Marian Piech

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prof. dr hab. Marian Piech
specjalista w zakresie doświadczalnictwa i hodowli roślin, nauczyciel akademicki
brak zdjecia
Data urodzenia 8 grudnia 1929
Miejsce urodzenia Nowy Borek
Data śmierci 2 stycznia 2012
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie (kw. 70B-6-7)
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


GryfPom.png
Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Marian Piech (1929-2012) – prof. dr. hab. nauk rolniczych w zakresie doświadczalnictwa i hodowli roślin, nauczyciel akademicki

Życiorys

Marian Piech urodził się 8 grudnia 1929 roku w podkarpackiej wsi Nowy Borek k. Rzeszowa. Ojciec Wincenty był stolarzem i kołodziejem, a matka Marianna z d. Paluch zajmowała się domem. Był najmłodszym z ośmiu braci (w tym trzech przyrodnich). Pochodził z bardzo muzykalnej rodziny. Wszyscy jego bracia grali na różnych instrumentach muzycznych. On sam nauczył się grać na akordeonie jeszcze w trakcie nauki w szkole powszechnej, i sztukę tę ciągle doskonalił, grając w rodzinnym gronie. Podczas okupacji ukończył polską szkołę powszechną w Nowym Borku (1942). Naukę kontynuował w klasie humanistycznej I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Nauczył się tam m.in. języka łacińskiego, którym biegle posługiwał się podczas całego życia. Ułatwiło mu to nauczenie się pięciu innych języków obcych. W 1949 roku zdał maturę i wyjechał na studia do Krakowa. W 1953 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1954 roku w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo. W tym samym roku podjął studia aspiranckie w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Został także kierownikiem pola doświadczalnego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec k. Wrocławia, gdzie prowadził doświadczenia polowe realizowane w Katedrze i zajmował się kolekcją odmian uprawnych oraz dzikich form roślin zbożowych.

W roku 1961 uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych na podstawie pracy doktorskiej Wpływ terminu siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej, zrealizowanej pod kierunkiem prof. dr. Tadeusza Ruebenbauera. W lutym 1962 roku został przeniesiony służbowo do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie na stanowisko adiunkta w Katedrze Roślin i Nasiennictwa, kierowanej przez prof. dr. Andrzeja Słabońskiego. Prowadził wykłady z przedmiotu Statystyka matematyczna i doświadczalnictwo rolnicze oraz wybrane wykłady z hodowli jakościowej zbóż. W latach 1963/64 odbył półroczny staż naukowy w Uniwersytecie w Halle oraz w Instytucie Hodowli Zbóż w Hadmersleben należącym do Akademii Nauk Rolniczych NRD. Po powrocie z NRD zorganizował pracownię oceny wartości wypiekowej zbóż, która funkcjonuje do dziś. Po uzyskaniu w 1970 roku stopnia naukowego dr. hab. nauk rolniczych za pracę Ocena plenności odmian pszenicy na podstawie wyników doświadczeń poletkowych i produkcyjnych w zależności od warunków glebowych, klimatycznych i nawożenia został docentem i kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Doświadczalnictwa. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1977, a tytuł profesora zwyczajnego w 1987. W roku 1986 przebywał jako visiting professor przez 6 miesięcy w Uniwersytecie Rolniczym w Chapingo (Meksyk). W 1987 roku na zaproszenie Uniwersytetu w Giessen wygłosił cykl wykładów na temat biologii i oceny jakości ziarna pszenżyta.

W latach 1972-1975 był prodziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wybrany w 1993 roku na stanowisko rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, funkcję tę pełnił do 1996. Ściśle współpracował z instytucjami rolniczymi, biorąc udział w szkoleniu służb agronomicznych, specjalistów centrali nasiennej, stacji doświadczalnych oceny odmian i doświadczalnictwa rolniczego Pomorza Zachodniego. Przez 30 lat (1971-2001) nieprzerwanie był przewodniczącym Komisji ds. Rejestracji Odmian Zbóż w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Poznania.

Aktywnie uczestniczył w sferze organizacji nauki, m.in. jako członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982-1985), Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN (1985-1988), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta (1991-1997), członek rad naukowych: Polskiego Towarzystwa Biometrycznego (1976-1982), IUNG w Puławach (1988-1991), Sekcji Genetyki Stosowanej Roślin Zespołu P6 KBN (1991-1993), ekspert międzynarodowy ds. oceny Instytutu Produkcji Roślinnej w Pradze i współtwórca projektu jego restrukturyzacji oraz ekspert Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnot Europejskich do oceny projektów składanych w ramach projektów badawczych Wspólnot Europejskich (1993-1998). Ponadto był przewodniczącym Ministerialnej Komisji ds. rejestracji odmian zbóż (1971-2001), Rady Programowo-Konsultacyjnej COBORU w Słupi Wielkiej (1993-2001), Wydziału II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (1978-1993). Był redaktorem naukowym „Annales Scientiarum Stetinenses” seria „Nauki przyrodnicze i rolnicze” (1986-1994) oraz redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego Akademii Rolniczej w Szczecinie (1988-1992).

Opublikował ponad 300 prac, w tym ok. 180 prac naukowych. Dużą część stanowią prace popularyzatorskie przeznaczone dla praktyków rolnictwa. Wykształcił grono ponad 120 specjalistów magistrów inż. rolnictwa, wypromował 6 doktorów, z których jeden jest profesorem, a drugi doktorem habilitowanym. Recenzował ponad 30 prac doktorskich, 40 przewodów habilitacyjnych i wniosków na tytuł profesora, a także ponad 300 artykułów oraz wniosków i sprawozdań dotyczących grantów naukowych.

Żona Alicja z d. Solnicka była mgr. inż. rolnictwa. Córka Elżbieta Skórska jest biofizykiem, prof. dr. hab. nauk rolniczych, wykładowcą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Córka Bożena Wright jest mgr. inż. informatyki. Mieszka w Reading w Anglii.

Zmarł 2 stycznia 2012 roku w Szczecinie. Został pochowany 9 stycznia na Cmentarzu Centralnym (kw. 70B-6-7)

Z prywatnego archiwumPublikacje

Monografie naukowe

 • 1960Wpływ terminu siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej (rozprawa doktorska), Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1960, 19 s. + 13 wykresów
 • 1970Ocena plenności odmian pszenicy jarej i ozimej na podstawie wyników doświadczeń poletkowych i produkcyjnych w zależności od warunków glebowych, klimatycznych i nawożenia w województwie szczecińskim (rozprawa habilitacyjna), WSR w Szczecinie, Rozprawy nr 20, Szczecin, 61 s.

Artykuły naukowe w czasopismach naukowych

 • 1963Wpływ terminów siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej, „Biuletyn IHAR” 1963 nr 5-6, s. 57-66
 • 1963Nowoczesny siew pszenicy jarej, „Nowe Rolnictwo” 1963 nr 12, s. 21-22
 • 1963Wstępne badania nad metodyką statystycznych opracowań gradu w Polsce (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1963 nr 11, s. 137-158
 • 1963Dziedziczenie wartości wypiekowej w krzyżówkach między odmianowych pszenicy cz. 1. Porównanie różnych sposobów wykonania krzyżowe (współautor T. Ruebenbauer), „Biuletyn IHAR” 1963 nr 5-6, s. 33-37
 • 1964Przydatność polskich odmian pszenicy jarej dla przemysłu makaronowego, „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” 1964 nr 8, s. 103-112
 • 1964O możliwości zastosowania metody sedymentacji Zeleny'ego w hodowli pszenicy o wysokiej jakości ziarna, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1964 nr 14, s. 136-138
 • 1964Wpływ następczy jesiennego terminu siewu pszenicy jarej na wartość wypiekową ziarna, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1964 nr 14, s. 139-142
 • 1964Przydatność niektórych metod statystycznych dla oceny skuteczności oddziaływania na chmury gradowe w klimatycznych warunkach Polski (współautor C. Koźmiński), „Postępy Nauk Rolniczych” 1964 nr 11, s. 93-96
 • 1965Dziedziczenie wartości wypiekowej w mieszańcach międzyodmianowych pszenicy cz. 2 Kształtowanie się cech jakościowych i plenności ziarna mieszańców pokolenia F1, „Biuletyn IHAR” 1965 nr 3-4, s. 61-70
 • 1965Kształcenie asystentów technicznych rolnictwa w NRD, „Postępy Nauk Rolniczych” 1965 nr 12, s. 149-151
 • 1965Organizacja i kierunek prac hodowlano-badawczych w zakresie hodowli zbóż w NRD, „Postępy Nauk Rolniczych” 1965 nr 12, s. 137-142
 • 1965Próba oceny przydatności standardowego mikrowypieku w hodowli jakościowej pszenicy, „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” 1965 t. 9, z. 2, s. 161-168
 • 1965Wahania częstości burz i szkód gradowych w Polsce (współautor C. Koźmiński), „Przegląd Geograficzny” 1965 nr 10/18, s. 65-69
 • 1966Możliwości wprowadzenia doświadczeń łanowych do systemu wyceny odmian i zabiegów agrotechnicznych, „Postępy Nauk Rolniczych” 1966 nr 13, s. 79-94
 • 1966Porównanie cech jakościowych ziarna odmian rodzicielskich i mieszańców międzyodmianowych pszenicy jarej, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 223-225
 • 1966Porównanie wartości wypiekowej ziarna w populacjach mieszańców międzyodmianowych pszenicy ozimej pokolenia F1-F7, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 226-228
 • 1966Wpływ następczy rodzaju wsiewki i rośliny ochronnej jako przedplonu pod pszenicę jarą na jej wartość wypiekową (współautor M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 228-232
 • 1966Betrachtungen über die Haufigkeit der Hagelsturme und der Hagelschaden in Polen (współautor C. Koźmiński), „Zeitschrift für Meteorologie” Bad 18: Heft 5-7, s. 286-289
 • 1966Częstość opadów gradowych w województwie poznańskim i zielonogórskim na tle rozmieszczenia lasów (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 21, Rolnictwo 2, s. 173-184
 • 1966Ocena wartości wypiekowej odmian pszenicy ozimej w warunkach Pomorza Zachodniego (współautor A. Słaboński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 216-219
 • 1966Wartość wypiekowa odmian pszenicy jarej w warunkach Pomorza Zachodniego (współautor A. Słaboński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 220-223
 • 1966Wpływ nawożenia azotowego i ilości wysiewu na plon i jakość ziarna pięciu odmian pszenicy ozimej i żyta tetraploidalnego (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 213-216
 • 1967Wpływ nawożenia azotem i ilości wysiewu ziarna na plon i jakość ziarna odmian pszenicy jarej cz. I Plenność, wyleganie i komponenty struktury plonu (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1967 nr 124, s. 185-205
 • 1967Wpływ nawożenia azotem i ilości wysiewu ziarna na plon i jakość ziarna odmian pszenicy jarej cz. II Wartość wypiekowa ziarna (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1967 nr 124, s. 207-222
 • 1968Ocena warunków glebowych i opadowych dla potrzeb rejonizacji ważniejszych roślin uprawnych na przykładzie województwa szczecińskiego (współautorzy S. Borowiec, C. Koźmiński,K. Prawdzic), „Postępy Nauk Rolniczych” 1968 nr 2, s. 49- 70
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na plenność i strukturę plonu pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, s. 153-173
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na wartość wypiekową ziarna pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, 175-194
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na plenność i strukturę plonu i jakość ziarna żyta tetraploidalnego (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, s. 195-210
 • 1969Próba oceny przydatności mąki z różnych typów młynków do określenia wartości wypiekowej pszenicy metodą sedymentacji „Biuletyn IHAR” 1969 nr 3-4, s. 131-137
 • 1970Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość zielonki żyta Tetra Gorzów, Smolickiego i Puławskiego w zależności od terminu zbioru (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1970 nr 34, s. 325-344
 • 1972Próba określenia prawdopodobieństwa równoczesnego występowania gatunków roślin w zdjęciach fitosocjologicznych (współautorzy S. Borowiec, I. Kutyna), „Wiadomości Ekologiczne” 1972, s. 38-40
 • 1972Próba określenia wpływu opadów atmosferycznych na plonowanie konopi (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1972 nr 38, s. 173-182
 • 1972Wpływ terminów siewu, normy wysiewu i nawożenia azotowego na plon i jakość ziarna żyta tetraploidalnego odmiany Tetra Gorzów (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1972 nr 38, s. 353-368
 • 1973Ocena plenności odmian pszenicy na podstawie doświadczeń produkcyjnych łanowych w układzie nieortogonalnym, „Listy Biometryczne” 1973 nr 37-38, s. 4-5
 • 1974Porównanie plenności zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych w zależności od warunków glebowych, „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1974 nr 43, s. 27-32
 • 1975Efektywność nawożenia azotem odmian żyta di- i tetraploidalnego w uprawie na poplon ozimy w zależności od terminu zbioru (współautor S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1975 nr 50, „Rolnictwo”, s. 293-301
 • 1976Plonowanie ważniejszych gatunków roślin uprawnych w różnych warunkach siedliskowych Polski (współautorzy S. Borowiec, W. Mieczkowski, S. Lebiedź), STN Wydz. Nauk Przyrodn.-Roln. t. 41, z. 2, PWN Warszawa-Poznań, s. 1-51
 • 1977Ocena możliwości zwiększenia współczynnika rozmnożenia nowych odmian i rodów hodowlanych zbóż, „Biuletyn IHAR” 1977 nr 131, s. 47-57
 • 1977Wpływ poziomu nawożenia azotem oraz ilości wysiewu ziarna na plenność i strukturę plonu odmian pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1977 nr 61, „Rolnictwo”, s. 271-278
 • 1977Wpływ poziomu nawożenia mineralnego oraz ilości wysiewu ziarna na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1977 nr 61, „Rolnictwo”, s. 279-289
 • 1977Wpływ gleby i nawożenia na plonowanie browarnych i pastewnych odmian jęczmienia jarego (współautorzy M. Malcherek, A. Słaboński), STN Wydz. Nauk Przyrodn.-Roln. t. 45, z. 2, PWN Warszawa-Poznań, s. 1-35
 • 1979Wpływ poziomu nawożenia azotem na plenność i strukturę plonu odmian pszenicy jarej (współautor S. Lebiedź), „Biuletyn IHAR” 1979 nr 135, s. 55-63
 • 1979Wpływ nawożenia mineralnego w zależności od ilości wysiewu na plonowanie nowych odmian pszenicy ozimej (współautor S. Lebiedź, S. Stankowski), IUNG Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Puławy, s. 28-35
 • 1981Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy jarej w uprawie na glebie lekkiej (współautor S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe Rolnictwo Ser. Agrotech. 88” 1981 nr 25, s. 219-230
 • 1981Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plon i strukturę plonu odmian pszenicy ozimej (współautor S. Lebiedź, K. Bigos), „Zeszyty Naukowe Rolnictwo Ser. Agrotechn. 88” 1981 nr 25, s. 231-242
 • 1982Ocena wpływu poziomu nawożenia azotem na kształtowanie się cech jakościowych ziarna odmian pszenicy jarej (współautor S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, Rolnictwo Ser. Agrotech. 94” 1982 nr 28, s. 271-280
 • 1983Wpływ poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu ziarna na plon i strukturę plonu odmian pszenicy jarej w warunkach gleby lekkiej (współautor S. Lebiedź, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1983 nr 151, s. 89-98
 • 1983Wpływ poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu na jakość ziarna odmian pszenicy jarej w warunkach gleby lekkiej (współautor S. Lebiedź, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” nr 151, s. 99-111
 • 1984Nawożenie azotem i ilości wysiewu jako czynniki zwiększające plon ziarna pszenicy ozimej, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 1984 nr 305, s. 201-204
 • 1984Wpływ poziomu nawożenia azotem na zawartość aminokwasów w mące pszenżyta (współautor I. Braun), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, Rolnictwo Ser. Agrotech. 110” 1984 nr 35, s. 83-91
 • 1984Wpływ rozstawy rzędów i ilości wysiewu na plonowanie i jakość dwóch odmian pszenicy ozimej (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1984 nr 155, s. 91-100
 • 1984Wpływ poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu na plon i niektóre cechy jakościowe rodów Triticale (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” nr 155, s. 101-109
 • 1984Wymagania pszenżyta co do ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem w uprawie na glebie lekkiej (współautor S. Stankowski), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 1984 nr 305, s. 205-208
 • 1984Ocena wpływu poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu na kształtowanie się cech jakościowych odmian pszenicy jarej (współautor S. Stankowski, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1984 nr 110, s. 69-82
 • 1984Wpływ ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem na plenność i strukturę plonu odmian pszenicy jarej (współautor S. Stankowski, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1984 nr 110, s. 53-67
 • 1984Straty oraz możliwości ich ograniczenia w produkcji, obrocie, przechowalnictwie i przetwórstwie zbóż (współautorzy J. Mazurek, J. Orzechowski, Z. Duma, R. Jurka) [w:] Straty w gospodarce żywnościowej i możliwości ich ograniczania, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, Studia i Monografie nr 15, s. 47-62
 • 1985Die Methode der Feldversuche fuer die Pruefung von Sorten und agrotechnischen Massnahmen in Polen, „Feldversuchswessen” 1985 nr 1, s. 25-30
 • 1985Problematyka prac badawczych prowadzonych w Instytucie Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie (współautor M. Łapiński), „Zeszyty Naukowe AR w Krakowie” 1985 nr 14, s. 61-66
 • 1985Probenahme und Auswertung von Ertragskomponenten in Feldversuchen (współautor S. Stankowski), „Feldversuchswesen” 1985 nr 2, s. 20-27
 • 1986Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plon i jakość ziarna dwóch odmian pszenżyta na glebie lekkiej cz. I. Plon ziarna i komponenty plonu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1986 nr 159, s. 15-25
 • 1987Wpływ dawek i terminów nawożenia azotem oraz ilości wysiewu na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej cz. I. Plon ziarna i komponenty plonu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1987 nr 161, s. 11-22
 • 1988Odrúdy ozimého triticale, jejich výnos a nároky na výzivu dusikem [w:] Perspektivy pestovani tritikale v Československu, Praha, s. 20-24
 • 1988Zmienność komponentów plonu odmian bobiku (Vicia faba v. minor L.) (współautor W. Mikulski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 166, s. 85-90
 • 1988Wpływ regulatorów wzrostu i nawożenia azotem na plon pszenżyta jarego (współautor M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 168, s. 39-45
 • 1988Wpływ dawek i terminów nawożenia azotem oraz ilości wysiewu na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej cz. II. Jakość ziarna (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 166, s. 17-26
 • 1988Wpływ poziomu nawożenia azotem i ilości wysiewu na plonowanie i strukturę plonu odmian pszenicy ozimej (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 167, s. 69-77
 • 1988Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plon i jakość ziarna pszenżyta na glebie lekkiej cz. II. Jakość ziarna (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 165, s. 57-65
 • 1988Wpływ ilości wysiewu na współczynnik rozmnożenia pszenżyta jarego (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 166, s. 35-41
 • 1988Wpływ wybranych fungicydów na niektóre elementy plonu różnych odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1988 nr 135, s. 227-238
 • 1988Możliwości zwiększenia współczynnika rozmnożenia pszenżyta ozimego poprzez zmniejszenie ilości wysiewu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1988 nr 166, s. 27-33
 • 1989Wpływ genotypu i środowiska na kształtowanie się komponentów plonu odmian bobiku pochodzących z Europy środkowowschodniej i zachodniej (współautor W. Mikulski), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 1989 nr 382, s. 277-283
 • 1989Wycena materiału wyjściowego bobiku (Vicia faba L.) do hodowli odmian o bardziej stabilnych plonach nasion (współautor W. Mikulski), „Biuletyn IHAR” 1989 nr 171-172, s. 247-252
 • 1989Wpływ terminu siewu i ilości wysiewu na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1989 nr 169, s. 137-147
 • 1990Issledovanija po agrotechnike sortov tritikale [w:] Tritikale v Vostocnoj Evrope, Małyszyn Gorzów Wielkopolski, s. 161-173
 • 1990Korrekte und unkorrekte Anwendung statistischer Methoden bei Auswertung von Versuchsergebnissen (współautor S. Stankowski), „Feldversuchswesen” 1990 nr 2(13), s. 65-70
 • 1990Reakcja odmian pszenicy ozimej, pszenżyta i żyta na termin siewu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 176, s. 25-36
 • 1990Wpływ rozstawy rzędów i ilości wysiewu na plonowanie dwóch odmian pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 175, s. 5-13
 • 1990Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 173-174, s. 191-195
 • 1990Wpływ terminu siewu i ilości wysiewu na plon i strukturę plonu pszenżyta ozimego odmiany Lasko (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 175, s. 15-23
 • 1990Zwiększenie współczynnika rozmnożenia pszenżyta jarego poprzez zmniejszenie ilości wysiewu (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1990 nr 175, s. 25-32
 • 1991Ekonomiczne aspekty przyspieszania rozmnożenia materiału siewnego pszenżyta jarego w wyniku zmniejszenia ilości wysiewu (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1991 nr 180, s. 13-21
 • 1991Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego odmiany Grado (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański, W. Mikulski), „Biuletyn IHAR” 1991 nr 180, s. 5-11
 • 1993The influence of the degree of reproduction on the mycoflora of winter x Triticosecale seeds (współautor J. Błaszkowski), „The Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences 41” 1993 nr 4, s. 393-399
 • 1993Próba oceny gospodarki nasiennej zbóż w województwie szczecińskim w latach 1988-1992 (współautor R. Maciorowski), „Hodowla Roślin i Nasiennictwo” 1993 nr 5, s. 8-13
 • 1993Wpływ stosowania preparatu Bercema CCC w różnych fazach wzrostu na rozwój pędów pszenżyta jarego odmiany Jago (współautor M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1993 nr 186, s. 73-80
 • 1993Wpływ wzrastających dawek azotu i regulatorów wzrostu na plon, strukturę plonu i wartość wypiekową ziarna odmian pszenżyta jarego cz. 1 Plon ziarna i komponenty plonu (współautor M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1993 nr 186, s. 57-66
 • 1993Wpływ wzrastających dawek azotu i regulatorów wzrostu na plon, strukturę plonu i wartość wypiekową ziarna odmian pszenżyta jarego cz. 2 Wartość wypiekowa ziarna (współautor M. Poznański), „Biuletyn IHAR” 1993 nr 186, s. 67-72
 • 1993Efekty produkcyjne i ekonomiczne przyspieszonego rozmnożenia ziarna siewnego nowych odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski), „Hodowla Roślin i Nasiennictwo” 1993 nr 6, s. 5-9
 • 1994Reakcja odmian pszenżyta ozimego w stadium siewek na działanie herbicydu Graminon (izoproturon) (współautorzy R. Maciorowski, K. Pacewicz), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1994 nr 162, s. 193-196
 • 1994Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski, W. Mikulski), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1994 nr 162, s. 197-199
 • 1994Wpływ nawożenia azotem na wartość pokarmową ziarna dwóch odmian pszenżyta (współautorzy D. Boros, M. Rakowska), „Biuletyn IHAR” 1994 nr 190, s. 61-65
 • 1994Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na wartość wypiekową ziarna pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, V. Burda, J. Lipavsky), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1994 nr 162, s. 247-252
 • 1995Reakcja odmian pszenżyta ozimego na herbicydy mocznikowe oceniana przy zastosowaniu metod luminescencyjnych (współautorzy A. Murkowski, R. Maciorowski), „Biuletyn IHAR” 1995 nr 195-196, s. 177-182
 • 1996Komponenty wariancji struktury plonu odmian pszenżyta ozimego (współautorzy W. Mikulski, P. Dopierała), „Biuletyn IHAR” 1996 nr 197, s. 59-62
 • 1996Fluorescencja chlorofilu jako szybki test do badania reakcji odmian pszenżyta ozimego na herbicydy mocznikowe (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, A. Murkowski), „Fragmenta Agronomica” 1996 nr 1, s. 61-69
 • 1996Wpływ terminu i dawki nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenżyta ozimego cz. I Plon i struktura plonu (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1996 nr 197, s. 45-51
 • 1996Wpływ terminu i dawki nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenżyta ozimego cz. II Jakość ziarna (współautor S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 1996 nr 197, s. 53-58
 • 1996Wpływ dawki i terminu nawożenia azotem na jakość ziarna pszenżyta ozimego odmiany Lasko (współautorzy S. Stankowski, V. Burda, J. Lipavsky), „Biuletyn IHAR” 1996 nr 197, s. 63-67
 • 1997Reakcja odmian pszenżyta ozimego na herbicydy mocznikowe (współautor R. Maciorowski), „Fragmenta Agronomica” 1997 nr 2, s. 40-46
 • 1998Reakcja odmian pszenżyta ozimego na herbicydy oceniana w warunkach polowych (współautor R. Maciorowski), „Biuletyn IHAR” 1998 nr 205-206, s. 279-287
 • 1998Wpływ głębokości siewu na kiełkowanie i wzrost siewek żyta mieszańcowego i populacyjnego (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski), „Biuletyn IHAR” 1998 nr 205-206, s. 95-99
 • 1999Żyto dla zaawansowanych (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, M. Łapiński, S. Stojałowski), „Top Agrar Polska” 1999 nr 9, s. 48-50
 • 1999Porównanie plonowania dwóch odmian owsa nieoplewionego z oplewionym przy dwóch poziomach nawożenia azotem (współautorzy Z. Nita, R. Maciorowski), „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 1999 nr 6, 1(18) Supl., s. 137-141
 • 1999Porównanie plonowania mieszanek jęczmienia z owsem nieoplewionym i oplewionym (współautorzy Z. Nita, S. Stankowski), „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 1999 nr 1, 1(18) Supl., s. 131-136
 • 1999Wskaźnikowa analiza wzrostu owsa nagoziarnistego i oplewionego (współautor A. Gregorczyk), „Rocznik Nauk Rolniczych. Ser. A. 114” 1999 nr 3-4, s. 117-128
 • 1999Porównanie składu chemicznego i wartości pokarmowej owsa nieoplewionego i oplewionego (współautorzy K. Petkov, Z. Łukaszewski, A. Kowieska), „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 1999 nr 6, 1(18) Supl., s. 253-259
 • 1999Wpływ różnych sposobów nawożenia azotem na jakość ziarna odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, G. Podolska, J. Mazurek), „Pamiętnik Puławski” 1999 nr 118, s. 405-413
 • 1999Wstępna ocena wartości owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu stada reprodukcyjnego przepiórek (współautorzy D. Szczerbińska, A. Dańczak, K. Romaniszyn), „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 1999 nr 6, 1(18) Supl., s 279-285
 • 2000Rola czynników agrotechnicznych w uprawie odmian żyta mieszańcowego (współautor R. Maciorowski), „Wieś Jutra” 2000 nr 6, s. 34-35
 • 2000Porównanie przydatności owsa nagiego z oplewionym do uprawy w mieszankach z jęczmieniem (współautorzy Z. Nita, R. Maciorowski), „Roczniki AR w Poznaniu. Rolnictwo z. 325” 2000 nr 58, s. 89-97
 • 2000Effects of diet enrichment with naked oats on blood glucose and lipid species and the weight growth and accumulation of pericardial and peri-intestinal adipose tissue in rats (współautor M. Friedrich), „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences” 2000 nr 9/50, s. 61-65
 • 2000Porównanie dynamiki wzrostu owsa nieoplewionego z oplewionym (współautor A. Gregorczyk), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 215, s. 201-208
 • 2000Reakcja odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego na nawożenie azotem i regulator wzrostu cz. I Plon ziarna, komponenty plonu i wybrane cechy fizjologiczne (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 215, s. 109-120
 • 2000Reakcja odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego na nawożenie azotem i regulator wzrostu cz. II Cechy jakościowe ziarna (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 215, s. 121-128
 • 2000Reakcja odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego na zmniejszenie ilości wysiewu (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, A. Szołkowski, W. Brukwiński), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 215, s. 99-108
 • 2000Wpływ ilości wysiewu na produkcyjność odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, S. Ułasik, E. Czałczyńska), „Fragmenta Agronomica” 2000 nr 1, s. 78-86
 • 2000Wpływ różnych sposobów nawożenia azotem na jakość ziarna odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, G. Podolska, J. Mazurek), „Pamiętnik Puławski” 2000 nr 118, s. 403-413
 • 2000Wpływ głębokości siewu na plonowanie i komponenty plonu odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski), „Biuletyn IHAR” 2000 nr 214, s. 85-93
 • 2000Ocena przydatności owsa nagiego w żywieniu młodych przepiórek rzeźnych (współautorzy Z. Tarasewicz, D. Szczerbińska, A. Dańczak), „Przegląd Hodowlany Zeszyty Naukowe” 2000 nr 49, s. 377-385
 • 2001Reakcja owsa nieoplewionego i oplewionego na nawożenie azotem (współautorzy Z. Nita, R. Maciorowski), „Biuletyn IHAR” 2001 nr 217, s. 111-118
 • 2001Porównanie przydatności owsa nagiego z oplewionym do uprawy w mieszankach z jęczmieniem (współautorzy Z. Nita, R. Maciorowski), „Roczniki AR w Poznaniu CCCXXV, Rolnictwo” 58, s. 87-95
 • 2001Ocena wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu trzody chlewnej (współautorzy K. Petkov, R. Lubowicki, Z. Łukaszewski, I. Jaskowska, W. Biel), „Roczniki Naukowe Zootechniki” 2001 nr 28(2), s. 165-173
 • 2001Evaluation of nutritional value of hullet and naked oats in feeding reproductive quails (współautorzy D.Szczerbińska, A. Dańczak, Z. Tarasewicz, M. Ligocki), „Archiv für Geflügelkunde” 2001 nr 65(6), s. 269-273
 • 2001Wpływ owsa nieoplewionego na użytkowość rzeźną przepiórek japońskich (współautorzy Z. Tarasewicz, D. Szczerbińska, A. Dańczak, K. Romaniszyn), „Przegląd Hodowlany Zeszyty Naukowe” 2001 nr 57, s. 195-205
 • 2002Comparison of seed-borne fungal communities of naked and husked oats and barley (współautor J. Błaszkowski). „Phytopathol. Pol.” 2002 nr 24, s. 71-74
 • 2002Assessment of effects of diet enrichment with a new hull-less oat variety on blood glucose, lipid, lipoprotein, and fibrinogen levels (wspólautor M. Friedrich), „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences” 2002 nr 11/52, s. 73-76
 • 2002Ocena porównawcza wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego dla świń (współautorzy R. Lubowicki, K. Petkov), „Trzoda Chlewna” 2002 nr 10, s. 40-43
 • 2003Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem (współautorzy R. Maciorowski, K. Petkov), „Biuletyn IHAR” 2003 nr 229, s. 103-113
 • 2003Plon ziarna i składników pokarmowych nieoplewionych i oplewionych odmian owsa oraz jęczmienia jarego w siewie czystym i w mieszance (współautorzy R. Maciorowski, K. Petkov), „Biuletyn IHAR” 2003 nr 229, s. 157-165
 • 2003Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem (współautorzy R. Maciorowski, K. Petkov), „Biuletyn IHAR” 2003 nr 229, s. 103-113
 • 2004Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, G. Podolska, K. Pacewicz), „Annales UMCS” 2004, Sec. E 59(3), s. 1363–1369

Publikacje dydaktyczne

 • 1964Nowa forma studiów rolniczych w NRD, „Życie Szkoły Wyższej” 1964 nr 5, s. 75-78
 • 1965Organizacja studiów rolniczych w NRD, „Życie Szkoły Wyższej” 1965 nr 1, s. 89-92
 • 1972Wskazówki do wykonywania i opracowywania pracy magisterskiej [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów uzupełniających magisterskich wydziału rolniczego (praca zbiorowa pod red. J. Jasnowskiej), WSR w Szczecinie, Szczecin, s. 21-35
 • 1972Doświadczalnictwo rolnicze ETO. Wskazania metodyczne [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów uzupełniających magisterskich Wydziału Rolniczego (praca zbiorowa pod red. J. Jasnowskiej), WSR w Szczecinie, Szczecin, s. 37-44
 • 1973Analiza treści oraz metody realizacji programów doświadczalnictwa i ETO na studiach magisterskich (współautor T. Caliński) [w:] Nauczanie przedmiotów matematycznych w Akademiach Rolniczych (materiały z konferencji matematyków i statystyków w dniach 23-24 X 1972 we Wrocławiu), Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych, Warszawa, s. 96-104
 • 1973Organizacja, system kontroli i oceny postępów studentów z przedmiotu „Doświadczalnictwo rolnicze i ETO” (materiały z konferencji pedagogicznej i techniki nauczania), Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s. 25-29
 • 1991Wskazówki do planowania, wykonywania i opracowywania pracy magisterskiej [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów magisterskich wydziału rolniczego (praca zbiorowa pod red. S. Dzieni), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 16-34
 • 1991Doświadczalnictwo rolnicze [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów magisterskich Wydziału Rolniczego (praca zbiorowa pod red. S. Dzieni), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 46-56

Prace popularyzatorskie

 • 1963Nowoczesny siew pszenicy jarej, „Nowe Rolnictwo” 1963 nr 12, s. 21-22
 • 1965Prawidłowa uprawa jęczmienia ozimego, „Agronom Zachodniopomorski” 1965 lato, s. 40-44, Koszalin-Szczecin
 • 1965Jęczmień ozimy - nowe odmiany, „Głos Szczeciński” 1965 nr 207, s. 1-3
 • 1966Racjonalne przechowywanie materiału siewnego, „Agronom Zachodniopomorski” 1966 zima, s. 42-45, Koszalin-Szczecin
 • 1966Jak przechowywać nasiona?, „Wiadomości Zachodnie” 1966 nr 3(387), s. 8
 • 1966Uprawiamy pszenicę ozimą, „Głos Szczeciński” 1966 nr 212, s. 3
 • 1966Informator Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec 1946-1964 (współautor), Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa WSR we Wrocławiu, s. 136-156
 • 1966Instrukcja do przeprowadzenia doświadczeń łanowych z odmianami pszenicy ozimej i żyta RRZD Barzkowice, „Biuletyn Rolniczy” 1966 nr 3, s. 1-6
 • 1967Dobór gatunków i odmian w warunkach Pomorza Zachodniego, WRN WOINTE Szczecin. Problemowe Informacje NTE 109, 1, s. 21- 37
 • 1967Intensywne odmiany zbóż ozimych na Pomorzu Zachodnim, „Agronom Zachodniopomorski” 1967 lato, s. 30-33, Koszalin-Szczecin
 • 1967Stawiajmy na odmiany intensywne, „Wiadomości Zachodnie” 1967 nr 37(500), s. 8
 • 1967Możliwości prognozowania częstości opadów gradu i szkód gradowych w zbożach w Polsce na okres 2-3 lat (współautor C. Koźmiński), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1967 nr 10, s. 8-10
 • 1968Intensywne nawożenie zbóż jarych „Agronom Zachodniopomorski” 1968 wiosna, s. 12-15, Koszalin-Szczecin
 • 1971Intensywne odmiany zbóż jarych w warunkach Pomorza Zachodniego, „Agronom Zachodniopomorski” 1971 nr 25 (wiosna), s. 9-14
 • 1971Jak zwiększyć plony żyta?, „Wiadomości Zachodnie” 1971 nr 38(709), s. 8
 • 1971Nowe odmiany pszenic, „Wiadomości Zachodnie” 1971 nr 39(710), s. 13
 • 1971Możliwości wysiewania nawozów mineralnych w zimie i wczesną wiosną, „Wiadomości Zachodnie” 1971 nr 1, s. 8
 • 1971Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie (pod red. M. Jasnowskiego), Szczecin, s.58
 • 1971Jak uzyskać wysokie plony żyta? „Głos Szczeciński” 1971 nr 237, s. 4
 • 1971Jak uprawiać nowe odmiany pszenicy? „Głos Szczeciński” 1971 nr 243, s. 4
 • 1972Przyczyny obniżenia plenności zachodnioeuropejskich odmian pszenicy ozimej, „Agronom Zachodniopomorski” 1972 nr 29, s. 30-34
 • 1972Intensywne odmiany pszenicy ozimej i ich agrotechnika [w:] Instrukcje wdrożeniowe - WSR, Zakład Upowszechniania Postępu w Rolnictwie, Szczecin, s. 15- 20
 • 1972Agrotechnika nowych, intensywnych odmian pszenicy ozimej, „Wiadomości Zachodnie” 1972 nr 38(761), s. 8
 • 1974Nawożenie wiosenne intensywnych odmian zbóż, „Agronom Zachodniopomorski” 1974 nr 36, s. 33-37
 • 1974Jak przechowywać materiał siewny?, „Wiadomości Zachodnie” 1974 nr 37, s. 8
 • 1974Przechowywanie materiału siewnego, „Agronom Zachodniopomorski” 1974 nr 39, s. 51-54
 • 1974Jakie odmiany pszenicy ozimej (współautor M. Skrzypek), „Głos Szczeciński” 1974 nr 216, s. 3
 • 1974Przydatność intensywnych odmian jęczmienia jarego dla warunków województwa szczecińskiego (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, s. 1-7
 • 1974Przydatność intensywnych odmian pszenicy jarej dla warunków województwa szczecińskiego (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, s. 1-7
 • 1974Przydatność intensywnych odmian pszenicy ozimej dla warunków województwa szczecińskiego (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, s. 1-8
 • 1974Jakie odmiany pszenicy jarej? (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), „Głos Szczeciński” 1974 nr 63, s. 4
 • 1974Które odmiany jęczmienia najlepsze? (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), „Wiadomości Zachodnie” 1974 nr 13, s. 8
 • 1974Przydatność odmian jęczmienia jarego dla warunków województwa szczecińskiego - na podstawie doświadczeń produkcyjnych i rejonizacyjnych (wyniki z lat 1971-1974) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, 9 s.
 • 1974Przydatność gospodarcza odmian pszenicy jarej na podstawie wyników doświadczeń produkcyjnych 1974 (na tle wielolecia) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, 7 s.
 • 1974Wyniki doświadczeń produkcyjnych z odmianami pszenicy ozimej (rok 1974 na tle wielolecia 1966-1974) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), RZD Barzkowice, 10 s.
 • 1974Wyniki doświadczeń produkcyjnych z odmianami jęczmienia jarego, RZD Barzkowice, 10 s.
 • 1975Dobór odmian zbóż jarych, „Agronom Zachodniopomorski” 1975 nr 40, s. 42-47
 • 1975Dobór odmian zbóż jarych cz. I i II, „Wiadomości Zachodnie” 1975 nr 4-5
 • 1976Przydatność odmian pszenicy jarej w warunkach województwa szczecińskiego na podstawie doświadczeń wdrożeniowych 1975 roku (na tle wielolecia), (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński) WOPR Barzkowice, 9 s.
 • 1976Przydatność odmian pszenicy ozimej w warunkach województwa szczecińskiego na podstawie doświadczeń wdrożeniowych 1975 roku (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 10 s.
 • 1976Wartość gospodarcza nowych odmian jęczmienia jarego w województwie szczecińskim na podstawie doświadczeń wdrożeniowych 1975 roku (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 10 s.
 • 1976Porównanie wartości gospodarczej nowych odmian pszenicy ozimej w warunkach produkcyjnych województwa szczecińskiego w 1976 roku (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 10 s.
 • 1977Wyniki doświadczeń terenowych za rok 1975 województwa szczecińskiego (współautor), WOPR Barzkowice, s. 29-36
 • 1977Porównanie wartości gospodarczej nowych odmian pszenicy jarej w warunkach produkcyjnych województwa szczecińskiego (wyniki 1976 r. na tle wielolecia) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 9 s.
 • 1977Porównanie wartości gospodarczej nowych odmian jęczmienia jarego w warunkach produkcyjnych województwa szczecińskiego( wyniki 1976 r. tle wielolecia) (współautorzy M. Skrzypek, J. Owsiński), WOPR Barzkowice, 8 s.
 • 1978Wprowadzenie do produkcji nowych odmian jęczmienia jarego z zastosowaniem nowoczesnej agrotechniki (seria: Wyniki doświadczeń produkcyjnych), WOPR Barzkowice
 • 1979Intensywna agrotechnika nowych odmian pszenicy jarej na glebie lekkiej. Instrukcja (współautorzy S. Lebiedź, S. Stankowski), Wyd. Zakł. Upowszechn. Postępu AR w Szczecinie, Szczecin, 8 s.
 • 1980Pszenżyto - nowa roślina uprawna (współautor S. Stankowski), „Agronom Zachodniopomorski” 1980 nr 58, s. 37-40
 • 1980Wyniki prac wdrożeniowych. Wprowadzenie do produkcji nowych plenniejszych odmian pszenicy jarej, WOPR Barzkowice, 9 s.
 • 2008Wkład wychowanków Kolegium, Gimnazjum i Liceum rzeszowskiego w rozwój nauk rolniczych w Polsce (współautor S. Pasterz) [w:] Księga Jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658–2008 (pod red. J. Świebody), Rzeszów, s. 333-344

Artykuły i doniesienia naukowe w materiałach konferencyjnych

 • 1964 – W. Simon Uprawa roślin pastewnych i organizacja bazy paszowej na glebach piaszczystych NRD (przekład referatu z jęz. niemieckiego), Sprawozdanie STN 1963-1964, Szczecin, s. 45-48
 • 1968Technika zakładania i prowadzenia doświadczeń produkcyjnych Materiały z kursokonferencji pracowników Rolniczych Rejonowych Zakładów Doświadczalnych, Barzkowice 13-16 czerwca 1967, WOINTE, Szczecin, s. 19-25
 • 1968Ocena warunków glebowych i opadowych województwa szczecińskiego dla potrzeb rolnictwa na podstawie ich wpływu na plony roślin uprawnych. Prace Komisji V PTG, Zespół do Opracowania Zasad Regionalizacji Przyrodniczo-Gleboznawczej Kraju (współautorzy S. Borowiec, C. Koźmiński, K. Prawdzic), Materiały z Seminarium Regionalizacji, Poznań, s. 103-108
 • 1976Vlijanie azotnych udobrenij i normy vysieva semjan na urozaj i kacestvo zerna ozimoj i jarovoj psenic, VIII Mezdunaronyj Kongress po mineralnym udobrenijam, Moskva. Dokłady sekcji 5, s. 10-17
 • 1980Effect of nitrogen fertilization level and seed rate on yield and yield quality of triticale graien (współautor S. Stankowski), The Second International Conference Rye and Triticale' 80, Poznań, 11-14 maja 1980, (streszczenie) s. 79-80
 • 1980Optymalizacja produkcji rolniczej na obszarze zlewni rzeki Płoni z zachowaniem czystości wód jeziora Miedwie (redakcja), Mat. sesji nauk., Szczecin, 12 czerwca 1980, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Zootechniki ZZD Kołbacz, 197 s.
 • 1980Struktura zasiewów i zużycie środków chemicznych w gospodarstwach PGR na obszarze zlewni jeziora Miedwie [w:] Optymalizacja produkcji rolniczej na obszarze zlewni rzeki Płoni z zachowaniem czystości wód jeziora Miedwie, Mat. sesji nauk., Szczecin, 12 czerwca 1980, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Zootechniki ZZD Kołbacz, s. 98-111
 • 1980Dobór odmian zbóż w warunkach Pomorza Zachodniego [w:] Zboża podstawą produkcji pasz treściwych, Konf. nauk.-techn., Szczecin, 4 września 1980, SNTiTR. OW Szczecin, AR Szczecin, Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wyd. Elton, Szczecin, s. 1-20
 • 1981Zastosowanie dualnej metody składowych głównych do wyceny wielocechowej wyników doświadczeń odmianowych z pszenicą (współautor A.Bartkowiak) [w:] Jedenaste colloquium metodologiczne z agrobiometrii, Kielce-Cedzyna, 21-26 września 1981, IUNG, Puławy, s. 371-382
 • 1982Effect of nitrogen fertilization and seeding rate on yield and grain quality of triticale (współautor S. Stankowski), 7th World Cereals and Bread Congress, Praga, 28 czerwca-2 lipca 1982 (streszczenie), s. 121
 • 1984Effect of N-fertilization levels and seeding rates on the grain quality of winter wheat varieties (współautor S. Stankowski), 9th World Fertilizer Congress, Budapeszt, 11-16 czerwca 1984 (streszczenie), s. 122
 • 1985Wpływ terminu siewu na kształtowanie się elementów struktury plonu odmian pszenicy ozimej, pszenżyta i żyta [w:] Podstawy produkcyjności roślin, Mat. sesji nauk. cz. I, Puławy, 27-28 września 1984, IUNG, Puławy, s. 149-155
 • 1985The effect of N fertilization levels and seeding rate on the grain quality of winter wheat varieties (współautor S. Stankowski) [w:] Fight against Hunger through improved Plant Nutrition (redakcja E. Welte, J. Szabolcs), 9th World Fertilizer Congress, Budapeszt, 11-16 czerwca 1984, s. 185-187
 • 1985Wpływ rozmieszczenia roślin na plon i kształtowanie się komponentów plonu pszenżyta (współautor S. Stankowski) [w:] Podstawy produkcyjności roślin, Materiały sesji nauk. cz. I, Puławy, 27-28 września 1984, IUNG, Puławy s. 156-161
 • 1986Odmiany jęczmienia jarego i ich agrotechnika [w:] Technologia produkcji jęczmienia jarego, Mat. konf. nauk.-techn. Szczecin, czerwiec 1986, Akademia Rolnicza w Szczecinie. RZD Lipki w Lipniku, AR Szczecin, s. 7-32
 • 1986Technologia uprawy pszenżyta ozimego w województwie koszalińskim [w:] Kompleksowa technologia produkcji zbóż, Mat. konf. region. Białogard, czerwiec 1986, Nauka – Praktyce. Wydawnictwo AR. Zakład Upowszechniania Postępu, s. 3-15
 • 1987Effect of dates and nitrogen fertilization levels on grain quality of two winter triticale varieties [w:] Triticale. Int. Symp. Supplement (redakcja N.L. Darvey) Occasional Publications of Australian Inst. Agric. Sci. 31, s. 138-144
 • 1987Effect of sowing dates and nitrogen fertilization levels on grain yield of two winter triticale varieties [w:] Triticale. Int. Symp. Supplement (redakcja N.L. Darvey) Occasional Publications of Australian Inst. Agric. Sci. 31, s. 59-68
 • 1987Vliv vybranych agrotechnickych faktori na vynos odrud tritikale [w:] Sbornik ze seminare Programovani vynosu, Lisno 16-18 lutego 1987, Vyzkumny ustav rostlinne vyroby Praha-Ruzyne, Vysoka Skola Zemedelska v Praze, Statni statky v Tachove OP, Pobocka CSVTS pri OP Statni statky v Tachove. Lisno u Benesova CSVTS, s. 131-137
 • 1987Technologia uprawy pszenżyta na Pomorzu Zachodnim. Technologia uprawy pszenżyta, Mat. konf. nauk.-techn. (redakcja), Szczecin, czerwiec 1987, RZD Ostoja, AR Szczecin, s. 5-27
 • 1987Zasady dawkowania azotu pod pszenżyto jako czynnika sterującego rozwojem roślin i komponentami plonu [w:] Pszenżyto - nowy wysokowydajny gatunek zboża stworzony przez człowieka, Mat. konf. „Technologia uprawy pszenżyta”, Lublin, grudzień 1987, SITR Lublin, AR Lublin, s. 81-92
 • 1987Badanie współzależności pomiędzy przebiegiem rozwoju roślin a strukturą plonu bobiku (wspólautorzy S. Mejza, W. Mikulski) [w:] 17 Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, Lublin, 21-25 września 1987, Komitet Uprawy Roślin PAN i Polskie Towarzystwo Biometryczne, IUNG, Puławy, s. 298-306
 • 1987Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i jakość ziarna pszenżyta ozimego (współautor S. Stankowski) [w:] Intensyfikacja produkcji pasz na gruntach ornych, Mat. konf. nauk.-techn. (red. S. Dzienia), AR Szczecin, s. 155-158
 • 1988The effect of some agrotechnical factors on the yield of triticale varieties [w:] EUCARPIA Triticale Meeting of the Cereal Section on Triticale of the European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA), Schwerin, 22-26 czerwca 1987, Tagungsbericht Akademie der Land-wirtschaftswissenschaften der DDR, 266, s. 513-519
 • 1988Wpływ obsady roślin po zimie na plon i komponenty plonu pszenżyta ozimego [w:] Obsada a produktywność roślin uprawnych, Konf. nauk., Puławy, 8-9 listopada 1988, cz. 2, Komunikaty, IUNG Puławy, s. 163-169
 • 1988Wykorzystanie taksonomicznej oceny odmian bobiku (Vicia faba L.) w pracy hodowlanej (współautor W. Mikulski), 18 Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, PAN, s. 206-218
 • 1989Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, M. Poznański) [w:] Postęp biologiczny a efektywność produkcji roślin rolniczych, Konferencja, Radzików, 10-12 stycznia 1989 (streszczenia referatów i posterów), s. 157
 • 1989Einfluss der Sorten und agroteschnischer Massnahmen auf die Kornqualität von Wintertriticale [w:] Beiträge pflanzenbaulicher Forschung zur Steigerung der Körnerfruchtproduktion. Vorträge zur Wissenschaftlicher Tagung, Rostock, 19 września 1989, Wilhelm Pieck Univ., Rostock, s. 55-58
 • 1992Effect of level of certification on yield of triticale (współautor S. Stankowski), Proc. 2nd ESA congress, Warwick Univ. (Suppl.), s. 1-2
 • 1993Wpływ dawek i terminów nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenżyta ozimego cz. I Plon i struktura plonu [w:] Biologia i uprawa pszenżyta, Sympozjum naukowe, Międzyzdroje 6-7 września 1993 (materiały), s. 71
 • 1993Wpływ dawek i terminów nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenżyta ozimego cz. II Jakość ziarna (współautor S. Stankowski) [w:] Biologia i uprawa pszenżyta, Sympozjum naukowe, Międzyzdroje 6-7 września 1993, s. 52
 • 1993Wpływ stopnia odsiewu na plonowanie pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski, W. Mikulski) [w:] Biologia i uprawa pszenżyta, Sympozjum naukowe, Międzyzdroje 6-7 września 1993 (materiały), s. 53
 • 1993Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wartość wypiekową ziarna pszenżyta ozimego (współautorzy S. Stankowski, V. Burda, J. Lipavsky) [w:] Biologia i uprawa pszenżyta, Sympozjum naukowe, Międzyzdroje, 6-7 września 1993 (materiały), s. 72
 • 1993Zwiększenie współczynnika rozmnożenia pszenicy ozimej poprzez zmniejszenie ilości wysiewu (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski) [w:] Znaczenie jakości materiału siewnego w produkcji roślinnej, Konferencja PAN i SGGW, Warszawa, 23-24 września 1993 (materiały), s. 58-63
 • 1994Effect of herbicides on grain yield and yield components of winter triticale (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski, redakcja M. Borin, M. Sattin), Proc. 3rd Congress European Society for Agronomy, Abano-Padova, 18-22 września 1994, Padova University, Colmar ESA, s. 250-251
 • 1994Badania nad agrotechniką odmian pszenżyta [w:] Wkład nauk rolniczych w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego, Mat. sesji nauk., Szczecin, 23 września 1994, Wyd. AR Szczecin, s. 60-66
 • 1994Effect of herbicides on grain yield and yield components of winter triticale (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski), Sympozjum, Radzików, 26-27 września 1994, s. 128
 • 1996Reakcja odmian pszenżyta ozimego na herbicydy (współautor R. Maciorowski) [w:] Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta, Sympozjum naukowe, Międzyzdroje, 1-4 września 1996, s. 78
 • 1997Wpływ różnego sposobu nawożenia azotem na plon i jakość pszenicy ozimej (współautorzy J. Mazurek, G. Podolska, S. Stankowski) [w:] Produkcja roślinna jako źródło surowców dla przemysłu chemicznego i przetwórczego, Mat. międz. konf. nauk., Warszawa, 15-16 kwietnia 1997, s. 1-8
 • 1997Wpływ poziomu nawożenia azotem, ilości wysiewu i regulatora wzrostu na plon i wyleganie odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego (współautorzy S. Stankowski, R. Maciorowski, A. Szołkowski, W. Brukwiński) [w:] Wkład nauk rolniczych w rozwój Pomorza Zachodniego, Mater. konf. nauk., Szczecin, 12 grudnia 1997, s. 75-80
 • 1998Porównanie plonowania dwóch odmian owsa nieoplewionego z oplewionym przy dwóch poziomach nawożenia azotem (współautorzy Z. Nita, S. Stankowski), Konf. nauk. „Stan i perspektywy hodowli, uprawy i wykorzystania owsa w żywieniu ludzi i zwierząt”, 23-24 czerwca 1998, s. 15
 • 1998The effect of sowing depth on grain yield and yield components of hybrid and population cultivars of rye (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski), V ESA Congress, Nitra 28 czerwca-2 lipca 1998, Short Communications vol. I, s. 87-88
 • 1998Growth modelling of hybrid and population rye cultivars under different canopy density (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski, M. Stosio), V ESA Congress, Nitra, 28 czerwca-2 lipca 1998, Short Communications vol. II, s. 328-329
 • 1998Wpływ różnych technologii nawożenia azotem na jakość ziarna odmian pszenicy ozimej (współautorzy S. Stankowski, G. Podolska, J. Mazurek), Konferencja „Biologia plonowania, agrotechnika i wykorzystanie ziarna pszenicy”, 21-23 października 1998, IUNG Puławy (materiały), s. 123-124
 • 1999Evaluation of Polish cultivar of naked oats (współautor M. Friedrich). Suppl. Proc. European Oats Conference, St. Neots, Cambridge, 28-29 października 1999, Robinson College Management Center. Cambridge, s. 103-106
 • 2004Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość siewną owsa nagoziarnistego (współautorzy R. Maciorowski, Z. Nita, S. Stankowski, M. Świderska-Ostapiak, K. Pacewicz) [w:] Nauki w służbie człowieka i przyrody, Jubileuszowa Sesja Naukowa, Szczecin, 29 września 2004, s. 141
 • 2004Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i jakość ziarna żyta mieszańcowego populacyjnego (współautorzy R. Maciorowski, S. Stankowski) [w:] Nauki w służbie człowieka i przyrody, Jubileuszowa Sesja Naukowa, Szczecin, 29 września 2004, s. 142Sprawozdania i opracowania naukowe

 • 1975Adaptacja metody kolorymetrycznej do oznaczania zawartości białka w produktach paszowych. Opracowanie wykonane dla Centralnego Laboratorium Przemysłu Rolnego w Warszawie (współautor D. Wesołowska-Oses), maszynopis 26 s. tekstu + 20 tabel+ 10 rysunków
 • 1977Wpływ nawożenia mineralnego w zależności od ilości wysiewu na plonowanie nowych odmian pszenicy ozimej po różnych grupach przedplonów. Sprawozdanie z badań nad agrotechniką odmian pszenicy ozimej (współautor S. Lebiedź), IUNG Puławy, s. 13-18
 • 1979Wpływ ilości wysiewu i nawożenia azotem na plonowanie, rozwój i strukturę plonu odmian triticale. Sprawozdanie z badań nad agrotechniką odmian triticale (współautorzy S. Lebiedź, s. Stankowski), IUNG Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Puławy, s. 19-25
 • 1979Wpływ ilości wysiewu i nawożenia na plonowanie intensywnych odmian pszenicy jarej. Sprawozdanie z badań nad agrotechniką odmian pszenicy jarej (współautorzy S. Lebiedź, s. Stankowski), IUNG Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Puławy, s. 32-38
 • 1979Wpływ ilości wysiewu i nawożenia na plonowanie intensywnych odmian pszenicy jarej. Sprawozdanie z badań nad agrotechniką odmian pszenicy jarej (współautorzy S. Lebiedź, s. Stankowski), IUNG, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Puławy, s. 39-47
 • 1980Wpływ ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem na plonowanie, rozwój i strukturę plonu Triticale - wstępna synteza z lat 1978-1980 (współautorzy S. Lebiedź, s. Stankowski) [w:] Sprawozdanie z badań nad agrotechniką odmian Triticale. Wyniki prac w problemie PR-4. Dz. II Cz. I. A.04 z doświadczeń wykonanych w latach 1976-1980, IUNG Puławy, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, s. 17-26
 • 1980Wpływ ilości wysiewu i nawożenia na plonowanie intensywnych odmian pszenicy jarej - synteza wstępna wyników z lat 1975-1977 (współautorzy S. Lebiedź, s. Stankowski) [w:] Sprawozdanie z badań nad agrotechniką odmian pszenicy jarej. Wyniki w problemie 09.1.F.1. z doświadczeń wykonanych w latach 1976-1980, IUNG Puławy, s. 25-33
 • 1980Wpływ ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem na plonowanie intensywnych odmian pszenicy jarej (współautorzy S. Lebiedź, s. Stankowski) [w:] Sprawozdanie z badań nad agrotechniką odmian pszenicy jarej. Wyniki prac w problemie 09.1.F.1. z doświadczeń wykonanych w 1979, IUNG Puławy, s. 24-33
 • 1980Wpływ ilości wysiewu i poziomu nawożenia na plonowanie intensywnych odmian pszenicy jarej - synteza wstępna wyników z lat 1978-1980 (współautorzy S. Lebiedź, s. Stankowski) [w:] Sprawozdanie z badań nad agrotechniką odmian pszenicy jarej. Wyniki prac w problemie 09.1.F.1. z doświadczeń wykonanych w latach 1976-1980, IUNG Puławy, s. 34-44
 • 1980Wpływ rozstawy rzędów i ilości wysiewu na plonowanie 2 odmian pszenicy jarej (współautor S. Stankowski) [w:] Sprawozdanie z badań nad agrotechnika odmian pszenicy jarej. Wyniki prac w problemie 09.1.F.1. z doświadczeń wykonanych w latach 1976-1980, IUNG Puławy, s. 103-106
 • 1989Możliwości zwiększenia współczynnika rozmnożenia nowych odmian zbóż (współautor S. Stankowski) [w:] Sprawozdanie Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1988, Szczecin, s. 33-34Odznaczenia

 • 1971 – Złota Odznaka ZNP
 • 1976Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego
 • 1976 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1981 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1984 – Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • 1988 – odznaka honorowa „Za Zasługi dla Województwa Słupskiego”
 • 1993 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1997 – odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”
 • 2009Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego