Marian Piech

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
prof. dr hab. Marian Piech
specjalista w zakresie doświadczalnictwa i hodowli roślin, nauczyciel akademicki
brak zdjecia
Data urodzenia 8 grudnia 1929
Miejsce urodzenia Nowy Borek
Data śmierci 2 stycznia 2012
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie (kw. 70B-6-7)
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Marian Piech (1929-2012) – prof. dr. hab. nauk rolniczych w zakresie doświadczalnictwa i hodowli roślin, nauczyciel akademicki

Życiorys

Marian Piech urodził się 8 grudnia 1929 roku w podkarpackiej wsi, Nowym Borku k. Rzeszowa, jako najmłodszy syn w rodzinie wielodzietnej. Jego ojciec Wincenty był stolarzem i kołodziejem, a matka Marianna z d. Paluch zajmowała się domem. Rodzina była bardzo muzykalna, wszyscy bracia grali na różnych instrumentach muzycznych. Marian jeszcze w szkole podstawowej, podczas wojny, nauczył się grać na akordeonie i sztukę tę ciągle doskonalił, grając w rodzinnym gronie. Po szkole podstawowej podjął naukę w klasie humanistycznej I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Nauczył się tam m.in. języka łacińskiego, którym biegle posługiwał się podczas całego życia. Ułatwiło mu to nauczenie się innych języków obcych, których znał pięć. W 1949 roku zdał maturę i wyjechał na studia do Krakowa. W 1953 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1954 roku w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo. W tym samym roku podjął studia aspiranckie w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Został także kierownikiem pola doświadczalnego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec k. Wrocławia, gdzie prowadził doświadczenia polowe realizowane w Katedrze i zajmował się kolekcją odmian uprawnych oraz dzikich form roślin zbożowych.

W roku 1961 uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych na podstawie pracy doktorskiej Wpływ terminu siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej, zrealizowanej pod kierunkiem prof. dr. Tadeusza Ruebenbauera. W lutym 1962 roku został przeniesiony służbowo do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie na stanowisko adiunkta w Katedrze Roślin i Nasiennictwa, kierowanej przez prof. dr. Andrzeja Słabońskiego. Prowadził wykłady z przedmiotu Statystyka matematyczna i doświadczalnictwo rolnicze oraz wybrane wykłady z hodowli jakościowej zbóż. W latach 1963/64 odbył półroczny staż naukowy w Uniwersytecie w Halle oraz w Instytucie Hodowli Zbóż w Hadmersleben należącym do Akademii Nauk Rolniczych NRD. Po powrocie z NRD zorganizował pracownię oceny wartości wypiekowej zbóż, która funkcjonuje do dziś. Po uzyskaniu w 1970 roku stopnia naukowego dr. hab. nauk rolniczych za pracę Ocena plenności odmian pszenicy na podstawie wyników doświadczeń poletkowych i produkcyjnych w zależności od warunków glebowych, klimatycznych i nawożenia został docentem i kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Doświadczalnictwa. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1977, a tytuł profesora zwyczajnego w 1987. W roku 1986 przebywał jako visiting professor przez 6 miesięcy w Uniwersytecie Rolniczym w Chapingo (Meksyk). W 1987 roku na zaproszenie Uniwersytetu w Giessen wygłosił cykl wykładów na temat biologii i oceny jakości ziarna pszenżyta.

W latach 1972-1975 był prodziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wybrany w 1993 roku na stanowisko rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, funkcję tę pełnił do 1996. Ściśle współpracował z instytucjami rolniczymi, biorąc udział w szkoleniu służb agronomicznych, specjalistów centrali nasiennej, stacji doświadczalnych oceny odmian i doświadczalnictwa rolniczego Pomorza Zachodniego. Przez 30 lat (1971-2001) nieprzerwanie był przewodniczącym Komisji ds. Rejestracji Odmian Zbóż w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Poznania.

Aktywnie uczestniczył w sferze organizacji nauki, m.in. jako członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982-1985), Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN (1985-1988), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta (1991-1997), członek rad naukowych: Polskiego Towarzystwa Biometrycznego (1976-1982), IUNG w Puławach (1988-1991), Sekcji Genetyki Stosowanej Roślin Zespołu P6 KBN (1991-1993), ekspert międzynarodowy ds. oceny Instytutu Produkcji Roślinnej w Pradze i współtwórca projektu jego restrukturyzacji oraz ekspert Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnot Europejskich do oceny projektów składanych w ramach projektów badawczych Wspólnot Europejskich (1993-1998). Ponadto był przewodniczącym Ministerialnej Komisji ds. rejestracji odmian zbóż (1971-2001), Rady Programowo-Konsultacyjnej COBORU w Słupi Wielkiej (1993-2001), Wydziału II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (1978-1993). Był redaktorem naukowym „Annales Scientiarum Stetinenses” seria „Nauki przyrodnicze i rolnicze” (1986-1994) oraz redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego Akademii Rolniczej w Szczecinie (1988-1992).

Opublikował ponad 300 prac, w tym ok. 180 prac naukowych. Dużą część stanowią prace popularyzatorskie przeznaczone dla praktyków rolnictwa. Wykształcił grono ponad 120 specjalistów magistrów inż. rolnictwa, wypromował 6 doktorów, z których jeden jest profesorem, a drugi doktorem habilitowanym. Recenzował ponad 30 prac doktorskich, 40 przewodów habilitacyjnych i wniosków na tytuł profesora, a także ponad 300 artykułów oraz wniosków i sprawozdań dotyczących grantów naukowych.

Żona Alicja z d. Solnicka była mgr. inż. rolnictwa. Córka Elżbieta Skórska jest biofizykiem, prof. dr hab. nauk rolniczych, wykładowcą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Córka Bożena Wright jest mgr. inż. informatyki. Mieszka w Reading w Anglii.

Zmarł 2 stycznia 2012 roku w Szczecinie. Został pochowany 9 stycznia na Cmentarzu Centralnym (kw. 70B-6-7)

Z prywatnego archiwumPublikacje

Monografie naukowe

 • 1960Wpływ terminu siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej (rozprawa doktorska), Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1960, 19 s. + 13 wykresów
 • 1970Ocena plenności odmian pszenicy jarej i ozimej na podstawie wyników doświadczeń poletkowych i produkcyjnych w zależności od warunków glebowych, klimatycznych i nawożenia w województwie szczecińskim (rozprawa habilitacyjna), WSR w Szczecinie, Rozprawy nr 20, Szczecin, 61 s.

Artykuły naukowe w czasopismach naukowych

 • 1963Wpływ terminów siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej, „Biuletyn IHAR” 1963 nr 5-6, s. 57-66
 • 1963Nowoczesny siew pszenicy jarej, „Nowe Rolnictwo” 1963 nr 12, s. 21-22
 • 1963Wstępne badania nad metodyką statystycznych opracowań gradu w Polsce (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1963 nr 11, s. 137-158
 • 1963Dziedziczenie wartości wypiekowej w krzyżówkach między odmianowych pszenicy. Cz. 1. Porównanie różnych sposobów wykonania krzyżowe (współautor T. Ruebenbauer), „Biuletyn IHAR” 1963 nr 5-6, s. 33-37
 • 1964Przydatność polskich odmian pszenicy jarej dla przemysłu makaronowego, „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” 1964 nr 8, s. 103-112
 • 1964O możliwości zastosowania metody sedymentacji Zeleny'ego w hodowli pszenicy o wysokiej jakości ziarna, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1964 nr 14, s. 136-138
 • 1964Wpływ następczy jesiennego terminu siewu pszenicy jarej na wartość wypiekową ziarna, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1964 nr 14, s. 139-142
 • 1964Przydatność niektórych metod statystycznych dla oceny skuteczności oddziaływania na chmury gradowe w klimatycznych warunkach Polski (współautor C. Koźmiński), „Postępy Nauk Rolniczych” 1964 nr 11, s. 93-96
 • 1965Dziedziczenie wartości wypiekowej w mieszańcach międzyodmianowych pszenicy. Cz. II. Kształtowanie się cech jakościowych i plenności ziarna mieszańców pokolenia F1, „Biuletyn IHAR” 1965 nr 3-4, s. 61-70
 • 1965Kształcenie asystentów technicznych rolnictwa w NRD, „Postępy Nauk Rolniczych” 1965 nr 12, s. 149-151
 • 1965Organizacja i kierunek prac hodowlano-badawczych w zakresie hodowli zbóż w NRD, „Postępy Nauk Rolniczych” 1965 nr 12, s. 137-142
 • 1965Próba oceny przydatności standardowego mikrowypieku w hodowli jakościowej pszenicy, „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” 1965 t. 9, z. 2, s. 161-168
 • 1965Wahania częstości burz i szkód gradowych w Polsce (współautor C. Koźmiński), „Przegląd Geograficzny” 1965 nr 10/18, s. 65-69
 • 1966Możliwości wprowadzenia doświadczeń łanowych do systemu wyceny odmian i zabiegów agrotechnicznych, „Postępy Nauk Rolniczych” 1966 nr 13, s. 79-94
 • 1966Porównanie cech jakościowych ziarna odmian rodzicielskich i mieszańców międzyodmianowych pszenicy jarej, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 223-225
 • 1966Porównanie wartości wypiekowej ziarna w populacjach mieszańców międzyodmianowych pszenicy ozimej pokolenia F1-F7, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 226-228
 • 1966Wpływ następczy rodzaju wsiewki i rośliny ochronnej jako przedplonu pod pszenicę jarą na jej wartość wypiekową (współautor M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 228-232
 • 1966Betrachtungen über die Haufigkeit der Hagelsturme und der Hagelschaden in Polen (współautor C. Koźmiński), „Zeitschrift für Meteorologie” Bad 18: Heft 5-7, s. 286-289
 • 1966Częstość opadów gradowych w województwie poznańskim i zielonogórskim na tle rozmieszczenia lasów (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 21, Rolnictwo 2, s. 173-184
 • 1966Ocena wartości wypiekowej odmian pszenicy ozimej w warunkach Pomorza Zachodniego (współautor A. Słaboński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 216-219
 • 1966Wartość wypiekowa odmian pszenicy jarej w warunkach Pomorza Zachodniego (współautor A. Słaboński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 220-223
 • 1966Wpływ nawożenia azotowego i ilości wysiewu na plon i jakość ziarna pięciu odmian pszenicy ozimej i żyta tetraploidalnego (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 213-216
 • 1967Wpływ nawożenia azotem i ilości wysiewu ziarna na plon i jakość ziarna odmian pszenicy jarej cz. I Plenność, wyleganie i komponenty struktury plonu (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1967 nr 124, s. 185-205
 • 1967Wpływ nawożenia azotem i ilości wysiewu ziarna na plon i jakość ziarna odmian pszenicy jarej cz. II Wartość wypiekowa ziarna (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1967 nr 124, s. 207-222
 • 1968Ocena warunków glebowych i opadowych dla potrzeb rejonizacji ważniejszych roślin uprawnych na przykładzie województwa szczecińskiego (współautorzy S. Borowiec, C. Koźmiński,K. Prawdzic), „Postępy Nauk Rolniczych” 1968 nr 2, s. 49- 70
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na plenność i strukturę plonu pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, s. 153-173
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na wartość wypiekową ziarna pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, 175-194
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na plenność i strukturę plonu i jakość ziarna żyta tetraploidalnego (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, s. 195-210
 • 1969Próba oceny przydatności mąki z różnych typów młynków do określenia wartości wypiekowej pszenicy metodą sedymentacji „Biuletyn IHAR” 1969 nr 3-4, s. 131-137
 • 1970Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość zielonki żyta Tetra Gorzów, Smolickiego i Puławskiego w zależności od terminu zbioru (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1970 nr 34, s. 325-344
 • 1972Próba określenia prawdopodobieństwa równoczesnego występowania gatunków roślin w zdjęciach fitosocjologicznych (współautorzy S. Borowiec, I. Kutyna), „Wiadomości Ekologiczne” 1972, s. 38-40
 • 1972Próba określenia wpływu opadów atmosferycznych na plonowanie konopi (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1972 nr 38, s. 173-182
 • 1972Wpływ terminów siewu, normy wysiewu i nawożenia azotowego na plon i jakość ziarna żyta tetraploidalnego odmiany Tetra Gorzów (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1972 nr 38, s. 353-368
 • 1973Ocena plenności odmian pszenicy na podstawie doświadczeń produkcyjnych łanowych w układzie nieortogonalnym, „Listy Biometryczne” 1973 nr 37-38, s. 4-5
 • 1974Porównanie plenności zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych w zależności od warunków glebowych, „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1974 nr 43, s. 27-32
 • 1975Efektywność nawożenia azotem odmian żyta di- i tetraploidalnego w uprawie na poplon ozimy w zależności od terminu zbioru (współautor S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1975 nr 50, „Rolnictwo”, s. 293-301
 • 1976Plonowanie ważniejszych gatunków roślin uprawnych w różnych warunkach siedliskowych Polski (współautorzy S. Borowiec, W. Mieczkowski, S. Lebiedź), STN Wydz. Nauk Przyrodn.-Roln. t. 41, z. 2, PWN Warszawa-Poznań, s. 1-51
 • 1977Ocena możliwości zwiększenia współczynnika rozmnożenia nowych odmian i rodów hodowlanych zbóż, „Biuletyn IHAR” 1977 nr 131, s. 47-57
 • 1977Wpływ poziomu nawożenia azotem oraz ilości wysiewu ziarna na plenność i strukturę plonu odmian pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1977 nr 61, „Rolnictwo”, s. 271-278
 • 1977Wpływ poziomu nawożenia mineralnego oraz ilości wysiewu ziarna na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1977 nr 61, „Rolnictwo”, s. 279-289
 • 1977Wpływ gleby i nawożenia na plonowanie browarnych i pastewnych odmian jęczmienia jarego (współautorzy M. Malcherek, A. Słaboński), STN Wydz. Nauk Przyrodn.-Roln. t. 45, z. 2, PWN Warszawa-Poznań, s. 1-35
 • 1979Wpływ poziomu nawożenia azotem na plenność i strukturę plonu odmian pszenicy jarej (współautor S. Lebiedź), „Biuletyn IHAR” 1979 nr 135, s. 55-63
 • 1979Wpływ nawożenia mineralnego w zależności od ilości wysiewu na plonowanie nowych odmian pszenicy ozimej (współautor S. Lebiedź, S. Stankowski), IUNG Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Puławy, s. 28-35
 • 1981Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy jarej w uprawie na glebie lekkiej (współautor S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe Rolnictwo Ser. Agrotech. 88” 1981 nr 25, s. 219-230
 • 1981Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plon i strukturę plonu odmian pszenicy ozimej (współautor S. Lebiedź, K. Bigos), „Zeszyty Naukowe Rolnictwo Ser. Agrotechn. 88” 1981 nr 25, s. 231-242
 • 1982Ocena wpływu poziomu nawożenia azotem na kształtowanie się cech jakościowych ziarna odmian pszenicy jarej (współautor S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, Rolnictwo Ser. Agrotech. 94” 1982 nr 28, s. 271-280
 • 1983Wpływ poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu ziarna na plon i strukturę plonu odmian pszenicy jarej w warunkach gleby lekkiej (współautor S. Lebiedź, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1983 nr 151, s. 89-98
 • 1983Wpływ poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu na jakość ziarna odmian pszenicy jarej w warunkach gleby lekkiej (współautor S. Lebiedź, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” nr 151, s. 99-111
 • 1984Nawożenie azotem i ilości wysiewu jako czynniki zwiększające plon ziarna pszenicy ozimej, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 1984 nr 305, s. 201-204
 • 1984Wpływ poziomu nawożenia azotem na zawartość aminokwasów w mące pszenżyta (współautor I. Braun), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, Rolnictwo Ser. Agrotech. 110” 1984 nr 35, s. 83-91
 • 1984Wpływ rozstawy rzędów i ilości wysiewu na plonowanie i jakość dwóch odmian pszenicy ozimej (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1984 nr 155, s. 91-100
 • 1984Wpływ poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu na plon i niektóre cechy jakościowe rodów Triticale (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” nr 155, s. 101-109
 • 1984Wymagania pszenżyta co do ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem w uprawie na glebie lekkiej (współautor S. Stankowski), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 1984 nr 305, s. 205-208
 • 1984Ocena wpływu poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu na kształtowanie się cech jakościowych odmian pszenicy jarej (współautor S. Stankowski, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1984 nr 110, s. 69-82
 • 1984Wpływ ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem na plenność i strukturę plonu odmian pszenicy jarej (współautor S. Stankowski, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1984 nr 110, s. 53-67
 • 1984Straty oraz możliwości ich ograniczenia w produkcji, obrocie, przechowalnictwie i przetwórstwie zbóż (współautorzy J. Mazurek, J. Orzechowski, Z. Duma, R. Jurka) [w:] Straty w gospodarce żywnościowej i możliwości ich ograniczania, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, Studia i Monografie nr 15, s. 47-62
 • 1985Die Methode der Feldversuche fuer die Pruefung von Sorten und agrotechnischen Massnahmen in Polen, „Feldversuchswessen” 1985 nr 1, s. 25-30
 • 1985Problematyka prac badawczych prowadzonych w Instytucie Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie (współautor M. Łapiński), „Zeszyty Naukowe AR w Krakowie” 1985 nr 14, s. 61-66
 • 1985Probenahme und Auswertung von Ertragskomponenten in Feldversuchen (współautor S. Stankowski), „Feldversuchswesen” 1985 nr 2, s. 20-27
 • 1986Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plon i jakość ziarna dwóch odmian pszenżyta na glebie lekkiej cz. I. Plon ziarna i komponenty plonu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1986 nr 159, s. 15-25
 • 1987Wpływ dawek i terminów nawożenia azotem oraz ilości wysiewu na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej cz. I. Plon ziarna i komponenty plonu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1987 nr 161, s. 11-22
 • 1988Odrúdy ozimého triticale, jejich výnos a nároky na výzivu dusikem [w:] Perspektivy pestovani tritikale v Československu, Praha, s. 20-24
 • 1988Zmienność komponentów plonu odmian bobiku (Vicia faba v. minor L.) (współautor W. Mikulski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 166, s. 85-90
 • 1988Wpływ regulatorów wzrostu i nawożenia azotem na plon pszenżyta jarego (współautor M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 168, s. 39-45
 • 1988Wpływ dawek i terminów nawożenia azotem oraz ilości wysiewu na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej cz. II. Jakość ziarna (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 166, s. 17-26
 • 1988Wpływ poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu na plonowanie i strukturę plonu odmian pszenicy ozimej (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 167, s. 69-77
 • 1988Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plon i jakość ziarna pszenżyta na glebie lekkiej cz. II. Jakość ziarna (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 165, s. 57-65
 • 1988Wpływ ilości wysiewu na współczynnik rozmnożenia pszenżyta jarego (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 166, s. 35-41
 • 1988Wpływ wybranych fungicydów na niektóre elementy plonu różnych odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1988 nr 135, s. 227-238
 • 1988Możliwości zwiększenia współczynnika rozmnożenia pszenżyta ozimego poprzez zmniejszenie ilości wysiewu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 166, s. 27-33
 • 1989Wpływ genotypu i środowiska na kształtowanie się komponentów plonu odmian bobiku pochodzących z Europy środkowowschodniej i zachodniej (współautor W. Mikulski), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 1989 nr 382, s. 277-283
 • 1989Wycena materiału wyjściowego bobiku (Vicia faba L.) do hodowli odmian o bardziej stabilnych plonach nasion (współautor W. Mikulski), „Biuletyn IHAR” 1989 nr 171-172, s. 247-252
 • 1989Wpływ terminu siewu i ilości wysiewu na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1989 nr 169, s. 137-147
 • 1990Issledovanija po agrotechnike sortov tritikale [w:] Tritikale v Vostocnoj Evrope, Małyszyn Gorzów Wielkopolski, s. 161-173
 • 1990Korrekte und unkorrekte Anwendung statistischer Methoden bei Auswertung von Versuchsergebnissen (współautor S. Stankowski), „Feldversuchswesen” 1990 nr 2(13), s. 65-70
 • 1990Reakcja odmian pszenicy ozimej, pszenżyta i żyta na termin siewu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 176, s. 25-36
 • 1990Wpływ rozstawy rzędów i ilości wysiewu na plonowanie dwóch odmian pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 175, s. 5-13
 • 1990Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 173-174, s. 191-195
 • 1990Wpływ terminu siewu i ilości wysiewu na plon i strukturę plonu pszenżyta ozimego odmiany Lasko (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 175, s. 15-23
 • 1990Zwiększenie współczynnika rozmnożenia pszenżyta jarego poprzez zmniejszenie ilości wysiewu (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 175, s. 25-32
 • 1991Ekonomiczne aspekty przyspieszania rozmnożenia materiału siewnego pszenżyta jarego w wyniku zmniejszenia ilości wysiewu (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1991 nr 180, s. 13-21
 • 1991Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego odmiany Grado (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański, W. Mikulski), „Biuletyn IHAR” 1991 nr 180, s. 5-11
 • 1993The influence of the degree of reproduction on the mycoflora of winter x Triticosecale seeds (współautor J. Błaszkowski), „The Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences 41” 1993 nr 4, s. 393-399
 • 1993Próba oceny gospodarki nasiennej zbóż w województwie szczecińskim w latach 1988-1992 (współautor R. Maciorowski), „Hodowla Roślin i Nasiennictwo” 1993 nr 5, s. 8-13
 • 1993Wpływ stosowania preparatu Bercema CCC w różnych fazach wzrostu na rozwój pędów pszenżyta jarego odmiany Jago (współautor M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1993 nr 186, s. 73-80
 • 1993Wpływ wzrastających dawek azotu i regulatorów wzrostu na plon, strukturę plonu i wartość wypiekową ziarna odmian pszenżyta jarego cz. 1 Plon ziarna i komponenty plonu (współautor M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1993 nr 186, s. 57-66
 • 1993Wpływ wzrastających dawek azotu i regulatorów wzrostu na plon, strukturę plonu i wartość wypiekową ziarna odmian pszenżyta jarego cz. 2 Wartość wypiekowa ziarna (współautor M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1993 nr 186, s. 67-72
 • 1993Efekty produkcyjne i ekonomiczne przyspieszonego rozmnożenia ziarna siewnego nowych odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski), „Hodowla Roślin i Nasiennictwo” 1993 nr 6, s. 5-9
 • 1994Reakcja odmian pszenżyta ozimego w stadium siewek na działanie herbicydu Graminon (izoproturon) (współautorzy R. Maciorowski, K. Pacewicz), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1994 nr 162, s. 193-196
 • 1994Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski, W. Mikulski), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1994 nr 162, s. 197-199
 • 1994Wpływ nawożenia azotem na wartość pokarmową ziarna dwóch odmian pszenżyta (współautorzy D. Boros, M. Rakowska), „Biuletyn IHAR” 1994 nr 190, s. 61-65
 • 1994Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na wartość wypiekową ziarna pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, V. Burda, J. Lipavsky), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1994 nr 162, s. 247-252
 • 1995Reakcja odmian pszenżyta ozimego na herbicydy mocznikowe oceniana przy zastosowaniu metod luminescencyjnych (współautorzy A. Murkowski, R. Maciorowski), „Biuletyn IHAR” 1995 nr 195-196, s. 177-182
 • 1996Komponenty wariancji struktury plonu odmian pszenżyta ozimego (współautorzy W. Mikulski, P. Dopierała), „Biuletyn IHAR” 1996 nr 197, s. 59-62
 • 1996Fluorescencja chlorofilu jako szybki test do badania reakcji odmian pszenżyta ozimego na herbicydy mocznikowe (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, A. Murkowski), „Fragmenta Agronomica” 1996 nr 1, s. 61-69
 • 1996Wpływ terminu i dawki nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenżyta ozimego cz. I Plon i struktura plonu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1996 nr 197, s. 45-51
 • 1996Wpływ terminu i dawki nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenżyta ozimego cz. II Jakość ziarna (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1996 nr 197, s. 53-58
 • 1996Wpływ dawki i terminu nawożenia azotem na jakość ziarna pszenżyta ozimego odmiany Lasko (współautorzy S. Stankowski, V. Burda, J. Lipavsky), „Biuletyn IHAR” 1996 nr 197, s. 63-67
 • 1997Reakcja odmian pszenżyta ozimego na herbicydy mocznikowe (współautor R. Maciorowski), „Fragmenta Agronomica” 1997 nr 2, s. 40-46
 • 1998Reakcja odmian pszenżyta ozimego na herbicydy oceniana w warunkach polowych (współautor R. Maciorowski), „Biuletyn IHAR” 1998 nr 205-206, s. 279-287
 • 1998Wpływ głębokości siewu na kiełkowanie i wzrost siewek żyta mieszańcowego i populacyjnego (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski), „Biuletyn IHAR” 1998 nr 205-206, s. 95-99
 • 1999Żyto dla zaawansowanych (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, M. Łapiński, S. Stojałowski), „Top Agrar Polska” 1999 nr 9, s. 48-50
 • 1999Porównanie plonowania dwóch odmian owsa nieoplewionego z oplewionym przy dwóch poziomach nawożenia azotem (współautorzy Z. Nita, R. Maciorowski), „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 1999 nr 6, 1(18) Supl., s. 137-141
 • 1999Porównanie plonowania mieszanek jęczmienia z owsem nieoplewionym i oplewionym (współautorzy Z. Nita, S. Stankowski), „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 1999 nr 1, 1(18) Supl., s. 131-136
 • 1999Wskaźnikowa analiza wzrostu owsa nagoziarnistego i oplewionego (współautor A. Gregorczyk), „Rocznik Nauk Rolniczych. Ser. A. 114” 1999 nr 3-4, s. 117-128
 • 1999Porównanie składu chemicznego i wartości pokarmowej owsa nieoplewionego i oplewionego (współautorzy K. Petkov, Z. Łukaszewski, A. Kowieska), „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 1999 nr 6, 1(18) Supl., s. 253-259
 • 1999Wpływ różnych sposobów nawożenia azotem na jakość ziarna odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, G. Podolska, J. Mazurek), „Pamiętnik Puławski” 1999 nr 118, s. 405-413
 • 1999Wstępna ocena wartości owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu stada reprodukcyjnego przepiórek (współautorzy D. Szczerbińska, A. Dańczak, K. Romaniszyn), „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 1999 nr 6, 1(18) Supl., s 279-285
 • 2000Rola czynników agrotechnicznych w uprawie odmian żyta mieszańcowego (współautor R. Maciorowski), „Wieś Jutra” 2000 nr 6, s. 34-35
 • 2000Porównanie przydatności owsa nagiego z oplewionym do uprawy w mieszankach z jęczmieniem (współautorzy Z. Nita, R. Maciorowski), „Roczniki AR w Poznaniu. Rolnictwo z. 325” 2000 nr 58, s. 89-97
 • 2000Effects of diet enrichment with naked oats on blood glucose and lipid species and the weight growth and accumulation of pericardial and peri-intestinal adipose tissue in rats (współautor M. Friedrich), „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences” 2000 nr 9/50, s. 61-65
 • 2000Porównanie dynamiki wzrostu owsa nieoplewionego z oplewionym (współautor A. Gregorczyk), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 215, s. 201-208
 • 2000Reakcja odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego na nawożenie azotem i regulator wzrostu cz. I Plon ziarna, komponenty plonu i wybrane cechy fizjologiczne (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 215, s. 109-120
 • 2000Reakcja odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego na nawożenie azotem i regulator wzrostu cz. II Cechy jakościowe ziarna (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 215, s. 121-128
 • 2000Reakcja odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego na zmniejszenie ilości wysiewu (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, A. Szołkowski, W. Brukwiński), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 215, s. 99-108
 • 2000Wpływ ilości wysiewu na produkcyjność odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, S. Ułasik, E. Czałczyńska), „Fragmenta Agronomica” 2000 nr 1, s. 78-86
 • 2000Wpływ różnych sposobów nawożenia azotem na jakość ziarna odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, G. Podolska, J. Mazurek), „Pamiętnik Puławski” 2000 nr 118, s. 403-413
 • 2000Wpływ głębokości siewu na plonowanie i komponenty plonu odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 214, s. 85-93
 • 2000Ocena przydatności owsa nagiego w żywieniu młodych przepiórek rzeźnych (współautorzy Z. Tarasewicz, D. Szczerbińska, A. Dańczak), „Przegląd Hodowlany Zeszyty Naukowe” 2000 nr 49, s. 377-385
 • 2001Reakcja owsa nieoplewionego i oplewionego na nawożenie azotem (współautorzy Z. Nita, R. Maciorowski), „Biuletyn IHAR” 2001 nr 217, s. 111-118
 • 2001Porównanie przydatności owsa nagiego z oplewionym do uprawy w mieszankach z jęczmieniem (współautorzy Z. Nita, R. Maciorowski), „Roczniki AR w Poznaniu CCCXXV, Rolnictwo” 58, s. 87-95
 • 2001Ocena wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu trzody chlewnej (współautorzy K. Petkov, R. Lubowicki, Z. Łukaszewski, I. Jaskowska, W. Biel), „Roczniki Naukowe Zootechniki” 2001 nr 28(2), s. 165-173
 • 2001Evaluation of nutritional value of hullet and naked oats in feeding reproductive quails (współautorzy D.Szczerbińska, A. Dańczak, Z. Tarasewicz, M. Ligocki), „Archiv für Geflügelkunde” 2001 nr 65(6), s. 269-273
 • 2001Wpływ owsa nieoplewionego na użytkowość rzeźną przepiórek japońskich (współautorzy Z. Tarasewicz, D. Szczerbińska, A. Dańczak, K. Romaniszyn), „Przegląd Hodowlany Zeszyty Naukowe” 2001 nr 57, s. 195-205
 • 2002Comparison of seed-borne fungal communities of naked and husked oats and barley (współautor J. Błaszkowski). „Phytopathol. Pol.” 2002 nr 24, s. 71-74
 • 2002Assessment of effects of diet enrichment with a new hull-less oat variety on blood glucose, lipid, lipoprotein, and fibrinogen levels (wspólautor M. Friedrich), „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences” 2002 nr 11/52, s. 73-76
 • 2002Ocena porównawcza wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego dla świń (współautorzy R. Lubowicki, K. Petkov), „Trzoda Chlewna” 2002 nr 10, s. 40-43
 • 2003Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem (współautorzy R. Maciorowski, K. Petkov), „Biuletyn IHAR” 2003 nr 229, s. 103-113
 • 2003Plon ziarna i składników pokarmowych nieoplewionych i oplewionych odmian owsa oraz jęczmienia jarego w siewie czystym i w mieszance (współautorzy R. Maciorowski, K. Petkov), „Biuletyn IHAR” 2003 nr 229, s. 157-165
 • 2003Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem (współautorzy R. Maciorowski, K. Petkov), „Biuletyn IHAR” 2003 nr 229, s. 103-113
 • 2004Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, G. Podolska, K. Pacewicz), „Annales UMCS” 2004, Sec. E 59(3), s. 1363–1369

Publikacje dydaktyczne

 • 1964Nowa forma studiów rolniczych w NRD, „Życie Szkoły Wyższej” 1964 nr 5, s. 75-78
 • 1965Organizacja studiów rolniczych w NRD, „Życie Szkoły Wyższej” 1965 nr 1, s. 89-92
 • 1972Wskazówki do wykonywania i opracowywania pracy magisterskiej [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów uzupełniających magisterskich wydziału rolniczego (praca zbiorowa pod red. J. Jasnowskiej), WSR w Szczecinie, Szczecin, s. 21-35
 • 1972Doświadczalnictwo rolnicze ETO. Wskazania metodyczne [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów uzupełniających magisterskich Wydziału Rolniczego (praca zbiorowa pod red. J. Jasnowskiej), WSR w Szczecinie, Szczecin, s. 37-44
 • 1973Analiza treści oraz metody realizacji programów doświadczalnictwa i ETO na studiach magisterskich (współautor T. Caliński) [w:] Nauczanie przedmiotów matematycznych w Akademiach Rolniczych (materiały z konferencji matematyków i statystyków w dniach 23-24 X 1972 we Wrocławiu), Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych, Warszawa, s. 96-104
 • 1973Organizacja, system kontroli i oceny postępów studentów z przedmiotu „Doświadczalnictwo rolnicze i ETO” (materiały z konferencji pedagogicznej i techniki nauczania), Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s. 25-29
 • 1991Wskazówki do planowania, wykonywania i opracowywania pracy magisterskiej [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów magisterskich wydziału rolniczego (praca zbiorowa pod red. S. Dzieni), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 16-34
 • 1991Doświadczalnictwo rolnicze [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów magisterskich Wydziału Rolniczego (praca zbiorowa pod red. S. Dzieni), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 46-56

Prace popularyzatorskie

 • 1963Nowoczesny siew pszenicy jarej, „Nowe Rolnictwo” 1963 nr 12, s. 21-22
 • 1965Prawidłowa uprawa jęczmienia ozimego, „Agronom Zachodniopomorski” 1965 lato, s. 40-44, Koszalin-Szczecin
 • 1965Jęczmień ozimy - nowe odmiany, „Głos Szczeciński” 1965 nr 207, s. 1-3
 • 1966Racjonalne przechowywanie materiału siewnego, „Agronom Zachodniopomorski” 1966 zima, s. 42-45, Koszalin-Szczecin
 • 1966Jak przechowywać nasiona?, „Wiadomości Zachodnie” 1966 nr 3(387), s. 8
 • 1966Uprawiamy pszenicę ozimą, „Głos Szczeciński” 1966 nr 212, s. 3
 • 1966Informator Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec 1946-1964 (współautor), Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa WSR we Wrocławiu, s. 136-156
 • 1966Instrukcja do przeprowadzenia doświadczeń łanowych z odmianami pszenicy ozimej i żyta RRZD Barzkowice, „Biuletyn Rolniczy” 1966 nr 3, s. 1-6
 • 1967Dobór gatunków i odmian w warunkach Pomorza Zachodniego, WRN WOINTE Szczecin. Problemowe Informacje NTE 109, 1, s. 21- 37
 • 1967Intensywne odmiany zbóż ozimych na Pomorzu Zachodnim, „Agronom Zachodniopomorski” 1967 lato, s. 30-33, Koszalin-Szczecin
 • 1967Stawiajmy na odmiany intensywne, „Wiadomości Zachodnie” 1967 nr 37(500), s. 8
 • 1967Możliwości prognozowania częstości opadów gradu i szkód gradowych w zbożach w Polsce na okres 2-3 lat (współautor C. Koźmiński), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1967 nr 10, s. 8-10
 • 1968Intensywne nawożenie zbóż jarych „Agronom Zachodniopomorski” 1968 wiosna, s. 12-15, Koszalin-Szczecin
 • 1971Intensywne odmiany zbóż jarych w warunkach Pomorza Zachodniego, „Agronom Zachodniopomorski” 1971 nr 25 (wiosna), s. 9-14
 • 1971Jak zwiększyć plony żyta?, „Wiadomości Zachodnie” 1971 nr 38(709), s. 8
 • 1971Nowe odmiany pszenic, „Wiadomości Zachodnie” 1971 nr 39(710), s. 13
 • 1971Możliwości wysiewania nawozów mineralnych w zimie i wczesną wiosną, „Wiadomości Zachodnie” 1971 nr 1, s. 8
 • 1971Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie (pod red. M. Jasnowskiego), Szczecin, s.58
 • 1971Jak uzyskać wysokie plony żyta? „Głos Szczeciński” 1971 nr 237, s. 4
 • 1971Jak uprawiać nowe odmiany pszenicy? „Głos Szczeciński” 1971 nr 243, s. 4
 • 1972Przyczyny obniżenia plenności zachodnioeuropejskich odmian pszenicy ozimej, „Agronom Zachodniopomorski” 1972 nr 29, s. 30-34
 • 1972Intensywne odmiany pszenicy ozimej i ich agrotechnika [w:] Instrukcje wdrożeniowe - WSR, Zakład Upowszechniania Postępu w Rolnictwie, Szczecin, s. 15- 20
 • 1972Agrotechnika nowych, intensywnych odmian pszenicy ozimej, „Wiadomości Zachodnie” 1972 nr 38(761), s. 8
 • 1974Nawożenie wiosenne intensywnych odmian zbóż, „Agronom Zachodniopomorski” 1974 nr 36, s. 33-37
 • 1974Jak przechowywać materiał siewny?, „Wiadomości Zachodnie” 1974 nr 37, s. 8
 • 1974Przechowywanie materiału siewnego, „Agronom Zachodniopomorski” 1974 nr 39, s. 51-54
 • 1974Jakie odmiany pszenicy ozimej (współautor M. Skrzypek), „Głos Szczeciński” 1974 nr 216, s. 3
 • 1974Przydatność intensywnych odmian jęczmienia jarego dla warunków województwa szczecińskiego (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, s. 1-7
 • 1974Przydatność intensywnych odmian pszenicy jarej dla warunków województwa szczecińskiego (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, s. 1-7
 • 1974Przydatność intensywnych odmian pszenicy ozimej dla warunków województwa szczecińskiego (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, s. 1-8
 • 1974Jakie odmiany pszenicy jarej? (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), „Głos Szczeciński” 1974 nr 63, s. 4
 • 1974Które odmiany jęczmienia najlepsze? (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), „Wiadomości Zachodnie” 1974 nr 13, s. 8
 • 1974Przydatność odmian jęczmienia jarego dla warunków województwa szczecińskiego - na podstawie doświadczeń produkcyjnych i rejonizacyjnych (wyniki z lat 1971-1974) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, 9 s.
 • 1974Przydatność gospodarcza odmian pszenicy jarej na podstawie wyników doświadczeń produkcyjnych 1974 (na tle wielolecia) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, 7 s.
 • 1974Wyniki doświadczeń produkcyjnych z odmianami pszenicy ozimej (rok 1974 na tle wielolecia 1966-1974) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, 10 s.
 • 1975Dobór odmian zbóż jarych, „Agronom Zachodniopomorski” 1975 nr 40, s. 42-47
 • 1975Dobór odmian zbóż jarych cz. I i II, „Wiadomości Zachodnie” 1975 nr 4-5
 • 1976Przydatność odmian pszenicy jarej w warunkach województwa szczecińskiego na podstawie doświadczeń wdrożeniowych 1975 roku (na tle wielolecia), (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński) WOPR Barzkowice, 9 s.
 • 1976Przydatność odmian pszenicy ozimej w warunkach województwa szczecińskiego na podstawie doświadczeń wdrożeniowych 1975 roku (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 10 s.
 • 1976Wartość gospodarcza nowych odmian jęczmienia jarego w województwie szczecińskim na podstawie doświadczeń wdrożeniowych 1975 roku (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 10 s.
 • 1976Porównanie wartości gospodarczej nowych odmian pszenicy ozimej w warunkach produkcyjnych województwa szczecińskiego w 1976 roku (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 10 s.
 • 1977Wyniki doświadczeń terenowych za rok 1975 województwa szczecińskiego (współautor), WOPR Barzkowice, s. 29-36
 • 1977Porównanie wartości gospodarczej nowych odmian pszenicy jarej w warunkach produkcyjnych województwa szczecińskiego (wyniki 1976 r. na tle wielolecia) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 9 s.
 • 1977Porównanie wartości gospodarczej nowych odmian jęczmienia jarego w warunkach produkcyjnych województwa szczecińskiego( wyniki 1976 r. tle wielolecia) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 8 s.
 • 1979Intensywna agrotechnika nowych odmian pszenicy jarej na glebie lekkiej. Instrukcja (współautorzy S. Lebiedź, S. Stankowski), Wyd. Zakł. Upowszechn. Postępu AR w Szczecinie, Szczecin, 8 s.
 • 1980Pszenżyto - nowa roślina uprawna (współautor S. Stankowski), „Agronom Zachodniopomorski” 1980 nr 58, s. 37-40
 • 2008Wkład wychowanków Kolegium, Gimnazjum i Liceum rzeszowskiego w rozwój nauk rolniczych w Polsce (współautor S. Pasterz) [w:] Księga Jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658–2008 (pod red. J. Świebody), Rzeszów, s. 333-344Odznaczenia

 • 1971 – Złota Odznaka ZNP
 • 1976Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego
 • 1976 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1981 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1984 – Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • 1988 – odznaka honorowa „Za Zasługi dla Województwa Słupskiego”
 • 1993 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1997 – odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”
 • 2009Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego