Człopa

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Człopa
Człopa
Nazwa niemiecka Schloppe
Powiat wałecki
Gmina Człopa
[ Strona internetowa miejscowości.]
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Człopa (niem. Schloppe) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Człopa

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Jeziora znajdujące się na terenie miasta Człopa[1]:

Przyroda

Historia

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Człopa jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W gminie Człopa funkcję burmistrza sprawuje Zdzisław Kmieć[2]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[3].

Aktualny skład Rady Miasta Człopa[4]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[5].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[6]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Rakowskiej "Niezależni" uzyskał 7 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa uzyskał 5 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gutkowskiego uzyskał 3 mandaty w radzie


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Zbigniew Gutowski - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 245, co stanowiło 10.14%
 • Zdzisław Kmieć - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 984, co stanowiło 40.71% - przechodzi do drugiej tury
 • Bogdan Nowicki - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 195, co stanowiło 8.07%
 • Halina Ewa Rakowska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 892, co stanowiło 36.91% - przechodzi do drugiej tury
 • Irena Maria Smoleńska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 101, co stanowiło 4.18%

Druga tura wyborów odbyła się w dniu 05 grudnia 2010, jej wyniki przedstawiają się następująco:

 • Zdzisław Kmieć - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 1 456, co stanowiło 62,98% - wybrany burmistrzem
 • Halina Ewa Rakowska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 856, co stanowiło 37,02%

Przy Radzie Miasta działają komisje[7]:

 • Komisja Rolnictwa ,Rozwoju Gospodarczego , Budżetu i Finansów
 • Komisja Oświaty , Kultury , Sportu , Zdrowia i Infrastruktury Społecznej
 • Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człopie

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[8]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 13
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 16
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 34
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 60
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 5
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 7
Sekcja J - Informacja i komunikacja 0
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3
Sekcja P - Edukacja 7
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 4
Ogółem 184

Kultura

Kultura w Człopie według danych GUS, stan na 2012 rok[9]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 162

Oświata

Oświata w Człopie według danych GUS[10]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
1
Liczba dzieci w przedszkolach 121
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 304
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 180

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie Człopy działa parafia rzymskokatolicka[11]:

 • św. Antoniego (liczba wiernych: 4 100)

Sport

Sport w Człopie według danych GUS, stan na 2010 rok[12]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 2
Liczba sekcji sportowych 6
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 81
Liczba kobiet 15
Suma 96
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 49
Liczba dziewcząt 15
Suma 64

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w Człopie jest stała, ma na to wpływ niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił -0,9 na 1000 mieszkańców, ponadto występuje niskie ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło -19 osób. Sytuacji nie zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 0 osób[13]. Gęstość zaludnienia w Człopie wynosi 372 osoby na 1 km²[14].

Liczba ludności w Człopie na przestrzeni lat 2008 - 2012[15].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 2 361 2 362x 2 376 2 353 2 335
Kobiety 1 246 1 243 1 244 1 236 1 231
Mężczyźni 1 115 1 119 1 132 1 117 1 104

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[16]:

 • przedprodukcyjnym - 431 osób - 18,5%
 • produkcyjnym - 1 509 osób - 64,6%
 • poprodukcyjnym - 395 osób - 16,9%


W Człopie na 100 mężczyzn przypada 112 kobiet[17].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w Człopie według danych GUS, stan na 2011 rok[18]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 2
Suma 2
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[19]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 1168

Herb

Herb Człopy

Najstarszy wizerunek herbu zachował się na pieczęci miejskiej z 1601 roku, pieczęcie średniowieczne nie zachowały się. Przedstawiał on koronę, półksiężyc i trzy gwiazdy[20].

Zabytki

Zabytki w Człopie wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków[21]:

 • cmentarz żydowski, nr wpisu 726, z dnia 28.05.1992
 • obiekty mostowe (linia kolejowa Człopa-Wałcz), nr wpisu 294, z dnia 19.12.2006

Pomniki

Osoby urodzone w miejscowości

Osoby związane z miejscowością

Przypisy

 1. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 30.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 2. UDane teleadresowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/
 3. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 4. Organy, Rada Miejska, Rada Miejska 2010-2014, w: BBiuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/strony/276.dhtml
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 6. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat wałecki - gm. Człopa, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321702.html
 7. Organy, Rada Miejska, Komisje 2010-2014 w: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/strony/290.dhtml
 8. Portret miasta Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Portret miasto Człopa, w: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Portret miasto Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 12. Portret miasta Człopa W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 13. Portret miasta Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 14. Portret miasta Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Portret miasta Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Portret miasta Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret miasta Człopa., w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Portret miasto Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Dane z 2012 roku.
 20. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 21. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.08.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też