Kazimierz Sztajnert

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Kazimierz Sztajnert
nauczyciel, bibliotekarz, urzędnik, działacz społeczno-kulturalny
brak zdjecia
Data urodzenia 6 lutego 1938
Miejsce urodzenia Zawady
Data śmierci 3 maja 2020
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie
kw. 83A, rz. 9, nr grobu 01
Lokalizacja grobu zobacz na mapie
Lata działalności 1962-2003
Narodowość polska


Kazimierz Sztajnert (1938-2020), nauczyciel, bibliotekarz, urzędnik, działacz społeczno-kulturalny

Życiorys

Urodził się 6 lutego 1938 roku w miejscowości Zawady, powiat Piotrków Trybunalski. Jego rodzice to: Jan i Otylia (z. d. Adamczyk). Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. 24 czerwca 1954 roku ukończył Państwowe Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie. W latach 1954-1958 odbył studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym i 21 czerwca 1958 roku uzyskał dyplom magistra filologii polskiej. Przedstawił pracę magisterską nt.: Zbiór wierszy "Do ciebie o mnie" na tle przedwojennej poezji Juliana Przybosia ocenioną jako bardzo dobrą. Również egzamin magisterski złożył z wynikiem bardzo dobrym. Należy przypuszczać, że w czasie studiów brał czynny udział w zajęciach teatru studenckiego „Pstrąg”, gdyż w maju 1995 roku otrzymał zaproszenie do Łodzi na uroczystości czterdziestolecia tego teatru.

Zaraz po studiach przyjechał do Szczecina i podjął pracę w oświacie w charakterze nauczyciela polonisty. Zatrudnił się najpierw w Szkole Podstawowej nr 49 jako nauczyciel języka polskiego (1 stycznia 1959 do 31 sierpnia 1961). Tam był też instruktorem kółka „Miłośników Książki”. Następnie pracował od 1 września 1961 do 31 sierpnia 1964 w Szkole Podstawowej nr 24 jako polonista i zarazem zastępca kierownika szkoły. Od 1 września 1964 do 4 grudnia 1965 pełnił funkcję wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących i nauczyciela języka polskiego. W 1962 roku wstąpił do partii (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej).

Kazimierz Sztajnert, 1954.
Archiwum rodzinne

Na początku 1963 Kazimierz Sztajnert zwrócił się z prośbą o przyjęcie na studia doktoranckie w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 5 marca tegoż roku rektor WSP zawiadomił go, że został przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Filologiczno-Historycznym oraz że przyznano mu stypendium. Obowiązywał jednak warunek, że doktorant nie może wykonywać równolegle ze studiami żadnego zajęcia zarobkowego. K. Sztajnert studiów tych nie podjął. Należy się domyślać, że nie chciał stracić uposażenia z racji wykonywanego zawodu. W 1965 roku zwrócił się do władz Uniwersytetu Łódzkiego z prośbą o wyjaśnienie, jakie są warunki wszczęcia, w trybie zaocznym, przewodu doktorskiego. Wybrał sobie temat: Działalność pedagogiczna Hugona Kołłątaja. W dokumentacji prywatnej zachowały się dwa pisma, jak należy się domyślać, przyszłego promotora, zachęcające go do podjęcia studiów. Mimo, że Kazimierz Sztajnert był osobą bardzo ambitną, chcącą podnosić poziom swojego wykształceniaostatecznie tytułu doktora nie zdobył.

Strona z dowodu osobistego, 1966.
Archiwum rodzinne

Od 5 grudnia 1965 roku zatrudnił się w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie na stanowisku kierownika Oddziału Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek. Jednocześnie od 1967 roku (po godzinach pracy zawodowej) prowadził zajęcia z języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących.

W pierwszej połowie 1969 roku (3 stycznia do 1 maja) odbył obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Awansował na kolejne stopnie wojskowe: w 1962 roku z sierżanta podchorążego na podporucznika i w 1976 roku został mianowany porucznikiem.

W pracy zawodowej był wysoko oceniany i stopniowo awansowany. W dniu 1 maja 1971 roku (po reorganizacji Urzędu) otrzymał stanowisko st. inspektora ds. upowszechniania kultury. W dniu 16 września tegoż roku został mianowany zastępcą kierownika Wydziału Kultury. Oto opinia z 1971 roku Henryka Stefanika, zastępcy przewodniczącego Prezydium WRN: „Pracownik o wybitnych kwalifikacjach i zdolnościach. Posiada umiejętność współpracy z ludźmi. Reprezentował często Wydział Kultury na ogólnopolskich zjazdach i konferencjach. Poza pracą zawodową aktywnie udziela się społecznie w ruchu kulturalnym”. Jednocześnie pracuje także dodatkowo jako kierownik Filii Technikum Zaocznego Kinematografii (od 1 marca 1971 – prawdopodobnie do końca roku).

Od lewej: Leokadia Grabowska, Kazimierz Sztajnert, Ewa Pawlikowska (pracownica Ministerstwa Kultury i Sztuki), około 1972.
Archiwum Książnicy Pomorskiej

W dniu 1 grudnia 1971 roku został służbowo przeniesiony do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na stanowisko wicedyrektora (stanowisko służbowe st. bibliotekarz). Zastąpił na tym stanowisku Stanisława Pieklaka. Stanisław Badoń, ówczesny dyrektor biblioteki potrzebował na to stanowisko osoby doświadczonej w pracy kulturalnej z odpowiednimi kwalifikacjami. Taką osobą był właśnie Kazimierz Sztajnert, dlatego starał się o jego pozyskanie do biblioteki. Zobowiązał się on, że w ciągu trzech lat uzupełni kwalifikacje bibliotekarskie. Dyrektor powierzył mu odpowiedzialność za następujące działy pracy:

 1. Całość spraw gospodarczych: remonty kapitalne i bieżące, wyposażenie w sprzęt biblioteczny i biurowy Biblioteki Głównej i jej filii (z wyjątkiem Dąbia).
 2. Za działalność instrukcyjno-metodyczną Działu Instrukcyjno-Metodycznego oraz bibliotek publicznych i związkowych w województwie szczecińskim.
 3. Za działalność informacyjną w filiach bibliotecznych i bibliotekach publicznych w województwie szczecińskim.
 4. Za dyscyplinę pracy pracowników WiMBP i jej fili.
 5. Za działalność oświatową WiMBP i filii bibliotecznych (oprócz Dąbia).
Dyplom gratulacyjny, 1998.
Archiwum rodzinne

Trzeba przyznać, że zakres obowiązków nowego wicedyrektora był bardzo duży i obejmował niemal całokształt pracy biblioteki wojewódzkiej. Wiele problemów do rozwiązania było także w samym mieście. Biblioteka utrzymywała sieć ponad 40 filii bibliotecznych, a corocznie organizowano nową jednostkę[1]. Prowadzono w nich intensywną modernizację wyposażenia meblowego, zwłaszcza regałów na księgozbiór. Biblioteki publiczne w całym województwie, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników, zaczęły rozwijać w szerszym zakresie działalność informacyjno-bibliograficzną, co wiązało się też z koniecznością dokształcania kadry bibliotekarskiej. Kazimierz Sztajnert wykonywał swoje obowiązki bardzo rzetelnie i szybko zyskał sobie uznanie wśród współpracowników. Już w 1972 roku opublikował pierwszy artykuł „Rola książki i bibliotek we współczesnym społeczeństwie”[2], a rok później kolejny, ważny dla bieżącej działalności bibliotecznej artykuł Zagadnienie selekcji zbiorów literatury pięknej w bibliotekach publicznych województwa szczecińskiego[3]. Wnosił twórczy wkład w działalność bibliotekarską i dobrze zapisał się w pamięci współpracowników. W marcu 1974 roku dyr. Stanisław Badoń powierzył mu funkcję dyrektora biblioteki.

Jednak 1 kwietnia 1974 roku Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki powołał Kazimierza Sztajnerta na stanowisko st. instruktora w Oddziale Związku w Szczecinie. Pracował tam do 31 maja 1975 roku. Jego odejście z biblioteki, jak należy przypuszczać, wiązało się ze zmianą dyrekcji biblioteki. W tym czasie Stanisław Badoń przeszedł do pracy w Poznaniu, gdzie objął funkcję dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki. W dniu 1 czerwca 1975 roku Kazimierz Sztajnert powrócił do WiMBP. Został tutaj przeniesiony służbowo. Nowy dyrektor Stanisław Krzywicki powierzył mu stanowisko kierownika Pracowni Studiów i Programowania Kultury w Regionie (to stanowisko odpowiadało randze wicedyrektora). Tutaj przygotowywał opracowania ważniejszych zjawisk życia kulturalnego dla potrzeb organizacji politycznych i administracji. W latach 70. otrzymał także kilka zleceń na wykonanie większych opracowań.[4] Obok pracy zawodowej dużo czasu poświęcał pracy społecznej. Był aktywistą POP i lektorem KW PZPR. Był wysoko oceniany przez dyrektora.

W dniu 30 czerwca 1978 roku Stanisław Krzywicki wyraził zgodę na jego przejście do pracy w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. Objął tam od 1 lipca 1978 roku stanowisko inspektora wojewódzkiego. Otrzymał także propozycję przejścia z dniem 1 lipca 1978 roku (za porozumieniem stron) do pracy w Dyrekcji Generalnego Wykonawstwa Budowy Zakładów Chemicznych „Police”.

W dniu 1 września 1983 roku Wojewoda Szczeciński mianował go starszym inspektorem wojewódzkim. Urząd Wojewódzki to ostatnie miejsce pracy Kazimierza Sztajnerta aż do emerytury. Są to lata najbardziej twórcze w jego działalności na rzecz ruchu społeczno-kulturalnego i rozwoju kultury. Popierał i uczestniczył w festiwalach, sejmikach kultury, imprezach artystycznych, konferencjach i spotkaniach odbywających się w regionie i mających na celu dalszy rozwój kultury. Był nie tylko urzędnikiem wysokiego szczebla, ale także zasłużonym wojewódzkim działaczem kultury. W maju 1981 roku otrzymał od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych dyplom uznania za długoletnią współpracę w zakresie działalności kulturalnej na rzecz środowiska niewidomych. 30 grudnia 1983 prezydium WRN powołało go w skład Wojewódzkiego Zespołu ds. Konkursu „Mistrz gospodarności”.

Współorganizował i uczestniczył w dwóch konferencjach towarzystw regionalnych w Stargardzie Szczecińskim w dniach 1-2 czerwca 1984 roku i 2-3 czerwca 1985 roku. Opracowuje i redaguje do wydania materiały z tych konferencji:

 1. Czterdziestolecie szczecińskiego ruchu społeczno-kulturalnego. Materiały z konferencji towarzystw regionalnych w Stargardzie Szczecińskim w dniach 2-3 czerwca 1985, red. Kazimierz Sztajnert. Szczecin 1985, 156 s. Jest to opracowanie dla delegatów na IV Sejmik Szczecińskiego Towarzystwa Kultury. Służy udokumentowaniu dorobku regionalnego ruchu społeczno-kulturalnego na Ziemi Szczecińskiej w powojennym czterdziestoleciu. Zawiera wybór referatów wygłoszonych podczas tej konferencji oraz charakterystyki poszczególnych towarzystw działających w województwie szczecińskim. Publikacja zawiera referaty: Kazimierza Kozłowskiego, Stanisława Krzywickiego, Elżbiety Nowakowskiej, Cecylii Judek i Urszuli Rosłaniec.
 1. Problemy regionalnego ruchu społeczno-kulturalnego. Materiały z konferencji towarzystw regionalnych w Stargardzie Szczecińskim w dniach 1-2 czerwca 1984 i 2-3 czerwca 1985, red. Kazimierz Sztajnert, Szczecin-Stargard 1985, 127 s., wydane przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury i Stargardzkie Towarzystwo Kultury.

Opracowanie zawiera referaty: Tadeusza Kluki, Włodzimierza Kaczocha, Elżbiety Nowakowskiej, Krystyny Loose oraz wypowiedzi w dyskusji.

W 1986 roku opracował także na zlecenie komplet dokumentów w zakresie planu obrony cywilnej Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół „Cezas” w Szczecinie. Współorganizował Szczeciński Sejmik Kultury (27-28 października 1994 roku) i wygłasoł referat „Kultura w regionie – stan, problemy i tendencje”.[5]

1 czerwca 1996 do 30 czerwca 2003 pracował w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie w wymiarze 1/3 etatu. Pełnił tam funkcje kolejno: starszego inspektora wojewódzkiego, głównego specjalisty i specjalisty ds. obronnych. W dniach od 19 do 24 stycznia 1998 roku uczestniczył w Krakowie w szkoleniu nt. „Ochrona dóbr kultury na wypadek poszczególnych zagrożeń” i uzyskał stosowny certyfikat.

Pod koniec 1998 roku zwrócił się z prośbą o przejście na emeryturę. Zgodę podpisał wówczas Lucjan Bąbolewski, dyr. Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Z dniem 31 grudnia 1998 roku zakończył pracę w Urzędzie Wojewódzkim i przeszedł na emeryturę. Z tej okazji otrzymał pisemne podziękowanie od Władysława Lisewskiego, wojewody i Grzegorza Jankowskiego, wicewojewody za 40-letni okres pracy zawodowej, która miała szczególne znaczenie dla rozwoju kultury w województwie szczecińskim. Podobne podziękowanie otrzymał także od Lucjana Bąbolewskiego, dyrektora Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Od stycznia 1999 do 30 czerwca 1999 roku był zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Będąc już na emeryturze prowadził także przez jeden semestr wykłady z przedmiotu: „Wiedza o kulturze z elementami wiedzy o społeczeństwie” w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym w Szczecinie.

Kazimierz Sztajnert zmarł 3 maja 2020 roku przeżywszy 82 lata, a ceremonia żałobna odbyła się 7 maja na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. W jego pogrzebie, ze względu na pandemię koronawirusa, mogła wziąć udział tylko najbliższa rodzina.[6]

Ordery i odznaczenia

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną został odznaczony:

 • Odznaką Gryfa Pomorskiego (1970);
 • Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1973);
 • Medalem Pamiątkowym Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie, z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły (1978);
 • Złotym Krzyżem Zasługi (1984);
 • Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1985).

Przypisy

 1. W Szczecinie-Dąbiu funkcjonowała do 1975 roku Dzielnicowa Biblioteka Publiczna, która miała kilka filii. Po reformie administracyjnej kraju DBP została zlikwidowana i wszystkie 50 filii w 1975 roku podlegały już pod WiMBP.
 2. Kazimierz Sztajnert, Rola książki i bibliotek we współczesnym społeczeństwie, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 1972 nr 4, s. 50-68.
 3. Kazimierz Sztajnert, Zagadnienie selekcji zbiorów literatury pięknej w bibliotekach publicznych województwa szczecińskiego, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 1973 nr 4, s. 34-59.
 4. We wrześniu 1973 od Prezydium WRN na opracowanie tematu „Kultura szczecińska w liczbach”, o objętości jednego arkusz wyd. W marcu 1974 od WDK w Szczecinie na opracowanie szkicu „Osiągnięcia i dylematy upowszechniania kultury na Ziemi Szczecińskiej”, o objętości półtora arkusz wyd. do wydawnictwa W tyglu nowej kultury. W październiku 1975 od Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego na opracowanie tematu „Stan, potrzeby i perspektywy rozwoju infrastruktury w miastach nadmorskich województwa szczecińskiego”.
 5. Kazimierz Sztajnert, Kultura w regionie – stan, problemy i tendencje, W: Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim. Wybór materiałów ze Szczecińskiego Sejmiku Kultury (27-28 X 1994 r.) pod red. Bolesława Szarguta, Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki, Szczecin 1995, s. 56-78.
 6. Napisanie biogramu było możliwe dzięki uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i uprzejmości Działu Organizacji Pracy i Kadr tamtejszego urzędu na dostęp do akt osobowych Kazimierza Sztajnerta. Podziękowanie należy się także Pani Annie Wernikowskiej za udostępnienie wielu dokumentów z archiwum rodzinnego dot. działalności Kazimierza Sztajnerta oraz przekazanie ich Książnicy Pomorskiej.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: dr Władysław Michnal