Gościno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gościno
Gościno
Wjazd do miasta Gościno
Nazwa niemiecka Groß Jestin
Powiat kołobrzeski
Gmina Gościno
Prawa miejskie 2011
Strona internetowa miejscowości.

Geolokalizacja: 54.054451,15.651712

Gościno (niem. Groß Jestin) – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, siedziba gminy Gościno. Leży na Równinie Gryfickiej, nad rzeką Gościnką, zajmuję powierzchnię 569,86 ha[1] zamieszkiwaną przez 2450 mieszkańców[2]. Gościno wraz z wsiami Gościno-Dwór, Jarogniew, Jeziorki i Lubkowice wchodzą w skład sołectwa Gościno.

Geografia

Gościno usytuowane jest w środkowej części gminy, położonej nad dolnym biegiem rzeki Parsęty. Pod względem geograficznym należy do Wybrzeża Koszalińskiego. W jego skład wchodzą dwa okoliczne mezoregiony: Pobrzeże Słowińskie oraz Równina Białogardzka. Pas pobrzeża, bezpośrednio przylegający do Morza Bałtyckiego, wyznacza stok Równiny Białogardzkiej. Południową granicę Równiny Białogardzkiej wyznacza pasmo wzgórz morenowych Pojezierza Zachodniopomorskiego w rejonie Sławoborza, które przy dobrych warunkach meteorologicznych można dostrzec z Gościna[3].

Położenie

Gościno usytuowane jest w północno-środkowej części gminy, należy administracyjnie do powiatu kołobrzeskiego w województwie zachodniopomorskim. Miasto oddalone jest o 15 km od Kołobrzegu gdzie znajduje się siedziba władz powiatu. Odległości do innych miejscowości w regionie wynoszą: do Świdwina – 32 km, do Karlina – 15 km, do Koszalina – 38, a do Szczecina -100 km.

Klimat

Według podziału na krainy klimatyczne[4] obszar gminy Gościno znajduje się w krainie Gryficko – Białogardzkiej. Charakteryzuje się ona cechami przejściowymi pomiędzy łagodnym z małą ilością opadów pasem nadmorskim i bardziej kontynentalnym ze zdecydowanie większymi opadami, wyższymi temperaturami lata i niższymi zimą, obszarem najwyżej położonego Pojezierza. Charakterystyczne cech klimatu krainy Gryficko – Białogardzkiej: średnia temperatura roczna: 7,5 – 7,9 °C średnia temperatura maj-lipiec: ok. 14 °C średnia roczna suma opadów atmosferycznych: ok. 620 mm średnia długość trwania okresu wegetacyjnego: ok. 215 dni liczba dni gorących w roku: 13 – 19 W ciągu roku dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. W okresie zimy przewaga jest wiatrów wschodnich.

Obiekty fizjograficzne

Przez miejscowość przepływa rzeka Gościnka. Na obszarze Gościna znajduje się staw (jezioro) rybne jak również kompleksy obszarów zmeliorowanych, są to głównie grunty orne. W miejscowości Gościno występują złoża piasku oraz kruszywa naturalnego. Obecnie eksploatuje się tylko piasek na skalę lokalną z jednego złoża “Gościno II”, oraz sporadycznie z wyrobisk (tzw. punktów eksploatacyjnych). Ponadto występują złoża torfu[5].

Przyroda

Ok. 10% ogólnej powierzchni miasta zajmują lasy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku powierzchnia lasów wynosiła 147,1 ha. Powierzchnia lasów znajdująca się w granicach administracyjnych miejscowości stanowiła 6,8% powierzchni wszystkich lasów na terenie gminy. Na terenie Gościna przy ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego znajduje się jedyny w miejscowości obiekt o statucie pomnika przyrody – miłorząb, o obwodzie pnia 253 cm i wysokości 15 m. Przez miasto płynie rzeka Gościnka(siedlisko bytowania ryb z gatunku łososiowatych)[6].

Historia

Fragment mapy Pomorza Eliharda Lubinusa z XVII w. z okolicą Gościna

Historia Gościna sięga wczesnego średniowiecza. Najstarsze wzmianki o Gościnie pochodzą ze źródeł pisanych z XIII wieku. Pierwszy dokument, w którym wymieniona została nazwa miejscowości pochodzi z roku 1238, Papież Grzegorz IX potwierdza w nim, że zakon joannitów jest w posiadaniu dóbr Gościno i Myślino. Wzmocnieniu rangi Gościna w okolicy sprzyjało utworzenie parafii rzymsko-katolickiej w 1260 roku. Kolejny zachowany zapis odnosi się do roku 1290, w którym ówczesny właściciel miejscowości Johann von Romel sprzedał ją klasztorowi cystersek w Doberman w Meklemburgii[7]. Schyłek XIII wieku zamyka słowiański etap w dziejach Gościna, wprowadzając tzw. prawo niemieckie i stosunki feudalne. W pierwszej połowie XIV wieku właścicielem Gościna stał się Kołobrzeg, który utrzymał tę rangę przez kilka stuleci. Wojna trzydziestoletnia spowodowała ubytek ludności na Ziemi Kołobrzeskiej o ok. 60%, dotknęło to również Gościna, które równowagę demograficzną odzyskało dopiero w XVIII wieku.

W początkach XIX wieku Gościno stało się jedną z nielicznych wsi na Pomorzu, która nie uległa wyludnieniu, a wręcz przeciwnie, od połowy XIX wieku zaczęła się intensywnie rozwijać. Przeprowadzona komasacja gruntów oraz melioracje podniosły efektywność gospodarowania i umożliwiły produkcję towarową na potrzeby handlu między miastami Kołobrzeg, Karlino, Białogard, Świdwin, a rolniczą okolicą, której centrum znajdowało się we wsi Gościno. Na przełomie XIX i XX wieku typowym elementem wiejskiego krajobrazu były duże majątki ziemskie (folwarki), w tym Gościno Dwór. W latach 18501853 utwardzono biegnącą przez środek Gościna drogę Kołobrzeg – Świdwin. Uruchomienie pierwszej linii kolei wąskotorowej biegnącej przez Gościno do Sławoborza, Kołobrzegu i Rymania nastąpiło w 1895 roku. W 1907 roku połączono linią kolejową Gościno z Pobłociem Wielkim, a w 1915 roku przedłużono linię do Karlina. Z początkiem XX wieku Gościno stało się lokalnym węzłem drogowo-kolejowym. Także na początek XX wieku przypada rozwój lokalnego przemysłu, rzemiosła i usług (Gościno było największą wsią rejencji koszalińskiej). W 1902 roku uruchomiono mleczarnię, w 1911 roku zelektryfikowano wieś, w latach 19191933 pojawili się pierwsi abonenci telefoniczni, a w 1926 roku nastąpiło otwarcie szkoły podstawowej. W Gościnie zlokalizowane były także szpital, apteka, straż pożarna, placówka żandarmerii, kościół, cmentarz, dwie oberże, kawiarnia, zajazd oraz sklepy. W 1938 roku otwarto bibliotekę z czytelnią[8].

Podczas II wojny światowej Gościno nie doznało wielu zniszczeń wojennych i zachowało charakter jednego z centrów lokalnego życia społeczno-gospodarczego. W 1945 roku nastąpił koniec rozdziału niemieckiego w historii wsi i gminy Gościno. Proces polonizacji przebiegał sprawnie. Większość osadników przybyła z Polski centralnej i tzw. “ściany wschodniej”. W Gościnie miało siedzibę Państwowe Wieloobiektowe Gospodarstwo Rolne zatrudniające najwięcej ludzi z okolicy.

Od 1973 roku Gościno było siedzibą gminy wiejskiej. Do końca 1998 roku Gościno leżało w byłym województwie koszalińskim. Od 1 stycznia 1999 roku, w związku z nowym podziałem terytorialnym państwa, Gościno leży w powiecie kołobrzeskim, który wchodzi w skład województwa zachodniopomorskiego. Z dniem 1 stycznia 2011roku Gościno uzyskało prawa miejskie i zmieniło status administracyjny na miasto będące siedziba gminy miejsko-wiejskiej powiatu Kołobrzeskiego[9].

Samorząd

W celu wykonywania swych zadań Gmina powołuje Burmistrza, Radę Miejską oraz tworzy jednostki organizacyjne. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza wykonującego jej uchwały. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdanie ze swojej działalności. Do wewnętrznych organów Rady należą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Komisja Rewizyjna, komisje stałe. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa, a w szczególności: przygotowuje projekty uchwał oraz inne dokumenty związane z zagadnieniami omawianymi przez Radę, określa sposób wykonania uchwał Rady, gospodaruje mieniem komunalnym, wykonuje budżet Gminy, zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Jednostkami pomocniczymi Gminy Gościno są sołectwa w liczbie 12[10].

Gospodarka i infrastruktura

Znaczący dla gospodarki gminy jest sektor prywatny, w którym dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą głównie w branży:
G – „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego”
D – „Przetwórstwo przemysłowe”
F – „ Budownictwo”
K – „Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.
Liczba podmiotów gospodarczych na koniec 2008 roku wynosiła 216 i była o 4 podmioty wyższa niż w roku 2006 i o 16 podmiotów wyższa niż w roku 2007. Zatem obserwujemy dynamikę wzrostową w gospodarce na terenie Gościna.

Gościno panorama

Głównymi pracodawcami w miejscowości są:

 • Arla-Foods SA w Gościnie
 • Nadleśnictwo Gościno
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Gościnie
 • „Aro” – sklep spożywczy
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gościnie
 • Piekarnia –Cukiernia ARKAN Arkadiusz Kantek
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ERICA” Sp. z o.o. w Gościnie
 • „Raifpol” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.

Na terenie gminy Gościno stopień zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych jest wystarczający. Przewozy zbiorowe realizowane są przez 3 firmy: PKS Kołobrzeg, PKS Świdwin oraz przedsiębiorstwo „AN-JAN”. Główne kierunki komunikacyjne to Kołobrzeg (linia A), Białogard (linia B) oraz Świdwin (linia C). W Gościnie znajdują się 4 przystanki autobusowe. Przez miasto Gościno przebiegają: droga wojewódzka nr 162 Kołobrzeg – Gościno – Świdwin, drogi powiatowe (administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu):

Nr drogi Przebieg drogi Długość na terenie gminy Nawierzchnia
Nr0250Z Gościno – Karlino 6,4 km asfalt
nr 0288Z Gościno – Robuń – Karwin 7,9 km 7,5 km asfalt, 0,4 km bruk
Nr0257Z Gościno – Nieżyn 3,3 km 0,3 km asfalt, 3,0 km grunt
Nr0263Z Gościno – Pławęcino 3,1 km 2,9 km asfalt, 0,2 km bruk
nr 0264Z Gościno – Kamica – Trzyniik 4,4 km asfalt

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gościno (2005)

W miejscowości Gościno w przeszłości funkcjonowała stacja kolei wąskotorowej. Przez gminę Gościno prowadziła kolej wąskotorowa o prześwicie 1000 mm. Trzy odcinki linii kolejowej z Gościna zostały otwarte w 1895 roku. Pierwszy odcinek do Skrzydłowa przez Rymań Wąsk., (wydłużony w 1899 roku) przez wieś Tąpadły do Gryfic Wąsk. Druga przez Lepino Trójkąt do Sławoborza i trzecia do Kołobrzegu Wąsk. Czwarta linia przez Gościno do wsi Pobłocie Wielkie została otwarta w 1909 roku (w 1915 roku wydłużono ją do Karlina Wąsk.). W 1961 r. zamknięto odcinki do Kołobrzegu Wąsk. i Karlina Wąsk., które później rozebrano. W 1989 roku zostały zamknięte ostatnie linie do Tąpadeł i Lepina Trójkątu. Istniejąca sieć kolei wąskotorowej jest nieczynna i docelowo zakłada się jej fizyczną likwidację, a w jej miejsce powstanie ścieżki rowerowej.

Źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest ujęcie w Gościnie. Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych o wydajności 104m3/godzinę i 100m3/godzinę). Docelowo ujęcie ulegnie likwidacji, a zasilanie sieci wodociągowej będzie się odbywało z ujęcia w Rościęcinie poprzez hydrofornię w miejscowości Charzyno i projektowany przewód wodociągowy. Rozbudowę sieci wodociągowej przewiduje się w ramach Funduszu Spójności. Przewidywana długość projektowanych wodociągów w miejscowości Gościno wyniesie 1.721 m o średnicy 110 mm oraz na odcinku Gościno – Lubkowice 1.746 m o średnicy 250 mm. Z wodociągu korzystają prawie wszyscy mieszkańców wsi (stopień zwodociągowania wynosi 97%). Na terenie miejscowości istnieje sieć kanalizacyjna, którą ścieki dopływają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Gościnka. Oczyszczalnia w Gościnie przekazana została do Spółki MWiK Kołobrzeg. Zaprojektowana przepustowość oczyszczalni to 950 m3/dobę. Stopień skanalizowania wsi wynosi 80,0%. Miejscowość Gościno zasilona jest w gaz poprzez gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Gorzysław – Karlino ze stacją redukcyjno-pomiarową w Lubkowicach, skąd poprzez układ gazociągów niskiego ciśnienia (w Gościnie) oraz średniego ciśnienia, zasilane są miejscowości Gościno, Myślino i Robuń. Tradycyjna sieć telekomunikacyjna na terenie miejscowości jest głównie obsługiwana przez TP S.A. W Gościnie prawie wszyscy abonenci telekomunikacji przyłączeni są do najnowszej generacji cyfrowej centrali telefonicznej (S12J w Gościnie), która poprzez łącza cyfrowe zapewnia niezbędną ilość i jakość usług miejscowych, międzymiastowych i międzynarodowych. Gospodarstwa domowe mają zatem możliwość stałego podłączenia do sieci Internet poprzez łącza TP S.A, jak również łącza radiowe[11].

Kultura

W Gościnie funkcjonuje Biblioteka Publiczna gminy Gościno, która zajmuje pomieszczenie na parterze budynku Urzędu Gminy w Gościnie. Biblioteka zapewnia czytelnikom możliwość korzystania z bogatego księgozbioru oraz dostęp do Internetu przy 4 stacjonarnych stanowiskach komputerowych. Od 2004 roku w bibliotece wyodrębniono pomieszczenie, które służy jako miejsce spotkań dla zespołu śpiewaczego "Podlotki" a także jest miejscem prac twórców ludowych działających w Klubie Miłośników Sztuki Ludowej Pętelka.

W mieście funkcjonuje również Dom Kultury, w którym organizowane są rozmaite wydarzenia kulturalne z udziałem mieszkańców gminy. Cyklicznie odbywają się: Święto Gminy Gościno, Dożynki Gminne, Gminny Przegląd Teatralny, Zapusty w obrzędach polskich, Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”, Dzień Niezapominajki, Święto Patrona – Św. Franciszka z Asyżu, Święto Ogórka, Światowy Tydzień Ochrony Środowiska i inne.

Oświata

W Gościnie przy ulicy Kościuszki 5 mieści się Zespół Szkół. W skład zespołu wchodzą szkoła podstawowa oraz przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Ponadto przy ulicy Grunwaldzkiej 14 znajduje się Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku:

 • Szkoła podstawowa liczyła 12 oddziałów, uczęszczało do niej 293 uczniów, a liczba nauczycieli wynosiła 23 osoby.
 • Gimnazjum liczyło 9 oddziałów, uczęszczało do niego 215 uczniów, a liczba nauczycieli wynosiła 21 osób.
 • Przy szkole podstawowej funkcjonuje przedszkole z oddziałami integracyjnymi, z 4 oddziałami, do których uczęszczało 85 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało 6 osób.

W Gościnie mieści się również Zespół Szkół im. Macieja Rataja, zlokalizowany przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72. W skład zespołu wchodzą:

 • Technikum 4 – letnie na podbudowie gimnazjum z klasami o specjalności:
  • technik architektury krajobrazu
  • technik geodeta, oraz
 • Liceum 3 – letnie na podbudowie gimnazjum z profilowanymi klasami:
  • klasa wojskowa
  • klasa policyjna
  • klasa strażacka
  • klasa straży granicznej
  • klasa fitness[12]

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół w Gościnie

Parafia rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli w Gościnie:


Zbór Świadków Jehowy w Gościnie[14].

Sport

W Gościnie działają następujące kluby sportowe:

 • Klub Sportowy „Olimp” Gościno,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Zenit” przy Gimnazjum w Gościnie,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Szkole Podstawowej w Gościnie,
 • Stowarzyszenie Sportowe Piłki Siatkowej „Pawlaki” w Gościnie,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Palestra” przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie.

Łącznie w klubach startuje około 400 zawodników. Kluby biorą udział w rozgrywkach prowadzonych przez Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych oraz w rozgrywkach międzyszkolnych. Klub sportowy „Olimp” Gościno występuje w klasie A rozgrywek Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, zajmując w ostatnich latach czołowe lokaty w lidze. „Olimp” Gościno prowadzi także drużyny młodzieżowe.

W Gościnie cyklicznie organizowane są następujące imprezy sportowe, w tym szczególnie istotne dla rozwoju ruchu turystycznego:

 • Ogólnopolski Wieloetapowy Wyścig Kolarski „O Puchar Bałtyku” – trasa wyścig ma około 30 km i przebiega ulicami Gościna, a następnie pętlą przez Dąbrowo, Pustawy, Świelubie, Mołtowo do Gościna.
 • Turniej piłki siatkowej o „Puchar Wójta Gminy Gościno”, organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe Piłki Siatkowej PAWLAKI Gościno, który odbywa się w ramach obchodów Święta Gminy. Mecze rozgrywane są w kategorii mężczyzn i kobiet.
 • Międzynarodowy turniej juniorów w piłkę nożną (gościnnie występuje wówczas drużyna z Niemiec -„Stahl” Finow).
 • Turniej amatorskiej ligi piłki halowej, który odbywa się w hali sportowej Gimnazjum w Gościnie.
 • Turniej piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka”.
 • Turniej piłkarski „Z Podwórka na Stadiony”.

Na terenie miasta Gościno są dwa boiska sportowe: stadion oraz boisko przyszkolne. Przy gimnazjum funkcjonuje kompleks sportowy składający się się z boiska ze sztuczną trawą, dwóch boisk wielofunkcyjnych tj. do koszykówki i piłki siatkowej oraz pomieszczenia socjalnego. Boiska są oświetlone i ogrodzone[15].

Turystyka

Okolice Gościna to teren o dużych walorach przyrodniczych. Można tu zobaczyć porośnięte bukowymi lasami morenowe wzgórza, mieszane i liściaste lasy znajdujące się na północy na terenach nadmorskich, a także olbrzymie połacie sosnowych lasów pochodzących z gospodarczych nasadzeń prowadzonych już od końca XIX wieku. W okolicznych lasach, należących do Nadleśnictwa Gościno, można znaleźć wiele miejsc atrakcyjnych dla miłośników przyrody, grzybiarzy, wędkarzy i rowerzystów. Aby ułatwić poznawanie regionu, utworzono szlaki turystyczne, pola biwakowe, parkingi i ścieżki rowerowe. Szlaki turystyczne przebiegające przez lasy Nadleśnictwa Gościno:

 • Międzynarodowy szlak nadmorski - kolor czerwony - biegnący przez leśnictwa Grzybowo i Bagicz (około 50 km).
 • Szlak Solny - kolor czerwony - od Kołobrzegu przez leśnictwa: Świelubie, Włościbórz, Karlino, (około 37 km).
 • Szlak im. Jana Frankowskiego - kolor zielony - przebiega od Kołobrzegu do Budzistowa - teren leśnictwa Świelubie (około 6 km). Szlak rowerowy występuje w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg i częściowo na terenie Nadleśnictwa Gościno w obrębie leśnictwa Bagicz. Orientacyjna długość to około 10 km[16].

Ponadto w ostatnim czasie na terenie nadleśnictwa otwieranych jest sporo nowych ścieżek rowerowych biegnących po nasypach i śladach dawnych kolejek wąskotorowych. Przykładem jest ścieżka Karlino - Gościno o długości ok. 19 km. Szlak rowerowy rozpoczyna się na wysokości karlińskiego amfiteatru, w pobliżu dworca PKP, przy którym mieściła się stacja Karlino Wąskotorowe. W okolicy Gościna warto zobaczyć Gościno-Dwór - zabudowania dawnego folwarku położone na obrzeżach miasta. Dwór klasycystyczny, pochodzi z końca XVIII i początku XIX w. Obecnie wykorzystywany jest na cele biurowe. Parterowy dwór zbudowany jest na kamiennym fundamencie, w konstrukcji ryglowej, wypełnionej gliną i cegłą, otynkowany i ozdobiony boniowaniem. Obiekt ten jest dziś jedną z nielicznych, zachowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego szachulcowych budowli dworskich o charakterystycznej malowniczej bryle pochodzącej z tego okresu[17]. W mieście można zobaczyć budynek dawnej stacji Kołobrzeskiej Kolei Wąskotorowej o prześwicie 1000 mm, która wybudowana została jako pierwsza na terenie dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Gościno było stacją węzłową Kołobrzeskiej Kolei Wąskotorowej. Tutaj mieściła się lokomotywownia. Stąd wyruszały w cztery strony lokomotywy parowe, ciągnące malownicze wagoniki. W zabytkowym XIX-wiecznym, kamiennym, neogotyckim rzymskokatolickim kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli znajduje się wykuta z pojedynczego kamienia (wapień gotlandzki) chrzcielnica z przełomu XII i XIII wieku w kształcie kielicha. Pod opieką konserwatora zabytków znajduje się również zabytkowy cmentarz przykościelny pochodzący z XIX wieku. Najbardziej znaną legendą związaną z Gościnem jest podanie związane z Kamieniem Katarzyny (Katrinenstein). Jest to głaz około dwumetrowej długości o dość regularnych kształtach, pierwotnie leżący nad Gościnką, na południe od młyna, przeniesiony w 2007 roku na skwer niedaleko kościoła. Legenda dotycząca kamienia występuje w wielu wersjach.

Demografia

Wg danych z 31 grudnia 2012 roku liczba stałych mieszkańców w obrębie poszczególnych jednostek gminy przedstawiała się następująco:

 • Gmina Gościno - 5234
 • Sołectwo Gościno - 2712
 • Miasto Gościno - 2450[18]

Służba zdrowia

Placówki podstawowej opieki medycznej:

 • Gościno, Gabinet Lekarza Rodzinnego w Gościnie nr 1, Lipowa 18/2, 94 351 20 51
 • Gościno, Zakład Opieki Zdrowotnej Meritum, Lipowa 16/7, 94 351 21 05

Izba przyjęć i Szpitalny Oddział Ratunkowy znajdują się w Kołobrzegu:

 • Kołobrzeg, Regionalny Szpital, Łopuskiego 33, 94 353 03 33[19]

Herb

Herb Gościna

Herbem gminy jest w czerwonym polu obronna brama drewniana złota, z otwartymi wrotami, pośrodku których jest majuskulna litera G srebrna. Chorągiew Gminy Gościno składa się z trzech stref równej szerokości - górnej złotej, środkowej srebrnej i dolnej czerwonej. Flaga Gminy Gościno jest uroczystą odmianą chorągwi gminy, na której pośrodku strefy złotej i srebrnej umieszczony jest herb gminy[20].

Zabytki

Wśród zachowanej historycznej zabudowy sakralnej oraz miejsc kultu religijnego, na szczególną uwagę zasługują:

 • Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli, pochodzący z 1865 roku kościół neoromański, zbudowany z kamienia polnego. Zlokalizowany na południowym skraju miejscowości, na wzgórzu, przy dawnym cmentarzu przykościelnym. Kościół jest obiektem zakwalifikowanym do wpisu do rejestru zabytków. W kościele znajduje się chrzcielnica kamienna w kształcie kielicha, wykuta z jednego głazu wapienia gotlandzkiego, z przełomu XII i XIII wieku. Jest to jeden z nielicznych zabytków sakralnych tego typu na Pomorzu Zachodnim.
 • Cmentarz przykościelny, datowany na XIII wiek. Cmentarz nieczynny. Na terenie cmentarza znajduje się pomnik poległych w I wojnie światowej oraz głaz pamiątkowy pamięci niemieckich obywateli Gościna.
 • Kaplica cmentarna, murowana z 3 ćwierćwiecza XIX w., w stylu neogotyckim, położona na dawnym cmentarzu ewangelickim.
 • Cmentarz ewangelicki o powierzchni 1,36 ha pochodzący z 2 połowy XIX wieku. Na terenie cmentarza zachowane są fragmenty nagrobków z końca XIX w. i początku XX w., starodrzew i ogrodzenie.

Na uwagę zasługują także:

 • murowany młyn wodny z początku XX wieku
 • zabudowa ul. IV Dywizji Wojska Polskiego
 • budynek Domu Pomocy Społecznej[21].

Zespoły pałacowo-parkowe, dworskie

Gościno Dwór
 • Gościno-Dwór - budynek klasycystyczny pochodzący z końca XVIII i początku XIX w. Obecnie dwór wykorzystywany jest na cele biurowe.
 • park krajobrazowy otaczający dwór w Gościnie Dworze, znajduje się na południowy-wschód od budynku dworu. Park pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.
 • park przy kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja Boboli. W parku znajduje się głaz 2-metrowej długości wyrastający z ziemi na wysokość do 1 metra. Przed II wojną światową Niemcy nazywali go Katrinenstein czyli Kamień Katarzyny głaz związany jest z legendą Katarzyny von Grabs, córki rycerza z okolicznego grodu.

Przypisy

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. "Dziennik Ustaw" 2010, nr 138, poz. 929
 2. Statystyka Ludności. W: Gmina Gościno [online]. [Przeglądany 20 sierpnia 2013].
 3. Bernaś, Mieczysław. Z dziejów Gościna i okolicy : od czasów słowiańskich do współczesności. Gościno : Urząd Gminy, cop. 1998, s. 9. ISBN 83-909600-5-2.
 4. Z badań warunków klimatycznych w przybrzeżnej strefie Bałtyku. Red. Krzysztof Prawdzic. Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.
 5. Plan Odnowy Miejscowości Gościno na lata 2007-2013. Gościno 2009, s. 13.
 6. Tamże.
 7. Rys historyczny. "Głos Gościna" 2011, nr 108, s. 2.
 8. Bernaś, Mieczysław. Z dziejów Gościna i okolicy : od czasów słowiańskich do współczesności, dz. cyt., s. 37-50.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. "Dziennik Ustaw" 2010, Nr 138, poz. 929
 10. Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gościno. W: Urząd Miejski w Gościnie Baza Aktów Własnych] [online]. [Przeglądany 21 sierpnia 2013].
 11. Plan Odnowy Miejscowości Gościno na lata 2007-2013, dz. cyt., s. 21-25.
 12. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja Gościno [online]. [Przeglądany 22 sierpnia 2013].
 13. Parafia św. Andrzeja Boboli w Gościnie [online]. [Przeglądany 21 sierpnia 2013].
 14. Świadkowie Jehowy w województwie zachodniopomorskim. W: Wikipedia [online]. [Przeglądany 22 sierpnia 2013].
 15. Plan Odnowy Miejscowości Gościno na lata 2007-2013, dz. cyt., s. 25-26.
 16. Turystyka i wypoczynek. W: Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Gościno [online]. [Przeglądany 21 sierpnia 2013].
 17. Gościno Dwór. W: Szlakiem po nasypie kolejki wąskotorowej: przewodnik rowerowy.
 18. Statystyka Ludności. W: Gmina Gościno [online]. [Przeglądany 20 sierpnie 2013]
 19. Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przeglądany 21 sierpnia 2013].
 20. Statut Gminy Gościno.
 21. Plan Odnowy Miejscowości Gościno na lata 2007-2013, dz. cyt., s.15-16.

Bibliografia

 • Bernaś, Mieczysław. Z dziejów Gościna i okolicy : od czasów słowiańskich do współczesności. Gościno : Urząd Gminy, cop. 1998. ISBN 83-909600-5-2.
 • Gościno Dwór. W: Szlakiem po nasypie kolejki wąskotorowej: przewodnik rowerowy.
 • Plan Odnowy Miejscowości Gościno na lata 2007-2013. Gościno 2009.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 929)
 • Rys historyczny. W: "Głos Gościna" , 2011, nr 108.
 • Statut Gminy Gościno.
 • Z badań warunków klimatycznych w przybrzeżnej strefie Bałtyku. Red. Krzysztof Prawdzic. Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Linki zewnętrzne

Zobacz też



Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Joanna Przybyło