Ustronie Morskie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ustronie Morskie
Ustronie Morskie
Molo w Ustroniu Morskim
Nazwa niemiecka Hankenhagen; Ostseebad Henkenhagen
Nazwa przejściowa Ustronie Nadmorskie
Powiat kołobrzeski
Gmina Ustronie Morskie
Sołectwo Ustronie Morskie
Strona internetowa miejscowości.

Geolokalizacja: 54.21494,15.755589

Ustronie Morskie (niem. Henkenhagen, Ostseebad Henkenhagen, Ustronie Nadmorskie) – miejscowość letniskowa nad Morzem Bałtyckim, w województwie zachodniopomorskim, powiecie kołobrzeskim, w gminie Ustronie Morskie. Popularne kąpielisko morskie z przystanią, położone nad Zatoką Pomorską, na Wybrzeżu Słowińskim, pomiędzy Kołobrzegiem i Koszalinem.

Geografia

Miejscowość Ustronie Morskie położona jest w północnej części gminy, bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Według fizjograficznego podziału województwa zachodniopomorskiego na regiony[1] znajduje się w obrębie jednostek:

Położenie

Ustronie Morskie to wieś gminna położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, siedziba gminy Ustronie Morskie. Ustronie Morskie leży w odległości ok. 12 km na północny-wschód od Kołobrzegu (siedziby władz powiatu) oraz ok. 120 km od Szczecina (siedziby władz województwa). Odległości od innych miast wynoszą: od Koszalina – 30 km, od Karlina – 21,2 km, a od Białogardu – 27,5 km[2].

Klimat

Ustronie Morskie znajduje się w krainie klimatycznej - Pobrzeże Kołobrzeskie zaliczanej do klimatów bałtyckich. Klimat tego obszaru w znacznym stopniu kształtowany jest przez Morze Bałtyckie. Działalność morza najsilniej odczuwana jest w pasie o szerokości kilkuset metrów od brzegu, na którym występuje zjawisko aerozolu morskiego (mgła stanowiąca mieszankę mikrokropel wody morskiej ze śladowymi ilościami pierwiastków oraz związków chemicznych). Średnia temperatura roczna rejonu Ustronia Morskiego waha się między 7,5 a 7,9°C. Dla okresu od maja do lipca średnia temperatura kształtuje się pomiędzy 13,5 a 14°C. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień. W tych miesiącach temperatura waha się pomiędzy 16,1 a 16,3°C. Okres wegetacyjny dla obszaru gminy wynosi od 215 do 218 dni. Największa ilość opadów przypada na miesiąc lipiec i sierpień, natomiast najniższe wartości charakteryzują w luty i marzec. Średnia roczna suma opadów wynosi 550 – 650 mm i jest zbliżona do średniej krajowej. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 35 – 45 dni w roku. Ze względu na specyficzny, morski klimat są to wartości niższe niż w pozostałych regionach Polski. Gmina Ustronie Morskie charakteryzuje się wysoką wietrznością. Ponad 50% wszystkich wiatrów jest z kierunku od morza lub wzdłuż wybrzeża. W okresie zimowym przeważają wiatry wiejące z SW i S, wiosną NE, N i W, latem z W, a jesienią z SW i S. Zaledwie 3% dni w roku jest bezwietrzna. Na obszarze gminy występuje zjawisko bryzy morskiej (do południa wiatry wieją z lądu do morza natomiast po południu z morza do lądu). Zjawisko to nasila się w czasie silnego nasłonecznienia[3].

Przyroda

Pas Nadmorski

Na terenie miejscowości Ustronie Morskie występują następujące obszary chronionego krajobrazu – Natura 2000:

 • Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski - specjalny obszar ochrony siedlisk. Obszar ten zakwalifikowano jako spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW). Zasięgiem obejmuje północno – wschodnie i północno – zachodnie tereny gminy.
 • Zatoka Pomorska - zasięgiem obejmuje ok. 6,5 ha powierzchni gminy. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, zaproponowany jako obszar szczególnej ochrony (OSO).

Ponadto miejscowość leży na terenie Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego – obszar ten obejmuje pas wybrzeża morskiego różnej szerokości (do kilkunastu kilometrów w głąb lądu) i długości ok. 85,5 km. Powierzchnia Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego wynosi 2 500 ha.

W Ustroniu Morskim występują także pomniki przyrody:

 • buk zwyczajny - obok boiska sportowego - obw. 235 cm,
 • dąb szypułkowy obok boiska sportowego - obw. 380 cm,
 • grupa buków zwyczajnych obok wydm przy przystani rybackiej, obw. 130-255 cm.

Historia

Początki Ustronia sięgają roku 1296, gdy jako właściciela wsi wymienia się rycerza spod Anklam Henryka Wosega[4]. Nazwa osady po raz pierwszy w źródłach pisanych pojawia się w 1338 r. jako Hennekenhagen[5]., przypuszcza się, że może pochodzić od imienia założyciela lub czynnosci karczowania lasu pod założenie osady. Na mapie Pomorza z 1618 roku Eliharda Lubinusa występuje jako Hannekenhagen, natomiast nazwa urzędowa zachowana do 1945 roku to Henkenhagen. Miejscowość od początku swego istnienia miała charakter niemiecki i była zasiedlona przez Niemców. W średniowieczu miejscowość została podzielona na trzy majątki i taki stan utrzymywał się do końca XIX wieku. Właściciele poszczególnych majątków zmieniali się wielokrotnie. Część osady należała do kościoła w Łasinie. Po przejęciu Pomorza przez Brandemburgię, przez blisko 200 lat właścicielami wsi byli przedstawiciele rodu Steinbergów. Zmiana nastąpiła pod koniec XVIII stulecia na rzecz rodu von Arnin, którego potomkowie byli wspominani jako właściciele Ustronia jeszcze w 1911 roku[6].

Do końca XIX wieku Ustronie było wsią rybacką. Dynamiczny rozwój miejscowości rozpoczął się z chwilą oddania do użytku linii kolejowej Koszalin-Kołobrzeg w roku 1899, co umożliwiło łatwy dojazd ze Szczecina i Berlina. Uprawnienia gminy wieś uzyskała w roku 1905.

W latach 20tych XX wieku Ustronie było jednym z bardziej znanych kąpielisk w Niemczech. W 1939 roku mieszkało tu 1 681 stałych obywateli w przeszło 400 gospodarstwach.

Od 1945 roku Ustronie należy do Polski. Początkowo nosiło nazwę Ustronie Nadmorskie. W okresie ostatnich kilku dziesięcioleci silnie rozwinęła się tu baza turystyczno-wypoczynkowa, powstała znaczna liczba ośrodków wypoczynkowych i obiektów sanatoryjnych. W latach 50tych XX w. w ramach budowy systemu obrony wybrzeża w nadmorskim lesie na wschód od miejscowości powstały cztery stanowiska baterii artylerii nadbrzeżnej. Utworzona została 31 Bateria Artylerii Stałej. Na betonowych podstawach zamontowano cztery sowieckie działa kalibru 130 mm. Miały one bronić dostępu do kołobrzeskiego portu. W latach 1961-1965 jednostkę skadrowano, na początku lat 70tych wycofano ze służby, a działa pozostawiono. Nieco dalej na wschód, tuż za rzeką Czerwoną na pozostałościach poniemieckich dróg i budowli zbudowano stanowiska ogniowe 42. Dywizjonu Rakietowego 26 Gryfickiej Brygady Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju. W [[1995] roku Dywizjon rozformowano. Po wojnie Ustronie Morskie stało się znanym kurortem w kraju, siedzibą dyrekcji Państwowego Zarządu Uzdrowisk. Od 1951 roku część obiektów uzdrowiska przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych, miejscowość utraciła wówczas status uzdrowiska. Po zmianach administracyjnych, staraniem władz gminy w 1976 roku Ustronie Morskie zostało ponownie objęte częścią przepisów o uzdrowiskach[7].

Samorząd

Gmina Ustronie Morskie utworzyła 6 jednostek pomocniczych będących sołectwami, jedną z nich stanowi sołectwo Ustronie Morskie. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: Grąbnica, Ustronie Morskie, Wieniotowo. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy. Celem sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

 • Udział mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw dla funkcjonowania sołectwa.
 • Gospodarowanie mieniem gminnym w celu jego właściwego wykorzystania i pomnażania.
 • Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku , upowszechniania sportu, kultury i edukacji.

Organami sołectwa są: zebranie wiejskie; sołtys. Mieszkańcy wsi tworzących sołectwo, wybierają sołtysa oraz radę sołecką, która składa się z minimum 3 osób. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji rady gminy i trwa 4 lata[8].

Gospodarka i infrastruktura

Dominującą funkcją miejscowości Ustronie Morskie jest funkcja usługowo-produkcyjna związana z silnie rozwijającą się na tym terenie turystyką. W mniejszym stopniu Ustronie pełni funkcję mieszkaniową oraz rolniczą. Wieś zajmuje powierzchnię 752.2 ha, co stanowi 14,6% powierzchni gminy. Lasy stanowią ok. 2% ogólnej powierzchni miejscowości. Głównymi pracodawcami w miejscowości są:

 • Zespół Szkół w Ustroniu Morskim – szkolnictwo – 45 pracowników,
 • Urząd Gminy w Ustroniu Morskim – 63 pracowników,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim – 8 pracowników,
 • Ośrodek Wypoczynkowy Klimczok Ustronie Morskie – 25 pracowników,
 • Ośrodek Wypoczynkowy Zagłębie Ustronie Morskie – 25 pracowników.

Sieć komunikacyjna W odległości ok. 1 km od Ustronia Morskiego przebiega droga krajowa nr 11 relacji Poznań – KoszalinKołobrzeg o łącznej długości na terenie gminy 8,9 km. Przez miejscowość Ustronie Morskie przebiegają drogi powiatowe: nr 0272Z Sianożęty - Ustronie Morskie, nr 0273Z Ustronie Morskie – Wieniatowo oraz droga powiatowa nr 0274Z (droga krajowa nr 11) - Ustronie Morskie. Długość tych dróg w granicach miejscowości wynosi 7,264 km. Przez teren wsi przebiegają również drogi gminne.

Na terenie Ustronia znajduje się linia kolejowa II rzędu relacji KoszalinKołobrzeg - Goleniów, o długości 13,2 km. W Ustroniu mieści się dworzec kolejowy.

Miejscowość posiada także połączenia komunikacji autobusowej w kierunku Kołobrzegu i Koszalina.

Woda do celów komunalnych dostarczana jest do Ustronia z ujęcia wody w Bagiczu, które posiada 1 studnię o dopuszczalnej wartości poboru 350 m3/h. Miejscowość podłączona jest do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, z której zanieczyszczenia odprowadzane są do oczyszczalni w Grzybowie (gmina Kołobrzeg) o przepustowości 27000m³/d. Wieś jest objęta siecią gazową. Podłączone są do niej wszystkie gospodarstwa domowe. Sieć telekomunikacyjna na terenie Ustronia Morskiego jest obsługiwana przez TP S.A. oraz łącza radiowe.

Kultura

Warsztaty Artystyczne MORKA

Gminny Ośrodek Kultury tworzy, upowszechnia i chroni dobra kultury, w szczególności poprzez pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej. Jest organizatorem działań z dziedziny amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzi edukację kulturalno-oświatową. Prowadzi naukę gry na instrumentach, warsztaty plastyczne, zajęcia fotograficzne. Ponadto organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy oraz konkursy i przeglądy różnych form artystycznych.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w Domu Kultury w Ustroniu Morskim oraz w świetlicach wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania jest gmina Ustronie Morskie[9]. W obiekcie GOK znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim.

Warsztaty Artystyczne satyry, humoru i karykatury "Morka" festiwal karykatury, cykliczna impreza organizowana latem w Ustroniu Morskim od 2001 roku. Gromadzi co roku wybitnych polskich karykaturzystów i autorów satyrycznych oraz turystów. W 2013 roku odbyła się XI edycja imprezy pod hasłem "Lokomotywa Tuwima"[10].

Oświata

Marysia.JPG
Gimnazjum.JPG

Zespół Szkół w Ustroniu Morskim tworzą:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
 • Gimnazjum im. Orła Białego

Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Wojska Polskiego 8 w Ustroniu Morskim. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Ustronie Morskie. Cykl kształcenia w Zespole Szkół trwa: 6 lat w szkole podstawowej,3 lata w gimnazjum. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie[11].

Przedszkole Publiczne jest placówką publiczną, która, prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego 8a w Ustroniu Morskim. Organem prowadzącym jest Gmina Ustronie Morskie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie[12].

Kościoły i związki wyznaniowe

Neogotycki kościół w Ustroniu Morskim
 • Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
 • Dekanat Kołobrzeg
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół w Ustroniu Morskim to neogotycka budowla pochodząca z 1885 roku, przebudowana w latach 1983-1986. Poświecenie kościoła odbyło się w 1986 roku, konsekracja 5 sierpnia 1990 roku. Parafia posiada kościół filialny MB Różańcowej w Rusowie.

W Ustroniu Morskim ma swoją siedzibę żeńskie zgromadzenia zakonne: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza (boromeuszki)[13].

Sport

Bazę rekreacyjno-sportową miejscowości stanowią:

 • Centrum Sportowo Rekreacyjne Helios obejmujące: pływalnię krytą wraz z kręgielnią, kąpielisko otwarte, korty tenisowe, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej
 • Stadion sportowy wraz z bazą hotelową położone w bliskiej odległości od morza.
 • Zespół boisk sportowych "Orlik 2012". W skład zespołu wchodzą: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30m x 62m (nawierzchnia z trawy syntetycznej) oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,5m x 19 m wykonane z nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej do gier w koszykówkę, piłkę siatkową, tenisa ziemnego[14].

Turystyka

Z Ustronia Morskiego prowadzą dwa szlaki turystyczne stanowiące fragment europejskiego szlaku znad Atlantyku (z Brest we Francji) do Braniewa w Polsce:

 • Szlak do Gąsek: 8 km - celem wędrówki jest latarnia morska w Gąskach z 1878 roku o wysokości 41 m.

Zbudowana z powodu występowania w okolicy złóż magnetytu, powodujących zjawisko anomalii magnetycznej. Morze w okolicy Gąsek zyskało miano „Bałtyckiego Trójkąta Bermudzkiego”.

 • Szlak do Kołobrzegu: 11 km - trasa prowadzi promenadą nadmorską i plażą do Kołobrzegu. Szlak przecina teren lotniska w Bagiczu, gdzie odbywają się loty turystyczno - widokowe samolotem i motolotnią, oraz skoki spadochronowe.

Ponadto przez teren miejscowości prowadzi szlak rowerowy po gminie Ustronie Morskie tzw. Pętla Ustrońska[15]., oznakowany kolorem zielonym, o długości 15 km. Przez teren Ustronia wytyczone zostały jeszcze inne szlaki rowerowe umożliwiające zwiedzenie nadmorskich okolic.

Atrakcje turystyczne miejscowości Ustronie Morskie, oprócz Morza Bałtyckiego, stanowią:

 • Skansen Chleba w Ustroniu Morskim
 • Golf Driving Range - Gospodarstwo agroturystyczne "ALTE FARM" Rusowo 57, nauka gry w golfa, pole ćwiczebne, turniej sportowe.
 • BASTION wojskowy, czyli "czterej pancerni i pies" - przejażdżki wojskowym sprzętem pancernym po poligonie. Czołg T-55, transportery opancerzone, samochody pancerne itp.
 • PAINTBALL - strzelanie z pistoletów na farbę.
 • FORT ADVENTURE tor przeszkód, samochód terenowy, strzelnica, paintball, zjazdy na linach, przeprawa desantowa, wspinaczka na skrzynkach, most linowy, poszukiwanie skarbu za pomocą wykrywacza metalu, różne gry i zabawy zespołowe, wystawa sprzętu wojskowego. Możliwość zorganizowania ogniska, grilla, imprezy okolicznościowej itp.
 • Skoki spadochronowe (tandemowe)[16].

Demografia

Miejscowość Ustronie Morskie według stanu na 31.12.2012 roku liczyła 2148 mieszkańców; 2148 ze stałym meldunkiem oraz 107 z czasowym[17]. W stosunku do roku 2009 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 290 osób. W strukturze mieszkańców Ustronia Morskiego wg płci dominują kobiety. Stanowią one ok. 53% ogólnej liczby mieszkańców. W 2009 roku odnotowano 20,4 osób w wieku przedprodukcyjnym, 67,3 w wieku produkcyjnym i 12,3 w wieku poprodukcyjnym[18].

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewniają w Ustroniu Morskim niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej[19]:

 • Gabinet Lekarza Rodzinnego Mieczysław Poniedziałek Pediatra Lekarz Rodzinny, Osiedlowa 2b, 94 351 55 39
 • NZOZ Ars Medica Ustronie Morskie, Osiedlowa 2b, 94 351 40 35

Meszkańcy gminy mogą ponadto korzystać z usług medycznych z zakresu stomatologii i ginekologii. Poza nimi na terenie gminy są zlokalizowane następujące podmioty specjalistyczne:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Sanatoryjno – Rehabilitacyjny „Leśna Polana”, Ustronie Morskie,
 • Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny Polskiego Związku Niewidomych "KLIMCZOK" Sp. z o.o., Ustronie Morskie,

W Ustroniu Morskim znajduje się apteka. Najbliższy szpital zlokalizowany jest w Kołobrzegu.

Herb

Herb Ustronia Morskiego

Herbem Gminy jest w srebrnym (białym) polu tarczy gryf czerwony ze złotym (żółtym) dziobem i szponami, w których takiż mikołajek nadmorski, wyłaniający się zza dwóch pasów, błękitnego oraz złotego (żółtego) od podstawy. Wzór herbu ustanowiony został odrębną uchwałą Nr XXXVI/201/97 Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu gminy Ustronie Morskie z dnia 24 października 1997 r.[20]

Zabytki

Na terenie miejscowości Ustronie Morskie znajduje się wiele obiektów zabytkowych:

 • Zagroda - ul. Bolesława Chrobrego 26, nr 607/1966. Zachowała się ryglowa chałupa (otynkowana), stodoła została rozebrana w latach 1971-1972,
 • dom (dawny dworzec kolejowy) ul. Koszalińska 11, szachulcowy z pocz. XX w.,
 • budynek parafialny, ul. B. Chrobrego 10, mur.- szach. z lat 30 XX w.,
 • budynek straży, ul. B. chrobrego 37, szach. z pocz. XX w.,
 • dawna altana (kiosk), ul. B. Chrobrego 56, mur. z pocz. XX w.
 • zabytkowe pensjonaty

Skansen chleba - stylizowany XIX-wieczny obiekt (pruski mur, strzecha kryta trzciną), wyposażony jest w oryginalny XIX-wieczny piec chlebowy opalany drewnem. Wypieka się tu pieczywo wg staropolskich receptur. Odwiedzający skansen mogą zapoznać się ze sposobem wypieku pieczywa, uczestniczyć w procesie jego produkcji, otrzymać informację na temat rolnictwa ekologicznego, degustować własnoręcznie upieczone pieczywo z różnymi dodatkami.

Przypisy

 1. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 1999 roku.
 2. Plan Odnowy Miejscowości Ustronie Morskie na lata 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ustronie Morskie na lata 2007-2013. Ustronie Morskie 2007, s. 5.
 3. Warunki klimatyczne. W: Przyroda Pomorza Zachodniego. Ryszard Borówka [i in.]. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2002, s. 59.
 4. Patan, Jerzy. Kołobrzeg i okolice: przewodnik. Kołobrzeg: Agencja Wydaw. Patan-Press, 1999, s. 84.
 5. Ustronie Morskie. W: Nazwy miejscowe powiatu kołobrzeskiego, Andrzej Chludziński. Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2009, s.161-162.
 6. Okolice Ustronia Morskiego i Dygowa. W: Pomorze Środkowe: przewodnik / Jarosław Ellwart. Gdynia: Wydaw. Region, 2011, s. 125.
 7. Tamże, s. 126.
 8. Statut Sołectwa Ustronie Morskie. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/100/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 17 marca 2004 r.
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 10. Morka wystartowała. W: Ustronie Morskie serwis Gminy [online. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 11. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 12. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 13. Informacje o parafii Ustronie Morskie. W: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 14. Centrum Sportowo-Rekreacyjne Helios. W: GOSiR Ustronie Morskie [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 15. Trasy rowerowe : 14 propozycji : powiat kołobrzeski i okolice : przewodnik / [oprac. tekstu Tomasz Grobla]. Kołobrzeg : "Kamera" : Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Bicykl", 2003, s. 27-28.
 16. Turystyka. W: Ustronie Morskie [online. [Przegladany 30 sierpnia 2013].
 17. Statystyka demograficzna. W: BIP Urząd Gminy Ustronie Morskie [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 18. Bank Danych Lokalnych. W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 19. Gdzie się leczyć. W: Narodowy Fundusz Zdrowia : Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przeglądany 30 sierpnia 2013].
 20. Uchwała Nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie.

Bibliografia

 • Okolice Ustronia Morskiego i Dygowa. W: Pomorze Środkowe: przewodnik / Jarosław Ellwart. Gdynia: Wyd. Region, 2011. ISBN 978-83-7591-042-1.
 • Patan, Jerzy. Kołobrzeg i okolice: przewodnik. Kołobrzeg: Agencja Wydaw. Patan-Press, 1999. ISBN 83-905468-8-4.
 • Plan Odnowy Miejscowości Ustronie Morskie na lata 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ustronie Morskie na lata 2007-2013. Ustronie Morskie 2007.
 • Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 1999 roku.
 • Statut Sołectwa Ustronie Morskie. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/100/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 17 marca 2004 r.
 • Trasy rowerowe : 14 propozycji : powiat kołobrzeski i okolice : przewodnik. Kołobrzeg : "Kamera" : Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Bicykl", 2003. ISBN 83-89417-85-5
 • Uchwała Nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie
 • Ustronie Morskie. W: Nazwy miejscowe powiatu kołobrzeskiego, Andrzej Chludziński. Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2009. ISBN 978-83-61508-08-3.
 • Warunki klimatyczne. W: Przyroda Pomorza Zachodniego. Ryszard Borówka [i in.]. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2002. ISBN 83-910827-8-4.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Joanna Przybyło