Gmina Świeszyno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Świeszyno
Gmina Świeszyno
Powiat koszaliński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 21[potrzebne źródło]
Liczba miejscowości 36[potrzebne źródło]
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Świeszyno – gmina miejsko-wiejska w północno-zachodniej Polsce, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim. Siedzibą gminy jest miasto Świeszyno.

Geografia

Gmina Świeszyno wg regionów fizjograficznych J. Kondrackiego, położona jest na Równinie Białogardzkiej(313,52),południowa mniejsza część leży na obszarze Pojezierza Drawskiego.

Położenie

Gmina Świeszyno położona jest w Powiecie Koszalińskim na południe od Koszalina. Graniczy również z gminami Manowo, Biesiekierz, Tychowo i Białogard. Gmina zajmuje powierzchnię 132, 59 km2, jest jedną z mniejszych gmin Województwa Zachodniopomorskiego[1].

Klimat

Zalicza się do typu klimatów bałtyckich, kształtują go masy powietrza napływające znad Atlantyku. Średnia temperatura roczna na obszarze gminy Świeszyno wynosi 7,0 – 7,7°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18°C), najchłodniejszym styczeń i luty, kiedy to występują temperatury ujemne. Średnio w roku 18 dni zaliczanych jest do tzw. dni gorących. Roczna suma opadów waha się w granicach 650 – 800mm. Na terenie gminy przeważają wiatry południowo-zachodnie. Wiosenne wiatry północne i północno-wschodnie niosą ze sobą pogodę dość suchą, natomiast letnie: zachodnie i północno-zachodnie, wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno-morskiego[2].

Obiekty fizjograficzne

Ukształtowanie terenu gminy jest płaskie z niewielkimi wzniesieniami. Obszar poprzecinany jest przez doliny rzek: Czarna i Radew i ich dopływy, które są pozostałościami czwartorzędowymi. Ze względu na małe spadki terenu i wiele zagłębień bezodpływowych wykształciło się tutaj dużo bagien, łąk i torfowisk. Najwyższy punkt na terenie gminy to Czapla Góra o wysokości 114,4 m n.p.m..[3].

Przyroda

Na terenie gminy Świeszyno znajduje się system korytarzy ekologicznych, będący pod ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora przyrody:

 • dolina rzeki Radew wraz z niezbędną otuliną stanowiącą korytarz ekologiczny systemu krajowego „ESOCH” z bezwzględnym zakazem regulacji i melioracji, z zakazem rozbudowy i realizacji nowych obiektów kulturowych;
 • obszar chronionego krajobrazu zbiornika wodnego Hajka na odległość do 500 m od brzegu

jeziora;

 • dolina rzeki Czarnej wraz z korytarzem ekologicznym o szerokości min. 100 m od brzegu rzeki;
 • Jezioro Czarne – śródleśne wraz z rozlewiskami, terenami bagiennymi i zbiornikami zalewowymi jako teren ważny ornitologicznie i botanicznie;
 • ciągi ekologiczne wszelkich cieków wodnych i dopływów rzeki Czarnej i Radew, w tym rzeki

Chotla o szerokości 25-50 m od brzegu;

 • pradoliny i tereny użytków zielonych nie nadające się do zabudowy, tworzące

wspólnie z dolinami rzek ciągłą siatkę korytarzy ekologicznych[4].

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Użytki rolne zajmują 7 170 ha, co stanowi ok. 53% obszaru gminy, na którym funkcjonuje 657 gospodarstw rolnych. Część gruntów rolnych, położona blisko miasta, przeznaczana jest sukcesywnie pod budownictwo indywidualne. W środkowej i południowej części gminy usytuowane są gospodarstwa wielkoobszarowe, zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą. Do nich należą:

Najważniejsze podmioty gospodarcze działające w sferze produkcyjnej i usłu­gowej to:

 • "Wako" producent elementów do budowy drewnianych domów
 • "Hako" (produkcja urządzeń czyszczą­cych)
 • "Chemad" (wytwarzanie opakować z tworzyw sztucznych).

Ich uzupełnieniem jest około 80 małych film, reprezentowanych m.in. przez przemysł drzewny, i około 200 działają­cych w sferze usług (transport, rzemiosło i inne)[5]. Przez gminę prowadzi droga wojewódzka nr 167 z Koszalina przez Świeszyno, Strzekęcino i Niedalino z Tychowem oraz nr 168 z Niedalina do Wyszewa (17 km, nr 11). W gminie czynne są 2 stacje kolejowe: Dunowo i Niekłonice. Na terenie gminy funkcjonuje lądowisko Koszalin-Zegrze Pomorskie, niegdyś jako lotnisko Koszalin-Zegrze Pomorskie.

Samorząd

Wszyscy mieszkańcy Gminy Świeszyno tworzą wspólnotę samorządową, która działa przez swoje organy, tj. Radę Gminy i Wójta Gminy oraz organy pomocnicze - dziesięć sołectw. Do podstawowych zadań gminy należą: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego, zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych, utrzymanie czystości i porządku w mieście, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, budownictwo mieszkaniowe, edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum), działalność kulturalna, sport i turystyka, targowiska, zieleń i zadrzewianie, cmentarze komunalne, porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy, współpraca z organami pozarządowymi, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Rada Gminy powołuje następujące komisje: Komisję Rewizyjną, budżetową, rozwoju i infrastruktury oraz oświaty i spraw obywatelskich[6].

Kultura

W 2013 roku samorząd Gminy Świeszyno podjął decyzję o połączeniu instytucji kultury działających w gminie: Gminnego Ośrodka Kultury w Świeszynie i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno w Gminny Ośrodek Kultury "Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA" w Świeszynie. Połączenie dwóch form kultury: ośrodka kultury i biblioteki umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy, ułatwi również obsługę finansowo-kadrową obiektu. Przy czym zadania biblioteki będą zapewnione na dotychczasowym poziomie, nie zostanie zmieniony sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji, pozostanie filia biblioteki w Niedalinie. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, prowadzenie działalności informacyjnej będzie utrzymane i zapewnione na wysokim poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo-kadrowej i organizacyjnej. Jednocześnie organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, informatycznej, wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie ochrona dóbr kultur tworzenie warunków dla rozwoju ruchu turystycznego, folkloru, rozbudzanie zainteresowań, promowanie zespołów, organizowanie imprez jako formy działalności ośrodka kultury będzie dalej rozwijane[7].

Oświata

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole gminne z siedzibą w Świeszynie, przy szkołach podstawowych istnieją oddziały przedszkolne, żłobka brak. Szkoły podstawowe mają siedziby w Konikowie, Zegrzu Pomorskim, Dunowie i Niedalinie, gimnazjum zlokalizowane zostało w Świeszynie. Kształcenie młodzieży na poziomie średnim i wyższym związane jest z ośrodkami w Koszalinie[8].

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Kluby sportowe na terenie gminy Świeszyno:

Bazę sportową na terenie gminy, poza salami gimnastycznymi, stanowią boiska szkolne i wiejskie zlokalizowane w: Zegrzu Pomorskim, Niedalinie, Niekłonicach, Strzekęcinie, Dunowie, Świeszynie, Konikowie, Mierzymiu, Giezkowie, Kurozwęczu. W 2010 roku oddana została do użytku hala sportowa w Konikowie[9].

Turystyka

Warunki przyrodnicze gminy Świeszyno sprawiają, że charakteryzuje się wysoką jakością produktów turystycznych. Obfitość lasów, cieków wodnych, przede wszystkim rzeka Radew, będąca siedliskiem ryb łososiowatych, obszary chronionego krajobrazu, ważne ornitologicznie i botanicznie, predysponują gminę do rozwoju agroturystyki oraz turystyki kwalifikowanej. Do miejscowości, które wykazują tendencje rozwoju w sektorze turystyki należą: Niedalino, Strzekęcin, Mierzym, Dunowo, Zegrze Pomorskie, Włoki. Do tej pory na terenie gminy Świeszyno wyznaczono następujące szlaki turystyczne:

 • rowerowe: - Szlak Pałaców i Trasa Słoneczna - kolor niebieski - 66,6 km: Rosnowo (7,0 gm. Manowo) - Niedalino ( 17,5) - Strzekęcino (23,1) - Golica (26,4) - Most na Radwi (29,7).
 • kajakowy: - Szlak Radwi: kanał Rosnowski (gm. Manowo - Jezioro Hajka - Niedalino - Białogórzyno.
 • ścieżka rowerowa - 1600 m łącząca Trasę Pałacową ze szlakiem do gminy Manowo[10].

Demografia

Gminę Świeszyno zamieszkuje 5081 osób ( koniec grudnia 1999 r.)skupionych w 8 sołectwach na obszarze 132,59 km2. Struktura płci i wieku przedstawia się następująco: stosunek mężczyzn do kobiet w wieku przedprodukcyjnym wynosi -852/868, w wieku produkcyjnym 1478/1344 oraz w wieku poprodukcyjnym 561/373[11].

System ochrony zdrowia

Ochronę zdrowia zapewniają mieszkańcom gminy:

 • Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alla Anita Awstric

Przychodnia, ośrodek zdrowia

 • Ośrodek Zdrowia w Zegrzu Pomorskim[12].

Herb

Miejscowości i sołectwa

Wsie
Dunowo, Giezkowo, Golica, Konikowo, Kurozwęcz, Mierzym, Niedalino, Niekłonice, Strzekęcino, Świeszyno (wieś gminna) i Zegrze Pomorskie
Osady
Bagno, Bardzlino, Biała Kępa, Brzeźniki, Chałupy, Chłopska Kępa, Czacz, Czaple, Czersk Koszaliński, Jarzyce, Kępa Świeszyńska, Kłokęcin, Krokowo, Olszak, Sieranie, Węgorki, Wiązogóra, Włoki, Zegrzyn.

Gmina Świeszyno utworzyła 10 jednostek pomocniczych, będących sołectwami .

Sołectwa
Dunowo, Giezkowo, Konikowo, Kurozwęcz, Mierzym, Niedalino, Niekłonice, Strzekęcino, Świeszyno (wieś gminna) i Zegrze Pomorskie.

Przypisy

 1. Strategia rozwoju Gminy Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/?id=92370
 2. Klimat. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=42&lang=pl
 3. Tamże, s. 35
 4. Program ochrony środowiska dla gminy Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=118443
 5. Gospodarka. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=28&lang=pl
 6. Organizacja działania samorządu. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/?id=155908
 7. Informacja o zamiarze połączenia Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA” w Świeszynie. Biuletyn Informacji Publicznej [online]. [Przegladany 15 czerwca]. Dostępny w: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=164581
 8. Strategia rozwoju gminy, dz.cyt., s. 50.
 9. Sport. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=716&Itemid=107&lang=pl
 10. Turystyka. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=29&lang=pl
 11. Źródło: Urząd Gminy w Świeszynie
 12. Ośrodki zdrowia. W: Powiat Koszaliński [online]. [Przeglądane 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.powiat.koszalin.pl/pl/powiat/zdrowie/osrodki-zdrowia


Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też