Gmina Ostrowice (nieistniejąca)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Ostrowice
Gmina Ostrowice
Powiat drawski
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 14[1]
Liczba miejscowości 31[2]
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Ostrowice (do 1947 gmina Ostrowiec[3]) – dawna gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim w północnej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy była miejscowość Ostrowice. Gmina została zlikwidowana 1 stycznia 2019. W tym dniu obręby ewidencyjne Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń o łącznej powierzchni 6558,36 ha zostały włączone do gminy Drawsko Pomorskie, a obręby Chlebowo, Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, Smołdzięcino, Szczycienko i Śmidzięcino o łącznej powierzchni 8500,04 ha znalazły się w granicach gminy Złocieniec. Ostrowice to pierwsza w dziejach Polski gmina, która stała się niewypłacalna i nie była w stanie normalnie funkcjonować. Przyczyną jej bankructwa było zadłużanie się w parabankach na inwestycje.

Geografia

Położenie

Ostrowice były gminą wiejską położoną w województwie zachodniopomorskim w powiecie drawskim. Powierzchnia gminy ogółem wynosiła 150,42 km², w tym obszary zielone i wodne 52,37 km². Ostrowice sąsiadowały z gminami: od południa - Złocieniec; od wschodu – Czaplinek; od północy – Połczyn Zdrój, Brzeźno; od zachodu – Drawsko Pomorskie.
Obszar gminy leżał na pojezierzu drawskim – jednej z największych jednostek fizjograficznych Pojezierza Zachodniopomorskiego[4].

Klimat

Klimat dawnego obszaru gminy Ostrowice kształtują masy powietrza napływające znad Atlantyku, których cechy ulegają modyfikacji za sprawą sąsiedztwa Bałtyku i deniwelacji terenu na granicy Pobrzeży i Pojezierza Pomorskiego oraz wyniesienia powierzchni terenu gminy. A. Woś (1996) zaliczył teren gminy do Regionu Środkowopomorskiego. Na terenie gminy przeważają wiatry wiejące z kierunku zachodniego, przy znaczącym udziale wiatrów wiejących z północnego zachodu, południa, wschodu i północy. W miesiącach zimowych wieją wiatry zachodnie i południowo – zachodnie, które przynoszą odwilż oraz zmieniają pogodę. Na wiosnę wieją wiatry północne i północno – wschodnie, przynoszące pogodę dość suchą i silnie skontrastowaną termicznie, zaś w lecie przewagę mają chłodne wiatry zachodnie i północno – zachodnie, przynoszące wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno – morskiego.

 • Temperatura roczna - 7°C – 7,3°C
 • Temperatura okresu V-VII - 13,7°C – 14,7°C
 • Amplituda dobowych temperatur (dla okresu V-VII) - 9°C - 11°C
 • Liczba dni gorących w roku - 18 - 22
 • Daty początku zimy 13.XII – 2.I
 • Długość okresu zimowego (dni) - 65 - 90
 • Suma opadów atmosferycznych (mm) - 550 - 650
 • Suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII - 175 - 210
 • Liczba dni z pokrywą śniegową - 45 - 65[5]

Obiekty fizjograficzne

Jeziora w gminie Ostrowice[6]:

Wody płynące[7]:

 • rzeka Kokna
 • rzeka Rakoń

Przyroda

W gminie Ostrowice znajdował się się fragment Drawskiego Parku Krajobrazowego wraz z rezerwatem torfowiskowym „Zielone bagna” o pow. 55,4 ha znajdującym się na jego terenie. Teren gminy w 31% pokryty jest lasami, przewadze są to lasy porolne, w wyniku czego nie są zbyt atrakcyjne z florystycznego i fitosocjologicznego punktu widzenia. Wśród zbiorowisk lasów liściastych dominują lasy bukowe i bukowo – dębowe. Na bardzo małych powierzchniach w zagłębieniach terenu, nad strumieniami i rzekami wykształcają się płaty łęgu jesionowo – olszowego a na torfowiskach niskich i nad zarastającymi zbiornikami wodnymi płaty olsu. W otoczeniu wśród polnych lub położonych pomiędzy nieużytkami zbiorników wodnych rozwija się zbiorowisko wierzby szarej i kruszyny.[8].
Uchwałą nr IV/29/99 Rady Gminy w Ostrowicach z 9 marca 1999 oraz uchwałą nr XXV/148/2002 Rady Gminy w Ostrowicach z dnia 29.04. 2002 r. ustanowiono sześć użytków ekologicznych, głównie w celu ochrony ekosystemu torfowisk oraz ekosystemów wodno-bagiennych. Ponadto na terenie gminy ustanowione zostało trzydzieści cztery pomniki przyrody.[9]
Do ciekawych elementów przyrodniczych na terenie gminy zaliczyć można parki dworskie znajdujące się pod ochroną konserwatora zabytków[10][11]:

 • Borne - park dworski, pow. ok. 2,30 ha, nr rej. 1144 z dnia 15.03.1982
 • Dołgie - park dworski, pow. ok. 2 ha, nr rej. 1141 z dnia 15.03.1982
 • Gronowo - park dworski, pow. ok. 8,5 ha, nr rej. 1145 z dnia 15.03.1982
 • Grzybno - park dworski, pow. ok. 2,6 ha, nr rej. 1143 z dnia 15.03.1982
 • Jelenino - park dworski, pow. 1,5 ha, nr rej. 117 z dnia 13.06.1983
 • Karpno - park dworski, pow. ok. 1,2 ha, nr rej. 1174 z dnia 13.06.1983
 • Przytoń - park dworski, nr rej. 1177 z dnia 13.06.1983
 • Siecino - park dworski, pow. ok.1,10 ha, nr rej. 1142 z dnia 15.03.1982
 • Szczytniki - park dworski, nr rej. 1199 z dnia 18.04.1985
 • Tęczyn - park dworski, pow.ok.6 ha, nr rej. 1175 z dnia 13.06.1983
 • Szczycienko - park dworski, pow. ok. 1,20 ha, nr rej. 1179 z dnia 19.07.1983

Według podziału zoogeograficznego Polski A.S., wg Kostrowickiego (1999 r.) gmina należy do Okręgu Centralnego, należącego do Podregionu Środkowego, leżącego w Regionie Środkowoeuropejskim. Z większych zwierząt występują tu m.in.: jeleń, sarna i dzik; z drapieżników: lis, jenot, tchórz, kuna domowa (kamionka) i leśna (tumak), gronostaj. Pospolite są zając i królik. Ostatnio wykazano dość liczną obecność wydry i bobra. Drobne gryzonie reprezentują m in. Mysz polna, nornica ruda i polnik zwyczajny; z większych wymienić można wiewiórkę, piżmaka i karczownika. Spośród nietoperzy występuje około połowa gatunków notowanych w kraju. Spotykane ssaki owadożerne to: jeż europejski, ryjówka aksamitna i malutka, kret[12]. W stosunku do ilości gatunków kręgowców Polski występuje tu 38 % ryb, 66,6% płazów, 55,5 % gadów, 66% ptaków[13].

W gminie Ostrowice znajdował się obszar sieci Natura 2000[14]:

 • Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi), kod obszaru PLH320049 - specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
 • Jeziora Czaplineckie, kod obszaru PLH320039 - specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
 • Ostoja Drawska, kod obszaru PLB320019 - obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Historia

Gospodarka i infrastruktura

W gminie Ostrowice na przełomie maja i czerwca 2013 roku została ukończona budowa pierwszej w województwie zachodniopomorskim farmy fotowoltaicznej – ES Ostrowice. Farma mieści się na działce gminnej i jest projektem szkoleniowo-demonstracyjnym. Za realizację projektu odpowiada inwestor – firma Vortex Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie[15].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[16]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 29
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 27
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1
Sekcja F - Budownictwo 34
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 49
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 15
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 9
Sekcja J - Informacja i komunikacja 2
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</sma 4
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 3
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 7
Sekcja P - Edukacja 10
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 10
Ogółem 231


Transport

Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 173 na odcinku Drawsko Pomorskie - Połczyn-Zdrój[17]. Pozostałe szlaki komunikacyjne na obszarze gminy, to drogi powiatowe, uzupełniane przez drogi gminne o łącznej długości 32 km[18].
Obszar gminy obsługiwany jest komunikacją samochodową. Najbliższa stacja kolejowa, umożliwiająca połączenia z innymi miejscowościami w kraju to Złocieniec, Drawsko Pomorskie linia Runowo - Chojnice oraz Świdwin, gdzie przebiega linia kolejowa relacji Gdynia – Szczecin[19].

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie były Wójt Gminy oraz Rada Gminy. Rada Gminy składała się z 15 radnych[20].

Skład Rady Gminy Ostrowice kadencji 2010-2014[21]:

 • Jan Błachuta - przewodniczący Rady Gminy
 • Halina Radlińska - z-ca przewodniczącego Rady Gminy
 • Andrzej Bielawski
 • Stanisław Bodnar
 • Andrzej Buszta
 • Jan Doroń
 • Roman Kopeć
 • Stanisław Krasoń
 • Bożena Kulicz
 • Urszula Mroczek
 • Jolanta Okoń
 • Renata Perenc
 • Grzegorz Pojasek
 • Marian Przybysz
 • Andrzej Szynal
 • Józef Wicherek

Przy Radzie Gminy działały komisje[22]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Budżetowo - Gospodarcza
 • Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia

Kultura

Na terenie gminy Ostrowice funkcjonowały:

 • świetlice wiejskie w następujących miejscowościach: Borne, Dołgie, Przytoń, Siecino, Smołdzięcino, Cieminko i Chlebowo,
 • świetlica w Nowym Worowie jest wydzierżawiona na klub, w którym odbywają się dyskoteki,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowicach z filią w Nowym Worowie,
 • świetlice Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Ostrowice i Nowe Worowo.

W ramach działalności kulturalnej funkcjonuje Zespół Teatralny "KLEKS" przy Zespole Szkół w Ostrowicach[23].

We wsi Bolegorzyn działa Muzeum PGR prowadzone przez Stowarzyszenie Muzeum PGR w Bolegorzynie. Muzeum zostało otwarte 22 lipca 2008 roku[24].

Kultura w gminie Ostrowice według danych GUS, stan na 2012 rok[25]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 2
Liczba czytelników w ciągu roku 529

Oświata

Na terenie gminy istniały:

 • Zespół Szkół w Ostrowicach
  • Szkoła Podstawowa w Ostrowicach
  • Gimnazjum w Ostrowicach
 • Zespół Szkół w Nowym Worowie
  • Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie
  • Gimnazjum w Nowym Worowie

W zakresie nauczania ponadgimnazjalnego młodzież z terenu gminy Ostrowice może korzystać z bazy w miejscowościach sąsiadujących z obszarem gminy: Drawsko Pomorskie, Połczyn Zdrój, Złocieniec, Świdwin[26].

Oświata w gminie Ostrowice według danych GUS, stan na 2011 rok[27]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 50
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 162
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 99

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie dawnej gminy Ostrowice działają parafie rzymskokatolickie[28]:

 • Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowicach (liczba wiernych: 1633) która posiada kościoły filialne:
  • Borne, św. Maksymiliana Marii Kolbego
  • Chlebowo, św. Stanisława B.
  • Donatowo, Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Siecino, św. Józefa
  • Stare Worowo, św. Antoniego (na terenie gminy Złocieniec)

Sport

Brak jest klubów sportowych ujętych w statystykach GUS, na terenie gminy sportem i rekreacją zajmują się[29]:

 • Powiatowe Koło Polskiego Związku Łowieckiego
 • Gminne Koło Ligi Obrony Kraju
 • Gminna Sekcja Brydża Sportowego
 • Gminna Sekcja Strzelecka ( korzystająca z bazy zespołu trzech strzelnic dla broni sportowej i myśliwskiej)

W gminie zlokalizowane są także obiekty sportowe[30]:

 • Ostrowice - boisko wielofunkcyjne
 • Nowe Worowo - boisko do piłki nożnej
 • Chlebowo - boisko do piłki nożnej
 • pawilon sportowy z przeznaczeniem do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rekreacyjnych

Turystyka

Baza noclegowa gminy Ostrowice najlepiej jest rozwinięta nad jeziorem Siecino – znajduje się tutaj pole biwakowe, kemping oraz ośrodek wypoczynkowy. W miejscowości Drzeńsko jest dom wczasowy „Leśniczówka”. W miejscowościach Smołdzięcino, Gronowo (2 obiekty) oraz w Tęczynie znajdują się gospodarstwa agroturystyczne[31]. Ponadto w zakresie obsługi ruchu turystycznego działają:

 • Pensjonat i Ośrodek jeździecki, Gospodarstwo Rolne Karpno - duża, ponad trzystu hektarowa posiadłość wiejska z XIX wieku oferuje[32]:
  • jazda konna, wyjazdy konne w teren i nauka jazdy konnej
  • wędkarstwo i wędkarstwo sportowe
  • wyprawy rowerowe
  • pływanie w jeziorze
  • obserwowanie natury i foto-safari
 • Ekologiczne Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne UL w Szczycienku, który oferuje:
  • imprezy rekreacyjno-sportowe, zawody jeździeckie, kursy jeździeckie
  • szkolenia tematyczne, pokazy oraz dla dzieci ``zielone szkoły`` i ``białe szkoły`` zimą
  • udostępniamy teren pod imprezy okolicznościowe oraz dla firm
  • wyjazdy z przewodnikiem do naszych ``dzikich ``stad koni żyjących na wolności ok.500szt.


Na terenie gminy istnieją szlaki turystyczne[33]:

 • Szlaki piesze
  • Szlak Jezior Drawskich - zielony, długość 79 km
 • Szlaki rowerowe
  • Wzgórza Moreny Czołowej - niebieski, długość 57 km.
  • Dookoła Jeziora Siecino - niebieski, długość 38,9 km
  • Drawa - czerwony, długość 60,7 km.
  • Trasa Rowerowa Złocieniec - Połczyn Zdrój - oznakowana kolorem brązowym, długość 27 km.
 • Szlaki kajakowe
  • Na jeziorze Ostrowieckim (gmina Ostrowice) bierze swój początek szlak kajakowy Kokna (dł. szlaku 13 km, czas przepłynięcia 1 dzień).
 • Szlaki konne
  • Szlak konny Pojezierze Drawskie - oznakowany kolorem pomarańczowym, wiedzie przez teren Pojezierza Drawskiego z Łobza do Białego Boru. Długość całego szlaku 185 km (odcinek w Gminie Ostrowice: - długość 70 km).

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Ostrowice rośnie, ma na to wpływ dodatni przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił 3,8 na 1000 mieszkańców. Saldem migracji gminnych wewnętrznych, wynosiło w 2012 roku -7 osób. Dodatnie jest saldo migracji zagranicznych, które wynosi 2[34]. Gęstość zaludnienia w gminie Ostrowice wynosi 18 osób na 1 km2[35].

Liczba ludności w gminie Ostrowice na przestrzeni lat 2008 - 2012[36].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 2 502 2 502 2 612 2 630 2 653
Kobiety 1 231 1 231 1 278 1 271 1 283
Mężczyźni 1 271 1 271 1 334 1 359 1 370


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[37]:

 • przedprodukcyjnym - 578 osób - 21,8%
 • produkcyjnym - 1 697 osób - 64,0%
 • poprodukcyjnym - 378 osób - 14,2%


W gminie Ostrowice na 100 mężczyzn przypada 94 kobiet[38].

System ochrony zdrowia

Na terenie gminy działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Lekarz pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny) przyjmuje w Ostrowicach i w Nowym Worowie. Oprócz lekarzy do pomocy zatrudnione są dwie wykwalifikowane pielęgniarki[39]. Na terenie gminy działają[40]:

 • Nowe Worowo, NZOZ Awimed
 • Ostrowice, NZOZ Awimed
Ochrona zdrowia w gminie Ostrowice według danych GUS, stan na 2011 rok[41]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 1
Suma 1
Liczba praktyk lekarskich 0
Apteki ogólnodostępne[42]
Liczba aptek ogólnodostępnych brak
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną -

Herb

Herb gminy ostrowice

Herb gminy Ostrowice został zdefiniowany w rozdziale pierwszym, paragraf trzeci, punkt drugi Statutu Gminy Ostrowice. Opisano go jako: wizerunek dwóch złotych dzwonów umieszczonych w niebieskim polu, ułożonych poprzecznie, przedzielonych srebrną tonią fali. Serce i czasza dzwonów jest w kolorze żółtym. Kontury dzwonów, fali oraz herbu w kolorze czarnym. Herb ma kształt prostokątnej tarczy, u dołu zaokrąglonej.[43]
Z herbem gminy związana jest miejscowa legenda „Spór o kościelne dzwony” zamieszczona w jednym z tomików baśni, podań i legend pt. „Legendy znad drawskich jezior” zebranych przez Gracjana Bojara-Fijałkowskiego, a wydanych w 1974 r. przez Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne[44].

Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości Gminy Ostrowice[45].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Bolegorzyn Bolegorzyn, Grabinek, Śmidzięcino
Borne Borne, Jutrosin, Kolno
Chlebowo Chlebowo
Cieminko Cieminko
Dołgie Dołgie, Węglin, Grzybno
Gronowo Gronowo, Drzeńsko, Kleszczno, Kołatka, Śródlesie
Jelenino Jelenino, Szczytniki
Nowe Worowo Nowe Worowo, Kania Górka
Ostrowice Ostrowice, Donatowo, Wiercienko
Płocie Płocie
Przytoń Przytoń, Karpno, Kiełpin, Przystanek, Tęczyn
Siecino Siecino, Dobrosław, Drzeńsko
Smołdzęcino Smołdzęcino
Szczycienko Szczycienko

Przypisy

 1. Portret gminy Ostrowice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. Portret gminy Ostrowice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kolumna, 1948. 
 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 6. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006 [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 9. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego, Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010 [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://geoprzyroda.pl/cms/waloryzacje-przyrodnicze/14-waloryzacja-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.html
 10. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 11. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.07.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
 12. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 13. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 14. Lista obszarów, Opis obszaru, w: Katalog obszarów Natura 2000 [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=408
 15. W Ostrowicach jest już energia odnawialna, w: Strona gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=5&subsub=0&menu=12&artykul=1224&akcja=artykul
 16. Portret gminy Ostrowice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 18. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 19. Strategia rozwoju gminy Ostrowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 20. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 21. Radni kadencja 2010 -2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 22.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=154569
 22. Organy Gminy w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 22.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=10140
 23. Kultura, w: Strona gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=1&menu=28&strona=1
 24. Strona internetowa Muzeum PRG Bolegorzyn [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://muzeumpgr.pl/
 25. Portret gminy Ostrowice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Oświata, w: Strona gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=1&menu=27&strona=1
 27. Portret gminy Ostrowice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 29. Sport i rekreacja, w: Strona gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=1&menu=24&strona=1
 30. Sport i rekreacja, w: Strona gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=1&menu=24&strona=1
 31. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 32. Strona internetowa Posiadłość Karpno [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.karpno.pl/pl/ekologiczne-karpno.html
 33. Szlaki turystyczne, w: Strona gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=1&menu=44&strona=1
 34. Portret gminy Ostrowice, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 35. Portret gminy Ostrowice, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 36. Portret gminy Ostrowice, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 37. Portret gminy Ostrowice, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 38. Portret gminy Ostrowice, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 39. Strategia rozwoju gminy Ostrowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 40. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.07.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 41. Portret gminy Ostrowice. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 42. Dane z 2012 roku.
 43. Uchwała Nr IV/15/2003 Rady Gminy Ostrowice z dnia 14 LUTEGO 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131449
 44. Herb gminy Ostrowice, w: Strona gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=1&menu=19&strona=1
 45. Organy pomocnicze, Sołectwa i ich organy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=10061

Bibliografia

 • Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kolumna, 1948.
 • Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego, Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010
 • Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowice
 • Uchwała Nr IV/15/2003 Rady Gminy Ostrowice z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrowice

Linki zewnętrzne

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski