Powiat świdwiński

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powiat świdwiński
Powiat świdwiński
Siedziba władz Świdwin
Liczba gmin 1 (miejska);
1 (miejsko-wiejskie);
4 (wiejskie)
Strona internetowa powiatu.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Powiat świdwiński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Świdwin

Geografia

Położenie

Powiat Świdwiński leży w centrum województwa zachodniopomorskiego i rozciąga się na terenach Wysoczyzny Łobeskiej, fragmentach równin Nowogardzkiej i Gryfickiej i Białogardzkiej, obejmuje swym zasięgiem także północny skrawek Pojezierza Drawskiego[1]. Powiat świdwiński graniczy: od południa z powiatem Drawsko Pomorskie, od zachodu z powiatem Łobez, od północy z powiatem Kołobrzeg, od północy i częściowo od zachodu z powiatem Białogard i od zachodu z powiatem Szczecinek. Obszar powiatu wynosi 1093 km²[2], jest to 4,7% powierzchni województwa zachodniopomorskiego. Pod względem powierzchni na 21 powiatów w województwie świdwiński zajmuje 10 miejsce w województwie[3].

Klimat

Klimat powiatu ma charakter przejściowy pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym. Północna część powiatu, która rozciąga się przeważnie na równinnych terenach sandrowych wykazuje cechy klimatu morskiego. Części centralna i południowa, które są zróżnicowane konfiguracyjnie, odznaczają się klimatem kontynentalnym. Okres wegetacyjny trwa tutaj od 5 kwietnia i kończy się w listopadzie. Okres wiosenny to czas wiatrów suchych i często mroźnych z północy i wschodu, w okresie letnim przeważnie wieją wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, a zimą przeważają ciepłe wiatry południowo-zachodnie przynoszące zmianę pogody. Zróżnicowane warunki klimatyczne powiatu to skutek jego położenia. Znajduje się on w trzech krainach klimatycznych[4]:

 • część północna należy do krainy II obejmującą Krainę Gryficko-Białogardzką
 • część środkowa należy do krainy III do Pasu Północnego Pojezierza Pomorskiego
 • część południowa należy do krainy V w Pasie Środkowego Pojezierza Pomorskiego
Charakterystyka poszczególnych krain klimatycznych, które obejmują swoim zasięgiem powiat świdwiński[5].
Kraina II Kraina III Kraina V
średnia temperatura roczna 7,5-7,9 °C 7,0-7,7 °C 7,0-7,3 °C
średnia temperatura okresu V-VII 14,0-14,5 °C 14,0-14,5 °C 13,7-14,7 °C
liczba dni gorących w roku 13-19 dni 13-18 dni 18-22 dni
data początku zimy 03-06.12 31.12-06.01 13.12-02.01
długość okresu wegetacyjnego 215-218 208-215 208-215
długość okresu zimowego 45-65 55-70 65-90
suma opadów atmosferycznych w roku 600-650 650-800 550-650
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 180-200 180-215 175-210
liczba dni z pokrywą śniegu 40-45 40-55 45-65

Obiekty fizjograficzne

Najważniejsze rzeki w powiecie, to[6]: Parsęta, Rega, Wogra, Pokrzywnica, Mołstowa, Stara Rega, Dębnica, Mogilica, Bliska Struga, Bukowa, Czernica, Rzepczynka i Swierznica.

Przyroda

Lasy w powiecie świdwińskim zajmują obszar 38 414 ha, a lesistość powiatu wynosi 35,1 %. Flora powiatu świdwińskiego jest zróżnicowana i dość bogata. Występują tu skupiska roślin rzadkich, znajdujących się na terenach podmokłych oraz nad jeziorami i w dolinie rzeki Parsęty oraz innych rzek. Na terenie powiatu stwierdzono 155 gatunków kręgowców. Z ryb objęto częściową ochroną gatunkową łososia oraz ochroną gatunkową strzelbę potokową i śliza. Z płazów objęto ochroną gatunkową 12 gatunków, gadów – 5 gatunków, a mianowicie: jaszczurkę żyworodną, jaszczurkę zwinkę, padalca zwyczajnego, zaskrońca zwyczajnego,, żmiję zygzakowatą. Z ogólnej liczby występujących ptaków (160 gatunków), na terenie powiatu występują następujące gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: bąk, bielik, bocian czarny, czeczotka, gągol, kania czarna, kania ruda, kormoran czarny, kulik wielki, łęczak, orlik krzykliwy, puchacz, rybołów, świstun. Zgodnie z regionalizacją zoograficzną (Kondracki1988), powiat świdwiński został zakwalifikowany do krainy południowobałtyckiej, dzielnicy bałtyckiej[7].

Formy ochrony przyrody znajdujące się na terenie powiatu świdwińskiego[8]:

 • Drawski Park Krajobrazowy
 • Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”
 • dwa rezerwaty przyrody:
  • Dolina Pięciu Jezior,
  • Torfowisko Toporzyk
 • 138 pomniki przyrody.

Obszary Naruta2000 znajdujące się na terenie powiatu[9]:

 • PLH320061 - Bystrzyno - pow. 893,7
 • PLH320007 - Dorzecze Parsęty - pow. 27710,4
 • PLH320049 - Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi) - pow. 14827,8
 • PLH320039 - Jeziora Czaplineckie - pow. 31949,3
 • PLH320043 - Karsibórz Świdwiński - pow. 588,0
 • PLB320019 - Ostoja Drawska - pow. 153906,1
 • PLH320065 - Torfowisko Poradz - pow. 567,5

Historia

Samorząd

Organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu na czele którego stoi starosta.[10]. Rada Powiatu składa się z 17 radnych[11].

Skład zarządu powiatu świdwińskiego[12]:

Aktualny skład Rady Powiatu świdwińskiego w kadencji 2010 - 2014[13]:

Obecny skład Rady Powiatu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[14].

Wyniki wyborów przedstawiały się następująco[15]:

 • Komitet Wyborczy POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - liczba głosów ważnych oddanych na listę 3 863, co stanowiło 21,95% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 5
 • Komitet Wyborczy Wyborców POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM - liczba głosów ważnych oddanych na listę 4 178, co stanowiło 23,74% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 4
 • Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W ŚWIDWINIE - liczba głosów ważnych oddanych na listę 3291, co stanowiło 18,70% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 4
 • Komitet Wyborczy PLATFORMA OBYWATELSKA RP - liczba głosów ważnych oddanych na listę 2 968, co stanowiło 16,87% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 2
 • Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 563, co stanowiło 8,88% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1
 • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA POWIATOWA - liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 735, co stanowiło 9,86% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1


Przy Radzie Powiatu działają komisje[16]:

 • Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”
 • Komisja Budżetu i Porządku Publicznego
 • Komisja Edukacji i Promocji
 • Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Gospodarka i infrastruktura

Na terenie powiatu świdwińskiego znajdują się drogi powiatowe[17]:

 • 162 Kołobrzeg- Drawsko Pomorskie,
 • 163 Kołobrzeg – Wałcz,
 • 151 Świdwin – Łobez,
 • 152 Świdwin – Płoty,
 • 172 Połczyn-Zdrój – Szczecinek,
 • 173 Połczyn-Zdrój – Drawsko Pomorskie,
 • 170 Tychowo – Kołacz.

Ponadto przez teren powiatu biegną dwie linie kolejowe[18]:

 • jednotorowa, zelektryfikowana linia relacji Szczecin – Stargard – Świd-win – Białogard.
 • jednotorowa linia drugorzędna o znaczeniu lokalnych relacji Świdwin – Połczyn-Zdrój obecnie wykorzystywana tylko do transportu towarowego lub nieczynna.

Powiat Świdwiński należy do terenów o charakterze rolniczo-leśnym. Rolnictwo i leśnictwo oraz związane z nimi przetwórstwo rolno-spożywcze i przemysł drzewny odgrywały i odgrywają dużą rolę w rozwoju gospodarczym obszaru. Główne ośrodki przemysłowo-usługowe to Świdwin i Połczyn-Zdrój.

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2013[19]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 238
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 5
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 390
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 19
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 11
Sekcja F - Budownictwo 502
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 1216
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 177
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 99
Sekcja J - Informacja i komunikacja 38
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 111
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 570
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 216
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 90
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 42
Sekcja P - Edukacja 145
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 287
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 76
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 280
Ogółem 4512

Kultura

Działalność kulturalna w powiecie świdwińskim oparta jest przede wszystkim o współpracę z miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury. Życie kulturalne skupia się w dwóch miastach powiatu: Świdwinie i Połczynie-Zdroju. Świdwiński Ośrodek Kultury mający swoją siedzibę w średniowiecznym zamku jest pomysłodawcą i organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Należą do nich[20]:

 • Powiatowy Konkurs Poetycki im. St. Misakowskiego
 • Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej
 • Widowisko Historyczne "Bitwa o Krowę"
 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Śpiewaka
 • Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
 • eliminacje powiatowe "Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego"
 • konkurs recytatorski dla dzieci "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"
 • Dzień Kultury Kresowej
 • Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych
 • Ogólnopolskie Warsztaty Plastyczne dla twórców nieprofesjonalnych.

Z kilkudziesięciu propozycji kulturalnych Połczyńskiego Centrum Kultury na stałe wpisały się do kalendarza następujące imprezy:

 • Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży
 • Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. "Skamandrytów"
 • impreza integracyjna "Radość bez granic"
 • Euroregionalne Spotkania Łowieckie „Darz Bór”.


Kultura w powicie świdwińskim według danych GUS, stan na 2012 rok[21]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 15
Liczba czytelników w ciągu roku 4198
Kina (w 2013 roku)
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 365

Oświata

Oświata w powicie świdwińskim według danych GUS, stan na 2012 rok[22]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
23
Liczba dzieci w przedszkolach 1293
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 17
Liczba uczniów 2717
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 11
Liczba uczniów 1549
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 309
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 6
Liczba uczniów 848
Szkoły policealne
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 190

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Baza obiektów sportowych i rekreacyjnych w powiecie świdwińskim skupiona jest w Świdwinie i Połczynie-Zdroju:

 • Świdwinie[23]:
  • Park Wodny "Relax"
  • Hala Sportowa
  • Stadion Sportowy
  • Boisko Treningowe
 • w Połczynie Zdroju:
  • Stadion Sportowy
  • Korty Tenisowe
  • Basen Kąpielowy (odkryty)
  • Basen Kąpielowy (kryty)
  • Basen Zewnętrzny "Patio"
  • Solarium
  • Ośrodek Jazdy Konnej
  • Wypożyczalnia rowerów

Ponadto w Świdwinie istnieje kompleks sportowo – rekreacyjny wykonany przez samorząd Powiatu Świdwińskiego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, o łącznej powierzchni 3060,40 m2. Składa się on z[24]:

 • boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy – pow. 1860 m2,
 • boiska do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową – pow. 613,11 m2.

Kluby sportowe działające na terenie powiatu świdwińskiego[25]:

 • Klub Sportowy „Technik”
 • Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej (SL „Salos” RP)
 • Miejski Ludowy Klub Tenisa Stołowego „Spójnia” Świdwin
 • Klub Sportowy Piłki Nożnej „Spójnia” Świdwin
 • Klub Sportów Siłowych „Świt”
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Huragan”
 • Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Żaki 2000 Gmina Świdwin”
 • Ludowy Klub Sportowy „Redłovia” Redło
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Pomorzanin” Sławoborze
 • Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Grodzisko”
 • Połczyńskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „ Siatkarz”
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy Aksa/Żaki Gmina Świdwin
 • Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Świdwinie
 • Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportu „Mecz”
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Hoop” Ząbrowo
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ ŁĄKOWO”
 • Młodzieżowy Klub Sportu i Rekreacji – Towarzystwo Życia Aktywnego
 • Klub Sportowy „Sumo – Team”
 • Klub Sportowy Tańca Towarzyskiego „Iskra”
 • Klub Sportów Walki „Spartakus”
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Lekowo
 • Akademia Piłkarska - Technik Świdwin
 • Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej - Świdwin
 • Powiatowa Akademia Sportu Świdwin
 • Starostwo Powiatowe
 • Stowarzyszenie Oldbojów Piłki Nożnej
 • Klub Sportowy RELAX Świdwin
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Brzeżno
 • Klub Sportowy Tęcza Świdwin
 • Klub Biegacza „Sprint” Świdwin

oraz 24 Uczniowskie Kluby Sportowe


Sport w powicie świdwińskim według danych GUS, stan na 2012 rok[26]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 21
Liczba sekcji sportowych 42
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 1 091
Liczba kobiet 305
Suma 1 396
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 871
Liczba dziewcząt 282
Suma 1 153


Turystyka

W powiecie świdwińskim znajduje się Centrum Informacji Turystycznej w Świdwinie, w którym dostępne są dostępne są foldery, broszury, mapy, informatory opisujące szlaki wodne, piesze i rowerowe na terenie powiatu. Udzielane są również informacje o imprezach organizowanych przez Świdwiński Ośrodek Kultury, bazie noclegowej i agroturystycznej z terenu powiatu świdwińskiego[27].

Przez powiat świdwiński przebiegają następujące szlaki turystyczne[28]:

 • szlaki rowerowe:
  • Dolina Pięciu Jezior - kolor oznakowania : niebieski, gmina : Połczyn-Zdrój, długość szlaku na terenie powiatu : 9,950 km (4,65 km utwardzone).Szlak prowadzący przez najciekawsze punkty widokowe Szwajcarii Połczyńskiej, z punktem kulminacyjnym w rezerwacie Dolina Pięciu Jezior.
  • Greenway - Naszyjnik Północy - kolor oznakowania : zielony, gmina : Połczyn-Zdrój, długość szlaku na terenie powiatu : 31,550 km, (21,9 km utwardzone). Trasa biegnąca ścieżką rowerową, wytyczoną wzdłuż dawnego nasypu kolejowego ze Złocieńca do Połczyna-Zdroju, a następnie dołącza do niebieskiego szlaku pieszo-rowerowego Szwajcarii Połczyńskiej.
  • Pradolina Dębnicy - kolor oznakowania : niebieski, gmina : Połczyn-Zdrój, długość szlaku na terenie powiatu : 21,200 km (12,95 km utwardzone). Szlak prowadzący w przez najciekawsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny leśne na wschód od Połczyna-Zdroju, z kulminacją w rejonie jeziora Kołacz przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Połczyn.
  • Szlak dziedzictwa i architektury - kolor oznakowania: czarny, gminy: Świdwin, Brzeżno; długość szlaku na terenie powiatu: 12,700 km, (8,15 km utwardzone). Szlak biegnie przez miejscowości powiatów: łobeskiego i świdwińskiego, mijając na swojej trasie zabytkowe obiekty architektury pałacowej i dworskiej, dawne wiadukty kolejowe, młyny i gorzelnie, a także jedną z największych na Pomorzu Zachodnim kopalni kruszywa.
  • Szlak Szwajcarii Połczyńskiej - kolor oznakowania: czerwony, gmina Połczyn-Zdrój, długość szlaku na terenie powiatu: 34,100 km (14,15 km utwardzone). Szlak przeznaczony dla zaawansowanych rowerzystów, wiodący leśnymi duktami przez najwyższe wzniesienia Pojezierza Drawskiego, których wysokość przekracza 220 m.
 • turystyczne szlaki pieszo-rowerowe
  • Kocioł Świdwiński - kolor oznakowania: zielony,gminy: Świdwin, Brzeżno,dług. szlaku na terenie powiatu: 62,700 km. Trasa wiedzie przez tereny walk, które odbyły się w lasach na południe od Świdwina w marcu 1945 r. podczas oblężenia korpusu wojsk niemieckich przez oddziały I Armii Wojska Polskiego.
  • Szlak Przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego - kolor oznakowania: czarny, gmina: Połczyn-Zdrój, długość szlaku na terenie powiatu: 18,650 km. Dość trudny do przebycia szlak, wiodący przez górzyste, porośnięte buczynami tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego; po drodze liczne punkty widokowe.
  • Szlak Solny - kolor oznakowania: czerwony,gmina: Połczyn-Zdrój,dług. szlaku na terenie powiatu: 32,450 km. Szlak z Kołobrzegu do Czaplinka, prowadzący trasą, którą podążali niegdyś kupcy przewożący nadmorską sól do Wielkopolski
  • Szlak Szwajcarii Połczyńskiej - kolor oznakowania: niebieski, gmina: Połczyn-Zdrój, dług. szlaku na terenie powiatu: 16,550 km. Trasa szlaku wiedzie wraz z zielonym szlakiem rowerowym Greenway przez słabo zaludnione, górzyste i leśne tereny na południowy wschód od Połczyna-Zdroju.
  • Szlak wokół Połczyna-Zdroju - kolor oznakowania: żółty, gmina: Połczyn-Zdrój, długość szlaku na terenie powiatu: 15,450 km. Typowo spacerowy szlak prowadzący polnymi i leśnymi drogami wokół miasta-uzdrowiska; po drodze liczne punkty widokowe.
  • Szlak skarbów sławoborskich lasów i Doliny Pokrzywnicy- kolor oznakowania: żółty, gminy: Sławoborze, Rąbino, dług. szlaku na terenie powiatu: 24,000 km, Szlak o charakterze ścieżki edukacyjnej, prowadzący przez tereny na wschód od Sławoborza - Kłodzińskie Góry z najwyższą w gminie górą Klorówką, oraz dolinę Pokrzywnicy wraz z zalewem Sidłowo.
 • szlak konny:
  • Z zachodu na wschód Pojezierza Drawskiego prowadzi szlak konny o długości 186,4 km, który łączy Łobez z Białym Borem. Jest oznakowany pomarańczową kropką o średnicy 6 cm umieszczoną na białym prostokącie. Szlak podąża mało uczęszczanymi gruntowymi drogami i ścieżkami, w wyjątkowo malowniczym krajobrazie, mijając 25 jezior i przecinając 7 rzek: Starą Regę, Wogrę, Bliską Strugę, Dębnicę, Piławę, Płytnicę, Gwdę i Dołgą. Przez gminę Połczyn-Zdrój przebiega fragment o długości około 32 km. Granicę gminy od strony południowo-zachodniej szlak przekracza w okolicy miejscowości Stare Resko i dalej prowadzi przez Skarbimierz, Zajączkowo, Widów, Jelonki, Ogrodno, Brzękowice i Kocury, za którymi przechodzi na teren gminy Barwice.
 • ścieżka rowerowa:
  • Ścieżka rowerowa "Zwichniętych torów" - prawdziwa gratka dla cyklistów odwiedzających Połczyn-Zdrój jest ścieżka rowerowa do Złocieńca. Trasa długości około 27 km (ok. 16 km w granicach powiatu świdwińskiego) wiedzie dawnym nasypem kolejowym, z którego zdjęto tory, położono asfalt i udostępniono wyłącznie rowerzystom.

Demografia

Liczba mieszkańców w powiecie świdwińskim utrzymuje się na stałym poziomie, ma na to wpływ niski przyrost naturalny, który w 2013 roku wynosił -1,9 na 1000 mieszkańców oraz saldo migracji gminnych wewnętrznych wynoszące -217 osób. Sytuację niewiele zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło -3 osoby. Gęstość zaludnienia w powiecie wałeckim wynosi 44 osób na 1 km²[29].

Liczba ludności w powiecie świdwińskim na przestrzeni lat 2008 - 2013[30].
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem 48 571 48 470 49 446 49 181 48 900 48 582
Kobiety 24 723 24 699 24 991 24 827 24 751 24 594
Mężczyźni 23 848 23 771 24 455 24 354 24 149 23 988

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują, stan na grudzień 2013[31]:

 • przedprodukcyjnym - 8 842 osób - 18,2%
 • produkcyjnym - 31 492 osób - 64,8%
 • poprodukcyjnym - 8 248 osób - 17%


W powiecie świdwińskim na 100 mężczyzn przypada 103 kobiet[32].

System ochrony zdrowia

Zadania z zakresu podstawowej opieki medycznej na terenie powiatu realizowane są przez[33]:

 • Brzeżno, NZOZ ,,Doktor" s.c,
 • Lekowo, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ,
 • Połczyn-Zdrój, Gabinet Lekarza Rodzinnego Krzysztof Darski,
 • Połczyn-Zdrój, Eskulap S.C.,
 • Połczyn-Zdrój, Medyk S.C. T.A. Kwaśniewscy,
 • Połczyn-Zdrój, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Promyk",
 • Połczyn-Zdrój, SP ZOZ MSW,
 • Rąbino, ZOZ „Al-Med", Ali Al-Mohamad,
 • Rusinowo, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ,
 • Sławoborze, Niepubliczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej - Jacek Firmanty,
 • Sławoborze, NZOZ Eskulap, Anna Niechciał,
 • Świdwin, NZOZ „Ana-Lek",
 • Świdwin, NZOZ Mi-Med,
 • Świdwin, Ośrodek Zdrowia "Medyk" s.c.,J. Rożański, M. Wiewiórska, E. Brzozowska-Wojdat, M. Brzozowski,
 • Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ,

Powiat świdwiński prowadzi szpital w Połczynie Zdroju (dzierżawiony przez firmę Szpitale Polskie S.A. - stan na czerwiec 2014[34]), który realizuje zadania w zakresie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych[35].

Na terenie powiatu w Połczynie Zdroju działa Uzdrowisko Połczyn S.A., które specjalizuje się w uzdrowiskowym leczeniu chorób[36]:

 • Choroby kobiece (ginekologia)
 • Choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia)
 • Choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • Choroby układu nerwowego (neurologia)
 • Otyłość
Ochrona zdrowia w powiecie świdwińskim według danych GUS, stan na 2012 rok[37]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 22
Suma 22
Liczba praktyk lekarskich 9
Apteki ogólnodostępne[38]
Liczba aptek ogólnodostępnych 13
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3737

Herb

Herb powiatu świdwińskiego
Flaga powiatu świdwińskiego

Powiat Świdwiński posiada własny herb oraz flagę, ustanowione przez Radę Powiatu uchwałą Nr XX/112/2000 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie herbu i flagi powiatu.


Miasta i gminy (wykaz)

Na terenie powiatu świdwińskiego znajdują się[39]:

Przypisy

 1. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 2. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego 2004-2007. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 4. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 5. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego 2004-2007. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 6. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego 2004-2007. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 7. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego 2004-2007. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 8. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 9. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka, Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&nazwa_obsz=&w=2931&p=2912&g=&ssaki=&ptaki=&gady=&plazy=&ryby=&bezkregowce=&rosliny=&siedliska=&typyKrajobrazu=&istn_ochr_prz=
 10. Uchwała NR IX/44/07 w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego. Statut powiatu świdwińskiego. W: W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online] [Przegladany w 30.06.2014] Dostepny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=39496
 11. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 12. Organy > Zarząd Powiatu, w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online] [Przegladany w 30.06.2014] Dostepny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=40201
 13. Organy > Rada Powiatu, w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online] [Przegladany w 30.06.2014] Dostepny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=40200
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 15. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat świdwiński, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321600.html
 16. Informacje ogólne > Komisje. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online] [Przeglądany w 30.06.2014] Dostepny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=39573
 17. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 18. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 19. Portret powiat świdwiński W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Kultura w Powiecie Świdwińskim w: Strona internetowa Starowstwa Powiatowego w Świdwinie [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.powiatswidwinski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=71
 21. Portret Powiat świdwiński, w: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 22. Portret Powiat świdwiński W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Obiekty sportowe w: Strona internetowa Starowstwa Powiatowego w Świdwinie [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.powiatswidwinski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=75
 24. Orlik 2012 w: Strona internetowa Starowstwa Powiatowego w Świdwinie [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.powiatswidwinski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=75
 25. Ewidencja Stowarzyszeń w: Strona internetowa Starowstwa Powiatowego w Świdwinie [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w:http://www.powiatswidwinski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=77
 26. Portret Powiat świdwiński W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Centrum Informacji Turystycznej w: Strona internetowa Starowstwa Powiatowego w Świdwinie [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.powiatswidwinski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=68
 28. Turystyka, w: Strona internetowa Starowstwa Powiatowego w Świdwinie [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.powiatswidwinski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=68
 29. Portret powiat świdwiński W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 30. Portret Powiat świdwiński, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 31. Portret powiat świdwiński, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 32. Portret Powiat świdwiński, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 33. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 34. Strona interetowa Szpital Polski Połczyn Zdrój. [online] [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://www.szpitalpolczyn.pl/
 35. Uchwała Nr XXXIII/172/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia przedsiębiorstwa leczniczego. [online] [Przegladany w 30.06.2014] Dostepna w: http://www.powiatswidwinski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=983&Itemid=124
 36. Gdzie się leczyć \ Uzdrowiska w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/dla_doroslych.htm
 37. Portret powiat świdwiński W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 38. Dane z 2013 roku.
 39. Uchwała NR IX/44/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego. Statu powiatu świdwińskiego. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online] [Przegladany w 30.06.2014] Dostepny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=39496

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też

Szablon:Powiat świdwiński