Tadeusz Waśniewski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Prof. dr hab. Tadeusz Waśniewski
ekonomista
brak zdjecia
Data urodzenia 4 września 1928
Miejsce urodzenia Płock
Data śmierci 24 lipca 2003
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie,

kw. 85/1GR, rz. 7, nr 8

Narodowość polska


Tadeusz Waśniewski (1928-2003), pracownik naukowy, ekonomista, twórca tzw. szczecińskiej szkoły analizy i wyceny przedsiębiorstw.

Życiorys

Tadeusz Sylwester Waśniewski urodził się 4 września 1928 roku w Płocku w rodzinie inteligenckiej o tradycjach powstańczych i niepodległościowych. W grudniu 1940 roku został wysiedlony z Płocka do Grójca koło Warszawy. Tu skończył dwuletnią Szkołę Handlową. W roku 1944 rozpoczął pracę jako robotnik w magazynie handlowym Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Grójcu. Równolegle z pracą i nauką brał czynny udział – od lutego 1943 roku – w walce podziemnej z okupantem w szeregach Armii Krajowej, pełniąc funkcję dowódcy drużyny w Ośrodku I ZWZ AK Obwód Grójec. Po odzyskaniu niepodległości podjął po raz drugi działalność konspiracyjną i bojową w Ruchu Oporu Armii Krajowej w Grójcu, gdzie pod okupacyjnym pseudonimem „Bończa” był dowódcą „samodzielnej grupy” Grójec.

Książeczka legitymacyjna - indeks Akademii Handlowej w Poznaniu Oddział w Szczecinie z 1948 roku, archiwum rodzinne

W 1948 roku przybył do Szczecina, gdzie podjął studia w tutejszym Oddziale poznańskiej Akademii Handlowej. Już od pierwszego roku ujawniał zainteresowania naukowe i zdolności dydaktyczne. Aktywnie działał w Kole Naukowym Rachunkowości, którego następnie został prezesem.

Dyplom ukończenia WSE, 1951, archiwum rodzinne

Kontynuując studia na drugim roku pełnił równocześnie od 1 września 1948 roku funkcję asystenta wolontariusza w Katedrze Rachunkowości, a następnie na roku trzecim asystenta. Tytuł magistra nauk ekonomicznych uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w roku 1953.

Dyplom ukończenia SGPiS z roku 1953, archiwum rodzinne

Dalszy etap kariery naukowej to stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu w 1962 roku, w roku 1969 powołanie na stanowisko docenta, a w 1985 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych otrzymał w marcu 1987 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w listopadzie 1991 roku.

Potwierdzenie złożenia pracy do przepisania, 1955. Poświadczone przez Eufemiusza Terebuchę, archiwum rodzinne

W trakcie pracy zawodowej prof. Tadeusz Waśniewski brał czynny udział w pracach organizacyjnych. W Instytucie Ekonomiki Przemysłu pełnił funkcję zastępcy (lata 1970-1976), a później dwukrotnie dyrektora. W ramach Instytutu utworzył w roku 1969 Zakład Analizy Ekonomicznej, którym kierował do momentu przejścia na emeryturę, tworząc liczącą się w Polsce „szczecińską szkołę analizy i wyceny przedsiębiorstw”.

W latach 1973-1975 był prodziekanem ds. dydaktyki Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu i następnie w latach 1975-1977 jego dziekanem. W sierpniu 1980 został prorektorem ds. wychowania w Politechnice Szczecińskiej.

Profesor Tadeusz Waśniewski wniósł też wkład w powstanie i rozwój Uniwersytetu Szczecińskiego. Był w latach 1985-1987 pierwszym dziekanem Wydziału Ekonomicznego, a następnie w latach 1987-1989 prorektorem ds. studenckich. Pełnił również przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Szczecina.

Był członkiem Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego dla kierunku ekonomika i organizacja produkcji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz członkiem Zespołu do Spraw Nauk Ekonomicznych przy ministrze Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Brał także czynny udział w pracach Rady Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Ekonomicznych w Warszawie.

Zorganizował od podstaw i kierował studiami podyplomowymi, takimi jak Studium Ekonomiki Przemysłu dla Inżynierów, Studium Metod Zarządzania dla Ekonomistów i później Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw regionu szczecińskiego.

Znaczną część swego życia poświęcał sprawom publicznym i działalności społecznej. Podejmował pracę w różnych instytucjach naukowych, towarzystwach społeczno-zawodowych i związkowych. Pełnił liczne funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w tym w latach 1968-1972 przewodniczącego RZ ZNP w Politechnice Szczecińskiej. Był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie oraz członkiem Rady Naukowej Zarządu Głównego SKwP. Przez wiele lat działał także w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa.

Posiedzenie Rady Wydziału, archiwum rodzinne

Mimo przejścia na emeryturę – po ukończeniu siedemdziesięciu lat – do ostatnich chwil prof. Tadeusz Waśniewski był aktywnym i twórczym pracownikiem naukowo-dydaktycznym, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Inauguracja roku akademickiego, archiwum rodzinne

Wyznając zasadę „moja praca moje hobby”, łączył wypoczynek z pracą naukową. Wymagało to wówczas zarezerwowania połowy miejsca w bagażniku samochodu na literaturę. Kontakty z naturą miały charakter ciągły. Był zaangażowanym działkowiczem i miłośnikiem spacerów intelektualnych. Aktywność fizyczna towarzyszyła mu od młodości. Występował w reprezentacji szkoły w siatkówce, trenował boks, którego wiernym kibicem pozostał na całe życie.

Zmarł 24 lipca 2003 roku w Szczecinie.

Praca naukowa

Zainteresowania naukowe Tadeusza Waśniewskiego koncentrowały się na dwóch dziedzinach tj. rachunkowości i analizie finansowej. W pierwszych latach pracy naukowo-dydaktycznej skoncentrował się na problematyce rachunkowości przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. Następnie, w wyniku przyjęcia przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Szczecinie specjalizacji w dziedzinie ekonomiki transportu, na zagadnieniach rachunkowości w transporcie samochodowym.

Prof. T. Waśniewski odbiera nagrodę z rąk rektora US prof. Huberta Bronka, archiwum rodzinne

Wobec całkowitego braku, w tym czasie literatury polskiej dotyczącej rachunkowości w transporcie samochodowym, konieczne stało się opracowanie podstaw teoretycznych tej dziedziny, które odpowiadałyby jej specyfice. W podjętych wówczas pracach uczestniczył także Tadeusz Waśniewski, a jego wkładem było opracowanie w ramach planu prac naukowo-badawczych Katedry Rachunkowości teoretycznych podstaw funkcjonowania rachunku kosztów w transporcie samochodowym.

Efektem tych studiów stała się pierwsza w kraju publikacja ogólnopolskiego skryptu zawierającego specyficzne rozwiązania w zakresie rachunkowości w transporcie samochodowym (1956) oraz książka pt. „Rachunkowość w transporcie samochodowym”[1], oraz kolejna pozycja „Rachunkowość w przedsiębiorstwie transportu samochodowego” [2].

Wśród innych prac, na uwagę zasługuje podręcznik „Ogólne zasady rachunkowości”[3], czy też skrypt, pt. „Rachunkowość przedsiębiorstw. Ogólne zasady księgowości”.[4]

Rozwiązania przyjęte w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 roku zaowocowały książką „Rachunkowość w przedsiębiorstwie. Podstawy rachunkowości oraz zadania i rozwiązania”[5] oraz „Rachunkowość w przedsiębiorstwie dla zaawansowanych. Zadania i rozwiązania.[6] Nowelizacja tej ustawy obowiązująca wszystkie podmioty od 2002 roku stała się inspiracją dla napisania dwóch kolejnych pozycji wspólnie z Waldemarem Gosem, pt. „Rachunkowość przedsiębiorstw - zadania i rozwiązania dla początkujących” tom 1, ss. 268 oraz „Rachunkowość przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz standardów międzynarodowych - zadania i rozwiązania dla zaawansowanych” tom 2, ss. 513.[7]

Zmianę zainteresowań naukowych prof. Waśniewskiego zaobserwować można już w latach sześćdziesiątych. Jednym z nurtów badawczych w przedsiębiorstwach transportu samochodowego była bowiem międzyzakładowa analiza kosztów przewozów samochodowych. Wyniki przeprowadzonych studiów literaturowych oraz badań empirycznych realizowanych w tym obszarze zaowocowały pracą doktorską, pt. „Międzyzakładowa analiza kosztów przewozów ładunków w transporcie samochodowym”, a po doktoracie monografią pt. „Międzyzakładowa analiza kosztów ciężarowych przewozów samochodowych” [8].

Od momentu powołania na stanowisko docenta dominującymi okazały się dwa obszary pracy naukowo-badawczej, tj. metodologiczne problemy analizy finansowej w przedsiębiorstwie oraz instrumenty ekonomiczno-finansowe na rzecz ochrony środowiska w sektorze wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Z wymienionych szczególnie ważnymi i cennymi były kierunki i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, a w tym: – ocena funkcjonowania analizy ekonomicznej, z uwzględnieniem analizy finansowej w praktyce działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz ustalenie kierunków jej rozwoju, – problematyka porównywalności w analizach ekonomicznych, – ocena poprawności oraz doskonalenie metod obliczania odchyleń przy badaniu zależności zjawisk w analizie finansowej, – metody oceny zależności występujących między osiąganymi wynikami finansowymi a efektywnością gospodarowania czynnikami produkcji, – metodologiczne podstawy analizy finansowej w przedsiębiorstwie w dostosowaniu do zmieniającego się systemu zarządzania. Wkład w teorię analiz ekonomicznych dotyczy m.in. takich zagadnień jak: istota i przedmiot analizy ekonomicznej, miejsce analizy finansowej w systemie analiz ekonomicznych, powiązania występujące między analizą techniczno-ekonomiczną i analizą finansową, czy też wzajemnej zależności analizy ekonomicznej z kontrolą wewnętrzną czy systemem przetwarzania danych.

Uroczystość zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, archiwum rodzinne

Do znaczących osiągnięć naukowo-badawczych Tadeusza Waśniewskiego należy zaliczyć ocenę poprawności oraz doskonalenie metod obliczania odchyleń przy badaniu zależności zjawisk w analizie finansowej. W trosce o zapewnienie właściwych podstaw metodycznych w deterministycznym podejściu do badania zależności przyczynowo - skutkowych przedstawił i zastosował wiele nowych, mało znanych i w praktyce nie stosowanych metod obliczania odchyleń, które cechowały się większą poprawnością oraz przydatnością praktyczną w badaniu zależności zjawisk ekonomicznych.

Najbardziej znaczącym osiągnięciem pozostaje wypracowanie metodologicznych podstaw analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Bezpośredni wkład w rozwój teorii i praktyki wyraża się w opracowaniu metodologii analizy finansowej w przedsiębiorstwie w formie zwartego opracowania, o głębszej podbudowie teoretycznej, aniżeli to dotychczas miało miejsce w polskiej literaturze ekonomicznej i późniejszej jej modyfikacji do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.[9]

Prof. T. Waśniewski z wnukami, archiwum rodzinne

Niezwykle owocny okazał się okres lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Analizie finansowej już w warunkach gospodarki rynkowej prof. Waśniewski, jako autor lub współautor poświęcił szereg prac, w tym: „Analiza finansowa w gospodarce rynkowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992, (współaut. Z. Miklewicz); „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa” Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1993 (współaut. L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, B. Wersty), która doczekała się 6 wydań (ostatnie w 2003 roku), „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993, 1997; „Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania” Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994, 1997 (współaut. W. Skoczylas); „Cash Flow w przedsiębiorstwie”, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995 (współaut. W. Skoczylas); „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” – praca zbiorowa – 2 tomy – pod red. Lecha Bednarskiego i Tadeusza Waśniewskiego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, uważana za encyklopedię analizy finansowej, czy też wydana w 2002 roku wraz z nowelizacją ustawy o rachunkowości; „Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie” Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce (współaut. W. Skoczylas) - praca nagrodzona została przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2003 i ponownie wydana w 2004 roku.

Drugim obszarem badań były w instrumenty ekonomiczno-finansowe na rzecz ochrony środowiska w sektorze wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, a w szczególności podstawowe przesłanki i kryteria wyboru w rachunku ekonomicznym efektywności ochrony środowiska w energetyce zawodowej, metodyka wykorzystania dostępnych danych statystycznych dla wyznaczenia funkcji strat, ocena skuteczności oddziaływania stosowanych dotychczas instrumentów ekonomicznych i propozycja instrumentów ekonomicznych racjonalizujących korzystanie ze środowiska i jego ochronę.

Równie znaczący jest dorobek Tadeusza Waśniewskiego w dziedzinie rozwoju kadr. Na szczecińskim seminarium pod jego kierunkiem powstało około 700 prac magisterskich i dyplomowych.

Publikacje (wybór)

Ilościowa strona dorobku naukowego Profesora Tadeusza Waśniewskiego to: 24 monografie książkowe i podręczniki, 64 skrypty, 170 artykułów naukowych oraz prace wykonane na rzecz praktyki, a także badań statutowych i własnych. Łącznie ponad 258 pozycji.

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Tadeusz Waśniewski. Warszawa: FRRwP, 1993 ([s.l.: s.n.]), [4], V, [1], 489, [2] s.
 • Analiza finansowa w gospodarce rynkowej / Tadeusz Waśniewski, Zbigniew Miklewicz; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydaw. Naukowe US, 1994 ([Szczec.]: „Uspol"), 297 s.
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Tadeusz Waśniewski; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa: FRR, 1997 ([s.l.]: „Subdan-Druk”), 477 s.
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1997 ([Pozn.]: „Abedik"), 150 s.
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1995 ([s.l.: s.n.]), 137, [2] s.
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie: zadania z przykładami / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1997 ([Pozn.]: „Abedik"), 142 s.
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie: zadania z przykładami / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1995 ([s.l.: s.n.]), 138 s.
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym / Tadeusz Wiśniewski; Politechnika Szczecińska. Szczecin: Wydaw. Uczelniane PS, 1983 [i.e.] 1984 (Szczec: „Zapol"), 393 s.
 • Analiza przepływów finansowych - przepływy kapitałowe (founds flow) i pieniężne (cash flow) / Tadeusz Waśniewski. W: Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński. Nr 33, (1995), s. 117-130.
 • Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. W: Rachunkowość. 1996, nr 6, s. 271-280.
 • Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. W: Rachunkowość. 1999, nr 12, s. 703-710.
 • Kierunki analizy przepływów środków pieniężnych w sterowaniu wartością firmy / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. W: Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński. Nr 35, (1997), s. 87-98.
 • Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas; Zachodniopomorska Szkoła Businessu w Szczecinie. Szczecin: Wydaw. ZSB, 1996 (Szczec.: „Zawadzki i Kozbur"), 220 s.
 • Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie / Tadeusz Waśniewski. Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1989 (Szczec.: SZG), 347, [3] s.
 • Przewodnik metodyczny do studiowania przedmiotu Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego / Tadeusz Waśniewski, Władysław Grabiec, Edward Urbańczyk; Politechnika Szczecińska. Szczecin: Wydaw. Uczelniane PS, 1984, 105 s.
 • Rachunkowość przedsiębiorstw: ogólne zasady księgowości: [materiał szkoleniowy do kursu rachunkowości przedsiębiorstw dostosowany do wymogów I segmentu programu nauczania]. [Cz. 1], Wykłady. [Cz. 2], Ćwiczenia. [Cz. 3], Rozwiązania ćwiczeń / Tadeusz Waśniewski; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Centralny Ośrodek Szkolenia Zaocznego. Warszawa: SKP. COSZ, 1985 (Pozn: „Metaloplast"), 3 cz. (225; 78; 98 s.).
 • Rachunkowość przedsiębiorstw: ogólne zasady księgowości: ćwiczenia / Tadeusz Waśniewski; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Centralny Ośrodek Szkolenia Zaocznego. Warszawa: SKwP. COSZ, 1989 (Warsz.: SKwP), [2], 63 s.
 • Rachunkowość przedsiębiorstw: ogólne zasady księgowości: wykłady / Tadeusz Waśniewski; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Centralny Ośrodek Szkolenia Zaocznego. Warszawa: SKwP. COSZ, 1989 (Warsz.: SKwP), [2], 180 s.: rys.
 • Rachunkowość w przedsiębiorstwie: od podstaw / Tadeusz Waśniewski, Waldemar Gos. Szczecin: Wydaw. Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, 1996, 206 s.
 • Rachunkowość w przedsiębiorstwie: podstawy rachunkowości oraz zadania i rozwiązania. T. 1 / Tadeusz Waśniewski, Waldemar Gos; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa: FRR, 1997 (Skierniewice: „Top Druk"), 262 s.
 • Rachunkowość w przedsiębiorstwie dla zaawansowanych oraz zadania i rozwiązania. T. 2 / Tadeusz Waśniewski, Waldemar Gos; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa: FRR, 1997 (Skierniewice: „Top Druk"), 533 s.
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych: głos w dyskusji / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. W: Rachunkowość. 1996, nr 12, s. 625-627.
 • Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. W: Rachunkowość. 1998, nr 4, s. 199-211.
 • Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. W: Rachunkowość. 1998, nr 10, s. 508-512.
 • Zasady analizy finansowej w praktyce: przykłady i zadania / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas, Warszawa: FRRwP, 1994 ([Warsz.]: „Akces"), 384 s.
 • Znowelizowana ustawa o rachunkowości a analiza finansowa / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. W: Rachunkowość. 2002, nr 10, s. 9-22.

Ordery i odznaczenia

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzymał kilka nagród ministra (ostatnia nieodebrana w roku 2003) i liczne nagrody rektorskie. Za bardzo aktywną działalność Profesor Tadeusz Waśniewski został odznaczony:

 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1997),
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel PRL.

Za działalność konspiracyjną odznaczony przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej:

 • Krzyżem Armii Krajowej,
 • Odznaką Pamiątkową „Akcji Burza” oraz
 • Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.  


Przypisy

 1. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1959, s. 482 (współaut. K. Sawicki).
 2. Wydawnictwo Komunikacyjne, Warszawa 1966, s. 387 (współaut. K. Sawicki).
 3. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w roku 1981. Złożony z trzech części, tj. podstaw teoretycznych, ćwiczeń i rozwiązania ćwiczeń.
 4. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1984, 1985.
 5. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, (współaut. W. Gos.)
 6. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, (współaut. W. Gos).
 7. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 8. Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1965.
 9. To właśnie Profesor Tadeusz Waśniewski opublikował w 1978 roku obszerną monografię pt. „Kierunki i metody analizy finansowej”, Politechnika Szczecińska, która potem wydana została przez Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne pod tytułem „Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie”, Warszawa 1981, 1989.
Logo pomeranica.jpg
Autorzy opracowania: prof. zw. dr hab. Wanda Skoczylas i dr Piotr Waśniewski