Gmina Kołobrzeg

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Kołobrzeg
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 22[1]
Liczba miejscowości 27[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Kołobrzeg - gmina wiejska powiatu kołobrzeskiego w województwie zachodniopomorskim. Siedzibą gminy jest miasto Kołobrzeg, zajmuje obszar 145 km2 zamieszkiwany przez 9115 osób w 27 miejscowościach. Jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarczo gmin Pomorza Środkowego; należy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Związku Miast i Gmin Polski. Słynie z niespotykanego w Polsce wysokiego wskaźnika przyrostu ludności. Gmina ma charakter turystyczno-rolniczy, największym jej atutem jest bezpośredni dostęp do morza na odcinku długości 13 km w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno.

Geografia

Gmina Kołobrzeg zlokalizowana jest w środkowej części pasa nadmorskiego województwa zachodniopomorskiego, w skład którego zalicza się wody Bałtyku, plażę, pas wydm, nizin nadmorskich oraz niższy pas wysoczyzn morenowych. Wg. podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne gmina Kołobrzeg znajduje się w obrębie Wybrzeża Trzebiatowskiego - do Kołobrzegu, Równiny Gryfickiej - tereny położone na zachód od południka przecinającego Kołobrzeg, Równiny Białogardzkiej na wschód od południka[3].

Położenie

Gmina Kołobrzeg położona jest wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku, od zachodnich krańców miasta Kołobrzeg do miejscowości Dźwirzyno. Od południa obszar gminy zamykają tereny rolnicze na linii miejscowości: Bogucino - Błotnica - Drzonowo – Sarbia[4]. Długość pasa nadmorskiego wynosi długości 13 km. Sąsiaduje z gminami: Trzebiatów (powiat gryficki), Ustronie Morskie, Siemyśl, Gościno, Dygowo.

Klimat

Północny obszar gminy Kołobrzeg znajduje się w nadmorskim regionie klimatycznym, który charakteryzuje się znaczącym wpływem Bałtyku na warunki klimatyczne ocieplająco zimą, ale chłodząco latem; powoduje to niską amplitudę temperatury rocznej. Średnia temperatura roczna wynosi 7,5-7,8 °C, średnia temperatura okresu V-VII zawiera się w granicach: 13,5-14,0 °C. Suma opadów atmosferycznych w roku nie przekracza 650 mm, długość okresu wegetacyjnego wynosi 215-218 dni a liczba dni z pokrywą śniegu: 35-45 dni. W marcu i na wiosnę przeważają suche i często mroźne wiatry północno-wschodnie i wschodnie. W lecie przeważają chłodne, przynoszące deszcze wiatry zachodnie i północnozachodnie, a jesienią ciepłe wiatry południowo-zachodnie. Pozostała część gminy na południe od Krainy Nadmorskiej, obejmuje obszary tzw. Krainy II – Gryficko Białogardzkiej, do której należą krainy moreny dennej w dorzeczach rzek Parsęty i Regi,wzniesione od 20 do 60m n.p.m. O wydzieleniu odrębnej krainy II od krainy I zadecydowały wyższe temperatury, opady w okresie V-VII, większa ilość dni gorących i wyższy stopień kontynentalizmu. Częstym zjawiskiem występującym na wybrzeżu jest bryza. Podczas dnia wiatry wieją od morza do lądu, na skutek niejednakowego nagrzewania się powierzchni wody i lądu, czyli różnicy ciśnienia. W nocy obserwuje się sytuację odwrotną, tj. bryzę lądową, wiejącą znad chłodniejszego o tej porze lądu w kierunku morza. Na wybrzeżu zasięg bryzy obejmuje najczęściej odległość kilkunastu kilometrów w głąb lądu[5].

Obiekty fizjograficzne

Powierzchnia terenu gminy wznosi się systematycznie od morza w kierunku południowym do maksymalnej wysokości w rejonie wsi Kądzielno-Stramnica, wynoszącej 44,5 m n.p.m. W strefie nizin nadmorskich w okolicy Grzybowa i Dźwirzyna występują obszary depresyjne -0,3/-0,4 m p.p.m. Główne formy krajobrazu uformowane zostały równoleżnikowo, tylko doliny rzeczne Parsęty, Błotnicy i Dębosznicy mają przebieg południkowy. Pozostałością dawnej zatoki jest jezioro Resko Przymorskie, do którego wpływają wody rzeki Błotnicy. Do największych zbiorników wodnych w gminie należą jezioro Resko Przymorskie oraz jezioro Borek. Resko Przymorskie jest największym jeziorem na terenie gminy oraz powiatu, leżącym na granicy północno-zachodniej. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 577,1 ha, średnia jego głębokość wynosi 1,3 m, maksymalna – 2,5 m, objętość – 7703,4 tys. m3. Powierzchnia jeziora jest zmienna, zależy od ilości wtłaczanej wody morskiej w wyniku zmiennych stanów pogodowych. Podobnie zmienny jest skład fizykochemiczny wód jeziora. Jezioro zasilane jest głównie przez zlewnię Błotnicy oraz częściowo przez pozostałe mniejsze dopływy. Jezioro posiada bezpośrednie połączenie z Bałtykiem. Na terenie gminy znajduje się także jezioro - Stary Borek o powierzchni 10 ha, maksymalnej głębokości – 1,8 m, średniej głębokości – 0,8 m, a objętość – 80,8 tys. m3. Jezioro to posiada wody należące do III klasy czystości[6]. Poza tym istnieje wiele mniejszych zbiorników wodnych - 54 śródpolne oczka wodne, jednak znaczna ich część jest zdegradowana działalnością człowieka. Przez obszar gminy przepływają trzy rzeki Parsęta, Dębosznica i Błotnica. Rozległe tereny zajmują torfowiska niskie i przejściowe a bogata roślinność zarasta szerokie rowy odprowadzające wodę z torfowisk do jeziora Resko[7].

Przyroda

Znaczną część obszaru gminy Kołobrzeg obejmuje Pradolina Bałtycka, tworząc nieckę terenową, na której dominuje krajobraz dalekich, otwartych przestrzeni łąk i ziołorośli. Na wydmach nadmorskich, pomiędzy Grzybowem i Dźwirzynem, występuje endemiczny nadmorski bór bażynowy z dużą ilością roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. Na skrajnie suchym siedlisku wykształca się tu charakterystyczne zbiorowisko roślin. Wyjątkowo interesującym zbiorowiskiem jest borealno - atlantycki zespół suchych wrzosowisk bażynowych występujący w okolicy Dźwirzyna znany i opisany dotąd tylko na Wybrzeżu Słowińskim i Pobrzeżu Kaszubskim. Spośród zbiorowisk zaroślowych najbardziej rozpowszechnione są w gminie łozowiska, budowane przez krzewiaste wierzby: szarą, uszatą i pięciopręcikową. W domieszce rosną: wierzba krucha, brzoza brodawkowata i omszona, topola osika i kruszyna pospolita. W runie występują rozmaite rośliny łąkowe i szuwarowe. Największe powierzchnie występują w sąsiedztwie torfowiska przejściowego na południe od Dźwirzyna, tworząc otulinę brzeziny bagiennej oraz w dolinie rzeki Bogucinki. Na terenie gminy występują stanowiska muraw kseromorficznych (sucholubnych). Spośród wielu występujących, głównie w starych żwirowniach (Obroty, Błotnica, Drzonowo, Przećmino), wyjątkową wartość przyrodniczą stanowi jedno z wyrobisk w Obrotach pozarastane plechą pawężnicy psiej spotykanej także na mniejszych powierzchniach w żwirowni przy Drzonowie i Bogucinie. Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Lasy publiczne podlegają administracji Nadleśnictwa Gościno, które podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Lasy i zadrzewienia w gminie Kołobrzeg zajmują obszar o powierzchni 1800 ha, co stanowi 12,20% całej powierzchni gminy (ok.21% - powiat). Flora gminy jest bogata i zróżnicowana, występują tu duże skupiska roślin rzadkich. W pobliżu Grzybowa ma swoje stanowisko chroniony orzeł bielik. Ustalono wokół niego strefę ochrony ścisłej o pow. 10,84 ha i strefę ochrony częściowej w promieniu 500 m[8].

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Sektor gospodarki gminy Kołobrzeg składa się z pięciu zasadniczych działów: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, usługi i turystyka. Szczególną rolę w zakresie przemysłu pełnią małe i średnie przedsiębiorstwa, które służą zaspokojeniu rynku lokalnego a ich rozwój może wypływać na zmniejszenie bezrobocia. Podstawę gospodarki gminy stanowi rolnictwo, przetwórstwo rybne oraz turystyka. Bazę noclegową tworzą domy wczasowe, ośrodki wczasowe, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe i kwatery prywatne. Udział sektora prywatnego w działalności gospodarczej ogółem wynosił 99,70% w roku 2008. Natomiast udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze prywatnym w roku 2008 wynosił 88%. Główne firmy działające na terenie gminy to:

 • Zakład Krawiecki ONA s.c. w Grzybowie – krawiectwo,
 • POL-DRÓG s.c. w Nowogardku – materiały budowlane,
 • Zakład Przetwórstwa Rybnego BARKAS w Obrotach – przetwórstwo rybne,
 • Zuziak Bogusław w Starym Borku – zakład przetwórstwa drewna,
 • Hotel SENATOR w Dźwirzynie - usługi hotelarskie,
 • Przetwórstwo Rybne ZGODA w Starym Borku – przetwórstwo rybne[9].

Podstawowym układem komunikacyjnym w Gminie Kołobrzeg jest układ drogowy złożony z dróg kategorii: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Przez teren gminy nie biegnie żadna droga krajowa. Drogami wojewódzkimi administruje Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Drogi wojewódzki przebiegające przez gminę to:

 • Nr 163 Kołobrzeg - Karlino,
 • Nr 162 Kołobrzeg-Gościno,
 • Nr 102 prowadzącą do Trzebiatowa,
 • Nr 116 Kołobrzeg – Świdwin[10].

Drogi powiatowe o łącznej długości 58,476 km stanowią połączenia z rejonami sąsiednich powiatów i gmin. Drogi gminne administrowane są przez Gminę. Uzupełnieniem transportu drogowego w gminie jest transport kolejowy. Przez teren gminy przebiega również linia kolejowa KołobrzegTrzebiatów, przy tym szlaku są stacje w miejscowościach Korzystno, Stary Borek, Głowaczewo, Karcino oraz linia kolejowa KołobrzegBiałogard, ze stacją w Stramnicy.

Samorząd

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy Kołobrzeg jest Rada Gminy, do niej należy rozstrzyganie wszystkich spraw publicznych mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Rada realizuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz zadania określone w innych ustawach, a w szczególności określa politykę i programy rozwoju Gminy. Działa na sesjach poprzez swoje Komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Rada powołuje następujące stałe komisje: Gospodarki i Budżetu, Spraw Społecznych, Rewizyjną. Ustawowy skład Rady Gminy Kołobrzeg wynosi 15 radnych.

Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Wójt wykonuje: Uchwały Rady,jemu przypisane zadania i kompetencje przy pomocy Urzędu Gminy. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa. Gmina Kołobrzeg podzielona jest na 22 sołectwa. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt[11].

Kultura

Znaczącą instytucja kultury w gminie jest biblioteka i jej oddziały. Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg ma główną siedzibę w Zieleniewie oraz 2 filie:

 • Filia w Drzonowie
 • Filia w Budzistowie

W bibliotece w Drzonowie działa Izba Twórczości Swobodnej „Scrapbiniec”. Grupa powstała jesienią 2009 roku, a swą nazwę powzięła z połączenia wyrazów: scrapbooking (rodzaj papieroplastyki) i babiniec. Uczestniczki cotygodniowych spotkań wykonują ozdoby, kosze, galanterię stołową, biżuterię, kartki świąteczne i okolicznościowe. Wykorzystują techniki: decoupagu, scrapbookingu i quillingu, filcowania, papierowej wikliny, haftu, szydełkowania i in. Prezentują swe prace na kiermaszach świątecznych i innych imprezach gminnych (np.: Wigilia Wsi Polskiej czy dożynki).

W gminie istnieje również Zespół gitarowy „Strunki” z Grzybowa, który powstał w kwietniu 2011 roku. Początkowo grupa liczyła 3 osoby i spotykała się w świetlicy, ucząc się bez nauczyciela. Z czasem do zespołu dołączył nauczyciel gry na gitarze Adam Herbowski. Od tego czasu zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o 18.00 w grzybowskiej świetlicy a na zajęcia przychodzi liczne grono zainteresowanych nauką gry na gitarze. „Strunki” mają już za sobą kilka koncertów, podczas których starają się wprowadzać znane utwory. Zespół miał okazję występować podczas wielu gminnych imprez min. : Kiermasz Wielkanocny, Gminnych Dożynkach 2011 i 2012, Spotkaniu Wigilijnym „W gminie jak w rodzinie”, Powiatowych Dożynkach 2012 czy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Oświata

W gminie Kołobrzeg działają dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum gminne oraz gimnazjum społeczne:

W świetlicach wiejskich gminy prowadzone są zajęcia dla dzieci szkolnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w gminie Kołobrzeg mają swoje siedziby w:

 • Budzistowie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Promyk”
 • Drzonowie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Tygielek”
 • Korzystnie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Świetlik”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi w gminie również Wiejskie Ogniska Przedszkolne w:

 • Budzistowie - Wiejskie Ognisko Przedszkolne TPD „Słoneczko”
 • Drzonowie - Wiejskie Ognisko Przedszkolne TPD „Morska Kraina”
 • Grzybowie Wiejskie Ognisko Przedszkolne TPD „Muszelka”
 • Starym Borku Wiejskie Ognisko Przedszkolne TPD „Żuczki”

Kościoły i związki wyznaniowe

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska - Dekanat Kołobrzeg: parafie wyznania rzymskokatolickiego w obrębie gminy Kołobrzeg:

Sport

Jednym z ważniejszych ośrodków sportowych zlokalizowanych w gminie Kołobrzeg jest Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie[14], które posiada hale sportową, pełnowymiarowe boiska do halowej piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego i badmintona z widownią na 450 osób. Jest sala fitness, siłownia i pełne wyposażenie w sprzęt sportowy potrzebny do treningów. Przy obiekcie jest amfiteatr na świeżym powietrzu z widownią na 500 miejsc oraz boiska do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe z trawy syntetycznej, skate park, plac do jazdy na rolkach, zimą lodowisko, pole minigolfa, place zabaw dla dzieci w 3 grupach wiekowych i ogród botaniczny.

W zachodnim rejonie Grzybowa jest usytuowany zespół boisk Orlik, gdzie można grać w piłkę nożną i koszykówkę oraz uprawiać wiele innych dyscyplin sportowych. Podobne boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki znajdują się w miejscowości Budzistowo.

Ścieżka zdrowia znajduje się w miejscowości Dźwirzyno. Ścieżka liczy sobie 1600 m, na jej trasie usytuowano 15 stanowisk do ćwiczeń.

Na jeziorze Resko w Dźwirzynie znajduje się przystań wodniacka, w której można wypożyczyć małe żaglówki, łódki, kajaki, rowery wodne. Ze względu na warunki sprzyjające nawet początkującym żeglarzom i amatorom sportów wodnych, z oferty mogą korzystać nawet mało doświadczeni żeglarze.

Ścieżki rowerowe

 • Szlak wokół jeziora Resko Przymorskie: długość: ok 52 km, liczba przystanków i miejscowości na trasie ścieżki: 7, czas przejazdu rowerem: ok. 5,5 godz.
 • Szlak bocianich gniazd: długość ścieżki: ok. 27,5 km, liczba przystanków i miejscowości na terenie ścieżki 9, czas przejścia ok. 10 godz, czas przejazdu rowerem ok. 3,5 godz.
 • Nadmorska trasa rowerowa: długość szlaku: 24,5 km, czas przebycia: ok. 4 godz., ilość przystanków 7, rodzaje nawierzchni: droga asfaltowa, gruntowa, bruk
 • Przyrodniczo - historyczna trasa rowerowa - Ku Słońcu: długość: około 40 km, czas przejazdu rowerem: około 4 godz., rodzaje nawierzchni: asfaltowa, gruntowa, betonowa, trasa oznakowana przy pomocy środków Unii Europejskiej[15].

Turystyka

Turystyka na terenie gminy związana jest przede wszystkim z wybrzeżem Morza Bałtyckiego, wykorzystując jako walor strefę przymorską oraz przybrzeżne jezioro Resko Przymorskie. W pasie nadmorskim dominuje wypoczynek pobytowy częściowo również o charakterze zdrowotnym. Na pozostałym obszarze gminy znaczenie funkcji turystycznej jest niewielkie, obiekty położone w strefie zaplecza pasa nadmorskiego stanowią bazę wypadową dla wypoczynku nad morzem. Obecnie dotyczy to miejscowości Budzistowo, Karcino, Korzystno, Stary Borek oraz Zieleniewo. W Gminie Kołobrzeg istnieją dwa główne ośrodki koncentracji potencjału turystycznego – Dźwirzyno i Grzybowo, które dysponują prawie 13 tys. miejsc noclegowych, skupiają tym samym około 97% turystycznej bazy noclegowej gminy (wraz z kwaterami prywatnymi).

Przy spokojnym morzu z portu w Dźwirzynie wypływa w krótkie rejsy turystyczny statek spacerowy. Atrakcją są także rejsy z Kołobrzegu na Bornholm. Armator statku, Kołobrzeska Żegluga Pasażerska Sp. z o.o., organizuje ponadto rejsy międzynarodowe oraz morskie wyprawy dla wędkarzy i płetwonurków[16]

Zabytki

Lista obiektów zabytkowych, z obszaru gminy Kołobrzeg, wpisanych na listę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie:

 • gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Budzistowie,
 • park dworski, z drugiej poł. XIX w. w Drzonowie,
 • neogotycki kościół pw. Krzyża Świętego, 1869 r., w Karcinie
 • cmentarz przykościelny w Karcinie
 • dwór, obecnie dom mieszkalny, z 1907 r. w Kądzielnie
 • neogotycki kościół parafialny pw. Chrystusa Króla, z lat 1865-1866 r. w Korzystnie
 • dom nr 19 w Nowogardku
 • późnogotycki kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, z XVI w. w Sarbi[17]

Inne zabytki:

 • neogotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, z pierwszej poł. XIX w. w Drzonowie,
 • wieża transformatorowa w Głowaczewie,
 • pozostałości wieży ciśnień, z początku XX w. w Głowaczewie,
 • zlewnia mleka, XIX/XX w. w Karcinie,
 • młyn wodny, z 1983 r. w Karcinie,
 • zabytkowy cmentarz wojenny ewangelicki w Korzystnie,
 • park z drugiej połowy XIX w., zabytkowy budynek inwentarski i gołębnik w Korzystnie
 • dawny młyn wodny z 1895 r. w Sarbi
 • neogotycka Kaplica Betlejemska pw. NMP, z 1900 r., w Sarbi.

Demografia

Gminę Kołobrzeg zamieszkiwały w 2011 roku 10152 osoby, w tym 5163 kobiet i 4 989 mężczyzn. W wieku poprodukcyjnym znajdowało się 1213 osób, produkcyjnym 6829 oraz przedprodukcyjnym 2110. Współczynnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosił 48,7. Gęstość zaludnienia wynosiła 70 osób/km2[18].

System ochrony zdrowia

Herb

Herbem Gminy jest: na polu czerwonym słońce złote wyłaniające się z fali srebrno-błękitnej nad, którym są dwa skrzyżowane pastorały złote pod infułą błękitną z przepasaniem srebrnym[19].

Flagą Gminy Kołobrzeg jest prostokątny płat tkaniny o barwie koloru czerwonego, w dolnej części dwa paski błękitne i dwa białe symbolizujące fale morskie. Z drugiego grzbietu fali do lewej strony symbol wschodzącego słońca[20].

Miejscowości i sołectwa

Gmina Kołobrzeg utworzyła 22 jednostki pomocnicze gminy, będące sołectwami:
Błotnica, Bogucino, Bogusławiec, Budzistowo, Drzonowo, Dźwirzyno, Głowaczewo, Grzybowo, Karcino, Kądzielno, Korzystno, Niekanin, Nowogardek, Nowy Borek, Obroty, Przećmino, Rościęcino, Samowo, Sarbia, Stary Borek, Stramnica, Zieleniewo.

Wsie
Błotnica, Bogucino, Bogusławiec, Budzistowo, Drzonowo, Dźwirzyno, Grzybowo, Karcino, Korzystno, Niekanin, Nowogardek, Obroty, Przećmino, Rościęcino, Samowo, Sarbia, Stary Borek, Stramnica i Zieleniewo.
Osady
Bezpraw, Budzimskie, Głąb, Głowaczewo, Kądzielno, Kopydłówko, Korzyścienko, Nowy Borek, Przylaski

Przypisy

 1. Wykaz sołectw W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kołobrzeg [online]. [Przeglądany 15 listopada 2013].
 2. Kołobrzeg - gmina wiejska W: Statystyczne Vademecum Samorządowca [online]. [Przeglądany 15 listopada 2013].
 3. Strategia rozwoju Gminy Kołobrzeg. Kołobrzeg 2000, s. 4. Załącznik do Uchwały nr XX/127/2000. Rady Gminy Kołobrzeg z dn. 29 grudnia 2000 r.
 4. Patan, Jerzy. Kołobrzeg i okolice : przewodnik. Wyd. 3 (dodr.). Kołobrzeg : "Patan-Press", 1999, s. 79. ISBN 83-905468-8-4
 5. Program ochrony środowiska dla gminy Kołobrzeg na lata 2009–2012, z perspektywą na lata 2013–2016. Kołobrzeg 2010, s. 14-15.
 6. Tamże, s.19.
 7. Wody. W: Przyroda Kołobrzegu [online]. [Przeglądany 15 sierpnia 2013].
 8. Przyroda Kołobrzegu, dz. cyt.
 9. Program ochrony środowiska dla gminy Kołobrzeg na lata 2009–2012, z perspektywą na lata 2013–2016. Kołobrzeg 2010, s. 17-18.
 10. Tamże, s. 48.
 11. Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 października 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kołobrzeg.
 12. Szkoły. W: Gmina Kołobrzeg [online]. [Przeglądany 18 sierpnia 2013].
 13. Dekanat Kołobrzeg. W: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18 sierpnia 2013].
 14. [www.sport.dzwirzyno.pl Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie] [online]. [Przeglądany 15 sierpnia 2013]
 15. Szlaki rowerowe. W: Gmina Kołobrzeg [online]. [Przeglądane 18 sierpnia 2013].
 16. Turystyka morska W: Gmina Kołobrzeg [online]. [Przeglądany 15 sierpnia 2013].
 17. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiecie kołobrzeskim. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 18 sierpnia 2013].
 18. Kołobrzeg - gmina wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca [online]. [Przeglądany 19 sierpnia 2013].
 19. Uchwała Nr XIII/61/2004 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 marca 2004 roku. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2004, nr 61, poz. 1103.
 20. Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia flagi Gminy Kołobrzeg.

Bibliografia

 • Patan, Jerzy. Kołobrzeg i okolice : przewodnik. Wyd. 3 (dodr.). Kołobrzeg : "Patan-Press", 1999. ISBN 83-905468-8-4.
 • Program ochrony środowiska dla gminy Kołobrzeg na lata 2009–2012, z perspektywą na lata 2013–2016. Kołobrzeg 2010.
 • Strategia rozwoju Gminy Kołobrzeg. Kołobrzeg 2000. Załącznik do Uchwały nr XX/127/2000. Rady Gminy Kołobrzeg z dn. 29 grudnia 2000 r.
 • Uchwała Nr XIII/61/2004 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 marca 2004 roku. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2004, nr 61, poz. 1103.
 • Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia flagi Gminy Kołobrzeg.
 • Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 października 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kołobrzeg.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Joanna Przybyło