Gmina Mieszkowice

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Mieszkowice
Gmina Mieszkowice
podział administracyjny powiatu gryfińskiego
Powiat gryfiński
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 10
Liczba miejscowości 25 + 1 (Mieszkowice)
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Mieszkowice (w 1946 gmina Barwice) – gmina miejsko-wiejska położona w południowej części powiatu gryfińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Mieszkowice (adres Urzędu Miasta i Gminy Mieszkowice - ul. Fryderyka Chopina 1).

Geografia

Powierzchnia gminy wynosi 23 865 ha. Gmina Mieszkowice graniczy na południowym zachodnie z rzeką Odrą, na zachodzie z gminą Cedynia, na północy z gminami Moryń oraz Chojna, na północnym wschodnie z gminą Trzcińsko-Zdrój, a na zachodzie z powiatem myśliborskim (gminą Boleszkowice i Dębno). [1]

Położenie

Obszar gminy znajduje się na granicy trzech krain fizycznogeograficznych:

 • Dolina Odry należy do mezoregionu Kotlina Freinwaldzka stanowiącej część makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej
 • większa część obszaru gminy znajduje się na obszarze mezoregionu Równiny Gorzowskiej, która jest elementem makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego
 • niewielki fragment gminy, w rejonie Goszkowa, zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Myśliborskie, który także wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego [2]

Klimat

Położenie geograficzne gminy ma wpływ na lokalne warunki klimatyczne. Istotną cechą lokalnego klimatu jest zmienność i nieregularność pogody, związana z jednej strony z łatwym przemieszczaniem się dużych mas powietrza, z drugiej ze skomplikowaną rzeźbą terenu. Średni okres wegetacyjny trwa tutaj około 230 dni, a średnia temperatura w roku waha się w przedziale 8,4-9,2 stopni Celcjusza.

Pokrywa śnieżna zalega przeważnie 40–60 dni, a przymrozki trafiają się w ciągu dwóch miesięcy. Średni opad roczny wynosi 450 – 600 mm, a liczba godzin ze słońcem jest stosunkowo duża. Przebieg średnich temperatur miesięcznych wyznacza dwa ważne dla rolnictwa okresy - gospodarczy i wegetacyjny. Okres gospodarczy rozpoczyna się między 16-20 marca, a kończy między 27 listopada-4 grudnia. Trwa zatem od 252 do 262 dni. Okres wegetacyjny natomiast rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a kończy w pierwszej dniach listopada i trwa 217-223 dni. [3]

Obiekty fizjograficzne

Jeziora [4]

 • Kaczorze
 • Łysogórskie
 • Mieszkowickie
 • Siegniew Duży
 • Siegniew Mały
 • Zielińskie

Rzeki [5]

 • Odra
 • Kurzyca
 • Słubia

Przyroda

Lasy

Lasy gminy Mieszkowice zajmują około 49% jej powierzchni. Zarządzane są przez Nadleśnictwa Mieszkowice i Dębno. Ich rozmieszczenie jest nierównomierne. Lasy Nadleśnictwa Mieszkowice obejmują największy zwarty obszar leśny, położony w zachodniej części gminy w rejonie miejscowości Czelin, Gozdowice, Stare Łysogórski oraz mniejsze kompleksy leśne w rejonie miejscowości Kurzycko, Kłosów. Lasy Nadleśnictwa Dębno obejmują obszary lasów we wschodniej i północno wschodniej części gminy. [6]

Parki dworskie [7]

 • Goszków
 • Kłosów
 • Troszyn
 • Wierzchlas
 • Zielin

Cedyński Park Krajobrazowy: [8] [9] [10]

Utworzony 1 kwietnia 1993 roku. Ulokowany nad Odrą. Jego powierzchnia wynosi ponad 30 850 ha. W całości leży na terenie powiatu gryfińskiego. Na obszarze parku znajdują się Wzgórza Krzymowskie. Ochronie gatunkowej podlega tutaj 45 gatunków roślin, m.in. cis pospolity, jarząb brekinia, storczyk purpurowy.

Rezerwat przyrody "Jeziora Siegniewskie [11]

Rezerwat, położony w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, powołany dla zachowania w naturalnym stanie ptactwa wodnego oraz zbiorowisk roślinności szuwarowej i leśnej.

Pomniki przyrody [12] [13]

Nazwa gatunkowa Ilość Lokalizacja
dąb szypułkowy 1 Goszkówek
lipa drobnolistna 1 Goszkówek
żywotnik zachodni 1 Czelin
lipa drobnolistna 1 Czelin
cis pospolity 1 Gozdowice
dąb szypułkowy 1 Kłosów
dąb szypułkowy 1 Siegniew
dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy 2 Siegniew
dąb bezszypułkowy 1 Siegniew
dąb bezszypułkowy 4 Siegniew
dąb bezszypułkowy 1 Siegniew
dąb szypułkowy 1 Mieszkowice
dąb szypułkowy 1 Stare Łysogórki
dąb szypułkowy 4 Stare Łysogórki
dąb szypułkowy 1 Stare Łysogórki
dąb bezszypułkowy 1 Stare Łysogórki
dąb bezszypułkowy 1 Stare Łysogórki
dąb szypułkowy 1 Stare Łysogórki
dąb bezszypułkowy 1 Stare Łysogórki
dąb szypułkowy 2 Stare Łysogórki
dąb bezszypułkowy 1 Stare Łysogórki
dąb szypułkowy 5 Stare Łysogórki
dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy 2 Stare Łysogórki
dąb szypułkowy 1 Stare Łysogórki
dąb szypułkowy 1 Stare Łysogórki
platan klonolistny 1 Wierzchlas

Historia

W wyniku ekspansji terytorialnej rodzącego się państwa polskiego tereny Pomorza Zachodniego (do rzeki Odry) najprawdopodobniej zostały przyłączone do państwa piastowskiego w drugiej połowie X wieku. Zależność ta trwała do początku XI wieku. Następnie obszar lawirował między wpływami księstw pomorskich a Polski (co nasiliło się po podbojach Pomorza przez Bolesława Krzywoustego w XII wieku, a następnie rozbiciu dzielnicowemu Polski w 1138 roku). [14]

Landkreis Königsberg/Neumark

Ziemia mieszkowicka we wczesnym średniowieczu wchodziły w skład tzw. kasztelanii cedyńskiej, czyli okręgu podatkowo-wojskowego. Region w wyniku osłabienia państwa polskiego pozostawał od około połowy XII wieku pod wpływem książąt pomorskich (wyjątek stanowi pierwsza połowa XIII wieku, kiedy przez kilka lat okolica znajdowała się pod zwierzchnictwem książąt wielkopolskich). [15]

W XIII wieku rejon obecnej gminy został przejęty przez Brandenburczyków. Tereny, początkowo znajdujące się tylko na wschód od Odry, otrzymały nazwę Nowa Marchia (obszar obecnej gminy Mieszkowice wchodził w jej obręb). W latach 1402-1454 Mieszkowice wraz z dużymi obszarami Nowej Marchii przeszło pod panowanie Zakonu Krzyżackiego. W późniejszym okresie rejon związany był z dynastią Hohenzollernów. Zarządzane przez nich państwo, określane w historiografii jako Brandenburgia-Prusy, w 1701 roku otrzymało oficjalną nazwę Królestwa Prus. Po reformach Steina i Hardenberga obszar obecnej gminy Mieszkowice wszedł w skład zorganizowanego w latach 1816-1818 Landkreis Königsberg/Neumark (powiatu Chojna/Nowa Marchia) przyporządkowanego do Provinz Brandenburg (prowincji brandenburskiej). W 1871 roku nastąpiło zjednoczenie wszystkich ziem niemieckich i powołanie II Rzeszy Niemieckiej. [16]

Forsowanie Odry - 16.04.1945

Rejon odegrał ważną rolę w końcówce II wojny światowej. 27 lutego 1945 do Czelina nad Odrą dotarł front wschodni, w tym żołnierze Wojska Polskiego - 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego, przemierzający Europę przy boku Armii Czerwonej. Wbito wówczas pierwszy słup graniczny nad Odrą, a dla upamiętnienia tego wydarzenia 82 żołnierzy batalionu sporządziło nawet akt erekcyjny, który włożono do butelki i wkopano wraz ze słupem.

Następnie, w połowie kwietnia 1945 roku rozpoczęto operację "forsowania Odry". Jednostki I Armii Wojska Polskiego zajęły pozycje nad samą rzeką na odcinku od Starej Rudnicy i Siekierek (gmina Cedynia) przez Stare Łysogórki aż do Gozdowic. 16 kwietnia 1945 roku po walkach nad rzeką sforsowano niemiecką obronę i przeprawiono się przez rzekę, co umożliwiło w dalszej kolejności rozpoczęcie natarcia na Berlin. Istotną rolę w marcowo-kwietniowych bojach odegrały polskie jednostki I Armii Wojska Polskiego, które walczyły wówczas wspólnie ze Związkiem Radzieckim przeciw Niemcom, przemierzając kolejne odcinki frontu wschodniego. [17]

Po 1945 roku tereny te zostały w wyniku decyzji mocarstw przyznane Polsce. Obecna gmina Mieszkowice wchodziła początkowo w skład Okręgu Pomorze Zachodnie. 29 maja 1946 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa. Okręg Pomorze Zachodnie został przemianowany na województwo szczecińskie. W okresie powojennym stosowano dla tego obszaru nazewnictwo gmina Barwice. W 1954 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego zniesiono gminy, a w ich miejsce powołano mniejsze jednostki - gromady. Ten stan rzeczy zmienił się w 1972 roku, kiedy ponownie utworzono gminy, znosząc gromady. [18] [19]

W latach 1975-1998 gmina Mieszkowice funkcjonowała bez "zwierzchności" powiatów (zniesiono je w wyniku kolejnego podziału kraju). Od 1999 przywrócono istnienie powiatów, a podział administracyjny przybrał obecną formę.

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2010 [20]

Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 52
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 50
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 103
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 202
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 30
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 16
Sekcja J - Informacja i komunikacja 5
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 14
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 15
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 13
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8
Sekcja P - Edukacja 13
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 22
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 13
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 32

Drogi krajowe i wojewódzkie na terenie gminy

Przez gminę przebiegają: droga krajowa nr 31 oraz dwie drogi wojewódzkie: [21]

 • droga krajowa nr 31 ---> Szczecin - Gryfino - Widuchowa - Chojna - Mieszkowice - granica państwa
 • droga wojewódzka nr 125 ---> Bielinek - Cedynia - Moryń - droga krajowa nr 31 (przez gminę przebiega niewielki odcinek nieopodal wsi Wierzchlas, gdzie droga wojewódzka dobiega do drogi krajowej nr 31)
 • droga wojewódzka nr 126 ---> granica państwa - Mieszkowice - Dębno (powiat myśliborski)

Transport kolejowy [22]

Przez gminę przebiega fragment linii kolejowej nr 273 (Szczecin-Wrocław). Pociągi zatrzymują się na stacji w Mieszkowicach. [23]

Samorząd

Samorząd gminy Mieszkowice: [24]

Radni VI Kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach: [25]

Obecny skład samorządu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji z dnia 21 listopada 2010 roku.

Wykaz sołtysów gminy Mieszkowice (kadencja 2011-2015): [26]

Kultura

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach

Na terenie gminy mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach (ul. Kościuszki 48), który jest animatorem większości imprez kulturalnych w regionie. [27] W budynku placówki znajduje się Izba Pamiątek Regionalnych pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej. [28] Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach organizuje także cykliczne zajęcia, m.in. muzyczne, taneczne, plastyczne. [29] Przy placówce działa siedem zespołów: [30]

 • Zespół Dobrawa
 • Zespół Niespodzianka
 • Zespół Szczęśliwy Traf
 • Zespół Składak
 • Zespół Taneczny "Mieszki"
 • Zespół "Sami Swoi"
 • Kapela Podwórkowa Niedźwiadki

Świetlice wiejskie

Na obszarze gminy znajduje się kilka świetlic wiejskich, dostępnych dla lokalnej społeczności, w tym m.in.: [31]

 • Świetlica Wiejska w Starych Łysogórkach
 • Świetlica Wiejska w Starych Błeszynie
 • Świetlica Wiejska w Goszkowie
 • Świetlica Wiejska w Kurzycku
 • Świetlica Wiejska w Zielinie
 • Świetlica Wiejska w Troszynie
 • Świetlica Wiejska w Wierzchlasie

Biblioteka

W Mieszkowicach mieści się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Chopina 1), która posiada oddział dla dzieci oraz dorosłych oraz trzy filie na terenie gminy: [32]

 • Troszyn
 • Stare Łysogórki
 • Zielin

Imprezy cykliczne

Do dwóch corocznych, największych imprez organizowanych w regionie należą:

 • Mieszkowickie Dni Kultury i Przyjaźni [33]
 • Święto Zielina [34]

Ważne są także uroczystości związane z wydarzeniami z 1945 roku:

 • rocznica wbicia pierwszego słupa granicznego w Czelinie (luty/marzec) [35]
 • rocznica "forsowania Odry" - Stare Łysogórki-Gozdowice (kwiecień) [36]

Oświata

Na terenie gminy znajdują się następujące placówki oświatowe: [37]

 • Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach (ul. Willowa 1)
 • Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach (ul. Sienkiewicza 56) [38]
 • Szkoła Podstawowa w Czelinie [39]
 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Troszynie [40]
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie [41]
 • Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach (ul. Techników 4) [42]
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (ul. Techników 1) [43]
 • Technikum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kościoły i związki wyznaniowe

Teren gminy należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Gmina pod względem administracji kościelnej jest częścią Dekanatu Mieszkowice. [44]

Na obszarze gminy Mieszkowice swoje siedziby mają 4 parafie. Na terenie gminy znajduje się również 11 kościołów oraz 3 kaplice: [45]

 • parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego (Mieszkowice)
 • kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (Mieszkowice)
 • kościół filialny pw. Ducha Świętego (Mieszkowice)
 • kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Wierzchlas)
 • kaplica (Kamionka)
 • parafia rzymskokatolicka pw. NMP Częstochowskiej (Czelin)
 • kościół parafialny pw. NMP Częstochowskiej (Czelin)
 • kościół filialny (Kurzycko)
 • kościół filialny (Kłosów)
 • kościół filialny (Gozdowice)
 • kaplica pw. św. Józefa (Stary Błeszyn)
 • parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP (Troszyn)
 • kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (Troszyn)
 • kościół filialny (Sitno)
 • parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP (Zielin)
 • kościół parafialny pw. Narodzenia NMP (Zielin)
 • kaplica (Ranowo)
 • pozostałe kościoły, których siedziby parafii znajdują się poza gminą:
 • kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (Goszków) - podlega parafii rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla (Witnica Chojeńska) [46]

Sport

Na terenie gminy znajdują się cztery kluby sportowe, które występują w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. [47] Najwyżej sklasyfikowanymi zespołami są "Mieszko" Mieszkowice i "Zieloni" Zielin ("klasa okręgowa").

 • Ludowy Klub Sportowy "Mieszko" Mieszkowice; piłka nożna - Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Szczecin (południe) [48]
 • Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zielin; piłka nożna - Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Szczecin (południe) [49]
 • Ludowy Zespół Sportowy "Zjednoczeni" Kurzycko; piłka nożna - Klasa A 2012/2013, grupa: Szczecin VI [50]
 • Klub Piłkarski "Odra" Czelin; piłka nożna - Klasa B 2012/2013, grupa: Szczecin IV [51]

Pozostałe zespoły:

 • Uczniowski Klub Sportowy "Mieszko Junior" Mieszkowice [52]
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Zieloni" Zielin [53]

Od 2012 roku na terenie gminy organizowana jest amatorska "Gminna liga piłki nożnej". Zawody rozgrywane są na orliku w Mieszkowicach. W lidze uczestniczy 8 zespołów. [54]

W regionie co roku odbywa się "Bieg Pamięci Narodowej" znany również jako "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka". Organizowany jest przy okazji obchodów "forsowania Odry". Trasa o długości 10,5 km wiedzie z Gozdowic do Cmentarza Wojennego I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach, a następnie z powrotem do Gozdowic. [55]

Turystyka

Centrum Informacji Turystycznej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach przy placu Chopina 1. [56]

Gmina słynie z Rejonu Pamięci Narodowej Siekierki-Stare Łysogórki-Gozdowice-Czelin, który wiąże się z wydarzeniami z końca II wojny światowej (m.in. "forsowaniem Odry" w kwietniu 1945 roku). Upamiętnia je kilka miejsc w regionie:

Muzea i cmentarz

 • Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach [57]
 • Muzeum Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach [58]
 • Cmentarz Wojenny I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach [59]

Przed gmachem muzeum w Starych Łysogórkach znajduje się czołg ciężki typu IS-2 (Iosif Stalin). Maszyna należała do polskiego 4. Samodzielnego Pułku Czołgów. Od lipca 1944 do maja 1945 roku przebyła szlak bojowy o długości 1290 km od Żytomierza przez Warszawę, Kołobrzeg, Gozdowice aż po Łebę. [60] [61]

Pomnik, tablica, punkt widokowy [62]

 • pomnik sapera - znajduje się w Gozdowicach. Widnieje na nim napis "Chwała poległym saperom. 16 IV 1945". Przypomina o osobach, które budowały most pontonowy, co umożliwiło przeprawienie się na zachodnią stronę Odry.
 • kamienna "Ściana Chwały" - mieści się przy drodze prowadzącej do Gozdowic. Na ścianie widnieje mapa Polski. Tablica została poświęcona żołnierzom I Armii Wojska Polskiego.
 • punkt widokowy z bunkrem - dawny punkt obserwacyjny 2. Pułku Artylerii Wojska Polskiego, z którego rozpościera się panorama na Odrę. Również znajduje się w drodze do Gozdowic.

Obelisk w Czelinie [63]

Monument symbolizuje pierwszy słup graniczny, jaki wkopano nad Odrą 27 lutego 1945 roku po dotarciu do rzeki żołnierzy 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego. Pierwotny słup był drewniany, a dla upamiętnienia wydarzenia 82 żołnierzy batalionu sporządziło akt erekcyjny, który włożono do butelki i wkopano wraz ze słupem.

Szlaki turystyczne przebiegające przez gminę [64]

 • Szlak Pamięci Narodowej (szerzej opisany powyżej)

Piesze

 • Szlak Wzgórz Morenowych (niebieski) - Mieszkowice, Jeziora Siegniewskie - prowadzi z Lubiechowa Dolnego do Mieszkowic
 • Szlak Nadodrzański (czerwony) - Mieszkowice, Gozdowice, Stare Łysogórki - prowadzi z Mieszkowic przez Chojnę i Gryfino pod sam Szczecin
 • Nordic Walking (czerwony) - Mieszkowice, Gozdowice [65]

Rowerowe

 • Szlak "Zielona Odra" (zielony) - Kłosów, Czelin, Gozdowice - wiedzie wzdłuż rzeki z Kostrzyna do Szczecina
 • Szlak "Mieszkowice i okolice" - Mieszkowice, Zielin, Sitno - prowadzi z Mieszkowic przez powiat myśliborski (Smolnica, Dębno, Boleszkowice) z powrotem do Mieszkowic
 • Szlak "Śladami historii i Cedyński Park Krajobrazowy" (czerwony) - Gozdowice, Czelin, Mieszkowice - prowadzi z Chojny przez Cedynię, Moryń, Mieszkowice z powrotem do Chojny

Zabytki

Sporo zabytków mieści się w siedzibie gminy - Mieszkowicach: [66]

 • fragment średniowiecznych murów miejskich o długości 1,5 km i średniej wysokości 5-7 metrów [67]
 • średniowieczna Baszta Prochowa
 • średniowieczny kościół Przemienienia Pańskiego
 • odbudowany ratusz miejski z początku XIX wieku
 • pomnik Mieszka I na rynku w centrum miasta

Na terenie gminy znajdują się także inne obiekty, które w większości są wpisane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków do rejestru zabytków, w tym m.in.: [68]

 • kościoły (Czelin, Goszków, Gozdowice, Kłosów, Kurzycko, Sitno, Stare Łysogórki, Troszyn, Wierzchlas, Zielin)
 • pałac w Zielinie
 • dwór w Kamionkach z XIX wieku

Gmina słynie również ze sporej ilości terenów "zielonych" (zobacz więcej w kategorii "Geografia").

Demografia

Zaludnienie gminy w ostatnich latach (informacje za Bankiem Danych Lokalnych): [69]

Rok Liczba mieszkańców całej gminy (z miastem Mieszkowice) Liczba mieszkańców miasta Mieszkowice
2008 7 384 osoby 3 562 osoby
2009 7 327 osób 3 534 osoby
2010 7 459 osób 3 595 osób
2011 7 476 osób 3 612 osób
2012 7 426 osób 3 609 osób

System ochrony zdrowia

Zakłady opieki zdrowotnej: [70]

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mieszkowicach (ul. Poniatowskiego 15)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" w Mieszkowicach (ul. Poniatowskiego 15)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Dla Kobiet" w Mieszkowicach (Korczaka 1a/4) [71]

Apteki: [72]

 • Apteka "Lavenda" (Mieszkowice, ul. Willowa 2b)
 • Apteka "Bławatek" (Mieszkowice, ul. Kamienna 2)

Herb

herb gminy Mieszkowice

Herb przedstawia dwa niedźwiedzie, które dwiema tylnymi łapami stoją na zielonym podłożu, a dwiema przednimi opierają się z dwóch stron o drzewo (jodłę). Herb znajduje się na białym polu. Zwierzęta (niem. Bär - niedźwiedź) są bezpośrednim nawiązaniem do niemieckiej nazwy miasta (Berenvalde). Herb należy prawdopodobnie łączyć z osobą margrabiego Albrechta Niedźwiedzia - twórcy Marchii Brandenburskiej, która dała podwaliny pod późniejszą Nową Marchię (w skład tej drugiej wchodziły Mieszkowice). Według drugiej hipotezy herb Mieszkowic nawiązuje do rodziny von Behr - domniemanych organizatorów akcji kolonizacyjnej ziemi mieszkowickiej. Ród von Behr także miał bowiem niedźwiedzia w herbie. [73]

Do herbu odwołuje się także polska legenda, powstała zapewne po II wojnie światowej. Według niej pierwszy, historyczny władca Polski - Mieszko I przebywając w okolicy upolował wówczas dwa niedźwiedzie. Następnie na pamiątkę wspomnianego wydarzenia założył na tym terenie najstarszy gród - Mieszkowice. [74]

Miejscowości i sołectwa (wykaz)

Sołectwa (10): [75]

 • Czelin
 • Goszków
 • Kłosów
 • Kurzycko
 • Plany
 • Stare Łysogórki
 • Stary Błeszyn
 • Troszyn
 • Wierzchlas
 • Zielin

Pozostałe miejscowości w gminie (15): [76]

 • Goszkówek
 • Gozdowice
 • Kamionka
 • Kępa Troszyńska
 • Kiwity
 • Leśniczówka
 • Mirogniew
 • Nowy Błeszyn
 • Ranowo
 • Rogaczewo
 • Siegniew
 • Sitno
 • Słubin
 • Starzyn
 • Wicin

Przypisy

 1. Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina miejsko-wiejska Mieszkowice, w: Główny Urząd Statystyczny [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryfinski/gmina_mieszkowice.pdf
 2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 8. K.Krzysztof, A.Gabrysiak, J. Jankowski "Program ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego" (2003), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/ocka/pos_2003.pdf
 9. Cedyński Park Krajobrazowy - skarb nieskażonej natury, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/park-krajobrazowy
 10. Cedyński Park Krajobrazowy, w: Zespół Parków Krajobrazowych [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.zpkwz.pl/Cedy%C5%84ski-Park-Krajobrazowy/48
 11. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 12. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1168
 13. K.Krzysztof, A.Gabrysiak, J. Jankowski "Program ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego" (2003), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/ocka/pos_2003.pdf
 14. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-86.
 15. Konferencja historyczna 24.08.07, w: Blog Obok. Słowomir Błęcki [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://papblekit.bloog.pl/drukuj.html?id=5681749&smoybbtticaid=610d74
 16. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-86.
 17. Forsowanie Odry, w: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Pomorze Zachodnie na kartach historii [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.historia.wzp.pl/index.php?treeid=249
 18. Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1954, nr 15, poz. 67.
 19. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1973, nr 2, poz. 7.
 20. Bank Danych Lokalnych GUS (2010), w: Portret gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 21. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 22. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 23. PKP. Twój Plan Podróży [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://rozklad-pkp.pl
 24. Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/
 25. Skład osobowy Rady Miejskiej, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/39
 26. Sołectwa, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/104
 27. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/
 28. Izba Pamiątek Regionalnych, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=tur_obwe_mice
 29. Zakładka zajęcia, w: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/
 30. Zakładka zespoły, w: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/
 31. Grafik dyżurów radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/1469
 32. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/291
 33. Wydarzenia, w: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/wydarzenia-mgok-mieszkowice
 34. Święto Zielina, w: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mgok.mieszkowice.net/aktualnosci-mgok-mieszkowice/484-wito-zielina-2013
 35. W 68 rocznicę wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą, w: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.muzeum.kolobrzeg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=763:w-68-rocznic-wkopania-polskiego-supa-granicznaego-nad-odr&catid=1:aktualnoci&Itemid=5
 36. 68 rocznica forsowania Odry, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/wydarzenia-lokalne/850-68-rocznica-forsowania-odry
 37. Szkoły i placówki samorządowe, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://mieszkowice.pl/strony/menu/42.dhtml
 38. Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.spmieszkowice.szkolnastrona.pl/
 39. Szkoła Podstawowa w Czelinie [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://spczelin.szkolnastrona.pl/
 40. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Troszynie [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php
 41. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://spzielin.szkolnastrona.pl
 42. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.gimmieszko.cba.pl/
 43. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.zsckr.com.pl/
 44. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 45. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 46. Kościoły, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/koscioly
 47. Kluby sportowe, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/aktualnosci/dzial/47.dhtml
 48. Ludowy Klub Sportowy Mieszko Mieszkowice, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=210&id_sezon=81
 49. Ludowy Zespół Sportowy Zieloni Zielin, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=5866&id_sezon=81
 50. Ludowy Zespół Sportowy Zjednoczeni Kurzycko, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=8761&id_sezon=81
 51. Odra Czelin, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=12872&id_sezon=81
 52. Baza organizacji pozarządowych - Uczniowskie Kluby Sportowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=orwe_bach_3
 53. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Zieloni Zielin [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://ukszieloni.republika.pl/
 54. Gmina Liga Piłki nożnej 2013, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/aktualnosci/dzial/49.dhtml
 55. XI Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/news/2013/04/2013-04-04_rocznica_forsowania_odry/regulamin_bieg.jpg
 56. Informacje ogólne, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/aktualnosci/pokaz/452.dhtml
 57. Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/66-muzeum-pamiatek-1-armii-wojska-polskiego-w-starych-lysogorkach
 58. Gozdowice, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/70-gozdowice
 59. Siekierkowski Cmentarz Wojenny I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/68-siekierkowski-cmentarz-zolnierzy-1-armii-wojska-polskiego-w-starych-lysogorkach
 60. Forsowanie Odry - historia i teraźniejszość, w: Polska Niezwykła [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://polskaniezwykla.pl/web/place/14847,stare-lysogorki-forsowanie-odry---historia-i-terazniejszosc.html
 61. Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/66-muzeum-pamiatek-1-armii-wojska-polskiego-w-starych-lysogorkach
 62. Gozdowice, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/70-gozdowice
 63. Słup graniczny w Czelinie, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/52-slup-graniczny-w-czelinie
 64. Szlaki turystyczne, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/strony/menu/73.dhtml
 65. Nordic Walking, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/pliki/mieszkowice/File/TABLICA%20NORDIC%20WALKING.pdf
 66. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-86.
 67. Mury obronne, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/strony/menu/70.dhtml
 68. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiecie gryfiński, w: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
 69. Bank Danych Lokalnych GUS (2008-2012), w: Portret gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 70. Zdrowie, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: ttp://www.mieszkowice.pl/strony/menu/34.dhtml
 71. Poradnia ginekologiczno-położnicza, w: Narodowy Fundusz Zdrowia. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/poradnia_ginekologiczno_poloznicza.htm
 72. Zdrowie, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.mieszkowice.pl/strony/menu/34.dhtml
 73. Woźniak B., Mieszkowice, Oficyna IN PLUS, Wołczkowo 2003, s. 15-18.
 74. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-85
 75. Sołectwa, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/104
 76. Gmina Mieszkowice, w: Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory 2011 [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://wybory2011.pkw.gov.pl/owb/320000/pl/320605.html

Bibliografia

 • Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008.
 • Kosacki J.M., Ziemia Szczecińska. Ziemia Chojeńska i Pyrzycka, Szczecińska Agencja Turystyczna "Sat", Szczecin 1995.
 • Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2012.
 • Machałek M., Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Migdalski P., ...w tej strażnicy Rzeczypospolitej. Rejon Pamięci Narodowe Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Szczecin-Poznań 2007.
 • Piskorski J.M. (red.), Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Rymar E., Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", Chojna 2012.
 • Woźniak B., Mieszkowice, Oficyna IN PLUS, Wołczkowo 2003.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Jan Skolimowski