Biblioteka Niemiecka. Medioteka Języka Niemieckiego (Szczecin)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wnętrza Biblioteki Niemieckiej. Fot. Jan Surudo

Biblioteka Niemiecka / Medioteka Języka Niemieckiego w Książnicy Pomorskiej jest instytucją partnerską Instytutu Goethego. [1] Oferuje zbiory niemieckojęzyczne: książki, czasopisma, materiały audiowizualne. Została założona w 1992 roku jako Czytelnia Niemiecka, natomiast od 2010 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.


Historia

Impulsem do powstania Czytelni Niemieckiej w Książnicy Pomorskiej (ówczesnej Książnicy Szczecińskiej) były zmiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90. w Polsce i Europie, inicjujące wiele przedsięwzięć kulturalnych, politycznych i społecznych. Instytut Goethego, w wyniku polsko-niemieckiej rządowej umowy wspierającej wzajemne działania, [2] utworzył w Polsce dwa ośrodki – w Warszawie (1990) i Krakowie (1991).[3] Niedługo potem, w 1992 roku, rząd Republiki Federalnej Niemiec przeznaczył specjalne środki finansowe na zorganizowanie czytelni niemieckich w państwach Europy Środkowej, Południowej oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.[4] Instytut Goethego, któremu powierzono projekt, lokował czytelnie w miejscach, w których dotąd nie istniały jego filie, ani inne inicjatywy związane z propagowaniem kultury i języka niemieckiego. Powstanie szczecińskiej agendy wsparły starania osób zarządzających biblioteką, [5]a także fakt, iż dzięki przynależności historycznej istniał tu bogaty zbiór literatury niemieckiej, a w szczególności pomorskiej.[6] W 1992 roku podpisano z Instytutem Goethego w Monachium umowę o utworzeniu Czytelni Niemieckiej w Szczecinie, natomiast 22 lutego 1993 roku została ona otwarta dla użytkowników. Bibliotekę od początku tworzyła i nią, do 2017 roku, kierowała - Barbara Sztark.

Biblioteka partnerska Instytutu Goethego

Zgodnie z umową partnerską z 1992 roku Książnica Pomorska gwarantowała odpowiednio przygotowanie lokum oraz personel, natomiast strona niemiecka zaopatrzenie w zbiory biblioteczne oraz dokształcanie językowe pracowników.[7] Współpraca Biblioteki Niemieckiej / Medioteki Języka Niemieckiego z Instytutem Goethego odnawiana jest cyklicznie w kolejnych porozumieniach.[8] Instytut pełni opiekę merytoryczną, na bieżąco realizuje zamówienia na najnowsze publikacje niemieckojęzyczne, dostarcza aktualne czasopisma, zaopatruje w artykuły służące do zabezpieczania zbiorów przed zniszczeniem oraz inne, wykorzystywane w codziennej pracy, sprzęty i akcesoria biblioteczne. Porozumienia podkreślają także nadrzędną rolę biblioteki w upowszechnianiu wiadomości na temat niemieckiej kultury, społeczeństwa, polityki, gospodarki, prawa i historii, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kulturalnej, edukacyjnej i egzaminacyjnej Instytutu Goethego. Istotnym kryterium jest aktualność, stąd wymóg stałej aktywności bibliotekarzy w aktualizowaniu zbiorów, informacji i baz danych. [9] Ważnym punktem umowy jest także działanie w obszarze promocji kultury oraz aktualnych projektów Instytutu Goethego. Biblioteka organizuje wystawy, imprezy kulturalne, spotkania autorskie. Regularnie odbywają się spotkania z dziećmi i młodzieżą z miasta i regionu organizowane w formie spotkań bibliotecznych, warsztatów i konkursów. W 2007 roku, po przeprowadzonej przez praski oddział Instytutu Goethego [10] ewaluacji, bibliotece został nadany certyfikat jakości.

Medioteka Języka Niemieckiego

Międzynarodowe warsztaty "Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży", Biblioteka Niemiecka 12.03.2009

W 1995 roku Czytelnia Niemiecka stała się miejscem spotkań szczecińskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Regularnie odbywające się zebrania germanistów, wykłady, warsztaty metodyczne, spotkania z pisarzami, historykami i teoretykami literatury zainspirowały Dział Językowy Instytutu Goethego w Warszawie do utworzenia tu w 1998 roku Ośrodka Pomocy Dydaktycznych, którego istnienie zostało formalnie potwierdzone osobną umową w 2004 roku. Kolejnym dokumentem rozszerzającym działalność była podpisana w 2010 roku umowa, na mocy której utworzono Mediotekę Języka Niemieckiego. Do jej zadań należy gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z nauczaniem i uczeniem się języka niemieckiego, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna oparta na organizowaniu warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz aktywności adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zbiory Biblioteki Niemieckiej

Na systematycznie aktualizowane i uzupełniane zbiory niemieckojęzyczne [11] składają się: encyklopedie, słowniki, publikacje naukowe i popularnonaukowe, materiały audiowizualne (muzyka, filmy, audiobooki), czasopisma oraz beletrystyka, zarówno klasyczna, jak i najnowsza uzupełniana o pozycje prezentowane na targach książek w Lipsku i we Frankfurcie. Zasoby medioteczne obejmują zbiory dydaktyczno-metodyczne, różnorodne materiały do nauki języka niemieckiego, a także przygotowujące do potwierdzenia certyfikatem jego znajomości. Zbiory są wypożyczane lub można z nich korzystać na miejscu. Głównymi użytkownikami biblioteki są studenci germanistyki, pracownicy naukowi, nauczyciele, uczniowie oraz zróżnicowane wiekowo grono osób uczących się języka niemieckiego.

Przypisy

 1. Instytut Goethego (Goethe-Institut) jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec, który działa na całym świecie, promując znajomość języka niemieckiego i wspierając międzynarodową współpracę kulturalną. https://www.goethe.de/ins/pl/pl/ueb.html
 2. Umowa z 10 listopada 1989 roku między rządami Polski i Niemiec dotyczyła popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910270116/O/D19910116.pdf
 3. B. Sztark, Czytelnie niemieckie w Polsce. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1995, nr 1-2, s. 45.
 4. B. Sztark, Der deutsche Lesesaal an der Bibliothek "Książnica Pomorska" in Szczecin/Stettin. "Nordost-Archiv" 1995, Bd. 4, s. 289.
 5. W 1990 roku pierwsze rozmowy z władzami Instytutu Goethego, przy wsparciu działającego przy Książnicy Szczecińskiej Pomorskiego Towarzystwa Niemcoznawczego, podjął ówczesny dyrektor Stanisław Krzywicki. Mimo, iż wystosowane przez niego zaproszenie do otwarcia w Szczecinie filii Instytutu nie odniosło skutku, miało znaczący wpływ na podpisanie dwa lata później dokumentów o utworzeniu Czytelni Niemieckiej w Szczecinie.
 6. B. Sztark, Słów kilka o Czytelni Instytutu Goethego w Książnicy Szczecińskiej. "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1993, nr 1-2, s. 17.
 7. B. Sztark, Czytelnie Niemieckie…, op. cit., s. 27.
 8. Porozumienia zawierane są z Instytutem Goethego w Warszawie, który pełni opiekę merytoryczną i organizacyjną, a także przeprowadza ewaluację szczecińskiej placówki.
 9. We wczesnym okresie działalności BN / MJN głównym źródłem informacji dot. niemieckich przepisów prawa, adresów instytucji państwowych i landowych był Konsulat Generalnym RFN w Szczecinie. Oferował on także swoją pomoc w zakresie pozyskiwania zbiorów, organizacji imprez kulturalnych, pomocy finansowej i organizacyjnej. Po jego likwidacji w 1999 roku rozpoczęto współpracę z Konsulatem Generalnym RFN w Gdańsku.
 10. Instytut Goethego w Pradze sprawuje opiekę nad placówkami Europy Środkowej i Wschodniej.
 11. Stan zbiorów na grudzień 2020 wynosi ponad 12 tys. jednostek.


Bibliografia

 • Kacprzykowska Barbara, Biblioteka Niemiecka /Medioteka Języka Niemieckiego, partner Goethe Institut. "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2019, R. 60, nr 2, s. 14–24.
 • Sztark Barbara, Czytelnie niemieckie w Polsce. "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1995, nr 1-2, s. 45-48.
 • Sztark Barbara, Der deutsche Lesesaal an der Bibliothek "Książnica Pomorska" in Szczecin/Stettin. "Nordost-Archiv" 1995, Bd. 4, s. 289-291.
 • Sztark Barbara, Słów kilka o Czytelni Instytutu Goethego w Książnicy Szczecińskiej. "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1993, nr 1/2, s. 16-18.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Barbara Kacprzykowska