Gmina Maszewo

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Maszewo
Gmina Maszewo
Urząd Miasta i Gminy Maszewo
Powiat goleniowski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 24[1]
Liczba miejscowości 34[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Maszewo – gmina miejsko-wiejska położona w południowej części powiatu goleniowskiego. Siedzibą gminy jest miasto Maszewo.

Geografia

Położenie

Gmina Maszewo na tle powiatu goleniowskiego

Gmina Maszewo położona jest we południowej części powiatu goleniowskiego, zajmuje powierzchnię 210 km2 (21.035 ha)[3]. Od zachodu graniczy z gminą Goleniów, od północy z gminami Osina i Nowogard, od zachodu z gminą Dobra, a od południa z gminami Chociwel, Stara Dąbrowa i Stargard. Siedzibą władz gminy jest Maszewo.

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do:

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krainy Gryficko-Nowogardzkiej[5].

Klimat gminy Maszewo według Krzysztofa Prawdzica
średnia temperatura roczna 7 - 7,6°C
średnia temperatura okresu V-VII 14 - 15°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 - 625 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 180 - 190 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalną poniżej 0°C), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[6].

Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia[7]:

Wody stojące[8]:

Wody płynące[9]:

 • Wisełka – struga, prawy dopływ Iny, wypływa z łąk spod Rożnowa Nowogardzkiego i płynie w kierunku zachodnim na odcinku ponad 2 km wzdłuż granicy gminy;
 • Małka (Miałka) – struga, prawy dopływ Iny, wypływa z obniżenia powytopiskowego na południe od Radzanka i płynie wąską doliną w kierunku południowym;
 • Giełdnica (Biały Potok) – struga, prawy dopływ Krępieli (Krąpieli), wypływająca z obniżeń spod Dębic i Bielic;
 • Sokola - struga, prawy dopływ Krępieli;
 • Kania - struga, prawy dopływ Krępieli, bierze początek w okolicach wsi Mokre;
 • Sąpólna – rzeka, lewy dopływ Uklei, bierze początek w okolicy wsi Bagna i Mokre, w obniżeniach wytopiskowych, a następnie płynie na północ, częściowo stanowiąc granicę gminy;
 • Bukowina (Grabinka) - struga, lewy dopływ Sąpólnej, bierze początek na wschód od Dębic, przepływa przez Jenikowo i Korytowo;
 • Leśnica (Węgorzynka) – struga, dopływ Pieleszy bierze początek w okolicach Stodólska;
 • Stepnica - główna rzeka gminy, dopływ Gowienicy, bierze początek pod Maszewem;
 • Gowienica – rzeka, prawy dopływ Płoni, bierze swój początek w lasach północno-zachodniej części gminy i po około 2 km opuszcza jej granicę.

Przyroda

Leśnictwo

Lasy na obszarze gminy Maszewo podlegają zarządowi:

 • Nadleśnictwa Dobrzany – obejmującego 127,45 ha lasów na terenie gminy[10];
 • Nadleśnictwa Kliniska[11];
 • Nadleśnictwa Nowogard[12].
Leśnictwo w gminie Maszewo[13]
Powierzchnia lasów ogółem w ha w tym lasy publiczne w tym własność gminy Lesistość %
3689 3449 15 17,5

Pomniki przyrody

W gminie znajdują się dwa pomniki przyrody[14]:

Historia

Gmina miejska Maszewo ustanowiona została na mocy Obwieszczenia Wojewody Szczecińskiego w 1948 roku jako jedna z czterech gmin miejskich powiatu nowogardzkiego (do powiatu wchodziło wówczas również 12 gmin wiejskich)[15].

1 października 1954 roku utworzono powiat goleniowski, do którego weszło wydzielone z powiatu nowogardzkiego miasto Maszewo. Siedzibą Powiatowej Rady Narodowej został mianowany Goleniów[16].

Od 1 stycznia 1962 roku w skład jednostki administracyjnej Maszewo wchodziły miejscowości: Urwite i Wisławie[17].

Następnie 1 stycznia 1973 roku utworzono Gminę Maszewo z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Maszewie. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw:

- Darż (Darż, Swojcino);
- Dąbrowica (Dąbrowica);
- Dobrosławiec (Dobrosławiec);
- Budzieszowce (Budzieszowce);
- Jarosławki (Brudzeń, Dołgie, Jarosławki, Maciejewo);
- Pogrzymie (Pogrzymie);
- Przemocze (Przemocze);
- Radzanek (Dolacino, Radzanek, Wisławie);
- Rożnowo Nowogardzkie (Rożnowo Nowogardzkie);
- Zagórce (Tarnowo, Zagórce)[18].

Z dniem 1 stycznia 1992 roku dokonano połączenia miasta Maszewo i gminy Maszewo w jedną gminę miejsko-wiejską[19].

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1999 roku powołano powiat goleniowski w nowych granicach administracyjnych, z siedzibą władz w Goleniowie, obejmujący gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów[20]. 1 stycznia 2002 roku reaktywowano powiat łobeski, do którego przyłączono gminę Dobra[21].

Gospodarka i infrastruktura

Rynek pracy i bezrobocie

Gmina Maszewo ma przede wszystkim charakter rolniczy. W 2019 roku w rejestrze REGON odnotowano 763 podmioty gospodarcze.

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w 2019 roku)[22]
Gmina Maszewo Maszewo Obszar wiejski
Sektor publiczny prywatny publiczny prywatny publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
0 34 0 1 0 33
B
Górnictwo i wydobywanie
0 1 0 1 0 0
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 68 0 28 0 40
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 1 0 1 0 0
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
1 1 1 0 0 1
F
Budownictwo
0 258 0 98 0 160
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
0 137 0 71 0 66
H
Transport i gospodarka magazynowa
0 40 0 19 0 21
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 19 0 11 0 8
J
Informacja i komunikacja
0 9 0 4 0 5
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 11 0 6 0 5
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
1 12 1 8 0 4
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 31 0 15 0 16
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
0 10 0 4 0 6
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
2 2 2 1 0 1
P
Edukacja
4 14 2 8 2 6
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
1 36 1 12 0 24
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
2 8 2 5 0 3
S i T
Pozostała działalność usługowa
0 60 0 23 0 37
Ogółem 11 752 9 316 2 436


Liczba bezrobotnych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 wyniosła ogółem 213 osób (w tym 140 kobiet). Na obszarze wiejskim zamieszkiwało 127 osób pozostających bez pracy (w tym 85 kobiet). Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 3,8%.[23]

Transport

Przez teren gminy przebiegają[24]:

 • drogi wojewódzkie:
nr 106 - Nowogard – Maszewo – Stargard
nr 113 - Maszewo – Goleniów
nr 141 - Maszewo – Darż – Przemocze
nr 145 - Jenikowo – Dobra – Chociwel
 • drogi powiatowe[25]:
nr 0707Z - Goleniów - Przemocze
nr 0708Z - Kliniska Wielkie - Tarnowo
nr 0731Z - Mosty - Kręplino
nr 0711Z - Danowo - Dobrosławiec
nr 0732Z - Budzieszowce - Radzanek
nr 0733Z - Pogrzymie - Maciejewo
nr 0734Z - Burowo - Jarosławki
nr 0735Z - Godowo - Nastazin
nr 0736Z - Maszewko - Maszewo
nr 0737Z - Maszewo - Chociwel
nr 0738Z - Dębice - Nastazin
nr 0739Z - Stodólsko - Sokolniki
nr 0740Z - Dębice - Leszczynka
nr 0739Z - Sokolniki - Kicko
nr 0745Z - Mosty - Osina
nr 0747Z - Kikorze - Jenikowo
nr 0748Z - Nowogard - Maszewo
nr 0766Z - Sąpolnica - Dobra

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2019 roku na terenie gminy znajdowały się 1692 budynki mieszkalne (w tym 563 w Maszewie), a w nich w sumie 2623 mieszkań (1084 w Maszewie)[26]. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła w mieście 75,6 m2, na obszarze wiejskim 85 m2[27].

W zasobach gminy znajdowało się w 2019 roku 24 mieszkań socjalnych (w tym 22 w Maszewie)[28].

W 2019 roku z sieci wodociągowej korzystało 80,2% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 39,5%, a z gazowej 30,7%[29].

Samorząd

Organami gminy, w tym także miasta Maszewo jest Rada Miejska i Burmistrz[30].

Burmistrz Maszewa – Paweł Piesio

Zastępca Burmistrza – Adam Rojek

Przewodniczący Rady Miejskiej – Małgorzata Storma-Piotrowska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Górski, Agnieszka Lewicka

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. O ich utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu rozstrzyga Rada Miejska na wniosek zebrania wiejskiego lub z własnej inicjatywy po zebraniu 30% podpisów osób uprawnionych do głosowania na terenie danej jednostki[31].

W skład gminy wchodzą 24 sołectwa[32]. Rada Miejska w Maszewie w dniu 14 lutego 2003 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw, które określają organizację i zakresy działania jednostek pomocniczych[33].

Sołectwo Bagna - obszar obejmuje miejscowość Bagna;
Sołectwo Bielice - obszar obejmuje miejscowość Bielice;
Sołectwo Budzieszowce - obszar obejmuje miejscowość Budzieszowce;
Sołectwo Darż - obszar obejmuje miejscowość Darż;
Sołectwo Dąbrowica - obszar obejmuje miejscowości Dąbrowica i Swojcino;
Sołectwo Dębice - obszar obejmuje miejscowości Dębice, Bęczno, Leszczynka, Stodólska;
Sołectwo Dobrosławiec - obszar obejmuje miejscowość Dobrosławiec;
Sołectwo Godowo - obszar obejmuje miejscowość Godowo;
Sołectwo Jarosławki - obszar obejmuje miejscowość Jarosławki;
Sołectwo Jenikowo
Sołectwo Korytowo - obszar obejmuje miejscowość Korytowo;
Sołectwo Maciejewo - obszar obejmuje miejscowość Maciejewo;
Sołectwo Maszewko - obszar obejmuje miejscowość Maszewko;
Sołectwo Mieszkowo - obszar obejmuje miejscowość Mieszkowo;
Sołectwo Mokre - obszar obejmuje miejscowość Mokre;
Sołectwo Nastazin - obszar obejmuje miejscowość Nastazin;
Sołectwo Pogrzymie - obszar obejmuje miejscowość Pogrzymie;
Sołectwo Przemocze - obszar obejmuje miejscowość Przemocze;
Sołectwo Radzanek - obszar obejmuje miejscowość Radzanek;
Sołectwo Rożnowo - obszar obejmuje miejscowość Rożnowo Nowogardzkie;
Sołectwo Sokolniki - obszar obejmuje miejscowość Sokolniki;
Sołectwo Tarnowo - obszar obejmuje miejscowość Tarnowo;
Sołectwo Wisławie - obszar obejmuje miejscowość Wisławie;
Sołectwo Zagórce - obszar obejmuje miejscowość Zagórce.

Kultura

Placówkami kształtującymi życie kulturalne miasta i gminy są Ośrodek Kultury i Sportu oraz Biblioteka Publiczna w Maszewie.

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Spośród organizowanych stałych zajęć należy wymienić: zajęcia taneczne m.in. nauka tańca Break Dance, zajęcia wokalno-muzyczne, naukę gry na instrumentach, koło plastyczne i ceramiczne.

Przy placówce działają m. in.:

Biblioteka Miasta i Gminy Maszewo z filią w Dębicy organizuje imprezy propagujące czytelnictwo, konkursy, zajęcia plastyczne, wystawy oraz spotkania autorskie. W wielu miejscowościach gminy Korytowo, Jenikowo, Bagna, Mokre, Mieszkowo, Godowo i in. znajdują się świetlice wiejskie, będące miejscem spotkań mieszkańców i lokalnych wydarzeń o charakterze artystycznym, edukacyjnym i kulturalnym.

W 2017 r. w Maszewie powstało Społeczne Muzeum Energetyki im. A. Hoffmanna.

Oświata

Na terenie gminy Maszewo działają publiczne placówki oświatowe, prowadzone przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego oraz placówki niepubliczne, prowadzone przez inne organa, np. osoby prywatne.

Gmina Maszewo jest organem prowadzącym dla:

 • Przedszkola Miejskiego w Maszewie;
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego]] w Dębicach;
 • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie
 • Szkoły Podstawowej w Rożnowie.

W Maszewie działa również Szkoła Branżowa I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”.

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Rzymskokatolicki

Teren gminy Maszewo należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatów Goleniów, Ińsko, Maszewo i Nowogard. Znajduje się tu 19 kościołów (w tym 5 parafialnych)[34]:

oraz:


Świadkowie Jehowy

Jedyny na terenie gminy zbór znajduje się w Maszewie, gdzie funkcjonuje Sala Królestwa Świadków Jehowy.

Sport

Na terenie gminy Maszewo działają następujące kluby sportowe[35]:

 • Uczniowski Klub Sportowy Dąb z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębicach, działający od 1996 roku (piłka nożna, tenis stołowy oraz sekcja lekkoatletyczna);
 • Uczniowski Klub Sportowy Ratusz, z siedzibą w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie, działający od 1997 roku (kolarstwo);;
 • Miejski Klub Sportowy Masovia Maszewo, powstały pomiędzy 1946 a 1948 rokiem (piłka nożna).

Bazę sportową tworzą takie m. in. takie obiekty, jak:

 • Hala Sportowa w Maszewie, działająca od 2011 roku, zawierająca boisko, siłownię, pomieszczenia przystosowane do gry w tenisa stołowego i tenisa ziemnego;
 • kompleks boisk sportowych w Dębicach, działający od 2012 roku, składający się z dwóch boisk: przystosowanego do gry w piłkę siatkową i koszykową, oraz boiska ze sztucznej trawy piłkarskiej do gry w piłkę nożną;
 • boiska wiejskie w miejscowościach: Bagna, Bielice, Darż, Dobrosławiec, Godowo, Mieszkowo, Tarnowo, Wałkno.

Turystyka

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są[36]:

w Maszewie:

 • teren Starego Miasta (wpis nr 42 z dnia 30 lipca 1955 r.);
 • obwarowania miejskie (wpis nr 408 z dnia 05 grudnia 1963 r.) - w kształcie koła o średnicy 400 m z 25 półbasztami i tzw. Basztą Francuską;
 • ratusz (wpis nr 660 z dnia 12 lipca 2010 r.), zbudowany w latach 1821-1827;
 • poczta przy ulicy Wojska Polskiego 9 (wpis nr 1221 z dnia 30 listopada 1993 r.);
 • budynek mieszkalny z wieżą przy ulicy Głowackiego 5 (wpis nr 44 z dnia 27 czerwca 2000 r.);
 • budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 13 (wpis nr 1060 z dnia 28 września 1984 r.);
 • budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 2 (wpis nr 1222 z dnia 11 września 1984 r.);
 • budynek mieszkalny przy ul. Jedności Narodowej 20 (wpis nr 15 z dnia 3 listopada 1999 r.);
 • kościół św. Alberta Chmielewskiego (dawna kaplica św. Jerzego; wpis nr 1216 z dnia 5 grudnia 1963 r.);
 • kościół Matki Bożej Częstochowskiej (wpis nr 1219 z dnia 15 maja 1956 r.);
 • kamienica przy pl. Wolności 1 (wpis nr 1268, z dnia 17 grudnia 1998 r.);
 • nieczynny cmentarz żydowski (wpis nr 1721, z dnia 7 lutego 2018 r.);
 • aleja przydrożna z nasadzeniami dąb szypułkowy przy drodze wojewódzkiej nr 106 (wpis nr 935, z dnia 27 października 2011 r.);

w pozostałych miejscowościach gminy:

Szlaki turystyczne

Poprzez gminę Maszewo przebiegają:

 • Międzygminny Szlak Rowerowy „Równina Nowogardzka” o łącznej długości 122 km, jego trasa wiedzie na terenie gminy przez Dębice – Godowo – Wisławie – Maszewo – Jarosławki – Maciejewo;
 • trasa rowerowa „Stargard – Maszewo – Goleniów” o łącznej długości 47 m, przebiegająca przez gminy Stargard, Maszewo i Goleniów trasą: Stargard – Kolonia Grabowo – Grabowo – Kicko – Łęczyca – Parlino – Darż – Maszewo – Jarosławki – Maciejewo – Burowo – Mosty - Goleniów[37].

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 8777 osób: 4413 mężczyzn i 4364 kobiet. Gęstość zaludnienia w Gminie Maszewo wynosi 42 osoby na 1 km2[38]

Ludność gminy według wieku
(dane z 31 grudnia 2019[39]
Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 777 716 1493
Wiek produkcyjny 3153 2643 5796
Wiek poprodukcyjny 483 1005 1488
Razem 4413 4364 8777


Ludność gminy w latach 2003-2019[40]
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Miasto 3066 3062 3063 3076 3117 3177 3231 3261 3310
Obszar wiejski 5181 5224 5219 5261 5241 5235 5240 5284 5351
Ogółem 8247 8286 8282 8337 8358 8412 8471 8545 8661
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miasto 3336 3337 3374 3371 3367 3342 3363 3363
Obszar wiejski 5360 5380 5412 5418 5440 5435 5428 5414
Ogółem 8696 8717 8786 8789 8807 8777 8791 8777
Liczba mieszkańców wg poszczególnych miejscowości i płci[41]
Miejscowość Kobiety Mężczyźni Miejscowość Kobiety Mężczyźni
Bagna 116 154 Maszewko 25 31
Bęczno 44 42 Mieszkowo 38 45
Bielice 103 124 Mokre 102 87
Budzieszowce 50 42 Nastazin 69 83
Darż 177 185 Pogrzymie 50 64
Dąbrowica 35 42 Pogrzymie 50 64
Dębice 342 342 Przemocze 200 199
Dobrosławiec 60 64 Radzanek 152 170
Godowo 70 74 Rożnowo Nowogardzkie 139 122
Jarosławki 36 43 Sokolniki 121 121
Jenikowo 115 128 Stodolska 12 17
Kolonia Maszewo 22 27 Swojcino 6 3
Korytowo 71 82 Tarnowo 63 62
Leszczynka 10 12 Wałkno 58 76
Maciejewo 83 83 Wisławie 115 110
Maszewo 1669 1505 Zagórce 26 21

W 2002 roku w powszechnym spisie ludności na 8.200 mieszkańców gminy narodowość niepolską zadeklarowało 16 osób, w tym 10 ukraińską[42].

System ochrony zdrowia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2011 roku funkcjonowały 3 zakłady opieki zdrowotnej, liczba osób przypadających na jeden zakład wyniosła 2.887[43].

Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Maszewo zapewniają m. in.[44]:

 • Eskulap POZ Lekarze Monika Kacperska Jolanta Woźniak Spółka Partnerska;
 • ZOZ S.C.

W gminie świadczą usługi także gabinety stomatologiczne i apteki.

Herb

Maszewo - herb.png
Maszewo - flaga.png

Herb Gminy i Miasta Maszewo zatwierdzony został Uchwałą Nr XX/133/96 Rady Gminy i Miasta w Maszewie z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo.

Herb gminy Maszewo przedstawia w polu błękitnym białe mury miejskie z otwartą bramą, nad którą pomiędzy dwiema wieżami jest złoty koronowany lew[45]

Flaga gminy jest prostokątna, koloru biało-czerwonego z umieszczonym po lewej stronie herbem Maszewa[46].

Miejscowości i sołectwa

Przypisy

 1. Maszewo - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019 [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 2. Tamże.
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 166.
 4. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 52-53, 69, 71-72.
 5. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38.
 6. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33.
 7. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001.
 8. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994, s. 154-155, 239; Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Waloryzacja przyrodnicza gminy Maszewo. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2001, s. 15-16.
 9. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Waloryzacja przyrodnicza gminy Maszewo. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2001, s. 15-16.
 10. Nadleśnictwo Dobrzany. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 11. Nadleśnictwo Kliniska. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 12. Nadleśnictwo Nowogard. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 13. Maszewo - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019 [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 14. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Goleniowskiego. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie [online]. [Przeglądany 10 maja 2013].
 15. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 69.
 17. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1965 r. o aktualnym podziale administracyjnym województwa szczecińskiego, obowiązującym od 1 stycznia 1962 r. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1965, nr 14, poz. 75.
 18. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1973, nr 2, poz. 7.
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib. "Dziennik Ustaw" 1991, nr 87 poz. 397.
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 631.
 22. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 23. Bezrobotni wg gmin. W: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie [online]. [Przeglądany 19 stycznia 2021].
 24. Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2007-2013. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo. [Przeglądany 16 czerwca 2013].
 25. Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim.
 26. Budynki mieszkalne w gminie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20 stycznia 2021].
 27. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 19 stycznia 2021].
 28. Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne). W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 19 stycznia 2021].
 29. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 19 stycznia 2021].
 30. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo. [Przeglądany 10 czerwca 2013].
 31. Statut Gminy Maszewo.W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013].
 32. Sołtysi i Rady Sołeckie. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013].
 33. Uchwała nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Maszewo. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, nr 19, poz. 253.
 34. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160.
 35. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego; Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013].
 36. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 16 listopada 2020]; Z Lipian do Maszewa. Szczecin: Oficyna In Plus, 2004, s. 122-123.
 37. Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Agencja Promocji Turystyki, s. 64-66.
 38. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 39. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 40. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012; Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 41. Złotek M. Raport o stanie gminy Maszewo. Maszewo 2020, s. 19.
 42. Deklaracje narodowościowe w gminach. W: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013].
 43. Maszewo - gmina miejsko-wiejska. Statystyczne Vademecum Samorządowca [online]. [Przeglądany 23 kwietnia 2013].
 44. Gdzie się leczyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przeglądany 18 stycznia 2021].
 45. Uchwała Nr XX/133/96 Rady Gminy i Miasta w Maszewie z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo, Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego 1996, nr 11, poz. 87, s. 335.
 46. Uchwała nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 14 lutego 2003 roku ws. uchwalenia Statutu Gminy Maszewo. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, Nr 22, poz. 283, s. 2413.

Bibliografia

 • Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Agencja Promocji Turystyki. ISBN 8391589676
 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1954, nr 15, poz. 69; 1965, nr 14, poz. 75; 1972, nr 15, poz. 111; 1973, nr 2, poz. 7
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego” 1996, nr 11, poz. 87, s. 335; 2003, nr 19, poz. 253; 2003, Nr 22, poz. 283, s. 2413
 • Dziennik Ustaw 1991, nr 87 poz. 397; 1998, nr 103, poz. 652; 2001, nr 62, poz. 631
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301130504
 • Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]. ISBN 9788393428724
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012. ISSN 1505-5507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum". ISBN 8370412327
 • "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 • Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka