Powiat kołobrzeski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powiat kołobrzeski
Siedziba władz Kołobrzeg
Liczba gmin 7
Strona internetowa powiatu.
Powiat kołobrzeski

Powiat kołobrzeski – powiat ziemski w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Zajmuje powierzchnię 726 km2. Powiat kołobrzeski składa się z 7 gmin. Stolicą powiatu jest miasto Kołobrzeg. Pozostałe gminy tworzące powiat to: Dygowo, Ustronie Morskie, Rymań, Siemyśl, miasto i gmina Gościno. W 124 miejscowościach wiejskich i 2 miastach (Kołobrzeg i Gościno) mieszka ok. 77 000 osób z których 62% to mieszkańcy Kołobrzegu. Głównym źródłem utrzymania ludności jest praca w handlu i usługach oraz rolnictwie. Na terenie powiatu działają placówki kulturalne, szkoły wyższe, średnie i podstawowe oraz inne instytucje użyteczności publicznej. Kołobrzeg posiada port handlowy, rybacki, pasażerski i jachtowy. Podstawowymi dziedzinami gospodarki powiatu są: przetwórstwo rybne, turystyka, gospodarka morska, lecznictwo uzdrowiskowe, przemysł rolno-spożywczy i rolnictwo[1].

Geografia

Powiat kołobrzeski znajduje się w północno-zachodniej części kraju w granicach 4 podjednostek fizyczno-geograficznych: Wybrzeże Trzebiatowskie, Równina Gryficka, Wybrzeże Słowińskie, Równina Białogardzka. W ramach powiatu można również wyróżnić dwie strefy: pas nadmorski i część śródlądową. Naturalną granicą rozdzielającą wybrzeża od równin jest rzeka Parsęta[2].

Położenie

Powiat kołobrzeski zlokalizowany jest w północnej – nadmorskiej części województwa zachodniopomorskiego. Sąsiaduje z 5 powiatami ziemskimi: gryfickim, łobeskim, świdwińskim, białogardzkim i koszalińskim. Od północy granicę powiatu wyznacza linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Południową naturalną granicę stanowi rzeka Parsęta.

Klimat

Na kształtowanie się warunków klimatycznych powiatu kołobrzeskiego decydujący wpływ ma morze. Na obszarze powiatu można wyróżnić dwie główne strefy klimatyczne: region środkowo-nadmorski i region środkowopomorski. Region środkowo-nadmorski znajduje się na północy i obejmuje wschodnią część Wybrzeża Trzebiatowskiego oraz znaczną część Wybrzeża Słowińskiego: gmina Kołobrzeg, Kołobrzeg, gmina Ustronie Morskie. Panuje tutaj klimat ostrzejszy niż w regionie zachodniopomorskim. Notuje się tu: znacznie więcej dni z dużym zachmurzeniem oraz większą liczbę dni z opadami atmosferycznymi, niską temperaturą w okresie maja i czerwca, najmniejszą liczbę dni gorących, najpóźniej zaczynającą się zimę, najmniejszą liczbę dni z pokrywą śnieżną, długi okres bezprzymrozkowy oraz najmniejsze średnie amplitudy temperatur. Region klimatyczny środkowopomorski obejmuje wschodnią część Równiny Gryfickiej oraz zachodni fragment Równiny Białogardzkiej, jak również pozostałe południowe obszary powiatu. W obszarze tego klimatu znajdują się gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Dygowo. Jest on ostrzejszy od klimatu regionu zachodniopomorskiego i środkowonadmorskiego. Mniej jest dni ciepłych, a więcej przymrozkowych i mroźnych. Częstsze są dni z opadami atmosferycznymi. Powietrze powiatu kołobrzeskiego jest czyste, a w części przymorskiej ma charakter leczniczy (duża zawartość jodu)[3].

Obiekty fizjograficzne

W strefie nadmorskiej (brzegowej) obejmującej Wybrzeże Trzebiatowskie i Wybrzeże Słowińskie, sięgającej do 12 km w głąb lądu, wyniesienia terenu osiągają do kilkunastu m n.p.m. Obszar centralny i południowy powiatu (nadmorski pas wysoczyznowy) w ramach Równiny Gryfickiej i Równiny Białogardzkiej osiąga wysokość do 85,8 m n.p.m. - Kobyla Góra k/ Rymania. W pasie nadmorskim występują także obszary depresyjne sięgające od –0,3 do –0,4 m p.p.m. (miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno). Na terenie powiatu kołobrzeskiego występują nieliczne jeziora o powierzchni do kilkudziesięciu hektarów (największe Popiel – gmina Rymań i Kamienica – gminy Siemyśl i Gościno) oraz kilkadziesiąt oczek polodowcowych w większości bezodpływowych; wyjątek stanowi jezioro Resko Przymorskie o powierzchni ok. 553 ha. Największymi rzekami powiatu są rzeka Parsęta (127 km długości, zlewnia 3144 km2) i rzeka Błotnica (27 km długości, zlewnia 120 km2) uchodząca do jeziora Resko Przymorskie[4].

Przyroda

Flora powiatu kołobrzeskiego jest bogata i zróżnicowana. Występują tu 124 gatunki, roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem w skali regionalnej i krajowej, w tym wiele gatunków prawnie chronionych w Polsce. Szatę roślinną tworzą kompleksy leśne i zadrzewienia. Dominują lasy mieszane, ale występują również kompleksy lasów sosnowych, dębowych, bukowych i bukowo - dębowych. W obszarach silnie podmokłych – w dolinach rzek Parsęty, Błotnicy, Gościnki, na torfowiskach i podmokłych łąkach – występują łęgi olszowe oraz bory bagienne. Na obszarach tych występują bogate zbiorowiska roślin, leśnych, łąkowych, torfowiskowych, bagiennych, wodnych, źródliskowych, nadmorskich i wydmowych z unikatowym mikołajkiem nadmorskim.

Lasy publiczne podlegają administracji Nadleśnictwa Gościno, które podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Lasy i grunty leśne w powiecie kołobrzeskim zajmują obszar o powierzchni 15496 ha, co stanowi 21,4 % całej powierzchni powiatu.

Brzeg nadmorski jest siedliskiem wielu gatunków ptaków: mewy (śmieszki, pospolite, srebrzyste, siodłate), łabędź niemy i wiele gatunków kaczek. Rzeki Parsęta i Gościnka są siedliskiem ryb z gatunku łososiowatych. W obszarach dolin rzecznych i mokradeł stwierdzono występowanie łabędzia, żurawia zwyczajnego, czapli, kaczki krzyżówki i gęsi gęgawy. Na obszarze mokradeł śródpolnych i dolinach rzecznych występuje bogaty świat płazów i gadów. W lasach można spotkać gatunki zwierząt charakterystyczne dla nizinnych obszarów Polski tj. dziki, jelenie, sarny, lisy i zające. Na terenie powiatu występuje cały szereg gatunków zagrożonych, znajdujących się na czerwonych listach[5].

Historia

Powiat Kołobrzeski został powołany na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578), nowy podział terytorialny Polski obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku. Powiat Kołobrzeski jest jednym z 308 powiatów ziemskich w kraju i jednym z 18 powiatów tworzących Województwo Zachodniopomorskie.

Powiat Kołobrzeski obfituje w zabytki historyczne. Można w nich odczytać ślady dziejów ziemi kołobrzeskiej w wymiarze świeckim i sakralnym. Znaczną grupę stanowią kościoły, zachowały się nawet te będące świadectwem zaszczepiania chrześcijaństwa na Pomorzu. Dobrym przykładem jest kościół pw. św. Michała Archanioła w Unieradzu z XIII wieku, wzniesiony z zebranych kamieni polnych, zwieńczony drewnianą wieżą, budowla do dziś zachowała swój pierwotny romański styl. Po świątyni w Budzistowie uznawany jest za najstarszy zachowany obiekt sakralny ziemi kołobrzeskiej. Także kołobrzeska kolegiata sięga swym początkiem XIII wieku. Wspaniale zrekonstruowana po wojnie "trwała ruina" jest obrazem świetności oraz hojności bogatych mieszczańskich fundatorów. Jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków kościoła pw. NMP jest odlany z brązu, siedmioramienny świecznik autorstwa Jana Apengetera z 1327 roku. Prawdziwym arcydziełem sztuki snycerskiej są najstarsze w Polsce stalle wykonane w 1340 roku przez Hermana Waltera[6]. Odmiennym elementem krajobrazu Powiatu Kołobrzeskiego są zabudowania byłych folwarków z przełomu XIX i XX wieku. Było ich tu kilkadziesiąt, solidne, murowane wyparły, tradycyjną dla regionu, zabudowę szachulcową. W ich otoczeniu zachowały się parki podworskie, wpisane w większości do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Można w nich odnaleźć pomniki przyrody, jak choćby w Lesie Kołobrzeskim, gdzie obejrzeć można najstarszy w Polsce okaz dębu o nazwie "Boleslaw" oszacowany przez dendrologów na 800 lat[7].

Samorząd

Powiat kołobrzeski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

 1. miasto Kołobrzeg,
 2. gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie.

Siedzibą władz powiatu jest miasto Kołobrzeg.

Organami powiatu są: Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu.

W skład rady wchodzi 19 radnych, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W skład zarządu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta oraz pozostali członkowie w liczbie trzech. Starosta organizuje pracę zarządu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji wicestarosty określa regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu[8].

Gminy powiatu kołobrzeskiego są obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Kołobrzegu i Sądu Okręgowego w Koszalinie[9]. Powiat kołobrzeski jest obszarem właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie[10].

Mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego wybierają radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 3. Posłów na Sejm wybierają z okręgu wyborczego nr 40, senatora z okręgu wyborczego nr 99, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13[11].

Gospodarka i infrastruktura

Na gospodarkę powiatu w istotny sposób wpływają cechy fizyczno-geograficzne, struktura przestrzenna oraz walory turystyczno-uzdrowiskowe. Dominującą formą działalności jest sektor usług materialnych i niematerialnych reprezentowany przez działalność handlową i usługi motoryzacyjne (3 432 podmioty – 25,3 %), usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią (2 564 podmioty – 18,9%) oraz budownictwo (1 395 podmiotów – 10,3 %). Znaczącą rolę ma także: rynek nieruchomości (815 – 6,0 %), transport i gospodarka magazynowa (791- 5,8 %), opieka zdrowotna i opieka społeczna (761 – 5,6 %), przetwórstwo przemysłowe (718 – 5,3 %), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (703 – 5,2 %) oraz pozostała działalność usługowa (664 – 4,9 %). Powiat kołobrzeski w 2010 roku miał najniższy w województwie odsetek zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (12 %), natomiast zatrudnienie w przemyśle i budownictwie na poziomie ok. 23 % było jednym z niższych w województwie. Zatrudnienie w usługach na poziomie 65 % jest najlepszym wynikiem wśród powiatów ziemskich. Powiat cechuje wysoka liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców[12]. Kołobrzeg, z uwagi na status uzdrowiska, nigdy nie był silnym ośrodkiem przemysłowym. Największe znaczenie dla gospodarki miasta pełni nadal port rybacki i przeładunkowy. Port handlowy jest również jednostka macierzysta dla większości statków Polskiej Żeglugi Bałtyckiej[13].

Obsługę komunikacyjną powiatu kołobrzeskiego zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym. Na osi zachód - wschód przebiega droga krajowa nr 6 SzczecinKoszalin - Gdańsk, która z uwagi na tranzytowy charakter w systemie międzynarodowym jest oznaczona numerem E28. Na osi północ - południe przebiega droga krajowa nr 11 KołobrzegKoszalinPoznań.

Obie drogi krajowe powiązane są z drogami wojewódzkimi:

 • nr 102: Kołobrzeg – Trzebiatów,
 • nr 105: Rzesznikowo – Kamień Pomorski,
 • nr 162: Kołobrzeg – Gościno – Świdwin,
 • nr 163: Kołobrzeg – Karlino - Wałcz,

które tworzą dogodne połączenie komunikacyjne z sąsiednimi powiatami. Sieć drogową powiatu uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Łączna długość dróg na obszarze powiatu wynosi ponad 1500 km[14].

Przez teren gmin powiatu kołobrzeskiego przebiegają 3 jednotorowe linie kolejowe relacji:

 • Kołobrzeg – Koszalin,
 • Kołobrzeg – Białogard,
 • Kołobrzeg – Trzebiatów.

Dwie z nich do Koszalina i Białogardu są zelektryfikowane. Kołobrzeg posiada bezpośrednie połączenie m. in. ze Szczecinem, Warszawą, Poznaniem, Gdańskiem, Świnoujściem, Bydgoszczą, Zieloną Górą, Koszalinem, Piłą, Opolem, Krakowem, Częstochowa, Katowicami, Lublinem.

Kolejnym elementem komunikacji zbiorowej w powiecie kołobrzeskim są połączenia autobusowe, które obsługiwane są przez PKS w Kołobrzegu, Komfort Bus, Polski Ekspres oraz przez prywatnych przewoźników. Funkcjonują bezpośrednie połączenia z Berlinem, Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Gdańskiem, Jelenią Górą,Wrocławiem, Łodzią, Zieloną Górą.

W Kołobrzegu zlokalizowany jest międzynarodowy port morski, pełniący funkcje: transportową, pasażersko – turystyczną oraz obsługi rybołówstwa. W sezonie letnim, port posiada bezpośrednie połączenia promowe z Danią.

Na terenie powiatu znajduje się także lotnisko o długości pasa startowego 1,3 km położone w miejscowości Bagicz w byłej bazie lotniczej, przy drodze krajowej nr 11 Kołobrzeg – Koszalin, w odległości 5 km od Kołobrzegu i 40 km od Koszalina. Istnieją plany adaptacji na lotnisko klasy IV. Obecnie z terenu lotniska odbywają się loty krajobrazowo–widokowe[15].

Kultura

Życie kulturalne powiatu kołobrzeskiego zorganizowane jest przede wszystkim wokół placówek kulturalnych zlokalizowanych w Kołobrzegu oraz ośrodków kultury prowadzonych przez gminy. Instytucje te proponują mieszkańcom liczne imprezy cykliczne i okazjonalne z zakresu kultury, sportu i rozrywki. Do najważniejszych ośrodków kultury powiatu kołobrzeskiego należą:

Na terenie powiatu jest organizowanych wiele imprez cyklicznych. Tradycją stały się już między innymi:

 • Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „Interfolk”,
 • Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „MORKA”,
 • Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze”,
 • Regionalny Konkurs Twórczości Nieprofesjonalnej,
 • Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne",
 • Ogólnopolski Konkurs Sztuki Słowa "Zaklęte w Labiryncie Mitu"
 • Kołobrzeskie Spotkania z Piosenką Różną "Wodnikus",
 • Dźwirzyńskie Spotkania Muzyczne "Lato z Filharmonią",
 • Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta.

W okresie letnim, na terenie powiatu odbywają się codziennie liczne imprezy, które wzbogacają ofertę rozrywkową. Organizowane są one w amfiteatrze oraz muszli koncertowej[16].

Oświata

Na terenie powiatu kołobrzeskiego znajduje się 7 placówek oświatowych.

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
 • Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja w Gościnie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy OKRUSZEK w Kołobrzegu

Na terenie powiatu funkcjonują także następujące jednostki organizacyjne powiatu:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu, prowadzące praktyki zawodowe

w zakresie hotelarstwa i gastronomii, wśród uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu kołobrzeskiego i przyjezdnych,

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kołobrzegu,
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu[17].

Kościoły i związki wyznaniowe

 • Zbory protestanckie
  • Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kołobrzegu
  • Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu (zbór)
  • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego "Droga Życia" w Kołobrzegu
 • Parafie rzymskokatolickie dekanatu Kołobrzeskiego
  • Dźwirzyno, parafia pw. MB Uzdrowienia Chorych
  • Kołobrzeg, parafia pw. Wniebowzięcia NMP (konkatedralna)
  • Kościół filialny: Budzistowo
  • Parafia Świętego Krzyża w Kołobrzegu,
  • Parafia św. Wojciecha w Kołobrzegu,
  • Parafia Miłosierdzia Bożego w Kołobrzegu
  • Parafia św. Marcina w Kołobrzegu
  • Parafia Chrystusa Króla w Korzystnie
  • Kaplica filialna: Grzybowo
  • Parafia św. Michała Archanioła w Kołobrzegu (Podczele)
  • Sarbia, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
  • Kościół filialny: Karcino
  • Ustronie Morskie, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Kościół filialny: Rusowo
 • Parafia greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Kołobrzegu – parafia obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w Kołobrzegu (parafia należy do eparchii wrocławsko-gdańskiej i znajduje się na terenie dekanatu koszalińskiego)[18].

Sport

Najważniejszymi obiektami sportowymi w powiecie kołobrzeskim są Centra Rekreacyjno-Sportowe w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim i Dźwirzynie. Centrum Rekreacyjne w Kołobrzegu aktualnie przechodzi reorganizację i rozbudowę. Docelowo w jego skład będzie wchodzić Hala Milenium, zjeżdżalnie wodne w budynku basenów Aquapark Milenium, Hotelik Milenium, lodowisko oraz hala i tory łucznicze z zapleczem, przystań kajakowa i ciąg pieszy nad Kanałem Drzewnym, stadion piłkarski drugoligowy z pełnowymiarowym boiskiem z dwiema krytymi trybunami i zapleczem techniczno-socjalnym, dwa boiska treningowe, skatepark oraz miejsce do wspinaczki skałkowej.

Także Gmina Ustronie Morskie przystąpiła do budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego, w skład którego wejdą: kryty basen kąpielowy, hala sportowa z areną, kąpielisko otwarte, korty tenisowe oraz parkingi. Budynek basenu będzie wyposażony w dwa baseny tj. sportowy i sportowo - rekreacyjny, zjeżdżalnie wodne, wannę do hydromasażu, solarium i kręgielnię. Hala sportowa ma tworzyć z budynkiem krytego basenu całość architektoniczno - funkcjonalną z trybunami na 150 miejsc. W skład terenu kąpieliska otwartego wejdą także: plac zabaw dla dzieci, boiska, korty tenisowe oraz pawilony małej gastronomii.

4 grudnia 2009 roku dokonano uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie. Pozostałe gminy powiatu także posiadają lub planują wybudowanie boisk sportowych i boisk do gier zespołowych. Dodatkowo gmina Gościno i Rymań budują hale sportowe wraz z infrastrukturą[19].

Turystyka

Powiat kołobrzeski logo.png

Rozwój turystyki w powiecie kołobrzeskim oparty jest o unikatowe walory przyrodniczo-kulturowe związane z nadmorskim położeniem. Zmienność krajobrazu i walory naturalne umożliwiające rozwój zróżnicowanych form turystyki. Głównym atutem regionu są jego walory lecznicze i uzdrowiskowe, będące podstawą funkcjonowania kołobrzeskiego uzdrowiska. Na terenie powiatu występują źródła wód mineralnych i złoża borowiny, które z uwagi na skuteczność zabiegów leczniczych, z ich zastosowaniem głównie w zakresie chorób układu krążenia i reumatologicznych, są wykorzystywane w turystyce uzdrowiskowej. Do najstarszych terapii należą popularne kąpiele w wodzie morskiej, właściwości lecznicze posiada również mikroklimat regionu.

Największym ośrodkiem turystycznym powiatu jest miasto Kołobrzeg, oferujące turystom bogata bazę noclegową, usługową oraz rozrywkową. W sezonie wakacyjnym odbywają się tu liczne festiwale i festyny. Dużą popularnością cieszy się Jarmark Solny, nawiązujący do dawnego Jarmarku Mariackiego oraz Interfolk - Międzynarodowe spotkanie z folklorem. Przez miasto biegnie wiele szlaków turystycznych: czerwony, solny, szlak im. Jana Frankowskiego, pieszy szlak przez Krainę Parsęty oraz międzynarodowy szlak rowerowy Bike the Baltic. Kołobrzeg został również umieszczony na liście miast Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego[20].

Sprzyjające ukształtowanie terenu w obrębie powiatu może wpływać na rozwój turystyki golfowej.

Zasoby wodne regionu, w tym rzeka Parsęta i Wybrzeże Bałtyku są podstawą do kształtowania turystyki morskiej, żeglarstwa morskiego i śródlądowego. Turystyka powiatu, poza uzdrowiskiem Kołobrzeg, ma charakter sezonowy[21].

Demografia

Powiat kołobrzeski, pod względem zajmowanej powierzchni (724,66 km2), jest najmniejszym powiatem ziemskim w województwie zachodniopomorskim, wyróżnia się znaczącym zaludnieniem (77 244 mieszkańców) na tak niewielkim obszarze. Cechuje go wysoka gęstość zaludnienia wynosząca 107 os/km2. Przyczyną wysokiej gęstości zaludnienia powiatu jest jedna z najwyższych koncentracji ludności wśród miast województwa wynosząca w Kołobrzegu 1752,4 os/km2. Powiat kołobrzeski w 2010 roku zamieszkiwało 50 366 osób w wieku produkcyjnym, w tym 29 970 mieszkańców w wieku mobilnym. Powiat kołobrzeski cechuje także jeden z najwyższych współczynników feminizacji w województwie wynoszący w 2010 r 108,6 kobiet/100 mężczyzn (dla miasta Kołobrzeg osiągnął on - 113,4 kobiet/100 mężczyzn). Współczynnik przyrostu naturalnego w 2010 roku osiągnął wartość 1 podczas gdy w całym województwie wyniósł on jedynie 0,5. Najniższa wartość tego wskaźnika dotyczy miasta Kołobrzeg (0,1) natomiast najwyższe wielkości odnotowano w 2 południowych gminach powiatu (4,1-4,3), nieco niższe w gminach Kołobrzeg i Gościno (2,9-2,1), a dość niskie w gminach Ustronie Morskie i Dygowo (0,6-0,2). Również współczynnik urodzeń najniższy, występuje na obszarze miasta Kołobrzeg oraz silnie urbanizującej się gminy Kołobrzeg (poniżej 10/1000 mieszkańców), natomiast pozostałe gminy powiatu cechują się nieco wyższym wskaźnikiem (od 11 do 12,5/1000 mieszkańców)[22].

Służba zdrowia

Opieka medyczna jest realizowana w zakresie ubezpieczenia oraz oferowanych przez prywatne gabinety i kliniki, których na terenie powiatu zarejestrowano 88, w tym 71 w mieście i 17 na wsi. Placówki służby zdrowia są w miarę dobrze wyposażone.

W powiecie kołobrzeskim funkcjonują dwie jednostki opieki stacjonarnej. Są to:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu,
 • Szpital Uzdrowiskowy "Kolejarz" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu.

Ofertę medyczną powiatu wzbogaca obecność wielu sanatoriów. Działalność sanatoryjna skoncentrowana jest w Kołobrzegu, który uznany został największym uzdrowiskiem w Polsce, znanym także za granicą. Główne atuty uzdrowiska to: leczniczy klimat, źródła solankowe i złoża wysokiej jakości borowiny. Leczy się tutaj: przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych - w tym astma oskrzelowa, choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa), choroby układu ruchu (choroby zwyrodnienia stawów schorzenia reumatoidalne, stany pourazowe), zaburzenia metabolizmu (głównie cukrzyca u dorosłych i dzieci oraz tylko u dzieci otyłość i choroby tarczycy). Pod Uzdrowisko Kołobrzeg podlegają następujące placówki:

 • Sanatorium „Kombatant”,
 • Sanatorium „Muszelka”,
 • Szpital Uzdrowiskowy „Mewa”,
 • Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci „Słoneczko”,
 • Zakład Przyrodoleczniczy Nr 1,
 • Zakład Przyrodoleczniczy Nr 2,
 • Przychodnia Uzdrowiskowa.

Na terenie powiatu kołobrzeskiego znajdują się również ośrodki wczasowe komercyjno–uzdrowiskowe. Największe z nich to m.in.: Arka, Bałtyk, MSWiA, Chalkozyn, Ikar, Kielczanka, Kormoran, Mega, Mesko, Węgiel Brunatny, Posejdon, Poznanianka, Podczele II, Włókniarz w Kołobrzegu, Senator, Akces i Helios w Dźwirzynie, Relax Inn i Marko Polo w Ustroniu Morskim[23].Na terenie powiatu znajduje się 20 aptek, z czego 15 mieści się w granicach miasta.

Herb

herb Powiatu Kołobrzeskiego

Herb Powiatu Kołobrzeskiego przedstawia się następująco: Tarcza dwudzielna w słup, na niej w srebrnym polu prawym, czerwony wspięty gryf ze złotym dziobem i szponami zwrócony w lewo, ponad dwiema błękitnymi falami. W błękitnym polu lewym - dwa skrzyżowane pastorały złote, na nich infuła biskupia, czerwona ze złotym obłożeniem[24]. Symbolika: Czerwony Gryf jest symbolem Księstwa Pomorskiego i wskazuje na przynależność powiatu do województwa zachodniopomorskiego. Dwie fale wskazują na geograficzną lokalizację powiatu nad Bałtykiem. Umieszczone w polu lewym pastorały i infuła są fragmentem herbu miejskiego Kołobrzegu, który jest stolicą powiatu[25].

Miasta i gminy

Przypisy

 1. Powiat Kołobrzeg [online]. [Przeglądany 4 sierpnia 2013]
 2. Miedziński, Mariusz. Strategia promocji powiatu kołobrzeskiego na lata 2012-2020. Kołobrzeg 2012, s. 13.
 3. Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004, s. 14.
 4. Miedziński, Mariusz. Strategia promocji powiatu kołobrzeskiego na lata 2012-2020. Kołobrzeg 2012, s. 12-13.
 5. Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004, s. 15.
 6. Lodzińska, Ewa. Zachodniopomorskie : przewodnik + atlas. Warszawa : Demart, cop. 2012, s. 10-13. ISBN 978-83-7427-730-3.
 7. Baranowski, Artur. Powiat Kołobrzeski. W: Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008) : wybrane problemy : praca zbiorowa . Szczecin : Książnica Pomorska im. S. Staszica : przy współpr. Urzędu Statystycznego, 2010, s. 300. ISBN 978-83-87879-82-2.
 8. Na podst. Statutu Powiatu Kołobrzeskiego.
 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. "Dziennik Ustaw" 2002, Nr 180, poz. 1508
 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. "Dziennik Ustaw" 2003, Nr 198, poz. 1925
 11. Powiat Kołobrzeski. W: Wikipedia [online]. [Przeglądany 6 sierpnia 2013].
 12. Miedziński, Mariusz. Strategia promocji powiatu kołobrzeskiego na lata 2012-2020. Kołobrzeg 2012, s. 30.
 13. Powiat kołobrzeski : od rzemiosła do przemysłu = Kołobrzeg County : "from handicraft to industry" . Red. tekstów Kinga Perczyńska. Bydgoszcz : "Promocja Regionu", cop. 2008., s. 70. ISBN 978-83-61204-44-2.
 14. Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004, s. 19.
 15. Tamże, s. 22-23.
 16. Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004, s. 57-58.
 17. Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004, s. 46.
 18. Struktury wyznaniowe w Kołobrzegu. W: Wikipedia [online]. [Przeglądany 6 sierpnia 2013]
 19. Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004, s. 15.
 20. Powiat kołobrzeski : od rzemiosła do przemysłu dz. cyt., s. 79.
 21. Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004, s. 14.
 22. Miedziński, Mariusz. Strategia promocji powiatu kołobrzeskiego na lata 2012-2020. Kołobrzeg 2012, s.18.
 23. Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004, s. 51-52.
 24. Uchwała nr XXII/194/2005 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kołobrzeskiego.
 25. Gut, Agnieszka. Powiat Kołobrzeski. W: Dziesięć lat Województwa Zachodniopomorskiego (1999-2008) dz. cyt., s. 299.
 26. Wykaz gmin - powiat kołobrzeski [online]. [Przeglądany 6 sierpnia 2013].

Bibliografia

 • Baranowski, Artur. Powiat Kołobrzeski. W: Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008) : wybrane problemy : praca zbiorowa. Szczecin : Książnica Pomorska im. S. Staszica : przy współpr. Urzędu Statystycznego, 2010. ISBN 978-83-87879-82-2.
 • Gut, Agnieszka. Powiat Kołobrzeski. W: Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008) : wybrane problemy : praca zbiorowa. Red. Lucjan Bąbolewski i Kazimierz Kozłowski. Szczecin : Książnica Pomorska im. S. Staszica : przy współpr. Urzędu Statystycznego, 2010. ISBN 978-83-87879-82-2.
 • Lodzińska, Ewa. Zachodniopomorskie : przewodnik + atlas. Warszawa : Demart, cop. 2012. ISBN 978-83-7427-730-3.
 • Miedziński Mariusz. Strategia promocji powiatu kołobrzeskiego na lata 2012-2020. Kołobrzeg 2012.
 • Powiat kołobrzeski : od rzemiosła do przemysłu = Kołobrzeg County : "from handicraft to industry" . Red. tekstów Kinga Perczyńska. Bydgoszcz : "Promocja Regionu", cop. 2008. ISBN 978-83-61204-44-2.
 • Plan rozwoju lokalnego Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2004-2006, fakultatywnie 2007-2013. Kołobrzeg 2004.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. "Dziennik Ustaw" 2002, Nr 180, poz. 1508.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. "Dziennik Ustaw" 2003, Nr 198, poz. 1925.
 • Uchwała nr XXII/194/2005 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kołobrzeskiego.

Linki zewnętrze
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Joanna Przybyło