Bibliotekarz Zachodniopomorski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Bibliotekarz Zachodniopomorski
Bibliotekarz Zachodniopomorski
'
Częstotliwość Kwartalnik
Wydawca Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Kraj Polska
Tematyka branżowa, regionalna
Ukazuje się od 1959
Zobacz Bibliotekarz Zachodniopomorski w zbiorach Książnicy Pomorskiej.


„Bibliotekarz Zachodniopomorski” – regionalne czasopismo branżowe zachodniopomorskiego środowiska bibliotekarskiego.

Historia

„Bibliotekarz Zachodniopomorski” ukazuje się od listopada 1959 roku. Pierwszy numer nosił tytuł „Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski. Kwartalnik poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego". W numerze, wydanym w 500 egzemplarzach, redakcja czasopisma informowała – […] "łamy poświęcamy sieci bibliotecznej, czytelnictwu w ogóle, […] informacji bibliograficznej, służbie instrukcyjno-metodycznej i sprawom bieżącego dnia […]. Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski […] będzie służył jako pomoc w codziennej praktyce bibliotecznej oraz w kształtowaniu i rozwijaniu naszych zainteresowań książką i czytelnictwem […] Czasopismo służyć będzie […] bibliotekarzom naszych powiatów, miast i wsi [...]".

Inicjatywa powołania do życia tego rodzaju pisma zrodziła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (obecnie Książnica Pomorska). Czasopismo to było jednym z pierwszych wydawnictw biblioteki.

Wraz z kolejnymi numerami periodyku, powiększało się grono zaangażowane w jego tworzenie i współwydawanie. Dołączyło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) działające w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Koszalinie wraz z tamtejszym oddziałem SBP oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ze Słupska również z SBP.

Zespół redakcyjny tworzyli bibliotekarze związani z wymienionymi wyżej instytucjami. Autorami artykułów również byli bibliotekarze reprezentujący biblioteki różnego typu – publiczne, naukowe i specjalistyczne. Model ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego chociaż grono piszących powiększyło się o osoby spoza bibliotek, ale powiązanych z kulturą regionu. Początkowe plany dotyczące częstotliwości ukazywania się „Bibliotekarza...” jako kwartalnika w praktyce uległy zmianie. Pismo zazwyczaj ukazywało się rzadziej, w postaci numerów łączonych.

Również pierwotny nakład oscylujący w granicach 500 egzemplarzy był zmienny w kolejnych latach. Od 1989 roku wynosił 330 egzeplarzy, a w latach 90. wynosił jedynie 200. Podobnie rzecz miała się z objętością pisma, uzależnioną od liczby nadesłanych artykułów oraz dostępem do papieru i wahała się od ponad 40 do 200 stron.

Na łamach czasopisma początkowo zamieszczano głównie artykuły o charakterze instruktażowym. Z biegiem lat zwiększyła się różnorodność poruszanej tematyki. Pojawiły się teksty dotyczące stanu i rozwoju czytelnictwa, informacji naukowej, zagadnień bibliografii regionalnej, zbiorów specjalnych, dziejów książki, literatury, roli nowoczesnych technik informatycznych w funkcjonowaniu bibliotek i opracowaniu zbiorów. W piśmie znalazło się także miejsce na prezentację i działalność bibliotek różnego typu- publicznych, uczelnianych, naukowych. Gros artykułów poświęconych było i nadal jest, Książnicy Pomorskiej.

Sprawozdania z konferencji i wyjazdów studyjnych, prezentacja zagranicznych bibliotek, kształcenie bibliotekarzy oraz artykuły na temat osób związanych z bibliotekarstwem stanowią pokaźną część zawartości tematycznej czasopisma. Interesujący dział stanowi Kronika, redagowana przez przedstawicieli Książnicy Pomorskiej oraz Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, a rejestrująca bieżące wydarzenia, które maja miejsce w bibliotekach regionu.

W ciągu swego istnienia „Bibliotekarz Zachodniopomorski” ewoluował zarówno pod względem szaty graficznej jak i zawartości treściowej. W 2009 roku postanowiono o rozszerzeniu formuły pisma poprzez zamieszczenie tekstu naukowego oraz o wzbogaceniu kolejnych numerów o większą liczbę ilustracji.

Periodyk ukazuje się nie tylko w wersji papierowej. Dostępny jest także w wersji elektronicznej w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Od 2005 roku redagowana jest Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”, w której zamieszcza się teksty monograficzne oraz materiały konferencyjne.

Przewodniczący kolegium redakcyjnego


Bibliografia

  • Woronowicz Agnieszka. Bibliotekarz Zachodniopomorski - jego rola, zadania oraz wpływ na rozwój środowiska. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2004, nr 1-2, s. 9-17.
  • Ostrowska Justyna. Bibliografia zawartości Bibliotekarza Zachodniopomorskiego. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2004, nr 1-2, s.17-28.
  • Gaziński Radosław. Bibliotekarz Zachodniopomorski w nowych czasach. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2009, nr 1, s.5-6.

Linki zewnętrzne


Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko