Kazimierz Kozłowski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
historyk, archiwista, nauczyciel akademicki
brak zdjecia
Data urodzenia 13 października 1942
Miejsce urodzenia Podlipki


GryfPom.png
Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Kazimierz Kozłowski (ur. 1942) – historyk, politolog, archiwista, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1975-2007

Życiorys

Kazimierz Kozłowski urodził się 13 października 1942 roku w Podlipkach, w byłym woj. wileńskim (obecnie obwód witebski na Białorusi). Jest synem Józefa i Marianny z d. Sawicz. W 1946 roku wraz z rodzicami został przesiedlony do Polski w jej nowych granicach. Dzieciństwo i młodość spędził w Wielkopolsce. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Ujściu n. Notecią. Później naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży. W 1963 roku ukończył Studium Nauczycielskie nr 1 w Poznaniu.

Pracę zawodową rozpoczął w Gryficach jako nauczyciel historii w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 2 (1963-1965). Tutaj też zorganizował drużynę harcerską. Później pracował jako zastępca inspektora szkolnego Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryficach. W 1967 roku kontynuował w trybie zaocznym studia historyczne w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (obecnie Uniwersytet Gdański). W 1971 roku, po obronie pracy dotyczącej osadnictwa wiejskiego i miejskiego w powiecie wolińskim w latach 1945-1948, uzyskał tytuł magistra historii.

W latach 1968-1973 pracował na stanowisku kierownika Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i zastępcy przewodniczącego PPRN w Świnoujściu. Równocześnie pracował na pół etatu jako nauczyciel w świnoujskim liceum ogólnokształcącym.

Od 1973 do 1975 roku piastował stanowisko dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (Urzędu Wojewódzkiego) w Szczecinie. W 1975 roku powrócił do wyuczonego zawodu historyka. Z dniem 1 listopada został mianowany dyrektorem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego (obecnie Archiwum Państwowe) w Szczecinie. Funkcję tę sprawował przez 32 lata, do 2007 roku. W okresie kierowania tą placówką położył ogromne zasługi na polu gromadzenia, opracowywania i konserwacji zbiorów archiwalnych, a także ich popularyzacji i upowszechnianiu. W ramach Archiwum powołał do życia Oficynę Wydawniczą „Dokument”, która zajęła się publikowaniem prac naukowych i popularno-naukowych środowisk historycznego i archiwistycznego Szczecina i rejonu. Był organizatorem wielu wystaw poświęconych Pomorzu Zachodniemu, a także organizatorem sympozjów i konferencji naukowych. Nawiązał ścisłą współpracę z archiwami niemieckimi, szczególnie z Landesarchiv w pobliskim Greifswaldzie (wspólne publikacje, wystawy, konferencje i sympozja). Pozyskał dla Archiwum prywatne zbiory dokumentów pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby, a także zbiory znanych szczecińskich fotografów i fotoreporterów - Krystyny Łyczywek i Anatola Weczera. Dzięki jego kontaktom z mediami, szczególnie z Ośrodkiem Telewizji Polskiej w Szczecinie, Archiwum współuczestniczyło przy realizacji filmów dokumentalnych poświęconych pionierskim latom polskich osadników na Pomorzu Zachodnim. Zrealizowano m.in. filmy z udziałem pierwszego wojewody szczecińskiego ppłk. Leonarda Borkowicza i pierwszego prezydenta miasta Piotra Zaremby. Ponadto placówka zaczęła gromadzić, często unikatowe, zbiory nagrań dźwiękowych i filmowych. Za jego dyrekcji Archiwum Państwowe w Szczecinie stało się jedną z najważniejszych placówek tego typu w kraju. Po rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora, nadal współpracuje z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i ze szczecińską placówką, m.in. prowadził seminarium doktorskie i współorganizuje konferencje i sesje naukowe głównie dotyczące ziem zachodnich i północnych Polski. Od 2014 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Archiwum Państwowego w Szczecinie.

W 1980 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, broniąc dysertacji Kształtowanie się środowiska artystycznego w Szczecinie w latach 1945–1959. Do 1985 roku, równocześnie z pracą w Archiwum Państwowym, prowadził także wykłady w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

Należał do orędowników powołania do życia uniwersytetu w Szczecinie. Był także jednym z organizatorów tej uczelni w 1985 roku. Pracę w szkolnictwie wyższym kontynuował w niepełnym wymiarze godzin na Uniwersytecie Szczecińskim jako wykładowca historii współczesnej i historii Pomorza Zachodniego w Instytucie Historii US. Od 1999 roku, w pełnym wymiarze godzin, był wykładowcą w Instytucie Politologii. W 2000 roku został kierownikiem Zakładu Historii Społecznej i Badań Regionalnych w Instytucie Politologii i Europeistyki. Zajmuje się problematyką przemian politycznych i kulturalnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem powojennych losów Pomorza, a szczególnie Szczecina. Prowadzi seminaria magisterskie, a także kierował Studium Doktoranckim w Instytucie Politologii i Europeistyki US (2011-2013). Jest promotorem ponad 300 prac magisterskich i sześciu doktoratów. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych i wielu monografii dotyczących przede wszystkim Pomorza Zachodniego, które zaliczane są do znaczących osiągnięć regionalnej humanistyki. Przewodniczy Radzie Programowej Wydawnictw Źródłowych US i AP. Jest autorem haseł i biogramów do Encyklopedii Szczecina opublikowanej przez Uniwersytet Szczeciński pod red. prof. Tadeusza Białeckiego. Opracował kilka biografii wybitnych mieszkańców regionu.

W 1995 roku, po przedstawieniu pracy Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955), uzyskał habilitację w Instytucie Historii UAM. W 1999 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego, a w 2004 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, m.in. za książkę Od Października '56 do Grudnia '70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970). W 2005 roku został profesorem zwyczajnym US.

Współpracuje z redakcjami szczecińskich i ogólnopolskich pism o tematyce historycznej, społeczno-politycznej, archiwistycznej, w których zamieszcza artykuły naukowe i popularno-naukowe – „Acta Cassubiana”, „Archeion”, „Archiwista Polski”, „Dzieje Najnowsze”, „Przegląd Zachodniopomorski”, „Szczeciński Informator Archiwalny”, „Szczecińskie Studia Historyczne”. Był członkiem redakcji almanachu społeczno-kulturalnego „Morze i Ziemia” oraz członkiem Komitetu redakcyjnego, a później Rady Naukowej „Przeglądu Zachodniopomorskiego” i „Archiwisty Polskiego”. W latach 1971-1975 był członkiem Rady Programowej wydawanego w Szczecinie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Spojrzenia”. Był pomysłodawcą i redaktorem „Kroniki Miasta Szczecina” (1983-2017). Redaktor serii wydawniczej „Pomorze militarne” (od 2000).

Jest członkiem lokalnych i ogólnopolskich towarzystw naukowych, m.in. Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (od 1973; w latach 2005-2013 przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej), Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 1977; obecnie Sekretarz Generalny), Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Szczecinie (od 1975; w latach 1978-2000 wiceprezes), Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego (1989-2015), Instytutu Kaszubskiego (od 2003; od 2012 Członek Honorowy), Rady Archiwalnej w Warszawie. Przewodniczył Radzie Naukowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (2006-2012).

Żonaty, ma jedna córkę.

Publikacje (wybór)

 • 1977Zagospodarowanie powiatu wolińskiego 1945–1948, Szczecin
 • 1979Skarby Szczecińskiego Archiwum (współaut. Bogdan Frankiewicz, Jerzy Podralski, Mieczysław Stelmach), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1980Szczecin w dokumentach 1945 (współaut. Tadeusz Białecki, Zdzisław Chmielewski), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1983Awans kulturalny Świnoujścia, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa
 • 1983Kształtowanie się środowisk artystycznych w Szczecinie 1945-1959, Instytut Zachodni Poznań, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Szczecin
 • 1985Gryfici – Książęta Pomorza Zachodniego (współaut. Jerzy Podralski), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1986Pierwszy wojewoda szczeciński. Dokumenty i komentarze (1945-1949) (oprac. wspólnie ze Zdzisławem Chmielewskim), Wyd. Glob, Szczecin
 • 1986Pomorze Zachodnie w dokumentach 1945 (wybór i oprac. wspólnie z Krystyną Muszyńską, Mieczysławem Stelmachem przy współpr. Archiwum w Szczecinie i w Koszalinie), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1987Ziemia Gryficka, Gryfickie Towarzystwo Kultury, Gryfice
 • 1988Historyczna droga do polskiego Szczecina. Wybór dokumentów i opracowań (współred. i oprac. Stanisław Krzywicki), Szczecin
 • 1989Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego t. III 1945-1959
 • 1990Polska - Pomorze Zachodnie. Związki historyczne, Wydawnictwo Glob, Szczecin
 • 1992Materiały archiwalne do „wydarzeń gryfickich” z 1951 r., Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin
 • 1992Źródła do dziejów kolektywizacji rolnictwa z pow. Drawsko i Białogard 1950-1951
 • 1992Regiony w dziejach Polski zeszyt I Szczecin i Pomorze zachodnie do XIII wieku (redakcja), Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin
 • 1993Pomorski Oddział Straży Granicznej. Tradycje i współczesność, Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Pomorskiego Oddziału SG, Szczecin
 • 1994Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa–Szczecin
 • 1994Życie kulturalne Szczecina 1945-1980
 • 1995Droga Polski i Kościoła na Pomorze Zachodnie (współaut. Marian Przykucki), Wyd. Ottonianium, Szczecin
 • 1995Województwo szczecińskie w okresie przemian (1989–1994). Wybrane problemy (współautorstwo), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 199650 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka - społeczeństwo - kultura (współred. i oprac. Edward Włodarczyk), Szczecin
 • 1997Wydarzenia polityczne 1956 roku na Pomorzu Zachodnim (redakcja), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 1998Archiwa polskie (redakcja), Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa–Szczecin
 • 1998Pomnik Czynu Polaków (redakcja), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 1998Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom VIII. Rok 1956 w województwie szczecińskim (opracowanie), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 1999Świadectwa historii Pomorza. Księstwo Pomorskie 1140-1648 / Zeugnisse Pommerscher Geschichte. Herzogtum Pommern 1140-1648 (współred. Martin Schoebel), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin–Greifswald
 • 2000Archiwa polskie i ich zbiory (redakcja), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa–Szczecin
 • 2000Grudzień 1970 r. genezą Sierpnia 1980 r. (redakcja), Szczecin
 • 2000Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 2000Pomorze Zachodnie w tysiącleciu (współred. Paweł Bartnik), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2001Lata 1970-1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim (współred. Henryk Komarnicki)
 • 2002Muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze szczecińscy w XX wieku / Stettiner Museumsangestellte, Archivare und Bibliothekare im 20. Jahrhundert (redakcja), Wydawnictwo „Pedagogium”, Szczecin
 • 2002Od Października '56 do Grudnia '70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 2002Wasz Goździk naszym Goździkiem - Droga życiowa i aktywność polityczna Lechosława Goździka (red. i współaut.)
 • 2004Niemcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950 (współaut. Tadeusz Białecki)
 • 2004Wokół dwuwładzy politycznej w latach 1980-1981. Kraj i region (współaut. Henryk Komarnicki), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2007Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005). Społeczeństwo - władza - gospodarka - kultura, Szczecin
 • 2010Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego 1999-2008 (współred. Lucjan Bąbolewski)
 • 2011Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański. Obrońca życia i mąż stanu (współred. ks. Grzegorz Wejman), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (seria: Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, t. 794)
 • 2012Archiwa polskie wczoraj i dziś (współred. Władysław Stępniak)
 • 2012Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu, Warszawa - Szczecin
 • 2012Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010. Społeczeństwo - władza - gospodarka - kultura t. I i II, Wydawnictwo i Drukarnia „Kadruk”, Szczecin
 • 2013Pomorze militarne t. VI z. 1 (współred. Dariusz Faszcza), Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Szczecin
 • 2014Prezydenci polskiego Szczecina (współred. Wojciech Jachim), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2015Ochrona przyrody na Pomorzu Zachodnim – stan aktualny i perspektywy (współred. Janina Jasnowska, Ireneusz Lewicki), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin–Międzyzdroje
 • 2015Słoneczne Międzyzdroje. Historia i przyroda cz. I (współred. Bogdan Jakuczun), Międzyzdroje
 • 2016Pomorze Zachodnie z Polską (redakcja, współaurtorstwo), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, SzczecinOkładki wybranych publikacjiMateriały z sesji i konferencji naukowych (wybór)

 • 1986Pionierskie lata kultury szczecińskiej - materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Szczecinie w dniach 13 maja i 28 października 1985, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin
 • 1991200-lecie Konstytucji 3 Maja - materiały z sesji naukowej, Szczecin
 • 1996 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka – Społeczeństwo – Gospodarka - Kultura - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 19–20 maja 1995 (współred. E. Włodarczyk), Szczecin
 • 1997Pół wieku państwowej służby archiwalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 października 1995 w Szczecinie, Warszawa–Szczecin
 • 1997Szczecinianie (redakcja) - materiały z piątej sesji historycznej z cyklu „Regiony w dziejach Polski„ zorganizowanej 24 kwietnia 1996 w Szczecinie przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Urząd Miejski w Szczecinie, Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 1999Lata 1956-1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość - materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20-21 maja 1999 w Szczecinie (współred. Henryk Komarnicki), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2001Wystąpienie na uroczystościach 45-lecia kierowania przez prof. Władysława Filipiaka Muzeum Narodowym w Szczecinie - Książnica Pomorska, 25 września 2000, „Kronika Szczecina 2000”, s. 159-163
 • 2001Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek - materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 (współred. Andrzej Wojtaszak), Szczecin
 • 2002Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim - mity i rzeczywistość - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2001 przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin
 • 2003Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim - mity i rzeczywistość - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 5 grudnia 2002 przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin
 • 2004Pomorze militarne XII-XXI wiek - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (współred. Edward Rymar), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2004Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność - materiały z sesji naukowej z 27 czerwca 2003 (współred. J. Mieczkowski), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2006Wystąpienie na uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin w 60. rocznicę przejęcia Szczecina przez Polskę, „Kronika Szczecina 2005”, s. 7-11
 • 2006Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim (współred. Lech Pałasz) - materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006, Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2007Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945-2005). Tradycje i współczesne wyzwania (redakcja) - materiały z sesji naukowej, która odbyła się 21 września 2005 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Warszawa–Szczecin
 • 201570 lat polskiej administracji państwowej i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945–2015 - materiały z konferencji naukowej z 18 września 2015 (współred. Marek Tałasiewicz), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
Katalogi wystaw (wybór)

 • 1985Ziemie Zachodnie i Północne Polski 992-1945. Katalog wystawy archiwalnej: Zamek Królewski w Warszawie, lipiec-wrzesień 1985, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, listopad 1985, Muzeum Historyczne we Wrocławiu, grudzień 1985 (współaut. Marek Makowski), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa
 • 1998Ducatus Pomeraniae 1140–1648. Pomorze i Gryfici – Pommern und Greifen (redakcja), Szczecin–Wolgast
Artykuły (wybór)

 • 1979Orkiestra Symfoniczna Robotniczego Towarzystwa Muzycznego w Szczecinie w latach 1948–1953, „Przegląd Zachodniopomorski” 1979, z. 1, s. 199–205
 • 1980Organizacja działalności kulturalnej w Szczecinie w latach 1945-1948, „Przegląd Zachodniopomorski” 1980 nr 24/1, s. 151-163
 • 1980Kształtowanie się środowisk artystycznych w Szczecinie (1945-1959), Poznań
 • 1981Ogólnopolskie i wojewódzkie inicjatywy kulturalne Świnoujścia, „Przegląd Zachodniopomorski” 1981 nr 25/3-4, s. 213-226
 • 1982Dokumenty z polskiej drogi (z cyklu: Z tamtych lat Szczecina), „Głos Szczeciński” z dn. 30 kwietnia, s. 4
 • 1983Książka o pierwszym wojewodzie. Kto pamięta L. Borkowicza?, „Morze i Ziemia” 1983 nr 12, s. 11
 • 1985Wyższe uczelnie Szczecina w latach 1945–1948, „Między Innymi”. Biuletyn kulturalny 1985, nr 3–4, s. 17–18
 • 1986Archiwum Państwowe w Szczecinie 1745-1985. Kierunki i efekty działalności, „Przegląd Zachodniopomorski” 1986 nr 30/4, s. 217-231
 • 1986Sylwetka pioniera - Leonard Borkowicz pierwszy wojewoda szczeciński (1945-1949), „Kronika Miasta Szczecina 1984”, s. 119-121
 • 1986O profesorze Alfredzie Wielopolskim w osiemdziesięciolecie urodzin, „Kronika Miasta Szczecina 1985”, s. 79-81
 • 1986Szczecińskie środowiska twórcze, „Kronika Miasta Szczecina 1985”, s. 89-98
 • 1987Pionierskie lata Hieronima Niewiadomskiego na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie, „Kronika Miasta Szczecina 1986”, s. 83-90
 • 1987Szczecińskie życiorysy - Ojciec i syn (z życia i działalności Michała i Witolda Kmiecików), „Kronika Miasta Szczecina 1987”, s. 141-155
 • 1989Kulisy przejęcia portu. Szczecin 1945-1947, „Historia i Życie” 1989 nr 6, s. 1 i 4
 • 1991Wspomnienie o pierwszym i drugim wojewodzie szczecińskim, „Kronika Miasta Szczecina 1989”, s. 49-51
 • 1992Eugeniusz Przetacznik (1907-1990) - przywódca PPS na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948, „Przegląd Zachodniopomorski” 1991 nr 35/1-2, s. 123-133
 • 1993Wydarzenia szczecińskie - 9 kwietnia 1951 r., „Kronika Szczecina 1990-1991”, s. 93-100
 • 1994Fundacja Służby Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, „Kronika Szczecina 1992-1993”, s. 112-114
 • 1994Profesor Piotr Zaremba (1910-1993), „Kronika Szczecina 1992-1993”, s. 116-120
 • 1994Jubileusz szczecińskich humanistów, „Kronika Szczecina 1992-1993”, s. 123-127
 • 1995Charakterystyka kadry kierowniczej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, „Przegląd Zachodniopomorski” 1994 nr 38/2, s. 75-96
 • 1995Mecenas Roman Łyczywek (1916-1994), „Kronika Szczecina 1994”, s. 84-89
 • 1996Arcybiskup Kazimierz Majdański Honorowym Obywatelem Szczecina, „Kronika Szczecina 1996”, s. 135-144
 • 1996Wit Drapich - lider szczecińskiego Października 1956 r., „Kronika Szczecina 1996”, s. 157-165
 • 1996Profesor Henryk Lesiński jako archiwista i organizator życia naukowego oraz kulturalnego w środowisku szczecińskim (współaut. Lucyna Turek-Kwiatkowska), „Przegląd Zachodniopomorski” 1995 nr 10/1, s. 137-146
 • 1996Środki masowego przekazu w Szczecinie w latach 1945-1990 [w:] Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim (pod red. Tadeusza Białeckiego, SDRP, Szczecin
 • 1997Przemiany polityczne w 1956 roku w Szczecinie w świetle materiałów źródłowych, „Przegląd Zachodniopomorski” 1997 nr 12/1-2, s. 179-200
 • 1998Środki masowego przekazu [w:] Dzieje Szczecina t. 4 (pod red. T. Białeckiego i Z. Silskiego), Szczecin
 • 1998Załamanie się restrykcyjnej polityki władz wobec Kościoła w województwie szczecińskim (1956–1957), „Szczecińskie Studia Historyczne” 1998 nr 11, s. 175–189
 • 1999Specyficzna skarga artysty plastyka Majera Apelbauma (oprac. i red.), „Przegląd Zachodniopomorski” 1999 nr 14/2, s. 191-213
 • 2000Jubileusz czterdziestolecia pracy konserwatorskiej księdza infułata Romana Kostynowicza, „Kronika Szczecina 1999”, s. 109-111
 • 2000Praca Mikołaja Szczęsnego o szczecińskich filharmonikach, „Kronika Szczecina 1999”, s. 123-126
 • 2000Wokół 1000-lecia Szczecina, „Kronika Szczecina 1999”, s. 235-238
 • 2000Ochrona przyrody w dokumencie archiwalnym od XVI wieku, Międzyzdroje-Szczecin-Warszawa
 • 2000Wybitni, powojenni szczecinianie, „Obserwator Zachodniopomorski” 2000 nr 5
 • 2001Profesor Mieczysław Stelmach (1947-2000). Archiwista, historyk, kartograf, „Przegląd Zachodniopomorski” 2001 nr 16/1, s. 9-19
 • 2001Stosunki PZPR-ZSL w województwie szczecińskim w latach 1956-1957, „Przegląd Zachodniopomorski” 2001 nr 16/3, s. 95-117
 • 2003O Jubilacie słów kilka. W 70. rocznicę urodzin prof. Tadeusza Białeckiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003 nr 18/4, s. I-VII
 • 2004W 70. rocznicę urodzin prof. Tadeusza Białeckiego, „Kronika Szczecina 2003”, s. 217-220
 • 2004Wczesne odniesienie do politycznych i moralnych uwarunkowań wysiedlenia Niemców i polskiego osadnictwa w regionie, „Kronika Szczecina 2003”, s. 51-61
 • 2004Powstanie diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 1972 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2004 nr 19/3, s. 75-90
 • 2004Pierwszy wojewoda szczeciński. 15 rocznica śmierci Leonarda Borkowicza, „Kurier Szczeciński” z dn. 27 października 2004, s. 15
 • 2005Historycy w archiwum – z punktu widzenia archiwisty, „Archiwista Polski” 2005 nr 2, s. 23–37
 • 2005Strajki robotnicze na Pomorzu Zachodnim 1956-1970 [w:] Robotnicy przemysłowi w realiach PRL (pod red. G. Miernika i S. Piątkowskiego), Radom
 • 2006Źródła do dziejów księstwa wołogoskiego w okresie wczesnonowożytnym (do 1637 r.) w Archiwum Państwowym w Szczecinie (współaut. Paweł Gut), „Przegląd Zachodniopomorski” 2006 nr 21/4, s. 301-313
 • 2007Na pożegnanie abp. prof. Kazimierza Majdańskiego (1916-2007), „Kronika Szczecina 2006”, s. 119-126
 • 2007Geneza, przebieg i polityczne skutki przemian 1956 roku na Pomorzu Zachodnim [w:] W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim (pod red. M. Machałka i A. Makowskiego), Szczecin
 • 2008Trzydzieści trzy lata Eugeniusza Kusa w Zamku Książąt Pomorskich, „Kronika Szczecina 2007”, s. 227-228
 • 2008Na pożegnanie redaktora Władysława Daniszewskiego (1929-2007): szkic do biografii, „Kronika Szczecina 2007”, s. 181-186
 • 2009O „Trylogii” 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, „Kronika Szczecina 2008”, s. 225-228
 • 2009Lechosław Goździk (1931-2008). Jego aktywność społeczna w FSO na Żeraniu oraz w Świnoujściu, „Przegląd Zachodniopomorski” 2009 nr 24/3, s. 107-126
 • 2010„Cały powiat jest uspółdzielczony”. Wydarzenia drawskie (1951 r.) z perspektywy współczesnej [w:] Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice (pod red. Eryka Krasuckiego), Szczecin
 • 2011Piotr Zaremba - lider polskiego osadnictwa w Szczecinie: w 65. rocznicę przejęcia Szczecina przez Polskę, „Kronika Szczecina 2010”, s. 127-138
 • 2011Kształtowanie i rozwój szczecińskiego Archiwum Państwowego w polskich strukturach państwowych (do 1975) [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin (pod red. Janusza Łosowskiego), Lublin, s. 161-174
 • 2011Profesor Marian Wojciechowski (1927-2006). Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w latach 1981-1992. Wspomnienie pośmiertne, „Archeion” t. CXII, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, s. 561-567
 • 2012Na 70. urodziny profesora Andrzeja Tomczaka „Kronika Szczecina 2011”, s. 173-177
 • 2012Ryszard Karger - Honorowy Obywatel Szczecina, „Kronika Szczecina 2011”, s. 179-183
 • 2013Pamięci Jerzego Pachlowskiego, „Studia Cassubiana”, Gdańsk
 • 2013Prof. Tadeusz Białecki historyk Szczecina, „Przegląd Zachodniopomorski”
 • 2014Między Stettinem a Szczecinem dr. Jana Musekampa, „Kronika Szczecina 2013”, s. 201-202
 • 2014Życiorys gen. broni Zdzisława Gorala, „Kronika Szczecina 2013”, s. 207-208
 • 2014Pamięci wojewody Jerzego Kuczyńskiego, „Kronika Szczecina 2013”, s. 273-275
 • 2014Profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu na osiemdziesiąte urodziny, „Kronika Szczecina 2013”, s. 305-311
 • 2014Krystyna Łyczywek - Honorowy Obywatel Szczecina (laudacja), „Kronika Szczecina 2013”, s. 319-320
 • 2014Piotr Zaremba - pierwszy prezydent polskiego Szczecina [w:] Prezydenci polskiego Szczecina, Szczecin, s. 9-34
 • 2014Pomorze Zachodnie w przestrzeni historycznej w przededniu papieskiej wizyty, „Acta Cassubiana” 2014, t. XVI, Gdańsk, s. 225-233
 • 2015Ćwierć wieku Pomorza Zachodniego w III RP [w:] Pomorze militarne cz. VII Wokół spraw morza, regionalnej historii i polityki, Szczecin, s. 95-101
 • 2015Dlaczego Pomorze Zachodnie stało się jednolitonarodowym regionem Rzeczypospolitej? Refleksja współczesna [w:] Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów (zbiór studiów pod red. Barbary Kromolickiej i Henryka Walczaka), Minerwa Wydawnictwo Naukowe, Szczecin, s. 115-130
 • 2015Nie tylko o specyfice polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 roku [w:] Tzw. Ziemie Odzyskane po drugiej wojnie światowej (pod red. Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 89-104
 • 2016Ojcowie-założyciele Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Refleksja na 60-lecie,„Kronika Szczecina 2015-2016”, s. 43-48
 • 2016O aktywności wydawców i redakcji „Kroniki Szczecina” w latach 1983-2016, „Kronika Szczecina 2015-2016”, s. 149-156
 • 2016Na osiemdziesiąte urodziny artysty plastyka Andrzeja Forysia, „Kronika Szczecina 2015-2016”, s. 219-222Nagrody i wyróżnienia

 • 1985 – „Złoty Ekslibris” za album Gryfici, książęta Pomorza Zachodniego (wspólnie z Jerzym Podralskim)
 • 1985 – I nagroda (ex aeqo z prof. dr. hab. Bogdanem Dopierałą) w konkursie „Twórcy nauki i kultury na czterdziestolecie polskiego Szczecina” w kategorii prac naukowych i popularno-naukowych
 • 2003 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 2005 – Nagroda Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • 2007 – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność na rzecz archiwów i archiwistyki
 • 2008 – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo - władza - gospodarka - kulturaOdznaczeniaO prof. Kazimierzu Kozłowskim pisali m.in.

 • Tadeusz Białecki, Jan Macholak, Jubileusz Profesora Kazimierza Kozłowskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2007 22/4, s. 9-18
 • Józef Borzyszkowski, Profesor Kazimierz Kozłowski - honorowy członek Instytutu Kaszubskiego, prezes jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej w Szczecinie [w:] Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu, Warszawa-Szczecin 2012, s. 43-46
 • Maria Frankel, Jan Macholak, Kazimierz Kozłowski - Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie (1975-2007), „Archeion” t. CXII, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2011
 • Maria Frankel, Jan Macholak, Redaktorowi „Kroniki Szczecina” Kazimierzowi Kozłowskiemu na siedemdziesiąte urodziny, „Kronika Szczecina 2012”, s. 167-173
 • Tadeusz Kotłowski, Kazimierz Kozłowski, „Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura”. Szczecin 2007, „Przegląd Zachodniopomorski” 2008 23/3, s. 151-154
 • Czesław Osękowski, Moje spotkania z Profesorem Kazimierzem Kozłowskim [w:] Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu, Warszawa-Szczecin 2012, s. 51-52
 • Publikacje prof. dr. hab. Kazimierza Kozłowskiego (oprac. Danuta Zdulska), „Przegląd Zachodniopomorski” 2007 22/4, s. 19-36
 • Edward Włodarczyk, Laudacja ku czci prof. Kazimierza Kozłowskiego, „Archeion” t. CXII, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2011Bibliografia

 • Encyklopedia Szczecina Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia polskiego Szczecina (pod red.Tadeusza Białeckiego, autor hasła Piotr Chrobak), Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 2015
 • Maria Frankel, Jan Macholak, Kazimierz Kozłowski - Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie (1975-2007), „Archeion” t. CXII, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2011


Inne źródłaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz