Gmina Mirosławiec

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Mirosławiec
Gmina Mirosławiec
Powiat wałecki
Rodzaj gminy miejsko - wiejska
Liczba sołectw 10
Liczba miejscowości 20
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Mirosławiec – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w północno-zachodniej części powiatu wałeckiego.

Geografia

Położenie

Gmina Mirosławiec wchodzi w skład powiatu wałeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Wałcz, od południa z gminą Tuczno, od zachodu i od północy z należącymi już do powiatu Drawsko Pomorskie gminami Kalisz Pomorski i Wierzchowo. Gmina o powierzchni 19.587 ha ma charakter rolniczo-przemysłowy. Wg Kondrackiego (Geografia fizyczna Polski) gmina Mirosławiec leży w dwóch mezoregionach; na terenie Pojezierze Wałeckiego (314.64) i na terenie Równiny Drawskiej (314.63). Siedziba władz gminy Mirosławiec leży ok. 27 km na północny-zachód od Wałcza i 120 km na wschód od Szczecina[1].

Klimat

Według ogólnie przyjętych podziałów Polski na regiony klimatyczne, gmina Mirosławiec znajduje się w regionie klimatycznym VII – środkowopomorskim. Jest to obszar o klimacie przejściowym pomiędzy strefą chłodniejszego i wilgotniejszego klimatu charakterystycznego dla dzielnicy pomorskiej, a strefą suchego i cieplejszego klimatu, jakim cechuje się dzielnica środkowa – nadnotecka. Według pomiarów stacji meteorologicznej w Pile[2]:

 • średnia temperatura roczna waha się tu w granicach 7,1 °C - 8,7 °C;
 • wilgotność względna powietrza jest wysoka i wynosi 81%;
 • średnia suma opadów wynosi na tym terenie około 650 mm;
 • liczba dni pochmurnych wynosi około 140, pogodnych 40;
 • pokrywa śnieżna zalega tutaj stosunkowo krótko – średnio 45 dni w przedziale od listopada do kwietnia;
 • pod względem opadów jest to najbogatszy rejon w dzielnicy środkowo – nadnoteckiej;
 • występują tu wiatry zachodnie, przeważają wiatry o prędkości 2-5 m/s i 5-10 m/s.

Obiekty fizjograficzne

Jeziora znajdujące się w gminie Mirosławiec[3]:

Przyroda

W gminie Mirosławiec ustanowiono 106 użytków ekologicznych, ponadto istnieją następujące pomniki przyrody[4]:

 • buk pospolity, w Setnica przy drodze, obwód 520, wysokość 25, ustanowione Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r.
 • buk pospolity, dąb szypułkowy, Setnica - były park, obwód 383 - 403, wysokość 20 - 25 (grupa drzew), ustaonowione Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
 • dąb szypułkowy, Piecnik - były park, obwód 525, wysokość 24, ustanowione Rozporządzeniem nr 120/2006 z dnia 08.11.2006 Wojewody Zachodniopomorskiego
 • dąb szypułkowy, Piecnik - były park, obwód 620, wysokość 22, ustanowione Rozporządzeniem nr 120/2006 z dnia 08.11.2006 Wojewody Zachodniopomorskiego
 • jesion wyniosły, Sadowo - Nadleśnictwo Mirosławiec - Leśnictwo Sadowo (oddz. 215a), obwód 336 - 400, wysokość 22 - 25 grupa drzew, ustanowione Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r.
 • lipa drobnolistna, Piecnik - były park, obwód 405, wysokość 18, ustanowione Rozporządzeniem nr 120/2006 z dnia 08.11.2006 Wojewody Zachodniopomorskiego

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Przemysł gminy Mirosławiec nie jest reprezentowany przez wielkie zakłady. Zakłady prowadzą działalność tylko w branżach[5]:

 • spożywczej
 • elektromaszynowej
 • drzewnej i budowlanej


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[6]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 40
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 42
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 5
Sekcja F - Budownictwo 64
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 127
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 26
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 23
Sekcja J - Informacja i komunikacja 3
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 10
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 13
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 7
Sekcja P - Edukacja 13
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 18
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 7
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 27
Ogółem 455

Transport

Przez Mirosławiec przebiega, na długości 21 km, ze wschodu na zachód droga krajowa nr E-10 Bydgoszcz - Szczecin. Z północy na południe przebiega droga krajowa nr 177 Czaplinek - Wieleń, Pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej w gminie liczą w sumie 21 km długości. Status publicznych ma również kilka dróg gruntowych.
Od roku 1900 funkcjonuje linia kolejowa. Obecnie ma ona znaczenie tylko lokalne, obsługuje jedynie nieregularnie składy pociągów towarowych. Stacja kolejowa jest zlokalizowana tylko w Mirosławcu i posiada bocznicę załadowczo - wyładowczą przystosowaną do towarów masowych[7].

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Mirosławiec jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta[8]. W gminie Mirosławiec funkcję burmistrza sprawuje Piotr Pawlik[9]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[10].


Aktualny skład Rady Miasta Mirosławiec[11]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[12].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[13]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Pawlika uzyskał 7 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Rębeckiej-Sabak - Przyjazna Gmina uzyskał 4 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Nowaka - Nasze Osiedle uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko w Rękach Wspólnoty uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Biegańskiej-Pańczyk uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Zenona Gębarowskiego uzyskał 1 mandat w radzie


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Piotr Pawlik - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 1289, co stanowiło 52.85% - wybrany na burmistrza
 • Elżbieta Beata Rębecka-Sabak - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 1150, co stanowiło 47.15%


Przy Radzie Miasta działają komisje[14]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarki i Budżetu
 • Komisja Polityki Społecznej

Kultura

Kultura w gminie Mirosławiec, według danych GUS, stan na 2012 rok[15]:
Biblioteki[16]
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 525
Muzea
Liczba muzeów 1
Liczba zwiedzających w roku 1 600

Oświata

Oświata w gminie Mirosławiec, według danych GUS, stan na 2012 rok[17]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
3
Liczba dzieci w przedszkolach 187
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 403
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 202

Kościoły i związki wyznaniowe

W gminie Mirosławiec działają parafie rzymskokatolickie[18]:

 • Niepokalanego Poczęcia NMP w Mirosławcu (liczba wiernych: 3 782), która posiada kościoły filialne:

Parafia Chrystusa Króla w Lubnie znajdująca się w gminie Wałcz posiada kościoły filialne znajdujące się gminie Mirosławiec

Sport

Sport w gminie Mirosławiec według danych GUS, stan na 2010 rok[19]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 2
Liczba sekcji sportowych 2
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 97
Liczba kobiet 3
Suma 100
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 77
Liczba dziewcząt 3
Suma 80

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Mirosławiec jest na stałym poziomie, ma na to wpływ niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił -2,7 na 1000 mieszkańców, ponadto występuje ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło -36 osób. Sytuacji nie zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 1 osoba[20]. Gęstość zaludnienia w gminie Mirosławiec wynosi 28 osoby na 1 km²[21].

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[22].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 5 767 5 646 5 716 5 617 5 614
Kobiety 2 894 2 827 2 883 2 826 2 835
Mężczyźni 2 873 2 819 2 833 2 791 2 779

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[23]:

 • przedprodukcyjnym - 1 222 osób - 21,8%
 • produkcyjnym - 3 619 osób - 64,5%
 • poprodukcyjnym - 773 osób - 13,8%


W gminie Mirosławiec na 100 mężczyzn przypada 102 kobiet[24].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie Mirosławiec, według danych GUS, stan na 2011 rok[25]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 3
Suma 3
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[26]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2 807

Herb

Herb gminy Mirosławiec


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy .............[27].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008–2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 25.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/942
 2. Plan Odnowy Miejscowości Bronikowo na lata 2007-2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 25.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/59
 3. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 30.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 4. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego, Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010 [online]. [Przeglądany 26.08.2013] Dostępny w: http://geoprzyroda.pl/cms/waloryzacje-przyrodnicze/14-waloryzacja-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.html
 5. Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008–2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 25.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/942
 6. Portret gminy Mirosławiec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 7. Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008–2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 25.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/942
 8. Gmina i Miasto Mirosławiec, Organy gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/90
 9. Dane teleadresowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/
 10. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 11. Skład Rady Miejskiej w Mirosławcu - Kadencja 2010-2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/19
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 13. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat wałecki - gm. Mirosławiec, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321703.html
 14. Rada Miejska, Komisje w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/20
 15. Portret gmina Mirosławiec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Dane z 2011 roku.
 17. Portret gminy Mirosławiec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 19. Portret gminy Mirosławiec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Portret gminy Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 21. Portret gminy Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 22. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Portret gminy Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Portret gminy Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 25. Portret gminy Mirosławiec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Dane z 2012 roku.
 27. xxx

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też