bar_id=463
 6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w:http://www.bip.szczecinek.pl/?c=363
 7. Szczecinek Plan Miasta, GAMA Szczecinek - Temat Szczecinecki, 2010.
 8. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.06.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 9. Szczecinek Plan Miasta, GAMA Szczecinek- Temat Szczecinecki, 2010.
 10. Załącznik do uchwały Nr XXIV/204/2012 z 21 maja 2012r, Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta Szczecinek na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.szczecinek.pl/?c=363
 11. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w:http://www.bip.szczecinek.pl/?c=363
 12. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w:http://www.bip.szczecinek.pl/?c=363
 13. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w:http://www.bip.szczecinek.pl/?c=363
 14. Uchwała Nr XXXV/327/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.szczecinek.pl/?a=358
 15. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 16. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. W: Burmistrz Miasta. [online] [Przeglądany 18.06.2013]. Dostępny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?c=230
 17. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostepny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3123&bar_id=522
 18. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. W: Skład Rady Miasta Szczecinek kadencji 2010-2014. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?c=185
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 20. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - m. Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321501.html#tabs-3
 21. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. W: Komisje Rady Miasta. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?c=188
 22. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. W: Rady Osiedli. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?c=402
 23. Projekt współfinansowany, Strefa Ekonomiczna, w: Strona internetowa z ofertą inwestycyjną UM Szczecinek, [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: www.strefaekonomiczna.eu/projekt-wspolfinansowany.html,
 24. Strona internetowa Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. [online], [przeglądany: 13 czerwca 2013]. Dostępny w: www.szczecinek.kronospan.pl
 25. Lista inwestorów SSE. Strona internetowa Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [online] [przeglądany 13 czerwca 2013]. Dostepny w: http://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/o-strefie-mainmenu/inwestorzy-ssse
 26. Projekt „Parsęta”, w: Strona internetowa PWiK w Szczecinku [online] [przeglądany 26 czerwca 2013]. Dostepny w:http://www.pwik.szczecinek.pl/?page_id=62
 27. Statystyka za rok 2013, w: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek. [online] [Przeglądany 08.07.2013] Dostępny w: http://pup.szczecinek.bip.net.pl/?c=339
 28. Portret powiat szczecinecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 29. Obliczenia własne, na podstawie danych GUS Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg stanu na 31.05.2013 r.
 30. Metoda współczynnika lokalizacji (metoda współczynnika specjalizacji Florence’a) Współczynnik ten pozwala na identyfikację funkcji wyspecjalizowanych, egzogenicznych decydujących o znaczeniu miasta w kraju. Współczynnik pozwala nam ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej dziedzinie funkcje egzogeniczne. Za: Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8
 31. Strona internetowa SAPiK [online]. [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.sapik.pl/web/?id=1
 32. Folder reklamowy, w: Strona interentowa Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.szlot.pl/katalog.pdf
 33. Biblioteki, w: Strona internetowa SAPiK - Samorządowa Agencja Promocji i Kultury. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.sapik.pl/web/index.php?id=22,2
 34. Portret miasto Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 35. Dane z 2011 roku.
 36. Obsługiwane placówki, w: Strona internetowa Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku [online]. [Przyglądany 13 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.zbsip.szczecinek.pl/index.php?kategoria=10
 37. Jednostki organizacyjne, Szkoły i placówki oświatowe. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?c=308
 38. Gusowska, Agnieszka, Z dziejów oświaty szczecineckiej w latach 1945 - 2005. Szczecinek: SAPiK, 2009. s. 186 - 190
 39. Strona Społecznej Akademii Nauk. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://szczecinek.spoleczna.pl/
 40. Strona Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://kupiecka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=106
 41. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 42. Portret miasto Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 43. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 44. Zgromadzenia zakonne męskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=meskie
 45. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 46. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 47. Michalski, Lesław, Życie religijne w Szczecinku po 1945 roku. W: Kozłowski Kaziemierz, Powałka Joanna, Dzieje Szczecinka. Tom II, Szczecinek: 2010. Urząd Miejski Szczecinek i Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, s. 301 - 303. ISBN 978-83-89341-68-6
 48. Folder reklamowy, w: Strona interentowa Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.szlot.pl/katalog.pdf
 49. Aqua-Tur O nas, w: Strona internetowa Aqua-Tur Sp. z o.o. w Szczecinku: Basen Miejski, Regionalne Centrum Tenisowe, ścianka wspinaczkowa, Strzelnica Miejska. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w:http://www.basen.szczecinek.pl/o-nas1.html
 50. Folder reklamowy, w: Strona interentowa Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.szlot.pl/katalog.pdf
 51. Organizacje pozarządowe w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa starostwa powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/index.php
 52. Portret miasto Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 53. Otoliski, Mirosław, Przyroda, turystyka i rekreacja w: Kozłowski Kaziemierz, Powałka Joanna, Dzieje Szczecinka. Tom II, Szczecinek: 2010. Urząd Miejski Szczecinek i Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, s. 301 - 303. ISBN 978-83-89341-68-6
 54. Garczyński, Tadeusz, Stachowska, Maria, Szczecinek i okolice – przewodnik, Koszalin: Wydawnictwo Poznańskie, 1973, s. 32 – 34.
 55. Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na Lata 2008 – 2017, Urząd Miasta Szczecinek, Szczecinek 2007, s . 18
 56. Statut Stowarzyszenia „Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna.
 57. Dyczkowska, Joanna, Wpływ narzędzi marketingu terytorialnego na wybrane jednostki terytorialne, w: Marketing Przyszłości, Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie. Zeszyty naukowe nr 596, Ekonomiczne problemy usług nr 56 Red. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2010, s. 324.
 58. Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na Lata 2008 – 2017, Urząd Miasta Szczecinek, Szczecinek 2007
 59. Gasiul, Jerzy, Najdłuższy ślizg w Europie, Dwutygodnik Temat, 2008, nr 470, s. 10, ISSN 1232-3500
 60. Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na Lata 2008 – 2017, Urząd Miasta Szczecinek, Szczecinek 2007, s.51
 61. Kwoty inwestycji pochodzą z załączników, do uchwał budżetowych miasta z lat 2010 – 2012, „Wydatki budżetu miasta na wieloletnie programy inwestycyjne”
 62. Folder reklamowy Urzędu Miasta w Szczecinku
 63. Folder reklamowy, w: Strona interentowa Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.szlot.pl/katalog.pdf
 64. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 65. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. W: Informacje ogólne. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/
 66. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 67. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 68. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Dz.U. 2009 nr 120 poz. 1000. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091201000
 69. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 70. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 71. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 72. Strona internetowa Szpital Szczecinek sp. z o.o. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.szpital.szczecinek.pl/
 73. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 74. Portret miasto Szczecinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 75. Dane z 2012 roku.
 76. Zapisy te zostały usunięte ze Statutu Miasta uchwałą Nr VI/49/03 z 17 marca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Szczecinek
 77. Załącznik do uchwały Nr V/39/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. Statut Mista Szczecinek. [online] [Przeglądany 13.06.2013] Dostępny w:http://www.bip.szczecinek.pl/?p=document&action=save&id=3001&bar_id=29
 78. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznyc. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
 79. Załącznik do uchwały Nr XXXIII/299/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 marca 2013r, Gminny program opieki nad zabytkami miasta Szczecinek na lata 2013 - 2016 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecinek. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.szczecinek.pl/?a=461
 80. Kociuba, Jarosław, Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Szczecin: Walkowska Wydawnictwo, 2012.
 81. Dudź, Jerzy, Szczecinek przewodnik turystyczny, Szczecinek: Urząd Miasta w Szczecinku 2004, ISBN 83-918123-8-3

Bibliografia

 • Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta Szczecinek na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017
 • Dudź, Jerzy, Szczecinek przewodnik turystyczny, Szczecinek: Urząd Miasta w Szczecinku 2004, ISBN 83-918123-8-3
 • Dyczkowska, Joanna, Wpływ narzędzi marketingu terytorialnego na wybrane jednostki terytorialne, w: Marketing Przyszłości, Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie. Zeszyty naukowe nr 596, Ekonomiczne problemy usług nr 56 Red. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2010
 • Garczyński, Tadeusz, Stachowska, Maria, Szczecinek i okolice – przewodnik, Koszalin: Wydawnictwo Poznańskie, 1973
 • Gasiul, Jerzy, Najdłuższy ślizg w Europie, Dwutygodnik Temat, 2008, nr 470, ISSN 1232-3500
 • Gminny program opieki nad zabytkami miasta Szczecinek na lata 2013 - 2016
 • Gusowska, Agnieszka, Z dziejów oświaty szczecineckiej w latach 1945 - 2005. Szczecinek: SAPiK, 2009
 • Kociuba, Jarosław, Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Szczecin: Walkowska Wydawnictwo, 2012
 • Kozłowski Kaziemierz, Powałka Joanna, Dzieje Szczecinka. Tom II, Szczecinek: Urząd Miejski Szczecinek i Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, 2010 ISBN 978-83-89341-68-6
 • Mapa Administracyjno-Turystyczna, Województwo Zachodniopomorskie. 1:280 000, Wydawnictwo BiK, 2011
 • Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 • Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Szczecinek na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek
 • Statut Mista Szczecinek
 • Statut Stowarzyszenia „Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
 • Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na Lata 2008 – 2017, Urząd Miasta Szczecinek, Szczecinek 2007
 • Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na Lata 2008 – 2017, Urząd Miasta Szczecinek, Szczecinek 2007
 • Szczecinek Plan Miasta, Szczecinek: GAMA Szczecinek - Temat Szczecinecki, 2010.
 • Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek
 • Uchwała Nr XXXV/327/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski