Mirosławiec

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mirosławiec
Mirosławiec
Nazwa niemiecka Märkisch Friedland
Nazwa przejściowa Frydląd Marchijski (po 1945)
Powiat wałecki
Gmina Mirosławiec
Prawa miejskie 1303
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Mirosławiec (niem. Märkisch Friedland) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mirosławiec.

Geografia

Położenie

Klimat

Według ogólnie przyjętych podziałów Polski na regiony klimatyczne, gmina Mirosławiec a co za tym idzie również miasto Mirosławiec znajduje się w regionie klimatycznym VII – środkowopomorskim. Jest to obszar o klimacie przejściowym pomiędzy strefą chłodniejszego i wilgotniejszego klimatu charakterystycznego dla dzielnicy pomorskiej, a strefą suchego i cieplejszego klimatu, jakim cechuje się dzielnica środkowa – nadnotecka. Według pomiarów stacji meteorologicznej w Pile[1]:

 • średnia temperatura roczna waha się tu w granicach 7,1 °C - 8,7 °C;
 • wilgotność względna powietrza jest wysoka i wynosi 81%;
 • średnia suma opadów wynosi na tym terenie około 650 mm;
 • liczba dni pochmurnych wynosi około 140, pogodnych 40;
 • pokrywa śnieżna zalega tutaj stosunkowo krótko – średnio 45 dni w przedziale od listopada do kwietnia;
 • pod względem opadów jest to najbogatszy rejon w dzielnicy środkowo – nadnoteckiej;
 • występują tu wiatry zachodnie, przeważają wiatry o prędkości 2-5 m/s i 5-10 m/s.

Obiekty fizjograficzne

Jeziora znajdujące się na terenie miasta Mirosławiec[2]:

Przyroda

Historia

Samorząd

Organami samorządowymi w Mirosławcu jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta[3]. W Mirosławcu funkcję burmistrza sprawuje Piotr Pawlik[4]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[5].


Aktualny skład Rady Miasta Mirosławiec[6]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[7].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[8]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Pawlika uzyskał 7 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Rębeckiej-Sabak - Przyjazna Gmina uzyskał 4 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Nowaka - Nasze Osiedle uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko w Rękach Wspólnoty uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Biegańskiej-Pańczyk uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Zenona Gębarowskiego uzyskał 1 mandat w radzie


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Piotr Pawlik - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 1289, co stanowiło 52.85% - wybrany na burmistrza
 • Elżbieta Beata Rębecka-Sabak - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 1150, co stanowiło 47.15%


Przy Radzie Miasta działają komisje[9]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarki i Budżetu
 • Komisja Polityki Społecznej

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[10]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 14
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 31
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 5
Sekcja F - Budownictwo 44
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 87
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 20
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 14
Sekcja J - Informacja i komunikacja 2
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 10
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 10
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 9
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4
Sekcja P - Edukacja 9
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 20
Ogółem 307

Kultura

Kultura w Mirosławcu według danych GUS, stan na 2012 rok[11]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 475
Muzea
Liczba muzeów 1
Liczba zwiedzających w roku 1 600

Oświata

Oświata w Mirosławcu według danych GUS, stan na 2011 rok[12]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 169
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 336
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 166

Kościoły i związki wyznaniowe

W Mirosławcu działają parafie rzymskokatolickie[13]:

 • Niepokalanego Poczęcia NMP w Mirosławcu (liczba wiernych: 3 782)

Sport

Sport w Mirosławcu według danych GUS, stan na 2010 rok[14]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 2
Liczba sekcji sportowych 2
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 97
Liczba kobiet 3
Suma 100
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 77
Liczba dziewcząt 3
Suma 80

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w Mirosławcu utrzymuje się na stałym poziomie, ma na to wpływ niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił -3,2 na 1000 mieszkańców, ponadto występuje dodatnie saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło 5 osób. Sytuacji nie zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 1 osoba[15]. Gęstość zaludnienia w gminie Mirosławiec wynosi 1442 osoby na 1 km²[16].

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[17].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 2 623 2 659 3 103 3 111 3 072
Kobiety 1 314 1 340 1 564 1 561 1 547
Mężczyźni 1 309 1 319 1 539 1 550 1 525

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[18]:

 • przedprodukcyjnym - 642 osoby - 20,9%
 • produkcyjnym - 1 985 osób - 64,6%
 • poprodukcyjnym - 445 osób - 14,5%


W Mirosławcu na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet[19].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w Mirosławcu według danych GUS, stan na 2011 rok[20]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 3
Suma 3
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[21]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 1536

Herb

Herb Mirosławca

Zabytki

Zabytki w Mirosławcu wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków[22]:

 • cmentarz żydowski, nr wpisu 497, z dnia 16.12.1983
 • cmentarz rodowy z duktem widokowym, nr wpisu 636, z dnia 16.10.1989
 • spichlerz ul. Wolnosci 32, nr wpisu 260, z dnia 18.05.2006
 • majdan zamkowy, nr wpisu 175, z dnia 02.08.2004
 • kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, nr wpisu 51, z dnia 26.10.1954
 • dom, ul. Kościelna 6, nr wpisu 50, z dnia 26.10.1954
 • teren Starego Miasta, nr wpisu 27, z dnia 04.09.1956
 • dom ul. Wałecka 24 (otoczenie), nr wpisu 237, z dnia 02.12.2005

Pomniki

Osoby urodzone w miejscowości

Osoby związane z miejscowością

Przypisy

 1. Plan Odnowy Miejscowości Bronikowo na lata 2007-2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 25.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/59
 2. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 30.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 3. Gmina i Miasto Mirosławiec, Organy gminy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/90
 4. Dane teleadresowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/
 5. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 6. Skład Rady Miejskiej w Mirosławcu - Kadencja 2010-2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/19
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 8. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat wałecki - gm. Mirosławiec, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321703.html
 9. Rada Miejska, Komisje w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/20
 10. Portret Mirosławca W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Portret miasta Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 12. Portret miasta Mirosławiec W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 13. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 14. Portret miasta Mirosławiec W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Portret miasta Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Portret gminy Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret miasta Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Portret miasta Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Portret miasta Mirosławiec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Portret miasta Mirosławiec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 21. Dane z 2012 roku.
 22. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.08.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też