Danuta Przemieniecka

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Danuta Przemieniecka
bibliotekarka, nauczycielka, działaczka społeczna
Data urodzenia 1 stycznia 1932
Miejsce urodzenia Kościeniewicze
Data śmierci 27 maja 1992
Miejsce śmierci Koszalin
Miejsce spoczynku Cmentarz komunalny (Koszalin)
. Kwatera R-26, Rząd 11, Nr grobu 7
Narodowość polska


Danuta Przemieniecka (1932-1992), bibliotekarka, instruktorka, nauczycielka, wieloletnia wicedyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, działaczka społeczna

Życiorys

Danuta Przemieniecka, z domu Brodzka, urodziła się 1 stycznia 1932 r. w Kościeniewiczach na Podlasiu. W 1949 r. ukończyła II Państwowe Liceum i Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej. W tym samym roku wstąpiła na Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1952 r. uzyskała dyplom I stopnia w zakresie historii ze specjalizacją bibliotekarską i dodatkowo pedagogiczną. W 1960 r., na podstawie pracy „Polska prasa i książka na tzw. Pograniczu w latach 1919-1939” uzyskała w trybie zaocznym stopień magistra bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Od początku września 1952 r. do końca lutego 1955 r. pracowała jako instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie. Trudne warunki bytowe i wymóg dalszych studiów w trybie dziennym na KUL, zadecydowały o wyjeździe do Koszalina. Tu, z początkiem marca 1955 r. podjęła pracę instruktora w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Później przez wiele lat była tam kierownikiem Działu Instrukcyjno-Metodycznego.

W 1962 r. zawarła związek małżeński z Bolesławem Przemienieckim, który był z wykształcenia ekonomistą. Doczekali się dwóch synów – Lecha i Janusza.

W wywiadzie pt. „Bibliotekarstwo zawód sfeminizowany” udzielonym dziennikarce "Głosu Pomorza" w 1977 r., Danuta Przemieniecka powiedziała:

Jestem bibliotekarzem nietypowym, bo ja po prostu uczę bibliotekarstwa. Tak się zresztą złożyło, że studiowałam kierunek pedagogiczny i bibliotekarski, co w mojej pracy zawodowej okazało się szczególnie idące w parze.

Ta specjalizacja bibliotekarska ukierunkowała całą jej działalność. Lubiła uczyć, więc naturalnym krokiem stał się wybór działu biblioteki, w którym pracowała: instrukcyjno-metodyczny. Równie naturalnym było zaangażowanie w proces edukacji bibliotekarskich kadr. W 1975 r. uruchomiono w Koszalinie Policealne Studium Bibliotekarskie Zaoczne w ramach warszawskiego Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. Danuta Przemieniecka kierowała pracami studium od samego początku, jednocześnie wykładając przedmiot: Podstawy nauki o kulturze.

Od lat 60. prowadziła też zajęcia z literatury w Studium Oświaty Dorosłych przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, przekształconym w Państwowe Zaoczne Studium Kultury i Oświaty Dorosłych przy Międzywojewódzkim Ośrodku Dydaktycznym w Koszalinie. Bardzo ważnym aspektem biografii Danuty Przemienieckiej była działalność społeczna. Jeszcze w Lublinie, w 1955 r. wstąpiła do Związku Młodzieży Polskiej, której kołu przewodniczyła.

Pociągała ją polityka. W 1962 r. wstąpiła do Stronnictwa Demokratycznego, któremu pozostała wierna. Od lat 70., z ramienia SD była radną Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie, a w latach 80. jej wiceprzewodniczącą. Miało to bezpośredni wpływ na powstanie 3 filii bibliotecznych, a co za tym idzie, wzrost czytelnictwa i poziomu usług bibliotecznych.

Aktywnie działała też w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, w latach 1980-1989 piastowała stanowisko przewodniczącej Okręgu koszalińskiego SBP. Z jej inicjatywy podjęto akcję nadawania bibliotekom imion zasłużonych bibliotekarzy. Z jej inicjatywy, we wrześniu 1987 r. zorganizowano ogólnokrajową sesję pt. „Wzór osobowy bibliotekarza”, na którą zaproszono przedstawicieli bibliotek noszących imiona bibliotekarzy. Spotkanie połączono z nadaniem Filii nr 8 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie imienia Heleny Radlińskiej.

Do aktywności na polu społecznym należy dodać działalność w związkach zawodowych, koszalińskim Klubie Inteligencji „Jomsborg”, Klubie Literackim, oraz pełnioną z oddaniem funkcję ławnika sądowego.

Osobną kartą jej działalności było pisanie artykułów. Obdarzona łatwością formułowania myśli i przelewania ich na papier, pozostawiła Danuta Przemieniecka dziesiątki artykułów w prasie lokalnej i bibliotekarskiej. Poruszała w nich tematy związane z działalnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, stanem bibliotekarstwa w województwie koszalińskim, czytelnictwem absolwentów studium kulturalno-oświatowego a także młodych bibliotekarzy etc.

Była autorką cenionego cyklu o wybitnych pisarzach, ukazującego się w "Głosie Pomorza" lat 80. Była członkiem Komitetu Redakcyjnego „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”, w którym dużo publikowała i przygotowywała Kronikę Działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Koszalińskiego. Była także członkiem kolegium doradczego „Poradnika Bibliotekarza”. Wchodziła też w skład Wojewódzkiej Rady Książki.

Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach związanych z bibliotekarstwem, bardzo często jako prelegentka prezentująca ważny głos w dyskusji. Przykładem może być referat: „Rola bibliotek publicznych i ruchu wydawniczego (lokalnego) w integracji Pomorza Środkowego” wygłoszony we wrześniu 1985 r. na ogólnopolskiej konferencji w Olsztynie nt. Roli kultury w integracji Ziem Odzyskanych.

Po przejściu na emeryturę Marii Hudymowej, w latach 1978-1988 była zastępcą dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. W wyniku nagłej choroby dyrektora Tadeusza Dymka, przez rok kierowała biblioteką samodzielnie, aż do objęcia tej funkcji w 1981 r. przez Zenona Joncę.

W 1988 r. po 33 latach pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie przeszła na emeryturę. W tym czasie wykształciła rzeszę młodych bibliotekarzy, znała jak nikt stan bibliotek na Pomorzu Środkowym, a także ich pracowników wraz z problemami osobistymi i sprawami domowymi. W pamięci tych, którzy ją znali zapisała się jako przyjaciel książek i czytelników.

Zmarła po długiej chorobie 27 maja 1992 w Koszalinie. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Ordery i odznaczenia

Danuta Przemieniecka była uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in.:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • Medalem Edukacji Narodowej,
  • Medalem „Za zasługi dla miasta Koszalina”,
  • Odznaką „Za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego”.