Gmina Rąbino

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Rąbino
Gmina Rąbino
Powiat świdwiński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw xxx
Liczba miejscowości xxx
[ Strona internetowa miejscowości.]
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Rąbino – gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim.

Geografia

Mapa Gminy Rąbino

Położenie

Od strony południowo–zachodniej graniczy z gminą Świdwin, od zachodu z gminą Sławoborze. Granice północną wyznacza gmina Białogard (powiat białogardzki). Natomiast na pozostałym obszarze graniczy z gminą Połczyn-Zdrój. Pod względem obszarowym gmina plasuje się na średnim poziomie wśród gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 180 km². Pod względem fizyczno-geograficznym wg J.Kondrackiego, gmina Rąbino położona jest[1]: prowincja Niż Środkowoeuropejski (31)

 • Część północna gminy
  • podprowincja - Pobrzeża Południowobałtyckie (313)
  • makroregion - Pobrzeże Koszalińskie (313.4)
  • mezoregion - Równina Białogardzka (313.42)
 • Część południowa i centralna gminy
  • podprowincja - Pojezierza Południowobałtyckie (314)
  • makroregion - Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4)
  • mezoregion - Wysoczyzna Łobeska (314.44)

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy znajduje się jedno jezioro:

Przyroda

W gminie Rąbino zostało ustanowionych 12 pomników przyrody, którymi są pojedyncze drzewa, głazy narzutowe i użytek ekologiczny. W wielu miejscowościach występują parki pałacowe i dworskie oraz krajobrazowe. Łącznie 17 parków o powierzchni około 100 ha. Obszar gminy cechuje się znaczną lesistością. Lasy zajmują 40% powierzchni całego obszaru gminy[2].


Flora gminy obejmuje 680 gatunków roślin naczyniowych, w tym 40 podlegających ochronie prawnej (28 ochronie ścisłej) oraz 69 gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w skali regionalnej lub krajowej, nie podlegających ochronie[3].


Na terenie gminy występuje łącznie[4]:

 • 11 gatunków ryb,
 • 8 gatunków płazów,
 • 4 gatunki gadów,
 • 103 gatunki ptaków,
 • 29 gatunków ssaków


Obszary Naruta2000 znajdujące się na terenie gminy[5]:

 • PLH320061 - Bystrzyno - pow. 893,7 ha
 • PLH320007 - Dorzecze Parsęty - pow. 27710,4 ha
 • PLH320049 - Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi) - pow. 14827,8 ha

Historia

Historia osadnictwa na terenie Gminy Rąbino sięga okresu wczesnośredniowiecznego i wiąże się ze Słowianami z pomorskiej grupy językowej, którzy zamieszkiwali obszar na wschód od Regi. W połowie XII wieku obszar Gminy Rąbino nazywany był ziemią Cinnenbroch i wchodził w skład kasztelani kołobrzeskiej. W 1277r. książę Barnim I sprzedał zachodnią część kasztelani biskupowi kamieńskiemu Hermanowi von Gleichen. W drugiej połowie XV wieku wschodnie tereny ziemi świdwińskiej znajdowały się w posiadaniu rodziny Manteufflów, którzy byli lennikami polskimi i książąt pomorskich. W okresie wojny 30-letniej przez tereny Pomorza przeszły liczne wojska, które zniszczyły ziemię świdwińską i białogardzką. Liczba ludności zmniejszyła się o 70%. Spalono wieś Lipie. W 1859 roku przez teren obecnej gminy Rąbino wybudowano linię kolejową, łączącą Szczecin z Koszalinem, która przyczyniła się do ożywienia gospodarczego tego obszaru. W latach 1869 – 1885 odnotowano znaczny proces wyludnienia z byłego powiatu białogardzkiego, co wiązało się z emigracją ludności do Ameryki Północnej[6].

Gospodarka i infrastruktura

Ważniejsze podmioty gospodarcze w Gminie Rąbino[7]:

 • ROL-PLANT Sp. z o.o. Rzecino – działalność rolnicza
 • JABRO Sp. z o.o. – działalność rolnicza
 • AZET Sp. z o.o. – działalność rolnicza i zwierzęca
 • AGRI-PLUS Sp. z o.o. - działalność rolnicza i zwierzęca


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2013[8]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 36
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 21
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 3
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0
Sekcja F - Budownictwo 51
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 58
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 16
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2
Sekcja J - Informacja i komunikacja 1
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 11
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 6
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4
Sekcja P - Edukacja 6
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 18
Ogółem 253

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie jest Wójt Gminy oraz Rada Gminy. W gminie Rąbino funkcję Wójta Gminy sprawuje Krzysztof Majewski[9]. Rada Gminy składa się z 15 radnych[10].

Aktualny skład Rady Gminy Rąbino kadencji 2010-2014[11]:

Obecny skład Rady Gminy oraz Wójta Gminy wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[12].

Wyniki wyborów przedstawiały się następująco[13]:

W głosowaniu do Rady Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" uzyskał 14 mandatów
 • Komitet Wyborczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskał 1 mandat
 • Komitet Wyborczy PLATFORMA OBYWATELSKA RP nie uzyskał mandatu


W głosowaniu na wójta:

 • Krzysztof Bogdan Majewski - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 1 056, co stanowiło 71.50% wybrany wójtem
 • Krzysztof Jerzy Wiktorowski - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 421, co stanowiło 28.50%


Przy Radzie Gminy działają komisje[14]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Rolnictwa , Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
 • Komisja Opieki Społecznej , Zdrowia i Ochrony Środowiska
 • Komisja Oświaty , Kultury, Sportu i Rekreacji

Kultura

Kultura w gminie Rąbino według danych GUS, stan na 2012 rok[15]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 2
Liczba czytelników w ciągu roku 252

Oświata

Sieć placówek oświatowych na terenie gminy tworzą[16]:

 • Zespół Szkół w Rąbinie,
 • Szkoła Podstawowa w Nielepie,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzecinie,
 • Gminne Przedszkole w Rąbinie.


Ponadto od 2004 r. na terenie gminy funkcjonuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Działalność Ośrodka polega na prowadzeniu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w ramach „zielonych szkół” oraz warsztatów i szkoleń dla dorosłych. Ośrodek dysponuje bazą noclegową dla 38 osób[17].


Oświata w gminie Rąbino według danych GUS, stan na 2012 rok[18]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
3
Liczba dzieci w przedszkolach 65
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 233
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 124

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Rąbino działają parafie rzymskokatolickie[19]:

 • Matki Bożej Anielskiej w Rąbinie, liczba wiernych 1 802, która posiada kościoły filialne:
  • Podwyższenia Krzyża Świętego w Białej Górze
  • Niepokalanego Poczęcia NMP w Głodzinie
  • oraz punkt odprawiania mszy w Gąskowie
 • Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu, liczba wiernych 1 900, która posiada kościoły filialne:
  • Matki Bożej Częstochowskiej w Nielepie
  • św. Józefa Rzemieślnika w Rzecinie
  • oraz punkt odprawiania mszy w Jezierzycach i Dąbrowie Białogardzkiej


Na terenie gminy Rąbino znajduje się rzymskokatolicka Wspólnota Dzieci Łaski Bożej, swoje domy ma w Lipiu, Liskowie i Rolach[20].

Sport

Sport w gmina Rąbino według danych GUS, stan na 2012 rok[21]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 2
Liczba sekcji sportowych 3
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 140
Liczba kobiet 24
Suma 164
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 109
Liczba dziewcząt 24
Suma 133

Turystyka

Demografia

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[22].
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem 3 891 3 844 3 897 3 864 3 840 3 836
Kobiety 1 864 1 834 1 854 1 845 1 841 1 847
Mężczyźni 2 027 2 010 2 043 2 019 1 999 1 989


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[23]:

 • przedprodukcyjnym - 749 osób - 19,5%
 • produkcyjnym - 2 454 osób - 64%
 • poprodukcyjnym - 633 osób - 16,5%


W gminie Rąbino na 100 mężczyzn przypada 93 kobiet[24].

System ochrony zdrowia

Na terenie gminy Rąbino usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym także usługi stomatologiczne, świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rąbinie. Ponadto pacjenci mają dostęp do poradni specjalistycznych, w ramach NFZ, w Połczynie Zdroju, Białogardzie, Świdwinie i Koszalinie. Na terenie gminy działa jedna apteka. Obsługa szpitalna oraz pogotowia ratunkowego prowadzona jest przez ZOZ w Połczynie Zdroju[25].

W gminie Rąbino świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej realizują[26]:

 • ZOZ „Al-Med" - Rąbino
Ochrona zdrowia w gminie Rąbino według danych GUS, stan na 2011 rok[27]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 1
Suma 1
Liczba praktyk lekarskich 0
Apteki ogólnodostępne[28]
Liczba aptek ogólnodostępnych 0
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną -

Herb

Herb Gminy Rąbino
Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy .............[29].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rąbino, Rąbino 2006. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=136076
 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rąbino, Rąbino 2006. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=136076
 3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rąbino, Rąbino 2006. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=136076
 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rąbino, Rąbino 2006. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=136076
 5. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka, Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&nazwa_obsz=&w=2931&p=2912&g=1360&ssaki=&ptaki=&gady=&plazy=&ryby=&bezkregowce=&rosliny=&siedliska=&typyKrajobrazu=&istn_ochr_prz=
 6. Gmina > Historia, w: Strona internetowa gminy Rąbino. [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://rabino.pl/index.php?id=163
 7. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 8. Portret gminy Rąbino. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Organy Gminy, Wójt Gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rąbino, [online] [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://bip.rabino.pl/index.php?id=44456
 10. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 11. Organy Gminy > Rada gminy > Skład Rady Gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://bip.rabino.pl/index.php?id=44461
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 13. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat świdwiński - gm. Rąbino, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321604.html
 14. Rada Gminy > Komisje Rady Gminy w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 22.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=44468
 15. Portret gmina Rąbino. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rąbino, Rąbino 2006. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=136076
 17. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rąbino, Rąbino 2006. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=136076
 18. Portret gmina Rąbino. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 20. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 21. Portret gminy Rąbino. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 22. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Portret gmina Rąbino, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Portret gmina Rąbino, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 25. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rąbino, Rąbino 2006. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rąbino [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.bip.rabino.pl/index.php?id=136076
 26. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/lekarze_rodzinni.htm
 27. Portret gmina Rąbino. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Dane z 2012 roku.
 29. xxx

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też