Gmina Złocieniec

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Złocieniec
Gmina Złocieniec
Powiat drawski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 9[1]
Liczba miejscowości 20[2]
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Złocieniec – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w środkowej części powiatu drawskiego. Siedzibą gminy jest miasto Złocieniec.

Geografia

Położenie

Gmina Złocieniec leży w województwie zachodniopomorskim, w środkowej części powiatu drawskiego. Siedzibą gminy jest miasto Złocieniec. Gmina graniczy z: od wschodu z gminą Czaplinek, od zachodu z gminą Drawsko Pomorskie, od północy z gminą Ostrowice, Od południa z gminą Wierzchowo i gminą Kalisz Pomorski. Powierzchnia gminy wynosi 194,5 km², z czego użytki rolne stanowią 35%, a użytki leśne 38%, aż 17% powierzchni gminy zajmują wody[3]. Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski (Kondracki 1994 – 2001) gmina Złocieniec położona jest w obrębie następujących jednostek[4]:

 • Prowincja: Niż Środkowoeuropejski
 • Podprowincja: Pobrzeże Południowobałtyckie
 • Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie
  • Mezoregion: Pojezierze Drawskie – przeważająca część gminy, część północna i środkowa
 • Makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
  • Mezoregion: Pojezierze Wałeckie – południowy skraj gminy, południowo-wschodni fragment jeziora Lubie
  • Mezoregion: Równina Wałecka – południowo–wschodni fragment gminy (okolice jeziora Wąsosze, Krosino, Wilczkowo)

Klimat

Według regionalizacji (Wosia) Pojezierze Drawskie leży w Regionie środkowopomorskim (RVII). Region ten, w porównaniu z okolicznymi charakteryzuje się występowaniem wysokiej liczby dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, z dużym zachmurzeniem (średnio 50 dni w roku) oraz z pogodą chłodną i deszczową (średnio 26 dni w roku)[5].

 • Średnie roczne sumy opadów wynoszą od 600 do 700 mm:
  • w półroczu zimowym (XI – IV) wynoszą od 250 do 300 mm
  • w półroczu letnim (V – X) wynoszą od 350 – 400 mm
 • Średnia roczna temperatura wynosi 7,0 - 7,5°C:
  • w półroczu zimowym: - 1,0 - 1,5°C
  • w półroczu letnim: 13,5 - 14,0°C
 • Średnie roczne parowanie terenowe wynosi 480 – 460 mm
  • w półroczu letnim (V- X) wynosi 360 – 380mm
 • Okres wegetacyjny trwa srednio około 210 – 220 dni
 • Dni z przymrozkami - około 90 na rok
 • Pokrywa śnieżna zalega około 40 – 50 dni
 • Srednia predkosc wiatru wynosi 2,4 m/s
  • Wiatry wieja zwykle z kierunku zachodniego, a zimą z południowo-zachodniego[6]

Wysoka jeziorność gminy łagodzi klimat, ponieważ duże zbiorniki wodne charakteryzują się dużą wymianą ciepła z podłożem, na skutek czego amplitudy temperatury w przyziemnej warstwie powietrza są znacznie mniejsze, niż na terenach sąsiednich[7].

Obiekty fizjograficzne

Jeziora znajdujące się na terenie gminy Złocieniec[8]:

Wody płynące (rzeki, strumienie, kanały)[9]:

Przyroda

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Złocieniec[10]:

 • ustanowiono 2 rezerwaty przyrody:
  • Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały – rezerwat florystyczny (utworzony w 1965 r) o powierzchni 9,75 ha
  • Jezioro Czarnówek – rezerwat wodno-florystyczny (utworzony w 1974 r) o powierzchni 11,88 ha
 • Park krajobrazowy - Drawski Park Krajobrazowy - powierzchnia Parku przekracza 41 tys. ha., zaś otulina zajmuje ponad 22 tys. ha. Położony jest on na obszarze sześciu gmin należących do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, pomiędzy miejscowościami: Połczyn Zdrój, Łubowo, Czaplinek i Złocieniec.
 • Obszar chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie” obejmuje prawie cały teren gminy Złocieniec
 • Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
  • Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 obszar ochrony siedlisk - obszar obejmuje jedno z największych jezior Pojezierza Drawskiego
  • Jeziora Czaplineckie PLH320039 obszar ochrony siedlisk - obszar obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Drawskiego
  • Ostoja Drawska PLB320019 obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego z ponad 50 jeziorami
 • Pomniki przyrody - na terenie miasta i gminy Złocieniec zlokalizowanych jest wiele pomników przyrody:
  • 96 pojedynczych drzew
  • 6 grup drzew
  • 2 aleje drzew
  • 3 bluszcze pospolite
  • 2 głazy narzutowe
 • użytki ekologiczne - w obrębie Bobrowo (na terenie Nadleśnictwa Świerczyna), zlokalizowanych jest 6 użytków ekologicznych, obejmujących tereny podmokłe, które powstały w celu ochrony miejsc rozrodu płazów


Według podziału zoogeograficznego Polski A.S., wg Kostrowickiego (1999 r.) gmina należy do Okręgu Centralnego, należącego do Podregionu �środkowego, leżącego w Regionie środkowoeuropejskim. Na terenie Gminy wyróżnia się kilka wartościowych obszarów faunistycznych ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Należą do nich przede wszystkim:

 • dolina Drawy i licznych jezior przez które przepływa
 • doliny rzek: Miedznik, Wąsawa, Kokna
 • bagna, oczka wodne i cieki położone w zlewni rzeki Drawy

Z większych zwierząt występują tu m.in.: jeleń, sarna i dzik; z drapieżników: lis, jenot, borsuk, tchórz, kuna domowa (kamionka) i leśna (tumak), gronostaj. Pospolite są zając i królik. Wykazano dość liczną obecność wydry i bobra. Drobne gryzonie reprezentują m. in. mysz polna, nornica ruda i polnik zwyczajny; z większych wymienić można wiewiórkę, piżmaka i karczownika.

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Gospodarka w gminie opiera się przede wszystkim na handlu, usługach budowlanych, przemyśle krawieckim, drzewnym, ceramicznym i turystyce. Bogactwo naturalne gminy zachęca do rozwoju przetwórstwa rolno–spożywczego, przemysłu drzewnego, przetwórstwa ryb słodkowodnych.
Ważniejsze zakłady przemysłowe w gminie Złocieniec[11]:

 • WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Złocieniec,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Złocieniec,
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Złocieniec,
 • EKO-BET Sp. z o.o., Złocieniec,
 • Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. Złocieniec,
 • Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Złocieniec,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Złocieniec,
 • P.P.U.H. Guzmet, Złocieniec,
 • Eko F A D Technika Grzewcza Daniel Filipowicz, Złocieniec,
 • Margip PPUH Józef Błażejewicz, Złocieniec,
Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[12]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 50
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 158
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 4
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 9
Sekcja F - Budownictwo 245
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 465
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 69
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 61
Sekcja J - Informacja i komunikacja 21
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 53
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 119
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 78
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 33
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5
Sekcja P - Edukacja 46
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 95
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 30
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 100
Ogółem 1 641

Transport

Sieć komunikacyjną tworzą drogi krajowa, powiatowe oraz gminne. Główna droga, przechodząca przez Złocieniec to droga krajowa nr 20, łączy Drawsko Pomorskie z Czaplinkiem[13].

Przez teren gminy przechodzi linia kolejowa nr 210 (Runowo Pomorskie - Chojnice)[14].

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Złocieniec jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta[15]. W gminie Złocieniec funkcję burmistrza sprawuje Waldemar Krzysztof Włodarczyk[16]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[17].

Aktualny skład Rady Miejskiej w Złocieńcu[18]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[19].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[20]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców NIezależne Forum Samorządowe Pojezierze Drawskie zdobył 6 mandatów
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP zdobył 5 mandatów
 • Komitet Wyborczy Wyborców - Nasze Miasto 2 mandaty
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1 mandat

W głosowaniu na Burmistrza:

 • Budrewicz Rafał - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 915,co stanowiło 15.81%
 • Gadzina Antoni Lesław - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 430,co stanowiło 7.43%
 • Włodarczyk Waldemar Krzysztof - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 3332,co stanowiło 57.59% - wybrany burmistrzem
 • Wojtaszek Teresa - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 1109,co stanowiło 19.17%.

Przy Radzie Miasta działają komisje[21]:

 • komisja organizacyjna
 • komisja rewizyjna
 • komisja rozwoju gospodarczego i budżetu
 • komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego
 • komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki
 • komisja wsi i rolnictwa

Kultura

W gminie Złocieniec upowszechnianiem kultury zajmuje się samorządowa instytucja kultury - Złocieniecki Ośrodek Kultury, który jest jednostką prowadzącą dla Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Kina "Mewa" oraz świetlic wiejskich w Bobrowie, Warniłęgu, Cieszynie, Starym Worowie, Kosobudach, Rzęśnicy, Stawnie, Lubieszewie i Darskowie. W Złocienieckim Ośrodku Kultury prowadzone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych następujące sekcje Amatorskiego Ruchu Artystycznego[22]:

 • Zajęcia taneczne w zespole tanecznym "Złocienie"
 • Zajęcia wokalne i gry na pianinie
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zespół Śpiewaczy "Darskowiacy"
 • Pracownia witrażu
 • Zajęcia ceramiczne
 • Warsztaty teatralne

Biblioteka Publiczna w Złocieńcu posiada filię nr 1, oddział dla dzieci, oraz punkty biblioteczne w obrowie, Warniłęgu, Cieszynie, Starym Worowie, Kosobudach, Rzęśnicy, Stawnie, Lubieszewie i Darskowie[23].

Odbywają się tutaj stałe imprezy masowe[24]:

 • Dni Złocieńca
 • Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej
 • Zachodniopomorskie Targi Wystawiennicze
 • Jarmark Kultury Mieszkańców Pojezierza Drawskiego
Kultura w gminie Złocieniec według danych GUS, stan na 2012 rok[25]:
Biblioteki[26]
Liczba bibliotek 2
Liczba czytelników w ciągu roku 1 501
Kina
Liczba kin stałych 1
Liczba seansów w roku 289
Liczba widzów w roku 18 057

Oświata

W gminie Złocieniec funkcjonują 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 przedszkole publiczne, jedno przedszkole niepubliczne, jedno przedszkole prowadzone przez jednostkę wojskową oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny. Wszystkie jednostki oświatowe gminy działają w Złocieńcu. Działają tutaj szkoły dla których jednostką prowadzącą jest urząd miasta w Złocieńcu[27]:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. St. Reymonta
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu
 • Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino
 • Gimnazjum nr 2 m. Gen. Wł. Sikorskiego


Oświata w gminie Złocieniec według danych GUS, stan na 2011 rok[28]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
4
Liczba dzieci w przedszkolach 418
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 796
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 466
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 128
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 323
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 33

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Złocieniec działają parafie rzymskokatolickie[29]:

 • św. Jadwigi w Złocieńcu, (liczba wiernych 4657) która posiada kościoły filialne:
  • Bobrowo, Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Cieszyno, Matki Bożej Częstochowskiej
 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złocieńcu, (liczba wiernych: 9 015) która posiada kościoły filialne, punkt odprawiania mszy i kaplicę:
  • Darskowo, św. Piotra i Pawła Ap.
  • Gronowo, Wniebowstąpienia Pańskiego
  • Lubieszewo, św. Kazimierza
  • Stawno, Matki Bożej Ostrobramskiej
  • punkt odprawiania Mszy św. Kańsko
  • kaplica w Złocieńcu w domu Zmartwychwstańców
 • parafia wojskowa św. Augustyna w Złocieńcu

Zakon rzymskokatolicki męski[30]:

 • Zmartwychwstańcy - Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Conregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi - CR) w Złocieńcu

Sport

Na terenie miasta i gminy Złocieniec działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki prowadzona jest przez jednostkę budżetową gminy Złocieniec - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu. W gminie Złocieniec działają kluby i stowarzyszenia[31]:

 • Miejski Klub Sportowy “Olimp” Złocieniec
 • Międzyszkolny Klub Sportowy “Junior” Złocieniec
 • Uczniowski Klub Sportowy “Szkwał” Złocieniec
 • Uczniowski Klub Sportowy “Traper” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu
 • Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego
 • Zarząd Miejsko - Gminny Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Złocieńcu
 • Klub Karate Kyokushin Złocieniec
 • Złocieniecki Klub Karate Kyokushin - Kan
 • Klub Sportowy “Ogniwo” w Złocieńcu
 • UKS „Orlik” Złocieniec
 • Ludowy Klub Sportowy w Bobrowie
 • Towarzystwo Miłośników Tenisa Ziemnego „Gen – Point” w Złocieńcu

Ponadto działa w Złocieńcu Amatorski Zespół Siatkówki Zajączek Złocieniec, który uczestniczył w wielu turniejach siatkarskich, które odbywały się na terenie naszego powiatu, województwa jak również kraju. Od 2008 r zespół I uczestniczy w rozgrywkach Eska Ligi Piłki Siatkowej Kobiet a zespół II młodszy w turniejach z cyklu "Grand Prix Trzech Miast". Obecnie zawodniczki sekcji siatkówki to uczennice szkół średnich, gimnazjalnych i podstawowych[32].


Bazę obiektów sportowych stanowią[33]:

 • Stadion Miejski w Złocieńcu
 • Euroboisko ze sztuczną nawierzchnią w Złocieńcu
 • Hala Sportowa w Złocieńcu
 • 2 korty tenisowe o nawierzchni ceglanej i ścianę do nauki gry w tenisa
 • Teren Rekreacyjny "Między Mostami"
 • Skatepark - miejsce do jeżdżenia na deskorolce , rolkach , bmx
Sport w gminie Złocieniec według danych GUS, stan na 2010 rok[34]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 5
Liczba sekcji sportowych 7
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 252
Liczba kobiet 69
Suma 321
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 113
Liczba dziewcząt 60
Suma 173

Turystyka

Szeroko pojętą turystykę w gminie Złocieniec animuje Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu. Organizacja wyznaczonych ma wiele celów w działalności turystycznej, są to m. in.[35]:

 • kreowanie wizerunku Pojezierza Drawskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie
 • działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających Pojezierze Drawskie
 • działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki
 • prowadzenie informacji turystycznej
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej
 • kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki
 • pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych
 • publikacja wydawnictw i materiałów promocyjnych

Na turystów czeka około 900 miejsc noclegowych w licznych ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach agroturystycznych, pola biwakowe, plaże. Istnieją tutaj szlaki turystyczne[36]:

 • Szlak kajakowy - rzeką Drawą, szlak im. kardynała Karola Wojtyły
 • Szlaki piesze
  • zielony - "Szlak wzniesień moreny czołowej", trasa: Złocieniec - Czaplinek - Silnowo - Szczecinek - Biały Bór - Żydowo (158,3 km)
  • czarny - "Szlak przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego", trasa: Połczyn Zdrój - Uraz - Warniłęg - Stare Worowo - Cieszyno - Złocieniec - Lubieszewo (70,7km)
  • niebieski - "Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii", trasa: Drawsko Pom. - Gudowo - Lubieszewo - Wierzchowo - Iłowiec (52 km)
  • zielony - "Szlak jezior drawskich", trasa: Gudowo - Linowno - Kosobudki - Kosobudy - Rzęśnica - Darskowo - Borne - Rydzewo - Zajezierze - Brzeźnica - Gudowo (79,9 km)
 • Szlaki rowerowe
  • zielony - "Jezioro Kańsko" trasa: Złocieniec - jezioro Rakowo Duże - jezioro Rakowo Małe - jezioro Kańsko - Złocieniec (16,6 km)
  • niebieski - "Dookoła jeziora Siecino", trasa: Złocieniec - Gronowo - Ostrowice - Szczytniki - Szczycienko - jezioro Siecino - Słowianki - Chlebowo - Cieszyno - jezioro Skąpe - jezioro Czarnówek - jezioro Dłusko - Złocieniec (38,9 km)
  • żółty - "Góra Lisica", trasa: Złocieniec - Darskowo - Rzęśnica - Kosobudy - Kosobudki - Linowno - Lubieszewo - Stawno - Złocieniec (28,7 km)
  • czarny - "Dolina Wąsawy", trasa: Złocieniec - Osiek Drawski - Wierzchowo Pom. - Jezioro Górne - Jezioro Dolne - Wąsosz - Bobrowo - Złocieniec (30,7 km)
  • czerwony - "Drawa", trasa: Złocieniec - Bobrowo - Żelisławie - Jezioro Kaleńskie - Siemczyno - Piaseczno - Rzepowo - Warniłęg - Grabinek - Nowe Worowo - Stare Worowo - Cieszyno - Głęboczek - Budów - Złocieniec (60,7 km)
  • Trasa rowerowa Złocieniec - Połczyn Zdrój (dł. 27 km) Trasa rowerowa wykonana na bazie nieczynnego torowiska, oznakowana tablicami koloru niebieskiego
  • Greenway - naszyjnik północy - szlak rowerowy, który przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie. Oznakowany kolorem jasnozielonym.
 • Ścieżki przyrodnicze Drawskiego Parku Krajobrazowego
  • Przełom rzeki Dębnicy - długość œścieżki: 10 km; czas przejścia: 4 h; oznakowanie: słupki z logo œścieżki, tablice informacyjne i przystankowe; ścieżka przeznaczona jest dla turystyki rowerowej i pieszej
  • Spyszna góra - jezioro Prosino - długość ścieżki: 16,5 km; czas przejścia: 6,5 h; oznakowanie: słupki z logo ścieżki, tablice informacyjne i przystankowe; ścieżka przeznaczona jest dla turystyki rowerowej i pieszej
  • Wyspa Bielawa - długość œścieżki: 4 km; czas przejścia: 1,5 h; oznakowanie: słupki z logo ścieżki, tablice informacyjne i przystankowe; ścieżka przeznaczona jest dla turystyki pieszej
  • Dolina pięciu jezior - długość œścieżki: 5 km; czas przejścia: 2 h; oznakowanie: słupki z logo œcie¿ki, tablice informacyjne i przystankowe; ścieżka przeznaczona jest dla turystyki pieszej
  • Jezioro Czarnówek - długość œścieżki: 5 km; czas przejścia: 2 h; oznakowanie: tablica informacyjna, tablice przystankowe, strzałki kierunkowe na głazach; ścieżka jest przeznaczona dla turystyki pieszej i rowerowej

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Złocieniec jest stała, ma na to wpływ dodatni ale bardzo niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił 0,2 na 1000 mieszkańców. Ujemne jest saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło w 2012 roku -60 osób oraz ujemne saldo migracji zagranicznych, które wynosi -6 osób[37]. Gęstość zaludnienia w gminie Złocieniec wynosi 80 osób na 1 km2[38].

Liczba ludności w gminie Złocieniec na przestrzeni lat 2008 - 2012[39].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 15 331 15 363 15 766 15 677 15 583
Kobiety 8 000 8 026 8 098 8 050 8 019
Mężczyźni 7 331 7 337 7 668 7 627 7 564


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[40]:

 • przedprodukcyjnym - 2 768 osób - 17,8%
 • produkcyjnym - 10 253 osób - 65,8%
 • poprodukcyjnym - 2 562 osób - 16,4%


W gminie Złocieniec na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet[41].

System ochrony zdrowia

W gminie Złocieniec działają zakłady opieki zdrowotnej[42]:

 • NZOZ "Medica" S.C
 • ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA - Kańsko
 • NZOZ Ginekologiczno-Położniczy Szymmed
 • NSZOZ „Ova-Med"
Ochrona zdrowia w gminie Złocieniec według danych GUS, stan na 2011 rok[43]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 7
Suma 7
Liczba praktyk lekarskich 4
Apteki ogólnodostępne[44]
Liczba aptek ogólnodostępnych 4
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3896

Herb

Herb miasta i gminy Złocieniec

Na najstarszych pieczęciach z XIV i XV wieku zachowały się wizerunki zamku ze wznoszącym się do lotu sokołem, czasami zastępowany orłem brandenburskim. Herb miasta ma swoje odzwierciedlenie w niemieckiej nazwie miasta Falkenburg czyli w dosłownym tłumaczeniu Gród Sokoła[45].
Statut gminy Złocieniec w rozdziale pierwszym, paragrafie czwartym punkt trzeci definiuje herb jako: w polu błękitnym zamek srebrny (biały) z dwiema wieżami bramnymi z czerwonymi dachami, zwieńczonymi kulami złotymi (żółtymi) oraz murem blankowanym z brama otwarta, w której prześwicie na tle czarnym złoty (żółty) krzyż ukośny. Na blankach muru sokół złoty (żółty)[46].

Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości Gminy Złocieniec[47].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Bobrowo Bobrowo, Sułoszyn, Wąsosz
Cieszyno Cieszyno
Darskowo Darskowo
Kosobudy Kosobudy, Jarosław, Kosobudki
Lubieszewo Lubieszewo
Rzęśnica Rzęśnica
Stare Worowo Stare Worowo
Stawno Stawno
Warniłęg Warniłęg, Jadwiżyn, Małobór, Uraz, kol. Męcidół, Część kolonii Szymalów

Przypisy

 1. Portret gminy Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. Portret gminy Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. Załącznik do Uchwały NR XII/110/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2011r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2989
 4. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/421
 5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/421
 6. Załącznik do Uchwały NR XII/110/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2011r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2989
 7. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/421
 8. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006 [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 9. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/421
 10. Załącznik do Uchwały NR XII/110/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2011r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2989
 11. Załącznik do Uchwały NR XII/110/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2011r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/29891
 12. Portret gminy Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 13. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/421
 14. Kosacki, Jerzy, Baranowski, Jerzy, Kolej na Pomorzu Zachodnim 1945 - 2001, Szczecin: Wydawnictwo INES, 2001, ISBN 83-910427-1-5
 15. Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu gminy Złocieniec. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2642
 16. Organy Gminy, Burmistrz Złocieńca, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/511
 17. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 18. Skład Rady Miejskiej, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/500
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 20. Wybory Samorządowe 2010 - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat drawski - gm. Złocieniec, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320306.html
 21. Komisje Rady Miejskiej w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu[online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2837
 22. Kultura, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/14.dhtml
 23. O nas, Strona Biblioteki Publicznej w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://biblioteka.zok.zlocieniec.pl/o-nas/struktura-biblioteki.html
 24. Informacje o gminie, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/10.dhtml
 25. Portret gminy Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Dane z 2011 roku.
 27. Oświata, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/15.dhtml
 28. Portret gminy Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 29. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 30. Zgromadzenia zakonne męskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=meskie
 31. Sport i rekreacja, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/16.dhtml
 32. Sekcja Piłki Siatkowej Dziewcząt "Zajączek", w: Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.osir.zlocieniec.pl/sekcja-siatkowki-zajaczek.html
 33. Obiekty, w: Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.osir.zlocieniec.pl/obiekty-sportowo-turystyczne.html
 34. Portret gminy Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 35. Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/86.dhtml
 36. Sawościanik, Androna, Złocieniec perełka Pojezierza Drawskiego, Złocieniec: UMiG Złocieniec, 2004, ISBN 83-919534-4-0
 37. Portret gminy Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 38. Portret gminy Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 39. Portret gminy Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 40. Portret gminy Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 41. Portret gminy Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 42. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.07.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 43. Portret gminy Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 44. Dane z 2012 roku.
 45. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 46. Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu gminy Złocieniec. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2642
 47. Miejscowości, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/8.dhtml

Bibliografia

 • Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 • Kosacki, Jerzy, Baranowski, Jerzy, Kolej na Pomorzu Zachodnim 1945 - 2001, Szczecin: Wydawnictwo INES, 2001, ISBN 83-910427-1-5
 • Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011
 • Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu gminy Złocieniec
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r.
 • Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski