Kazimierz Kozłowski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
historyk, archiwista, nauczyciel akademicki
brak zdjecia
Data urodzenia 13 października 1942
Miejsce urodzenia Podlipki


Kazimierz Kozłowski (ur. 1942) – historyk, politolog, archiwista, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1975-2007

Życiorys

Kazimierz Kozłowski urodził się 13 października 1942 roku w Podlipkach, w byłym woj. wileńskim (obecnie obwód witebski na Białorusi). Jest synem Józefa i Marianny z d. Sawicz. W 1946 roku wraz z rodzicami został przesiedlony do Polski w jej nowych granicach. Dzieciństwo i młodość spędził w Wielkopolsce. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Ujściu n. Notecią. Później naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży. W 1963 roku ukończył Studium Nauczycielskie nr 1 w Poznaniu.

Pracę zawodową rozpoczął w Gryficach jako nauczyciel historii w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 2 (1963-1965). Tutaj też zorganizował drużynę harcerską. Później pracował jako zastępca inspektora szkolnego Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryficach. W 1967 roku kontynuował w trybie zaocznym studia historyczne w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (obecnie Uniwersytet Gdański). W 1971 roku, po obronie pracy dotyczącej osadnictwa wiejskiego i miejskiego w powiecie wolińskim w latach 1945-1948, uzyskał tytuł magistra historii.

W latach 1968-1973 pracował na stanowisku kierownika Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i zastępcy przewodniczącego PPRN w Świnoujściu. Równocześnie pracował na pół etatu jako nauczyciel w świnoujskim liceum ogólnokształcącym.

Od 1973 do 1975 roku piastował stanowisko dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (Urzędu Wojewódzkiego) w Szczecinie. W 1975 roku powrócił do wyuczonego zawodu historyka. Z dniem 1 listopada został mianowany dyrektorem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego (obecnie Archiwum Państwowe) w Szczecinie. Funkcję tę sprawował przez 32 lata, do 2007 roku. W okresie kierowania tą placówką położył ogromne zasługi na polu gromadzenia, opracowywania i konserwacji zbiorów archiwalnych, a także ich popularyzacji i upowszechnianiu. W ramach Archiwum powołał do życia Oficynę Wydawniczą „Dokument”, która zajęła się publikowaniem prac naukowych i popularno-naukowych środowisk historycznego i archiwistycznego Szczecina i rejonu. Był organizatorem wielu wystaw poświęconych Pomorzu Zachodniemu, a także organizatorem sympozjów i konferencji naukowych. Nawiązał ścisłą współpracę z archiwami niemieckimi, szczególnie z Landesarchiv w pobliskim Greifswaldzie (wspólne publikacje, wystawy, konferencje i sympozja). Pozyskał dla Archiwum prywatne zbiory dokumentów pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby, a także zbiory znanych szczecińskich fotografów i fotoreporterów - Krystyny Łyczywek i Anatola Weczera. Dzięki jego kontaktom z mediami, szczególnie z Ośrodkiem Telewizji Polskiej w Szczecinie, Archiwum współuczestniczyło przy realizacji filmów dokumentalnych poświęconych pionierskim latom polskich osadników na Pomorzu Zachodnim. Zrealizowano m.in. filmy z udziałem pierwszego wojewody szczecińskiego ppłk. Leonarda Borkowicza i pierwszego prezydenta miasta Piotra Zaremby. Ponadto placówka zaczęła gromadzić, często unikatowe, zbiory nagrań dźwiękowych i filmowych. Za jego dyrekcji Archiwum Państwowe w Szczecinie stało się jedną z najważniejszych placówek tego typu w kraju. Po rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora, nadal współpracuje z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i ze szczecińską placówką, m.in. prowadził seminarium doktorskie i współorganizuje konferencje i sesje naukowe głównie dotyczące ziem zachodnich i północnych Polski. Od 2014 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Archiwum Państwowego w Szczecinie.

W 1980 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, broniąc dysertacji Kształtowanie się środowiska artystycznego w Szczecinie w latach 1945–1959. Do 1985 roku, równocześnie z pracą w Archiwum Państwowym, prowadził także wykłady w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

Należał do orędowników powołania do życia uniwersytetu w Szczecinie. Był także jednym z organizatorów tej uczelni w 1985 roku. Pracę w szkolnictwie wyższym kontynuował w niepełnym wymiarze godzin na Uniwersytecie Szczecińskim jako wykładowca historii współczesnej i historii Pomorza Zachodniego w Instytucie Historii US. Od 1999 roku, w pełnym wymiarze godzin, był wykładowcą w Instytucie Politologii. W 2000 roku został kierownikiem Zakładu Historii Społecznej i Badań Regionalnych w Instytucie Politologii i Europeistyki. Zajmuje się problematyką przemian politycznych i kulturalnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem powojennych losów Pomorza, a szczególnie Szczecina. Prowadzi seminaria magisterskie, a także kierował Studium Doktoranckim w Instytucie Politologii i Europeistyki US (2011-2013). Jest promotorem ponad 300 prac magisterskich i sześciu doktoratów. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych i wielu monografii dotyczących przede wszystkim Pomorza Zachodniego, które zaliczane są do znaczących osiągnięć regionalnej humanistyki. Przewodniczy Radzie Programowej Wydawnictw Źródłowych US i AP. Jest autorem haseł i biogramów do Encyklopedii Szczecina opublikowanej przez Uniwersytet Szczeciński pod red. prof. Tadeusza Białeckiego. Opracował kilka biografii wybitnych mieszkańców regionu.

W 1995 roku, po przedstawieniu pracy Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955), uzyskał habilitację w Instytucie Historii UAM. W 1999 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego, a w 2004 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, m.in. za książkę Od Października '56 do Grudnia '70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970). W 2005 roku został profesorem zwyczajnym US.

Współpracuje z redakcjami szczecińskich i ogólnopolskich pism o tematyce historycznej, społeczno-politycznej, archiwistycznej, w których zamieszcza artykuły naukowe i popularno-naukowe – „Acta Cassubiana”, „Archeion”, „Archiwista Polski”, „Dzieje Najnowsze”, „Przegląd Zachodniopomorski”, „Szczeciński Informator Archiwalny”, „Szczecińskie Studia Historyczne”. Był członkiem redakcji almanachu społeczno-kulturalnego „Morze i Ziemia” oraz członkiem Komitetu redakcyjnego, a później Rady Naukowej „Przeglądu Zachodniopomorskiego” i „Archiwisty Polskiego”. Pomysłodawca i redaktor „Kroniki Miasta Szczecina” (od 1983). Redaktor serii wydawniczej „Pomorze militarne” (od 2000).

Jest członkiem lokalnych i ogólnopolskich towarzystw naukowych, m.in. Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (od 1973; w latach 2005-2013 przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej), Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 1977; obecnie Sekretarz Generalny), Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Szczecinie (od 1975; w latach 1978-2000 wiceprezes), Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego (1989-2015), Instytutu Kaszubskiego (od 2003; od 2012 Członek Honorowy), Rady Archiwalnej w Warszawie. Przewodniczył Radzie Naukowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (2006-2012).

Żonaty, ma jedna córkę.

Publikacje (wybór)

 • 1977Zagospodarowanie powiatu wolińskiego 1945–1948, Szczecin
 • 1979Skarby Szczecińskiego Archiwum (współaut. Bogdan Frankiewicz, Jerzy Podralski, Mieczysław Stelmach), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1980Szczecin w dokumentach 1945 (współaut. Tadeusz Białecki, Zdzisław Chmielewski), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1983Awans kulturalny Świnoujścia, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa
 • 1983Kształtowanie się środowisk artystycznych w Szczecinie 1945-1959, Instytut Zachodni Poznań, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Szczecin
 • 1985Gryfici – Książęta Pomorza Zachodniego (współaut. Jerzy Podralski), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1986Pierwszy wojewoda szczeciński. Dokumenty i komentarze (1945-1949) (oprac. wspólnie ze Zdzisławem Chmielewskim), Wyd. Glob, Szczecin
 • 1986Pomorze Zachodnie w dokumentach 1945 (wybór i oprac. wspólnie z Krystyną Muszyńską, Mieczysławem Stelmachem przy współpr. Archiwum w Szczecinie i w Koszalinie), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1987Ziemia Gryficka, Gryfickie Towarzystwo Kultury, Gryfice
 • 1988Historyczna droga do polskiego Szczecina. Wybór dokumentów i opracowań (współred. i oprac. Stanisław Krzywicki), Szczecin
 • 1989Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego t. III 1945-1959
 • 1990Polska - Pomorze Zachodnie. Związki historyczne, Wydawnictwo Glob, Szczecin
 • 1992Materiały archiwalne do „wydarzeń gryfickich” z 1951 r., Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin
 • 1992Źródła do dziejów kolektywizacji rolnictwa z pow. Drawsko i Białogard 1950-1951
 • 1992Regiony w dziejach Polski zeszyt I Szczecin i Pomorze zachodnie do XIII wieku (redakcja), Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin
 • 1993Pomorski Oddział Straży Granicznej. Tradycje i współczesność, Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Pomorskiego Oddziału SG, Szczecin
 • 1994Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa–Szczecin
 • 1994Życie kulturalne Szczecina 1945-1980
 • 1995Droga Polski i Kościoła na Pomorze Zachodnie (współaut. Marian Przykucki), Wyd. Ottonianium, Szczecin
 • 1995Województwo szczecińskie w okresie przemian (1989–1994). Wybrane problemy (współautorstwo), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 199650 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka - społeczeństwo - kultura (współred. i oprac. Edward Włodarczyk), Szczecin
 • 1997Wydarzenia polityczne 1956 roku na Pomorzu Zachodnim (redakcja), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 1998Archiwa polskie (redakcja), Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa–Szczecin
 • 1998Pomnik Czynu Polaków (redakcja), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 1998Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom VIII. Rok 1956 w województwie szczecińskim (opracowanie), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 1999Świadectwa historii Pomorza. Księstwo Pomorskie 1140-1648 / Zeugnisse Pommerscher Geschichte. Herzogtum Pommern 1140-1648 (współred. Martin Schoebel), Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin–Greifswald
 • 2000Archiwa polskie i ich zbiory (redakcja), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa–Szczecin
 • 2000Grudzień 1970 r. genezą Sierpnia 1980 r. (redakcja), Szczecin
 • 2000Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin
 • 2000Pomorze Zachodnie w tysiącleciu (współred. Paweł Bartnik), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2001Lata 1970-1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim (współred. Henryk Komarnicki)
 • 2002Muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze szczecińscy w XX wieku / Stettiner Museumsangestellte, Archivare und Bibliothekare im 20. Jahrhundert (redakcja), Wydawnictwo „Pedagogium”, Szczecin
 • 2002Od Października '56 do Grudnia '70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 2002Wasz Goździk naszym Goździkiem - Droga życiowa i aktywność polityczna Lechosława Goździka (red. i współaut.)
 • 2004Niemcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950 (współaut. Tadeusz Białecki)
 • 2004Wokół dwuwładzy politycznej w latach 1980-1981. Kraj i region (współaut. Henryk Komarnicki), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2007Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005). Społeczeństwo - władza - gospodarka - kultura, Szczecin
 • 2010Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego 1999-2008 (współred. Lucjan Bąbolewski)
 • 2011Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański. Obrońca życia i mąż stanu (współred. ks. Grzegorz Wejman), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (seria: Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, t. 794)
 • 2012Archiwa polskie wczoraj i dziś (współred. Władysław Stępniak)
 • 2012Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu, Warszawa - Szczecin
 • 2012Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010. Społeczeństwo - władza - gospodarka - kultura t. I i II, Wydawnictwo i Drukarnia „Kadruk”, Szczecin
 • 2013Pomorze militarne t. VI z. 1 (współred. Dariusz Faszcza), Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Szczecin
 • 2014Prezydenci polskiego Szczecina (współred. Wojciech Jachim), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2015Ochrona przyrody na Pomorzu Zachodnim – stan aktualny i perspektywy (współred. Janina Jasnowska, Ireneusz Lewicki), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin–Międzyzdroje
 • 2015Słoneczne Międzyzdroje. Historia i przyroda cz. I (współred. Bogdan Jakuczun), Międzyzdroje
 • 2016Pomorze Zachodnie z Polską (redakcja, współaurtorstwo), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, SzczecinOkładki wybranych publikacjiMateriały z sesji i konferencji naukowych (wybór)

 • 1986Pionierskie lata kultury szczecińskiej - materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Szczecinie w dniach 13 maja i 28 października 1985, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin
 • 1991200-lecie Konstytucji 3 Maja - materiały z sesji naukowej, Szczecin
 • 1996 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka – Społeczeństwo – Gospodarka - Kultura - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 19–20 maja 1995 (współred. E. Włodarczyk), Szczecin
 • 1997Pół wieku państwowej służby archiwalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 października 1995 w Szczecinie, Warszawa–Szczecin
 • 1997Szczecinianie (redakcja) - materiały z piątej sesji historycznej z cyklu „Regiony w dziejach Polski„ zorganizowanej 24 kwietnia 1996 w Szczecinie przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Urząd Miejski w Szczecinie, Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 1999Lata 1956-1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość - materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20-21 maja 1999 w Szczecinie (współred. Henryk Komarnicki), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2001Wystąpienie na uroczystościach 45-lecia kierowania przez prof. Władysława Filipiaka Muzeum Narodowym w Szczecinie - Książnica Pomorska, 25 września 2000, „Kronika Szczecina 2000”, s. 159-163
 • 2001Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek - materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 (współred. Andrzej Wojtaszak), Szczecin
 • 2002Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim - mity i rzeczywistość - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2001 przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin
 • 2003Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim - mity i rzeczywistość - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 5 grudnia 2002 przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin
 • 2004Pomorze militarne XII-XXI wiek - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (współred. Edward Rymar), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2004Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność - materiały z sesji naukowej z 27 czerwca 2003 (współred. J. Mieczkowski), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2006Wystąpienie na uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin w 60. rocznicę przejęcia Szczecina przez Polskę, „Kronika Szczecina 2005”, s. 7-11
 • 2006Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim (współred. Lech Pałasz) - materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006, Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2007Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945-2005). Tradycje i współczesne wyzwania (redakcja) - materiały z sesji naukowej, która odbyła się 21 września 2005 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Warszawa–Szczecin
 • 201570 lat polskiej administracji państwowej i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945–2015 - materiały z konferencji naukowej z 18 września 2015 (współred. Marek Tałasiewicz), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
Katalogi wystaw (wybór)

 • 1985Ziemie Zachodnie i Północne Polski 992-1945. Katalog wystawy archiwalnej: Zamek Królewski w Warszawie, lipiec-wrzesień 1985, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, listopad 1985, Muzeum Historyczne we Wrocławiu, grudzień 1985 (współaut. Marek Makowski), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa
 • 1998Ducatus Pomeraniae 1140–1648. Pomorze i Gryfici – Pommern und Greifen (redakcja), Szczecin–Wolgast
Artykuły (wybór)

 • 1979Orkiestra Symfoniczna Robotniczego Towarzystwa Muzycznego w Szczecinie w latach 1948–1953, „Przegląd Zachodniopomorski” 1979, z. 1, s. 199–205
 • 1980Organizacja działalności kulturalnej w Szczecinie w latach 1945-1948, „Przegląd Zachodniopomorski” 1980 nr 24/1, s. 151-163
 • 1980Kształtowanie się środowisk artystycznych w Szczecinie (1945-1959), Poznań
 • 1981Ogólnopolskie i wojewódzkie inicjatywy kulturalne Świnoujścia, „Przegląd Zachodniopomorski” 1981 nr 25/3-4, s. 213-226
 • 1983Książka o pierwszym wojewodzie. Kto pamięta L. Borkowicza?, „Morze i Ziemia” 1983 nr 12, s. 11
 • 1985Wyższe uczelnie Szczecina w latach 1945–1948, „Między Innymi”. Biuletyn kulturalny 1985, nr 3–4, s. 17–18
 • 1986Archiwum Państwowe w Szczecinie 1745-1985. Kierunki i efekty działalności, „Przegląd Zachodniopomorski” 1986 nr 30/4, s. 217-231
 • 1986Sylwetka pioniera - Leonard Borkowicz pierwszy wojewoda szczeciński (1945-1949), „Kronika Miasta Szczecina 1984”, s. 119-121
 • 1986O profesorze Alfredzie Wielopolskim w osiemdziesięciolecie urodzin, „Kronika Miasta Szczecina 1985”, s. 79-81
 • 1986Szczecińskie środowiska twórcze, „Kronika Miasta Szczecina 1985”, s. 89-98
 • 1987Pionierskie lata Hieronima Niewiadomskiego na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie, „Kronika Miasta Szczecina 1986”, s. 83-90
 • 1987Szczecińskie życiorysy - Ojciec i syn (z życia i działalności Michała i Witolda Kmiecików), „Kronika Miasta Szczecina 1987”, s. 141-155
 • 1989Kulisy przejęcia portu. Szczecin 1945-1947, „Historia i Życie” 1989 nr 6, s. 1 i 4
 • 1991Wspomnienie o pierwszym i drugim wojewodzie szczecińskim, „Kronika Miasta Szczecina 1989”, s. 49-51
 • 1992Eugeniusz Przetacznik (1907-1990) - przywódca PPS na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948, „Przegląd Zachodniopomorski” 1991 nr 35/1-2, s. 123-133
 • 1993Wydarzenia szczecińskie - 9 kwietnia 1951 r., „Kronika Szczecina 1990-1991”, s. 93-100
 • 1994Fundacja Służby Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, „Kronika Szczecina 1992-1993”, s. 112-114
 • 1994Profesor Piotr Zaremba (1910-1993), „Kronika Szczecina 1992-1993”, s. 116-120
 • 1994Jubileusz szczecińskich humanistów, „Kronika Szczecina 1992-1993”, s. 123-127
 • 1995Charakterystyka kadry kierowniczej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, „Przegląd Zachodniopomorski” 1994 nr 38/2, s. 75-96
 • 1995Mecenas Roman Łyczywek (1916-1994), „Kronika Szczecina 1994”, s. 84-89
 • 1996Arcybiskup Kazimierz Majdański Honorowym Obywatelem Szczecina, „Kronika Szczecina 1996”, s. 135-144
 • 1996Wit Drapich - lider szczecińskiego Października 1956 r., „Kronika Szczecina 1996”, s. 157-165
 • 1996Profesor Henryk Lesiński jako archiwista i organizator życia naukowego oraz kulturalnego w środowisku szczecińskim (współaut. Lucyna Turek-Kwiatkowska), „Przegląd Zachodniopomorski” 1995 nr 10/1, s. 137-146
 • 1996Środki masowego przekazu w Szczecinie w latach 1945-1990 [w:] Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim (pod red. Tadeusza Białeckiego, SDRP, Szczecin
 • 1997Przemiany polityczne w 1956 roku w Szczecinie w świetle materiałów źródłowych, „Przegląd Zachodniopomorski” 1997 nr 12/1-2, s. 179-200
 • 1998Środki masowego przekazu [w:] Dzieje Szczecina t. 4 (pod red. T. Białeckiego i Z. Silskiego), Szczecin
 • 1998Załamanie się restrykcyjnej polityki władz wobec Kościoła w województwie szczecińskim (1956–1957), „Szczecińskie Studia Historyczne” 1998 nr 11, s. 175–189
 • 1999Specyficzna skarga artysty plastyka Majera Apelbauma (oprac. i red.), „Przegląd Zachodniopomorski” 1999 nr 14/2, s. 191-213
 • 2000Jubileusz czterdziestolecia pracy konserwatorskiej księdza infułata Romana Kostynowicza, „Kronika Szczecina 1999”, s. 109-111
 • 2000Praca Mikołaja Szczęsnego o szczecińskich filharmonikach, „Kronika Szczecina 1999”, s. 123-126
 • 2000Wokół 1000-lecia Szczecina, „Kronika Szczecina 1999”, s. 235-238
 • 2000Ochrona przyrody w dokumencie archiwalnym od XVI wieku, Międzyzdroje-Szczecin-Warszawa
 • 2000Wybitni, powojenni szczecinianie, „Obserwator Zachodniopomorski” 2000 nr 5
 • 2001Profesor Mieczysław Stelmach (1947-2000). Archiwista, historyk, kartograf, „Przegląd Zachodniopomorski” 2001 nr 16/1, s. 9-19
 • 2001Stosunki PZPR-ZSL w województwie szczecińskim w latach 1956-1957, „Przegląd Zachodniopomorski” 2001 nr 16/3, s. 95-117
 • 2003O Jubilacie słów kilka. W 70. rocznicę urodzin prof. Tadeusza Białeckiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003 nr 18/4, s. I-VII
 • 2004W 70. rocznicę urodzin prof. Tadeusza Białeckiego, „Kronika Szczecina 2003”, s. 217-220
 • 2004Wczesne odniesienie do politycznych i moralnych uwarunkowań wysiedlenia Niemców i polskiego osadnictwa w regionie, „Kronika Szczecina 2003”, s. 51-61
 • 2004Powstanie diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 1972 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2004 nr 19/3, s. 75-90
 • 2004Pierwszy wojewoda szczeciński. 15 rocznica śmierci Leonarda Borkowicza, „Kurier Szczeciński” z dn. 27 października 2004, s. 15
 • 2005Historycy w archiwum – z punktu widzenia archiwisty, „Archiwista Polski” 2005 nr 2, s. 23–37
 • 2005Strajki robotnicze na Pomorzu Zachodnim 1956-1970 [w:] Robotnicy przemysłowi w realiach PRL (pod red. G. Miernika i S. Piątkowskiego), Radom
 • 2006Źródła do dziejów księstwa wołogoskiego w okresie wczesnonowożytnym (do 1637 r.) w Archiwum Państwowym w Szczecinie (współaut. Paweł Gut), „Przegląd Zachodniopomorski” 2006 nr 21/4, s. 301-313
 • 2007Na pożegnanie abp. prof. Kazimierza Majdańskiego (1916-2007), „Kronika Szczecina 2006”, s. 119-126
 • 2007Geneza, przebieg i polityczne skutki przemian 1956 roku na Pomorzu Zachodnim [w:] W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim (pod red. M. Machałka i A. Makowskiego), Szczecin
 • 2008Trzydzieści trzy lata Eugeniusza Kusa w Zamku Książąt Pomorskich, „Kronika Szczecina 2007”, s. 227-228
 • 2008Na pożegnanie redaktora Władysława Daniszewskiego (1929-2007): szkic do biografii, „Kronika Szczecina 2007”, s. 181-186
 • 2009O „Trylogii” 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, „Kronika Szczecina 2008”, s. 225-228
 • 2009Lechosław Goździk (1931-2008). Jego aktywność społeczna w FSO na Żeraniu oraz w Świnoujściu, „Przegląd Zachodniopomorski” 2009 nr 24/3, s. 107-126
 • 2010„Cały powiat jest uspółdzielczony”. Wydarzenia drawskie (1951 r.) z perspektywy współczesnej [w:] Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice (pod red. Eryka Krasuckiego), Szczecin
 • 2011Piotr Zaremba - lider polskiego osadnictwa w Szczecinie: w 65. rocznicę przejęcia Szczecina przez Polskę, „Kronika Szczecina 2010”, s. 127-138
 • 2011Kształtowanie i rozwój szczecińskiego Archiwum Państwowego w polskich strukturach państwowych (do 1975) [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin (pod red. Janusza Łosowskiego), Lublin, s. 161-174
 • 2011Profesor Marian Wojciechowski (1927-2006). Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w latach 1981-1992. Wspomnienie pośmiertne, „Archeion” t. CXII, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, s. 561-567
 • 2012Na 70. urodziny profesora Andrzeja Tomczaka „Kronika Szczecina 2011”, s. 173-177
 • 2012Ryszard Karger - Honorowy Obywatel Szczecina, „Kronika Szczecina 2011”, s. 179-183
 • 2013Pamięci Jerzego Pachlowskiego, „Studia Cassubiana”, Gdańsk
 • 2013Prof. Tadeusz Białecki historyk Szczecina, „Przegląd Zachodniopomorski”
 • 2014Między Stettinem a Szczecinem dr. Jana Musekampa, „Kronika Szczecina 2013”, s. 201-202
 • 2014Życiorys gen. broni Zdzisława Gorala, „Kronika Szczecina 2013”, s. 207-208
 • 2014Pamięci wojewody Jerzego Kuczyńskiego, „Kronika Szczecina 2013”, s. 273-275
 • 2014Profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu na osiemdziesiąte urodziny, „Kronika Szczecina 2013”, s. 305-311
 • 2014Krystyna Łyczywek - Honorowy Obywatel Szczecina (laudacja), „Kronika Szczecina 2013”, s. 319-320
 • 2014Piotr Zaremba - pierwszy prezydent polskiego Szczecina [w:] Prezydenci polskiego Szczecina, Szczecin, s. 9-34
 • 2014Pomorze Zachodnie w przestrzeni historycznej w przededniu papieskiej wizyty, „Acta Cassubiana” 2014, t. XVI, Gdańsk, s. 225-233
 • 2015Ćwierć wieku Pomorza Zachodniego w III RP [w:] Pomorze militarne cz. VII Wokół spraw morza, regionalnej historii i polityki, Szczecin, s. 95-101
 • 2015Dlaczego Pomorze Zachodnie stało się jednolitonarodowym regionem Rzeczypospolitej? Refleksja współczesna [w:] Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów (zbiór studiów pod red. Barbary Kromolickiej i Henryka Walczaka), Minerwa Wydawnictwo Naukowe, Szczecin, s. 115-130
 • 2015Nie tylko o specyfice polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 roku [w:] Tzw. Ziemie Odzyskane po drugiej wojnie światowej (pod red. Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 89-104
 • 2016Ojcowie-założyciele Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Refleksja na 60-lecie,„Kronika Szczecina 2015-2016”, s. 43-48
 • 2016O aktywności wydawców i redakcji „Kroniki Szczecina” w latach 1983-2016, „Kronika Szczecina 2015-2016”, s. 149-156
 • 2016Na osiemdziesiąte urodziny artysty plastyka Andrzeja Forysia, „Kronika Szczecina 2015-2016”, s. 219-222Nagrody i wyróżnienia

 • 1985 – „Złoty Ekslibris” za album Gryfici, książęta Pomorza Zachodniego (wspólnie z Jerzym Podralskim)
 • 1985 – I nagroda (ex aeqo z prof. dr. hab. Bogdanem Dopierałą) w konkursie „Twórcy nauki i kultury na czterdziestolecie polskiego Szczecina” w kategorii prac naukowych i popularno-naukowych
 • 2003 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 2005 – Nagroda Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • 2007 – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność na rzecz archiwów i archiwistyki
 • 2008 – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo - władza - gospodarka - kulturaOdznaczeniaO prof. Kazimierzu Kozłowskim pisali m.in.

 • Tadeusz Białecki, Jan Macholak, Jubileusz Profesora Kazimierza Kozłowskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2007 22/4, s. 9-18
 • Józef Borzyszkowski, Profesor Kazimierz Kozłowski - honorowy członek Instytutu Kaszubskiego, prezes jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej w Szczecinie [w:] Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu, Warszawa-Szczecin 2012, s. 43-46
 • Maria Frankel, Jan Macholak, Kazimierz Kozłowski - Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie (1975-2007), „Archeion” t. CXII, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2011
 • Maria Frankel, Jan Macholak, Redaktorowi „Kroniki Szczecina” Kazimierzowi Kozłowskiemu na siedemdziesiąte urodziny, „Kronika Szczecina 2012”, s. 167-173
 • Tadeusz Kotłowski, Kazimierz Kozłowski, „Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura”. Szczecin 2007, „Przegląd Zachodniopomorski” 2008 23/3, s. 151-154
 • Czesław Osękowski, Moje spotkania z Profesorem Kazimierzem Kozłowskim [w:] Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu, Warszawa-Szczecin 2012, s. 51-52
 • Publikacje prof. dr. hab. Kazimierza Kozłowskiego (oprac. Danuta Zdulska), „Przegląd Zachodniopomorski” 2007 22/4, s. 19-36
 • Edward Włodarczyk, Laudacja ku czci prof. Kazimierza Kozłowskiego, „Archeion” t. CXII, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2011Bibliografia

 • Encyklopedia Szczecina Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia polskiego Szczecina (pod red.Tadeusza Białeckiego, autor hasła Piotr Chrobak), Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 2015
 • Maria Frankel, Jan Macholak, Kazimierz Kozłowski - Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie (1975-2007), „Archeion” t. CXII, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2011


Inne źródłaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz